Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Kunnen wij dat ootj niet doen Bemoedigend. Gcffltetitebclasting. No. 2686. Woensdag 28 Juni 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag - en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Een van de jongeren, met ons den uitslag der Statenverkiezingen besprekende, en wijzende op het groot aantal stemmen, dat S. D. A. P., speciaal in Rotterdam, op hare candidaten zag uitgebracht, schreef dit toe aan de wijze, waarop de sociaal-democraten in en buiten het Par lement optreden, waardoor ze de massa tot zich trekken, en stelde ons de vraag Kunnen wij dat ook niet doen Wij mochten hem antwoorden, dat wij zeker in ijver en intensiviteit van actie heel wat van de S. D. A. P. kunnen leeren, maar dat op treden als zij in en buiten het Parlement, voor ons absoluut is uitgesloten gesteld, dat wij daartoe lust hadden, omdat wij politiek verantwoordelijk zijn voor al wat wij zeggen en beloven, en men ons roepen kan om dat, achter de ministprstafel gezeten, waar te maken. Zoolang de S. D. A. P. blijft weigeren zitting te nemen in een Linksch Kabinet, terwijl eene meerderheid van de S. D. A. P. in beide Ka mers der Staten-Generaal gerust naar het duizend-jarig lijk kan worden verwezen, blijft zij over eene propagandistische kracht beschik ken, die, al komt ze dan ook uit onzuivere bron voort, sterker is dan van eene der andere partijen. Dat wil zeggen, dat is voorshands zoo, op den duur zal het maar steeds winnen van zetels en het weigeren, deel te nemen aan de regeering, de S. D. A. P. in eene onmo gelijke positie brengen. Wij begrijpen den weinigen lust van de S. D. A. P. om ministersportefeuilles te aan vaarden zij deed ook ten onzent reeds de er varing op, dat de sociaal-democraat, die aan het besturen gaat, zijne theorieën wel in zijn archief kan opbergen. Een zeer sprekend voorbeeld daarvan is de Amsterdamsche wethouder Wibaut. Wjj nemen juist hem als voorbeeld en niet zijn collega Vliegen, omdat deze laatste revisionist is, ter wijl de heer Wibaut altijd ultra-Marxist is geweest. In den Amsterdamschen gemeenteraad gebeurt het tegenwoordig herhaaldelijk, dat wethouder Wibaut amendementen afwijst, die beoogen aan werklieden in dienst der gemeente hooger loon toe te kennen dan door B. en W. werd voorgesteld. Over de waarde van deze amendementen hebben wij het niet, maar alleen over het teit, dat de man, die, toen hij zelf raadslid was, vond, dat er nooit genoeg voor den arbeider kon gedaan worden, thans, zelf achter de bestuurstafel gezeten, het »tot hier toe en niet verder* toepast. En dat is ver blijdend, want eene sociaal-democratie, die rekening moet houden met het bereikbare, kan nuttige dingen doen voor land en volk. De V. De vrijzinnige candidaat in het district Hulst is niet sgevallen als een baksteen". Dit wordt nadrukkelijk door Luctor et Emergo geconstateerd. Zelandia bad dit van te voren voorspelden heeft zich als gewoonlijk weer eens leelijk in de vingers gesneden. Inderdaad is het stemmencijfer, vooral, als men alle omstandigheden in aanmerking neemt, zeer bemoedigend voor de toekomst. Bij versterking der organisatie's hier en misschien door stichting eener organisatie in Hulst zal meer kunnen gedaan worden om de vrijzinnige denkbeelden onder het volk te verspreiden. Zelandia trachtte in toornige, opgewonden artikelen, die moreel den toets der critiek niet konden doorstaan, de kiezers er van af te houden op Poppe te stemmen. Onder het mom van luchthartigheid heerschte toch groote vreeze in het kamp der Zelandia- partjj. Zelfs was in den nacht vóór de stemming de automobiel weer op pad ter verspreiding van vunze strooibilletten, die met de meest beruchte Zelandia-artikelen konden wedijveren. Maar ondanks dit alles (of misschien ge deeltelijk als gevolg van deze min nobele strijdwijze) brachten Hulst, St.-Janssteen, Koe wacht, Westdorpe, Sas v. Gent enz. een ver rassend aantal stemmen voor den vrijzinnigen candidaat. Waarlijk, er is bij eene voortdurende stel selmatige propaganda winste te behalen in ons district. Het land van Hulst is aan het ontwaken en het zelfbewuste gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid en als gevolg daarvan van kracht, nemen toe. Aan alle vrijzinnigen hier de taak om dit verblijdende streven te steunen. We nemen, als zijnde op het oogenblik actueel, het volgende bericht uit de Courant over Ontduiking wan Gemeentebelasting. Men meldt »Nu de gemeenteraad inzage kan krijgen van de aanslagen in de Rijksinkomstenbelasting, met het oog op den hoofdelijken omslag voor de gemeentenaren, blijkt in een gemeente in Friesland, dat een ingezetene in de laatste ja ren eenige honderden guldens dicht bij de 1000, te weinig gemeentebelasting betaald heeft. Nu zal dat zeker wel meer voorkomen, maar dit geval trekt te meer de aandacht, wijl deze ingezetene is een lid der rechtelijke macht, die rechtspreekt in naam der Koningin en al mee- nigeen heeft veroordeeld tot geldboete of hech tenis, die uit arrenmoede vaak zijn hond niet voor de gemeentebelasting aangaf. Het vonnis luidde dan op grond van belasting ontduiking. liet gerucht gaat nu, dat deze rechtelijke ambtenaar eervol ontslag zal vragen, op grond van gezondheidsreden. Met een goed pensioen zegt deze ambtenaar dan de gemeente, die nog een vordering op hem heeft, voor te weinig betaalde belasting, vaarwel. Naar wij vernemen, wordt geïnformeerd of men dezen rechtelijken ambtenaar ook nog tot betaling van bet verschuldigde kan verplich ten waartoe hij dubbel en dwars in staat is, want bij behoort nog al tot de hoogst aange- slagenen in de gemeente.* Gelukkig toch, niet waar, dat wij in onze goede gemeente nimmer menschen hebben gehad, die gedurende jaren te weinig, veel te weinig belasting betaalden DE OORLOG. De algemeene toestand. Het Fransche legerbericht erkent thans, dat de Duitschers zich in het dorp Fleury bevin den, dus op vijf kilometer afstand van de stad Verdun. Vrijdag werd door de Franschen gemeld, dat Duitsche afdeelingen tot in het dorp Fleury wisten door te dringen, maar bij een tegen aanval darruit weder werden verdreven. Het Duitsche legerbericht, dat Zaterdag ontvangen werd, gaf eenige nadere bijzonder heden. Daaruit bleek, dat Duitsche infante rie, bjj een onverwachten aanval, bet geheele werk van Thiaumont bezette, en bij het ver der vooruitdringen het grootste ueel van het dorp Fleury veroverde. Toen kwam het Fran sche communiqué, met de mededeeling, dat hevige tegenaanvallen bjj de hoogte 321 en 320 de Franschen weder in het bezit hadden gebracht van een groot gedeelte der werken, die de Duitschers bezet hadden, maar dat het werk Thiaumont nog in handen der Duitschers was. Dit bericht sprak verder van een hevigen strijd bij het dorp Fleury, waarin eveneens de Franschen de stellingen hernamen, die de Duitschers in den nacht van 21 Juni hadden bezet. Het 1 ransche bericht van Zaterdagavond sprak over den strijd aan de grens van het dorp Meury, die voortduurde en waarin de Duitschers eenige huizen aan de dorpsrand bezetten. Het uitgegeven Duitsche legerbericht meldde, dat de Duitsche troepen zich in de nieuwe stellingen, die zij ten oosten van de Maas bezet hadden, aan herhaalde Fransche tegen aanvallen bloot stonden, doch dat zjj zich wisten te handhaven. En het I* ransche namiddag-communiqé werd gemeld, dat enkele stellingen ten westen van het 1 hiaumont-werk door de Franschen wer den hernomen, en dat de Franschen bij den strijd in het dorp Fleury iets vooruitgingen. Uit deze verschillende berichten blijkt, dat de strijd daar sedert 21 Juni zeer hevig is geweest. Herhaalde aanvallen en tegenaan vallen werden ondernomen, waarin gedeelten der stelling beurtelings in handen der eene en der andere partij vielen. Maar de vooruit gang der Duitschers tusscben de werken van Thiaumont, op de hellingen 321 en 320 ge legen en de Damloup-batterij in de richting van de stad, is onmiskenbaar; en daarbij werd een gedeelte van het dorp Fleury bezet. Ook hier ontstond weder een zeer plaatselijk dorps gevecht, waarin huizen werden genomen, bezet, verloren en hernomen, doch waarvan het re sultaat is, dat de Duitsche troepen een gedetlte van het dorp bezet houden. Of het hen mo gelijk zal zijn zich daar te handhaven, is voor het oogenblik nog de vraag. De helling, waar op het dorp Fleury gelegen is, heeft een hoogte van 344 Meter en wordt gedomineerd door de z. w. daarvan gelegen hoogte, waarop het fort Souville gelegen is, die 388 Meter hoog, en dus 44 Meter hooger is. Van het fort Souville kan Fleury, wanneer het door de transchen verlaten is, onder vuur worden genomen en platgeschoten. Aan het oostelijke front is het merkwaar dige, dat de legers van Von Bothmer nog steeds stand houden aan de Strypa en zoolang deze niet worden teruggeslagen kunnen wij geen wijziging in den toestand verwachten, zegt de »Times«. Het schijnt, dat de Oosten- rij ksche troepen hier door Duitsche afdeelingen versterkt zijn, en dat zij daardoor de hevige aanvallen der Russen kunnen weerstaan. Maar het schijnt tevens, dat de Russische legers voortgaan hunne krachtigste aanvallen te richten in het noordelijk deel van dit front, op de troepen van von Linsingen, en in het zuidelijk op die van von Pflanzer-Baltin. De toestand in het noordelijk deel verandert echter weinig. Hier doen beurtelings de Russen en de Duitschers aanvallen, die tot hevige gevechten aanleiding geven, maar die ten slotte toch geen belangrijke wijzigingen van het front ten gevolge hebben. In het centrum, bij von Bothmer, is zoo als wij reeds zeiden, de toestand eveneens niet veel gewijzigd. Wei echter in het meest zuidelijk deel, in de Boekowina. Daar hebben de Oostenrijkers niet de kans gehad, de Russische aanvallen te weerstaan, en dien ten gevolge zijn daar de Oostenrij ksche troepen nog voortdurend op den terugtocht. Na de inneming van Tsjer- nowitsj en de overtocht van de Sereth, hebben de Russen hun opmarsch voortgezet, en zijn zij ook de Soetsjawa en de Moldawitza over getrokken, en hebben zij de steden Kimpoloeng en Wisjnitz bezet, en daarmede de geheele Boekowina onder hun bestuur gebracht. Of dit nu geschied is, omdat de Oosten rijkers door een gevecht tot den terugtocht gedwongen werden zooals het Russische bericht meldt dan wel omdat de Oosten rijkers, voor de naderende Russische afdeelin gen terugtrekkend, vrijwillig tot de ontrui ming overgingen zooals het Oostenrij ksche bericht zegt doet er niet veel toe. Het feit blijft bestaan nadat de Russen de Proeth over trokken, in snelle marschen, het geheele ge bied der Boekowina ontruimden, en een steun punt zochten in de Karpathen. Het betrekken van de nieuwe linie KimpoloengJacobeny is niets anders dan een terugtocht tot de Karpathen, in aansluiting aan de noordelijk staande legers. Jacobeny ligt op de grens van Roemenie, tegen de Karpathen. Nu is het onmogelijk een denkbeeld te krijgen van de linies, die bezuiden de Proeth door de beide legers worden ingenomen. Wij hebben geen enkel richtsnoer voor het aan geven van de wederzijdsche stellingen. Enkele plaatsnamen worden genoemd, maar bet onder linge verband tusschen de legers van von Pflanzer-Baltin en von Bothmer is in geen enkel opzicht duidelijk. Wij zullen dus, voor dat wij kunnen nagaan, of het verband tus schen de zuider- en de centrum-legers nog bestaat, of dat het verbroken is, en hoe de linies ten zuiden van de Proeth loopen, na dere berichten moeten afwachten. Dit is wel duidelijk, dat de Russen hier met groote snelheid en over een groeten afstand zijn vooruit gegaan, en niet alleen hunne Bessa- rabische grens, maar tevens ook een groot deel der Roemeensche grens hebben vrijge maakt. In het noorden van het oostelijke front, waar Hindenburg het bevel voert, voor Duna- burg, zijn de Duitsche [legers sedert eenige dagen tot heftige aanvallen op de Russische stellingen overgegaan, naar luid van berichten van Russische zijde, om te pogen daardoor de aanvallende kracht der Russen op het zuide lijk deel van het front te verminderen. Dit is de beteekenis van de gevechten, die bij Dunaburg en in de merenstreek, ten zuiden van die plaats worden geleverd. Ondanks het hevige karakter van die aan vallen, zegt de »Times«, is men te Peters burg overtuigd, dat de Russische linies bij Dunaburg en Smorgon in staat zijn het hoofd te bieden tegen de aanvallen, en 'dat de Duit schers niet in staat zullen zijn door te dringen tot Molodetsjno of Minsk. Indien dit de bedoeling van de Duitsche aanvallen in het noorden is, zullen de Rus sen zeker een zeer voldoende defensieve macht daar moeten bijeen brengen. Want het is nu wel herhaaldelijk gebleken, dat hetgeen men niet verwachtte, gebeurd is, aan beide fronten en bjj beide partijen. Zoodra het offensief der Russen was be gonnen, is de opmarsch der Oostenrijkers tegen de Italianen gestaakt. Dat Oostenrij ksche offen sief tegen den Zuidelijken buurman, zoo is van verschillende zijden opgen.erkt, diende onder meer om een offensieve beweging der Italianen in haar voorbereiding te storen. Nu zijn de Russen tusschen beide gekomen en hebben het Italiaansche front ontlast. De Ita lianen zijn op hun verhaal gekomen en in- tusschen met hun voorbereidingen gereed en hebben thans een krachtig offensief ingezet tegen de waarschijnlijk verzwakte Oostenrijkers. Een eerste geval van concentrisch en gelijk tijdig aanvallen der geallieerden, zij het ook nog gedeeltelik. En ziet, deze gelijktijdige aanval heeft dadelijk succes. Want de Oosten rijkers zijn uit hun stellingen tusschen Arsiero en het dal van de Brenta voor de Italianen teruggetrokken. Wel is waar geschiedt deze vooi uitgang van de Italianen vooralsnog op Italiaansche gebied, maar het succes mag zeer groot heeten. Vooral de herovering van de vesting Asiago, gelegen in het midden vau het door de Oostenrijkers prijsgegeven front, zal in Italië grooten indruk maken. Het be« MMSCH VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1