Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, SCHOOL M.ÏÏ.L.0. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Uitbetaling Militievergoeding. Van het Westelijk oorlogstooneel. So. 2682. Zaterdag 10 Juni 1916. 27e Jaargang. PROVINCIALE STATEN. Ter visie-liggir.g opgaven van Candidaten. ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Wegens Pinksteren zal het „Ter Neuzeuseh Volksblad" a.s. Woensdagmorgen niet verschijnen. (Herziening der kiezerslijst.) De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN Gelet op art. 7, 2e lid, sub B, van het Konin klijk besluit van den 4den Mei 1896 (Staatsblad no. 76) Noodigt ben, die niet voorkomen op de laatst vastgestelde lijst van kiesgerechtigden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzenmaar aanspraak kunnen maken om op de kiezerslijst te worden geplaatst, uit, daarvan vóór 1 Juli a.s. aangifte te doen. Met model dezer aangifte is door den Heer Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid vastgesteld en ter Secretarie verkrijgbaar. Om kiezer van leden eener Kamer te ziin, moet men A. kiezer zijn van leden van den Raad der gemeente, waar de Kamer is gevestigd B. aldaar bestuurder of mede bestuurder zijn en gedurende ten minste twaalf achtereenvolgende maanden zyn geweest van een bedrijf van handel of nijverheid. Voor eeno gemeenschappelijke Kamer moeten de kiesgerechtigden, ten opzichte van de Gemeente hunner inwoning voldoen aan de sub A en B hiervoren genoemde vereischten. Ter Neuzen, 5 Juni 1916. Dè Burgemeester voornoemd, J. HUIZING A STEMMING ter verkiezing van vier leden van de De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter openbare kennis, dat op Vrijdag den 16 Juni a. s., van des morgens acht tot des namiddags vijf uren, de stemming zal geschieden ter vervulling van vier plaatsen in de Provinciale Staten van Zeeland voor het kiesdistrict Hulst, waartoe deze gemeente behoort. De candidaten, in alphabetische volgorde zijn DUMOLEYN E. B. POPPE A. C. M. PUIJliAERT B. C. VAN ROMPU J. A. VAN WAESBERGIIE F. J. L. M. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende „Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgeven de aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitge schreven verkiezing deelneemt wordt gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste EEN JAAR." Ter Neuzen, den 8 Juni 1916. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, maakt bekend dat de van den Burgemeester van de hoofdplaats van het kiesdistrict Hulst ontvangen opgave, ver meldende de namenvoorletters en woonplaatsen der Candidaten in alphabetische volgorde, gesteld bij de op 6 Juni 1916 gehouden verkiezing ter ver- vulling van vier plaatsen in de Provinciale Staten ter Gemeente Secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd, terwijl een afschrift dier alphabe tische opgave is aangeplakt. Ter Neuzen, 8 Juni 1916. De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt be kend, dat in verband met de a.s. verkiezing voor de Provinciale Staten voor Zeeland, de uitbetaling van vergoedingen aan de betrekkingen van Militie-, Landweer- en Landstormplichtigen op 16 Juni 1916 zal plaats hebben op de GEMEENTESECRETARIE ^voormalig Kantongerecht op de Markt Ter Neuzen, den 9 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. DE OORLOG. De algemeene toestand. De strijd aan het westelijk front heeft voor de Duitschers weder twee plaatselijke succes sen gebracht. Bp Yperen hebben de Duitsche troepen de stellingen der Engelschen bij Hooge aange vallen, waarbij het tot du87er door dezen be zette deel van bet dorp en de daaraan slui tende loopgraven naar het westen en zuiden genomen werden. Hierdoor, zoo meldt het Duitsche legerbericbt, is geheele terrein zuid oostelijk en zuidelijk van Yperen, over een uitgestrektheid van ongeveer drie K. M. in Duitsch bezit. Het Engelsche bericht zegt, dat de Duitschers zich meester maakten van de frontlinie-loopgraven in de ruïnes van het dorp Hooge, doch dat de aanvallen op andere gedeelten van de linie mislukten. Belangrijker dan dit kleine succes bij Hooge is het nemen van bet fort Vaux in de linie van Verdun. Reeds geruimen tijd lag dat fort in de onmiddellijke slaglinie, nadat Dou- aumont was genomen en de strijd onmiddel lijk tusscbea het dorp Vaux en Damloup woedde. Reeds waren voor eenige dagen, zooals een Fransch bericht meldde, Duitsche troepen in de noordelijke vestingwerken van het fort Vaux binnengedrongen, doch tot nog toe waren zij niet ip staat geweest van het daar bereikte voordeel gebruik te maken. Uit het Duitsche legerbericht blijkt nu, dat Vrij dag 2 Juni een Duitsche compagnie infante rie, gesteund door pioniers van een reserve- pionierbataljon, in een gedeelte van het fort binnendrongen. Doch in de ontoegankelijke gewelven van bet fort waren nog een aantal Fransche verdedigers, die krnchtig en moedig streden, doch die zich niet konden handhaven toen zij van de overige Fransche troepen waren afgesneden. Deze verdedigers van het fort hebben zich Woensdag overgegeven en werden krijgsge vangen gemaakt. Een aantal kanonnen en mi trailleurs werden in het fort gevonden. Het Fransche bericht zegt, dat de val van het fort Vaux nog niet officieel is bevestigd. Maar zelfs als dat het geval is, betoogt Havas, is het van geen beteekenis. Wijl het fort zjjn taak vervuld heeft, om den vijand tegen te houden en niets meer is dan een puinhoop, waarvan het bezit voor den vijand van niet de minste waarde is. Achter het fort ligt het heuvelachtig en boschachtig terrein, dat den toegang tot de forten Souville en Tavannes verdedigt, en in dit terrein hebben de Franschen een nieuwen verdedigingslinie aangelegd, die opnieuw den Duitschen bevelhebber voor de moeilijke taak zal plaatsen, daaruit de Franschen te ver drijven. Maar al moge dan materieel het verlies van het fort bij Vaux geen beteekenis meer hebben, het nemen ervan, zij het ook met groote offers, toont, dat de Duitsche aanval op Verdun met onverminderde kracht wordt voortgezet, en dat de poging om den Gor- diaanschen knoop lus voor lus te ontwarren niet is opgegeven. In een officieel Duitsch bericht over den zeeslag bij Jutland wordt thans toegegeven, dat de Duitsche verliezeD grooter zijn dan aanvankelijk werd erkend. Het Duitsche be richt zegt, dat om militaire redenen tot dusver geen melding gemaakt werd van het verlies van den pantserkruiser »Lützow* (28.000 ton) en van den kleinen kruiser Rostock* (4900 ton) Nu de redenen daarvoor vervallen zijn en vooral nu zich legenden beginnen te vor men zoo zegt het marinebericht over de ontzaglijke verliezen der Duitsche marine, wil de regeering het verlies niet langer ver zwijgen. Op weg naar de haven, waarheen zij gesleept werden om hersteld te worden na den slag bij Jutland, zijn zij gezonken, nadat pogingen om ze drijvend te houden waren mislukt. De bemanning van beide schepen kon worden gered. Hiermede is de Duitsche verliestlijst, vol- gens de officieele mededeelingen, gebracht tot een totaal verlies van 60,720 ton. Met de aanvankelijk medegedeelde cijfers van 13,000 of 23,000 ton, is dit verschil nogal aanmerkelijk. Het Duitsche bericht erkent nu het verlies van een slagkruiser, een oud linie schip. vier kleine kruisers en vijf torpedo booten. Niet erkend wordt het van Engelsche zijde gemelde verlies van 2 schepen van het »Kaiser«-type en van de Derfflinger*. Aan het oostelijk front hebben de Russische aanvallen in Wolhynië en aan de Boven- Poetilowka de Oostenrijkers genoodzaakt naai de streek van Luzk terug te trekken. Het Russische bericht meldt, dat sedert de jongste gevechten de legers van generaal Broesilof 900 officieren en meer dan 40,000 man ge vangen namen en een groote hoeveelheid artille rie buit maakten. De Oostenrijksche berichten erkeonen slechts, dat de aanvallers veel sterker zijn en dat de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen daarom naar meer achterwaartsch gelegen stellingen zijn teruggeweken. Doch slechts op enkele punten. Op andere werden de Russische aan vallen afgeslagen. Het Russische bericht bevat de meer alge meene mededeeling, dat de successen over het geheele zuidelijke front zich uitbreidden. Het is daardoor nog niet mogelijk om een juist denkbeeld te krijgen van de mate dier uit breiding. Eerst als de Russen precies aange ven op welke punten zij vooruitgingen en welke plaatsen zij namen, zal het mogelijk zjjü, zich van de kracht der offensieve bewe ging van bet Russische leger een denkbeeld te vormen. Officieele communique's. PARIJS. 8 Juni. (Havas.) (Jommunipue van bedennamiddag In de Argonnen ontplofte een Duitsche mijn bjj hoogte 285, Haute L'hevaucbée, zonder schade te veroorzaken. De Fransche troepen bezetten den zuidelijken rand van den krater. Aan den linker Maasoever afwisselende be schieting van de tweede Fransche linie. Aan den rechter Maasoever artilleriestrijd, in de streek van Thiaumont en Douaumont. Na zeven dagen hardnekkig gevochten te hebben tegen aanvalstroepen, die steeds werden vernieuwd, was de bezetting van het fort Vaux aan het einde van haar krachten gekomen en kon niet beletten, dat de Duitschers het door de hevige beschieting volkomen vernielde werk bezetten. De Fransche troepen houden de on middellijke nabijheid van het werk en de loop graven rechts en links van het fort bezet. Alle aanvallen door de Duitschers daarop gedaan, werden door het Fransche vuur af geslagen. De nacht was betrekkelijk kalm aan de rest van het front, behalve aan den Hartmans- weilerkopf, waar de artilleriestrijd zeer hevig wordt voortgezet. Aan het Engelsche front hevig artillerieduel ten O. van Yperen. De Duitschers konden de voordeelen, die zp den vorigen dag op de eerste Engelsche linie, die door de puinhoopen van het dorp Hooge liep, behaalden, niet verder uitbreiden. Bommen op de scheepswerven te Antwerpen. Een eseader vliegtuigen der geallieerden heeft, volgens »Les Nouvelles* bommen ge worpen op de werven Hoboken te Antwerpen en alle werven, waar pontons vervaardigd wor den, vernield. Het eseader keerde terug zon der verliezen geleden te hebben. Belgische vliegers hebben bommen geworpen op kanonnen, die pas van Duitschland naar Mene vervoerd waren. Verscheidene stukken zwaar geschut werden vernietigd en 11 kanon niers gewond. De begrafenis van gesneuvelde Engelsche matrozen. De Engelsche bladen bevatten berichten over de begrafenis van de slachtoffers van den zeeslag. In een kleine stad op de Oostkust van Engeland, schrijft de »Times«, werden Maandagmorgen vroeg ongeveer 40 helden be graven. Langs den weg van het hospitaal naar het kerkhof stond een groote menigte men- schen, die diep ontroerd waren. De kisten werden op lorries vervoerd en door honderdeü matrozen en een muziekkorps gevolgd. De slachtoffers werden op het voor de vloot bestemde gedeelte van het kerkhof begraven. Geestelijken van verschillende ge- loofsinrichtingen leidden den dienst en het mu ziekkorps eindigde de plechtigheid met het spelen van de »Last Post*. Vele vertegen woordigers van de hooge maritieme kringen woonden de plechtigheid bij. Rouw te Portsmouth, Volgens de Times* zijn te Portsmouth door den zeeslag ongeveer 2000 vrouwen weduwe geworden. In het geheel hebben circa 3000 man, behoorende tot het depót te Portsmouth, het leven verloren. In sommige gedeelten der stad zijn er straten waar 15 en 20 families bloedverwanten verloren hebben. Kitchener. De dramatische dood van Lord Kitchener zal in Engeland diepen indruk maken. In hem zag het Engelsche volk in het begin van den oorlog den »organisateur de la victoire*. Hij zou de overwinning geven. Een onweerstaan bare drang van de openbare meening stelde den veldmaarschalk aan het hoofd van het departement van oorlog, dat in lengte van jaren niet door een militair was geleid. Het depar tement van marine is tot heden toe aan een burger toevertrouwd, maar Kichener verbrak aan oorlog de traditie. Zijn eerste taak was, een groot leger op de been te brengen. En dat is hem gelukt, hoeveel moeite het ook heeft gekost, zonder dat hjj tot algemeenen dienstplicht zijn toevlucht nam. Hierin stelde hjj de partij, die er het meest toe had bijgedragen om hem op het kussen te brengen, grievend teleur. Want die partij verwachtte, dat Kitchener den dienstplicht, waarvoor ze al vóór den oorlog had gewerkt en die zij nu meer dan ooit noodig achtte, zou doorzetten. En dat hij daartoe de macht had, geloofde men algemeen. Had hij na eenige maanden oorlog gezegd, dat hij dienstplicht wilde hebben of zou heengaan, het ministerie zou, aldus was de gangbare opvatting, de ver antwoordelijkheid niet hebben aangedurfd hem los te laten. Hij stelde dat ultimatum echter niet, verdedigde integendeel het vrijwilliger- stelsel, en de dienstplicht is er ten langen leste gekomen, meer door druk van buitenaf dan uit het ministerie, waartoe hij behoorde, en meer door toedoen van andere ministers dan van hem. Dat hij intusschen zonder dwang zonder rechtstreekschen en wettelijken dwang althans, want sociaal en moreel is er heel wat dwang uitgeoefend een leger van millioenen heeft weten te vormen, zal zeker zijn verdienste bljjven. TER NEVZEM VOLKSBLAD. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat op Donderdag 15 Juni a. s. (van 9,20 12 en van 1,80—4,10 uur) de lessen aan ge noemde school voor ouders van leerlingen toegankelijk zijn. Ter Neuzen, den 8 Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1