Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Meer uitgebreid Lager Onderwijs. Van het Westelijk oorlogstooneel. Van bet Oostelijk oorlogstooneel. No. 2683. Zaterdag 17 Juni 1916. 27e Jaargang. REGEERINGSEIEREN BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. In tere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De P R IJ S der is deze week 6V4 cent per stuk. De Burgemeester van Ter Neuzen. Aanvragen om toelating tot de school voorm.u. 1. 0. in de gemeente TER NEUZEN kunnen worden gedaan vóór 1 Juli 1916, bij het hoofd dier school (W. Wiebehdink.) Ter Neuzen, den 14 Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. DE OORLOG. De algemeene toestand. Wij gaan de berichten over den strijd op het Oostelijk gevechtsterrein in het kort na, den loop van het front van het Zuiden naar het Noorden volgende. In de Boekowina zijn naar men weet, de Oostenrijkers op de Pruth achteruit gegaan, met het gevolg, dat de streek tusschen Proeth en Dnjestr in handen van de Russen is. Een Reuterbericht zegt, dat de Russen den spoor weg van Czernowitz, de hoofdstad van Boe kowina, naar het Noorden hebben afgesneden. Dit klinkt alleszins waarschijnlijk, daar deze spoorweg over aanmerkeljjken afstand ten Noorden van de Proeth loopt. Langs da Pruth bieden de Oostenrijkers nu weer nieu wen tegenstand. Om het bezit van de stad Czernowitz, die reeds meermalen in dezen oorlog van bezitter is gewisseld en vlak ten Zuiden van de Proeth ligt, is nu een feilen strijd ontbrand, die blijkbaar nog niet tot een beslissing gekomen is. Want terwijl de Russen melden, dat de strijd om het brugge- hoofd Czernowitz voortduurt, melden de Oos tenrijkers afgeslagen aanvallen der Russen ten Noorden en ten Oosten van de stad. Gelijk hier is ook de toestand langs de Strypa (linkerzijrivier van den Dnjestr) volgens de berichten, tot hedenochtend ingekomen, niet van belang gewijzigd. Men leest in het Russische bericht van krachtige tegenaanvallen des vjjands langs deze rivier in het vak ten Noorden van Buczacz, ofschoon de Russische troepen erin slaagden eenige heuvels ten Westen van Hajvoronka (niet Paiworonka) en Boboelintsje te bezetten, aan de Oostenrijksche zijde van de rivier dus. Verder naar het Noor den is Kozin, ten Zuidwesten vaD Dubno, in handen der Russen. Deze plaats, ruim tien kilometer ten Westen van de rivier de lkwa gelegen, is een belangrijk kruispunt van wegen, zij ligt ongeveer halfverwege tusschen Dubno en Brody. Verreweg het grootst is evenwel de voor uitgang van de Russen ten Westen ran Luck (Lutzk). Zij rukken daar op langs den weg naar Wladimir Wolynski, in Westeljjke rich ting derhalve. Reeds bespraken wij de be zetting van Torczyn, 23 kilometer ten Wes ten van Luck aan dien weg gelegen. De Oostenrijkers boden blijkbaar aan dezen Rus- sischen opmarsch geen tegenstand van betee- kenis. Maar nu zijn de Russen nog 11 ki lometer verder langs den weg naar Wladimir Wolynski getrokken en daar hebben zij, naar zij melden, felle tegenaanvallen ontmoet van de Oostenrijkers. Dit is gebeurd bij het dorp Zaturtsy, dat alleszins merkwaardig gelegen is aan een scherpe bocht van den weg, ter plaatse waar de heuvels zich beginnen te openen voor den moerassigen bovenloop van Turja. Niet ver achter deze plaats gaat de weg door een boschachtig terrein. Hier heb ben de Oostenrijkers zich tot [een nieuwen tegenstand opgemaakt. Over den uitslag van de hier begonnen gevechten verluidt anders nog niet, dan dat de kozakken een schitte rende charge hebben uitgevoerd. Hoogst merkwaardig is, dat de Russen ook ten Noorden van de Pripet tot den aanval op de troepen der centralen zijn overgegaan. Immers waar majoor Moraht zegt, dat het verrassend is, dat de Russen strijdkrachten hadden aangevoerd voor een offensief op een front van 400 kilometer, daar is het deze aan de andere zijde van de moerassen, bij Baranowotsji, alleszins opmerkelijk. De aanval mislukte, zeggen Weeneu en Berlijn. St. Peters burg meldt »ontmoetingen« met sterke vijan delijke afdeelingen. Wij moeten afwachten, dat de toestand zich hier wat duidelijker af- teekenteenige dagen geleden maakte het Russische bericht melding van afleidende aan vallen der Duitschers die het Duitsche bericht verzweeg. In het Westen geen nieuws. De verbetering van hun stelling bij Ziliebeke door de Engel- schen werd gisteren in het Berlijnsche bericht erkend. Men weet, dat de Engelschen de Franschen bij de verdediging van Verdun reeds aanmerkelijk hebben bijgestaan, door de Fran- sche strijdkrachten tot aan de Som me door Engelsche te vervangen. Asquith heeft nu opnieuw van het aanbieden van Engelsche hulp aan Joffre gesproken. Gebeurde dit tijdens het bezoek van Joffre aan Londen En betee- kent dit, dat nu Engelsche troepen naar het front voor Verdun zullen worden gezonden Asquith heeft het niet met zooveel woorden gezegd, maar zijn uitlatingen laten toch ruimte voor deze vragen. Officieele communique's. PARIJS, 15 Juni. (Havas.) Communiqué. Aan beide zijden van de Maas geen infanterie- actie in de loop van den nacht. De artillerie actie aan beide zijden was zeer levendig in den omtrek van Chattaucourt, en in den sec van Souville. In de Vogesen trachtte een sterke Duitsche afdeeling de Fransche linies onder begunsti ging eener hevige beschieting te naderen. Zij werd door het Fransche mitrailleurvuur verdre ven. Een andere aanval op Fransche stellingen ten N.W. van den Mort Homme mislukte volkomen. Aan het Engelsche en Belgische front geen infanterie-actie. De stellingen ten O. van Ype- ren, die door de Engelschen hernomen zijn, werden hevig beschoten. BERLIJN, 15 Juni. (W.B.) Officieel. Behalve artilleriegevechten en patrouille-ondernemingen niets bijzonders. Hoe de Duitschers in België optreden. GENT, 12 JuDi (Telegraaf). Er zijn weer veel militaren te Gent aangekomen. De stad is vol Duitschers. En natuurlijk wordt er dan weer op veel beslag gelegd. Ik hoorde dat zoo naïef, maar toch zoo waar door een volks vrouw zeggen »Zij eten al ons eten op.« Ja, dat eten 't Is waar, veel burgers trekken nog eens den boer op. Als men zoekt, vindt men tegen veel geld toch wel eens aardappelen, eieren of zelfs boter Maar dan is de kunst den buit veilig in de stad te brengen. Wee als ge veldgendarmen of ublanen, die ook patrouilleeren, ontmoetZe nemen u een voudig alles af en zorgen, dat ge bovendien nog een boete of wat gevangenisstraf krijgt. De meesten verkiezen 't laatste. O, hoeveel burgers hebben reeds kennis gemaakt met de gevangenis op de Coupure Ook gegoeden Sommigen besteden 't. bedrag der boete aan een liefdadig werk en gaan wat zitten. Ze nemen voedsel voor die enkele dagen mee anders is 't rantsoen brood en water. Er is dan ook gelegenheid te over eens »door den Duitsch in 't kot gestoken te wor den*. Uw identiteitskaart vergeten, te laat over dezen of dien spoorwegovergang willen gaan te veel naar St. Pieterstation kijken, waar nu veel gekwetsten aankomen, enz. We mogen niet zeggen, dat de Duitschers hier in de stad veel ophef van hun victorie ter zee hebben gemaakt, evenmin als op 't plat teland. 'k Heb inenschen van daar gesproken, die zelfs niets van eeD vlootgevecht afwisten. En veel Duitsche soldaten, die de leger- beriebten in hun bladen lazen, zeiden heel sceptisch »Als 't maar al waar is.« Ruslands successen zijn hier ook al bekend geworden. Wonderbaar verschijnselDadeljjk een her leving van hoopMen overdrijft natuurlijk weer de verwachtingen, denkt aan een be dreigd Boeda Pesteen onmiddellijken om mekeer, maar och... juist dit prachtig op timisme houdt 't volk in den zwaren, veel- eischenden tijd staande. En wat zal 't in Vlaanderen worden Voor- loopig kunnen we slechts vaststellen, dat er veel militairen aankomen, en ook veel ge wonden van Yperen, waar nacht en dag zwaar kanongebulder gehoord wordt, 't Was een triestige Pinksteren, en waar hier en daar Duitschers groene takken aanbrachten, ging 't maar half van harte Somber Pinksteren. PETROGRAD, 15 Jnni. (P. T. A.) De ge nerale staf rapporteert Op het Dunafroot en ten Z.W. van het Narotsjmeer bracht de vijandelijke artillerie op talrijke punten hevig vuur, waarna de Duitsche infanterie trachtte uit de loopgraven voorwaarts te gaan, welke aanvallen wjj echter afsloegen. Bij Baranowitsji werd een plaatseljjk ge vecht geleverd, in den loop waarvan wjj ods eerst van de vijandelijke loopgraven meester maakten later echter moesten wij onder den druk der Duitschers naar onze eigen loop graven terugkeeren. Het offensief van de troepen van generaal BroessiJof werd gisteren voortgezet. lo ver schillende sectoren van het front maakten wij opnieuw krijgsgevangenen en veroverden wij krijgsbuit. De vijand zet op sommige punten zijn tegenaanvallen voort of zet zich vast in nieuwe stellingen Volgens aanvullende gegevens is het juiste cijter van de krijgsgevangenen enz. het volgende Eén generaal, drie regimentscommandanten, 2467.' officieren, 5 officieren van gezondheid, ongeveer 150,000 soldaten verder 163 ka nonnen, 266 mitrailleurs, 131 bomwerpers, 32 mijnwerpers. WEENEN, 15 Juni. (W. B.) De generale staf rapporteert Ten zuiden van Bojan en ten noorden van Tsjernowitsj sloegen onze troepen Russische aanvallen af. Boven Tsjernowitsj verijdelde ons geschutvuur een poging van den vijand om de Proeth over te trekken. Tusschen Dn jester en Proeth geen gebeurtenissen van belang. De vijand overschreed de lijn Horodenka- Sniatyn naar het westen slechts weinig. Bij Wismofsjyk wordt uiterst verbitterd gevoch ten. Hier werden evenals ten N. W. van Rvdom en ten N. W. van Krenenetsj alle Russische aanvallen afgeslagen. In het gebied ten zuiden eo ten westen van Loezk is de toestand ongewijzigd. Bij Lokaczy kwam wederzijds afgezeten ca valerie in gevecht. Tusschen Je lijn Kowno- kowel en Kalki trachtte de vijand op talrijke plaatsen door den Stachad-Styr-seetor te ko men, waarbij lui nieuwe divisies in het vuur brachthij werd echter overal teruggeslagen en leed zware verliezen. De opmarsch der Russen. Op het geheele front, van het zuidelijk deel van Polesië af tot aan de Roemeensche grens, slaan de Russische troepen nog steeds den vijand terug. Dinsdag namen zij weder on geveer 20 officieren en 6000 manschappen gevangen en maakten zij zes kanonnen, 10 mitrailleurs en een menigte munitiewagens buit. Sedert het begin der operaties zijn 1720 officieren en ongeveer 120,000 manschappen gevangen genomen en zijn 160 kanonnen en 260 mitrailleurs buitgemaakt. Verscheiden vijandelijke afdeelingen zijn totaal gedesorganiseerd, hetgeen kan blijken uit het feit, dat in de gevechteu van 6 tot 11 Juni de troepen van generaal Stjerbatsjof in een betrekkelijk weinig beteekeDenden sector 29 kanonnen, 34 mitrailleurs, 56 munitie wagens en anderen buit hebben veroverd. Uit de ingekomen rapporten blijkt, dat de vijand hier en daar zulk een groote hoeveel heid oorlogsmateriaal van allerlei aard in den steek liet, dat het onmogelijk is om het in dien korten tijd te inventariseeren. Op één punt bijv. werd materiaal voor 30 werst veld- spoorweg achtergelaten. Op den weg naar Wladimir Wolynok biedt de vijand hardnekkigen tegenstand. Er zijn gevechten aan den gang ten westen van het dorp Zaturtsy, halverwege tusschen Loesk en Wladimir Wolynsk. In de streek van Wladimir Wolynsk heb ben de kozakken een schitterende charge ge maakt en een vijandelijk escadron neergesabeld. Ten westen van Dubno zijn de Russische troepen, den vijand verdrijvend, tot voorbjj bet dorp Demidofka getrokken en hebben zij zich meester gemaakt van het dorp Kozin. Ten noorden van Boetsjatsj in de streek aan den rechteroever van de Strypa doet de vijand krachtige tegenaanvallen. In de gevechten van Dinsdag gelukte het den Russischen troepen ook den vijand terug te slaan bij het bezetten van de hoogten aan den westelijken oever van de Strypa. In de streek van Gaiworonka, Bobulinsje en ten zuiden van den Dnjester bezetten de Russen de stad Sniatyn. Het gevecht om het bezit van het brugge- hoofd Tsjernowitsj duurt voort. Aan het Dwina-front openden de Duitschers een hevig artillerievuur op het bruggehoofd Ikskul. Ten zuiden van Smorgon verijdelden de Russen een poging vau den vijand om nabjj hunne loopgraven te komen. In de streek van Baranowitsji en meer naar het zuiden hadden verscheiden gevechten plaats met sterke vijandelijke troepenafdeelingen. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag, 15 Juni. Aan de orde is de interpellatie-Schaper over de levensmiddelen voorziening. De hoer Schaper (S D.A.P* Appingedam) vraagt, wie er nu baas is op het departement vau landbouw, en wijst er op, dat de hier te lande voortgebrachte artikelen steeds duurder zijn geworden en de getruffen maatregelen dat tot gevolg hebben gehad. Spr. vraagt, of wat met betrekking tot den uitvoer van aar dappelen gebeurd is, wel van een behoorlijk beleid getuigt. De uitvoer is te groot geweest, de controle te slapschandelijke trucs zijn gebruikt. Spr. meent, dat de regeering moet zorgen, dat er eerst genoeg op de binnenlandsche markt is, voor er wordt uitgevoerd, en hoopt, dat de regeering maximum-prijzen voor de nieuwe aardappelen zal vaststellen. Ook aan suiker is er gebrek. Spr. vraagt, of hier geen invloeden van belanghebbenden aan het werk zijn, die weten waar de suiker MIZMSd O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1