Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Duurte en onvoldoende Voorraad. PUBLICATIE. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2684. Woensdag 21 Juni 1916, 27e Jaargang. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde, ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 eent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M, DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen by deze ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dit tusschen den 22 en 29 Juni 1916 binnen deze gemeente de jaarlijksche collecte zal plaats hebben, ten behoeve van het Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den Gewa- penden dienst in de Nederlanden, welk Fonds uit sluitend strekt tot ondersteuning van al de ver minkten in eenigerlei stryd, waaronder ook die in Nederlands Overzeesche Koloniën of bezittingen, en noodigen mitsdien een ieder uit, om door een milde bijdrage, dat Fonds tot vervulling van het edele doel van deszelfs bestemming, te helpen in staat te stellen. Ter Neuzen, den 14 Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. van 22 Juni 1916 tot nadere aankon diging. Ter Neuzen, den 19 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. In verband met de toenemende ontevreden heid, de hongervergaderingen, optochten en ongeregeldheden wegens gebrek aan voedsel, in het bijzonder aan aardappelen, is het wel nuttig, het volgende landbouwbericht uit de Tern. Crt. van begin Februari van dit jaar te memoreeren De aardappelvoorraad in Ooste lijk Zeeuwsch-Vlaanderen. »Naar wij van vertrouwbare zijde ver nemen, is bij de inventarisatie van den voor verkoop beschikbaren voorraad aardappels in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen gebleken, dat voorhanden zijn bijna 28 millioen kilo grammen of 400.000 hectoliters. Op eene gestelde vraag werd te kennen gegeven, dat, waar over het algemeen de bevolking dezer streek, met uitzondering dan van een deel der inwoners onzer ge meente, van een voorraad aardappels voor zien is tot den volgenden oogst, ruim ge rekend voor onze streek nog een paar duizend hectoliters kunnen noodig zijn de rest is hier overcompleet. Er worden thans tegen 3 tot 3,25 ger 100 K.g. reeds aardappelen gepresen teerd." We zijn thans in Juni en we kunnen zeg gen, dat zelfs in onze landbouwende streek aardappelnood heerscht en dat peperdure prij zen moeten worden besteed. Is de bij de inventarisatie bepaalde hoeveel heid te hoog geschat Misschien wel, teneinde meer te mogen uit voeren. In ieder geval is de uitvoer enorm geweest en, heerscht in ons land gebrek aan een ar tikel, waarvan de oogst, van 1915 een over vloed gaf. Worden er door gewetenlooze speculanten nog achter gehouden Het schijnt, dat de hoeveelheden hier en daar ontdekt en in beslag genomen toch niet zoo groot zijn als de behoelten vereischen. Het verheugt ons, dat wij in 1915 en ook dit jaar steeds opgekomen zijn tegen te groo- ten uitvoer. In het laatst van 1914, in 1915 en zelfs in het begin van dit jaar nog trachtte men in deze streek de menschen diets te maken, dat het aantal vluchtelingen in ons laüd vertoe vende, den duren prijs veroorzaakte. Dwaze bewering en nochtans door vele eeu- voudigen geloofd. Nu begrijpt men beter. De uitvoer, de uitvoer alleen is de schuld. En nu komt de agitatie tegen minister Posthuma. Wij hebben dezen minister nimmer be wonderd. Maar, waar wij steeds gewaarschuwd hebben tegen den uitvoer van aardappelen, van vee, van groenten, eieren, viscb en andere artikelen, daar zeggen wij thans, zooals wij reeds meer zeiden De schuldigen in dezeD zijn de ad viseurs en de geldverdieners. Wij weten het immers te goed, welk een aandrang bij den minister werd uitgeoefend om telkens nieuwe gelegenheid tot uitvoer te krijgen. Wij weten het, hoe de Standaard betoogde, dat de landbouwers toch niet zooveel winst maakten, maar dat de handelaars verdienden. In onze streek trachtte Zelandia in een artikel »De man van de straat* den uitvoer en zelfs het omploegen van sommige gewassen goed te praten. Onze stem is die eens roepende in de woestijn geweest. Wij waren bijna de eenigen in dezestreek, die protesteerden over de onnoodige duurte van artikelen, waarvan we in ons land overvloed hadden. Wat is er niet geknoeid met opgaven en consenten Wat is er niet geknoeid bij het verzenden van aardappelen, het vervoeren van vee In onze plaats zelf zjjn daar voorbeelden van te zien geweest. Vele goede maatregelen heeft de regeering getroffen of trachten te treffen. Maar vele daarvan hebben niet of niet ten volle aan het doel beantwoord door het eigen belang van velen, die aan eene goede regeling moesten medewerken. leder, die zien wilde in zijne omgeving, hield vaak zijn hart vast, als hij zag, wat uit deze streek wegging. Eu zoo ging het door het geheele land. Als we ons land voor ondervoeding, zelfs hongersnood (en dat terwijl we een land hebben, dat veel oplevert eD terwijl we van den oorlogsbrand nog gespaard bleven) willen vrijhouden, dan zullen strengere maat regelen noodig zijn. Dan ga niet meer het het land uit, wat we zelf niet kunnen missen, dan worden niet te hooge maximumprijzen vastgesteld. Ieder inwoner kan medewerken door on- middelijk vaststaande feiten, die hiermede in strijd zijn, ter kennis te brengen ter plaatse, waar zulks behoort. Belanghebbenden bij een voortduren van van den ouden toestand zullen mopperen, maar het Nederlandsche volk in zijn geheel zal er mede gebaat zijn. En zoo behoort het. DE OORLOG. De algemeene toestand. Krachtig wordt de Russische offensieve be weging over het geheele Oostenrjjksche front voortgezet, over de geheele linie tusschen Kowel en de Roemeensche grens. Door de inneming van Tsjernowitsj is nu de lijn van het Russische front vooruitgebracht van Loezk over Boetsjatj naar Tsjernowitsj, dus tot in de Boekowina. Maar daardoor is de beteeke- nis van die offensieve beweging nog niet vol doende gekarakteriseerd. Het naaste doel ervan is het verdrijven der Oostenrijksch-Hongaarsche troepen^ van het Russische gebied en het overbrengen van den strijd naar Galicië. In het centrum hebben de Russen de Galicische grens reeds overschreden. Russische cavalerie bezette Radsiwilof, de grensplaats, en dat dit zonder slag of stoot gebeuren kon, zoo wordt uit Petrograd gemeld, is een bewijs, dat de Oostenrijksche troepen zelfs niet pogen aan de grens van Galicië den Russischen opmarsch tegen te houden. Daar zijn de Russische troepen thans 96 kilometer van Lemberg. Door het voortrukken in het centrum iu de richting van Brody, en in het zuiden tot Tsjernowitsj, over de Proeth, verwacht men in Rusland dat ook de positie der Oostemij- rijkers bij Tarnopol, tusschen de Sereth en de Strypa, onhoudbaar worden zal en dat zij dus genoodzaakt zullen zijn ook die te ont ruimen. Slechts in het noorden van het zuidelijk deel wordt de opmarsch nog tegengehouden. Het Russische legerbericht meldt, dat ten zuiden van Kowel hevig wordt gevochten, en dat aan den strijd daar ook Duitsche troepen deelnemen, die van het Fransche front er heen zijn overgebracht. De Duitsche troepen deden tusschen Kowel en Loezk hevige aanvallen op de Russische stellingen ten noorden van de Stochcd, die volgens het Russische leger bericht werden afgeslagen. De Duitsche me- dedeelingen spreken niet van het resultaat dezer gevechten, doch melden slechts, dat daarin 11 officieren en 3446 man werden ge vangen gemaakt. In hef Russische legerbericht wordt melding gemaakt van het aantal gevan genen door generaal Kaledin gemaakt, 1309 officieren en 70.000 man, terwijl bovendien 83 kanonnen en 236 mitrailleurs werden buit gemaakt. Dit is het resultaat van de laatste dagen strijdens in het centrum bij Tsjerno witsj werden 1000 man gevangen gemaakt, bij Gadomitsj 2000 man, en zoo wordt het geheele aantal sedert het begin van het offensief reeds meer dan 200.000 man. Militaire deskundigen in Petrograd steken dan ook eenigszins den draak met het Duit sche bericht, dat Hindenburg, die het Duit sche leger in het noorden aanvoert, zijn chef van den staf, generaal Ludendorflf, heeft ge zonden om de Oostenrijkers in den strijd tegen de Russen te helpen. Zij zeggen, dat een en kel officier, hoe knap, hoe talentvol zelts, een slechte vervanger is van de honderdduizenden, die de Oostenrijkers verloren hebben en van de vele tienduizenden, die zij noodig zouden hebben om de Russen tegen te houden. De vier of vijf divisies, die door de Duitschers naar het Galicisch-Wolhymscke front zijn ge zonden, zijn niet meer dan een druppel in den emmer, en kunnen het voortdringen van de Russen niet tegenhouden. Zoo meldt een Times-telegram uit Petersburg. Maar de Duitschers kunnen niet alles alleen doen zij hebben de har.den vol genoeg, en kunnen niet meer troepen naar het oostelijk front sturen. Zij kunnen echter den bondge noot ook niet in den steek laten en de krach tige aanvallen, dife sedert eenige dagen in het noordelijk deel van het Russische front plaats hebben, moeten klaarblijkelijk dienen om de aandacht der Russen te trekken en hen te noodzaken, troepen van het zuidelijk naar het noordelijk deel van het front te zenden. Na de kalmte van de laatste dagen aan het westelijke front is het daar in de laatste dagen weer vrij levendig toegegaan, zonder dat echter belangrijke resultaten verkregen zijn. Op ver schillende deelen van het front werd gevoch ten, vrij hevig aan de beide oevers van de Maas, doch de toestand is er niet veel veran derd. De Duitsche artillerie poogt nog steeds de stellingen tusschen het tort Vaux en de batterij Damloup en het fort Souville door krachtige beschieting met zwaar kaliber-pro jectielen onhoudhoudbaar te maken. En de Franschen doen aan den linker Maasoever krachtige pogingen om hunne stellingen aan de helling van den Mort-Homme uit te breiden. Maar ook in Argonne en in de Vogezen is krachtig gestreden, en over het geheele front is een zeer levendige vliegersactie waar te nemen, die als inleiding van waarschijnlijk krachtige offensieve handelidgen kan worden beschouwd. Uit Berlijn komt het bericht van het over lijden van den generaal Von Moltke, den plaats- vervangenden chef van den generalen staf. Generaal Von Moltke, een neef van den grooten zwijger, had van dien oom wel den naam, maar geenzins de strategische bekwaam heden geërfd en hij dankte zijn positie, voor en bij het uitbreken van den oorlog in het Duitsche leger, als chef van den grooten staf, meer aan dien naam dan aan zijn kennis. Zoolang de reeds lang vooraf beraamde plannen konden worden gevolgd, en de leger bevelhebbers slechts behoefden te handelen naar de ontwerpen, die in de bureaux van den grooten staf kant en klaar lagen, ging alles goed. Doch zoodra er complicaties ontstonden, die niet vooraf waren voorzien, kwamen er aarzelingen voor, die aanleiding moesten geven tot mislukken van de eenmaal vastgestelde plannen. Nog is de geschiedenis van den opmarsch in Frankrijk en van het terugtrekken van het leger van v. Kluck niet geschreven, en het staat nog niet historisch vast wat de oorzaak is geweest van de eenigszins zonderlinge ge beurtenissen van September 1914, in den grooten slag aan de Marne. Een belangrijke rol is daarin door het krachtige initiatief van generaal Galiieni en de plannen van generaal Joffre gespeeld, maar ook is het wel duidelijk geworden, dat generaal Moltke, als leider van de Duitsche legerbewegingen niet voor zijn taak opgewassen was. Hij werd, wegens ziekte, genoodzaakt zijn ambt over te dragen aan generaal Von Falkenhayn. Na het herstel van generaal Von Moltke werd hij echter niet weder aan het hoofd van den generalen staf geplaatst, maar als plaats vervangend chef van dien staf daarbij inge deeld. Hoewel hij voor 't uiterlijk in blakende gunst bleef, is het echter wel duidelijk gewor den, dat generaal Von Moltke, na den slag aan de Marne, had afgedaan. Thans is hij, tijdens de rouwplechtigheid voor generaal-veldmaarschalk Von der Goltz, in den Rijksdag, door een beroerte getroffen, en plotseling overleden. Officieele communiqué's. PARIJS, 19 Juni, (Havas.) Middagcommu- niqé Ten Zuiden van de Somme is een Duitsche poging tot overompeling in de streek van Li- hors ten eenenmale mislukt. Op den linker Maasoever hebben de Duit schers de Zuidelijke hellingen van den Mort Homme en de streek van Chattancourt levendig beschoten. De Fransche artillerie heeft overal met spervuur en doeltreffende tegenmaatrege len geantwoord. Op den rechter Maasoever is een aanval der Duitschers, tusschen de Fransche stellingen ten Noorden van hoogte 321 ondernomen, door hun vuur teruggeslagen. Aan het Engelsche en Belgische front een rustige dag. PARIJS, 19 Juni. (Reuter.) Avondcom- munique Tusschen de Aisne en de Oise hebben twee vijandelijke afdeelingen na een felle beschie ting getracht onze linies te benaderen, doch zjjn met handgranaten teruggeslagen. Op den linker Maasoever onbestendig ge schutvuur. Op den rechter Maasoever verwoede beschie« TER MIZEMl VOLKSBLAD. wDe Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bier huishouders en verdere ondernemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1