L. J. F.VAN DALEN, 1- Muziek-Instrumenten OLIM De Nederlandsche Briefsteller, „ROOKBENOODIGDHEDEN". Electr. Drukkerij M. DE JONGE. V Tandarts, Ter Neuzen, Circulaires en Jfaarten J. D. DIJK, De dienst NEUZENHOEIIEkENSkEltHE lilijl'l TIJDELIJK geslaakt. JAC. DE KOK - TER MEZEN. veiligheids Scheermessen Systeem „Gillette" en Gewoon model SCHEERMESSEN. ANTOINE MES, MIDDELBURG. M. DE jonge. Komische, Jolige Voordrachten L. F. GEER LING. Prijs f 1.25. Groote verscheidenheid JA Cs DE KOK. TER NEUZEN. STOOM BOOTDIENST OP DE W ESTER-SCHEL DE. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn Vlissingen—Breskens—Neuzen. Van 1 Mei 1916 tot nadere aankondiging. Lijn WALZOORDEN-HANSWEERT-VLAKE Haarsnijmachines. Baardsnij machines. Middelen van Vervoer. •s! 1 zal van Vrijdag 9 Juni tot Dinsdag 13 Juni niet te consulteeren zijn. en alle soorten Men vrage Geïllustreerde Prijscouranten 011 cl - U o 11 jin tl s; c li e in de nieuwste modellen. Electr. Drukkerjj. Noordstraat 10—12. Grappige keur van vroolijke Voor- drachlen, komische scènes, humo ristische coupletten, berijmde auec- doteu, enz. enz. INHOUDDe dappere nachtwacht. Ik Den getrouwd. Men moet maar gelukkig zjjn. M(jn lieve schat. De boodschaps- looper op 't feest. Du bist verrukt mein Kind. Een pleizierreisje. Waarzeggerij. Concurrentie. Mgn beste Tante. Wel gemeende raad. Beter te vroeg dan te laat. Nieuwe heilwensch. Petrus Drinkgraag. De voddenraper. Koen op 't feest. Eene vergissing. Ajakkes. De verloren schoe nen, Geloof jij het De onnoozele sol daat. Feestlied. Een voordracht zonder begin. Een kermisavontuur, en nog een achttal vermakelijke Liederen. Prijs van het geheele Boek fö.55. Opgewekte humor, vroolijke scherts en Jolige Jokkernjj spreken uit dit boek. Na ontvangst van 55 cent per postwissel of in postzegels, wordt het boek franco per post verzonden door den uitgever Oude Kijk-in-'t Jatstraat 66, GRONINGEN. INHOUDENDE Brieven en andere Opstellen over de meeste Onderwerpen, die in het gemeenschappelijk leven gemeenlijk voorkomen, met vooropgaande Bepalingen over de geschiktste wjjze van Samenstelling en Inrichting der Brieven -r Betitelingen en Opschriften, benevens allerlei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften bij Geboorte, Huweljjk en Over- Iets over Testamenten, Contracten van onderscheiden aardMinderjarigheid en Voogdij Borgtochten, Volmachten, Geldlee- ningen, Hypotheken, Wissels en Quitantiën iets betrekkelijk de Nationale Militie Formu lieren tot het inrichten van Schrijfboeken en Rekeningen Het voornaamste uit de Postwet Eene Handleiding ten gebruike bjj de Wet op het Recht van ZegelModellen van Tele grammen, Advertentien, Aanplak- en Stroo- biljetten. BENEVENS eene Ljjst der meest voorkomende Verkortin gen, Namen der Maten en Gewichten met Verkorte Schrjjfwjjze en eene Tabellarische Herleiding van de Nederlandsche Munt en onderscheidene Vreemde Munten, en Inlichtin gen bjj Opleiding van Jongelieden voor eenige Rijks- (Militaire- en Burger-) Betrekkingen. Twaalfde veel vermeerderde druk herzien door SERVAAS DE BREIN. Voorhanden bjj SI. DE JONGE. Ter Neuzen. NOORDSTRAAT 10-12. - TER NEUZEN. SPECIAAL INGERICHT VOOR HET LEVEREN VAN MODERNE DRUKWERKEN IN SMAAKVOLLE UITVOERING T^GEN DEN MEEST CONCURREERENDEN PRIJS - GROOTE OPLAGEN IN DEN KORTST MOGELIJKEN TIJD MODELLEN EN PRIJS OPGAVEN WORDEN OP AANVRAAG GAARNE TOEGEZONDEN. UREN VAN VERTREK Amsterdamsehe tijd DAGELIJKS Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,20 7,15 10,- nm. 12,10a) 3,43 5,45 6,35b.) Breskens Vlissingen 5,50, 8,20 10,45 nm. 12,40 4,10 6,15 7,15. Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 6,30 9,20 nm. 12,10a) 3,43, 6,45b). Ter Neuzen Vlissingen 5,30 7,50c) 10,40 nm. 2,— 5,05. a) Bg vertraging van trein 12,02 kan de boot naar Breskens ten hoogste wachten tot 12,15, de boot naar Neuzen ten hoogste tct 12,30. b) Bg vertraging van trein 6,29 kunnen deze booten wachten tot 6,50. c) Deze boot legt NIET te Borsselen aan. GOEDEREN en VEE zullen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. De stoombootdienst neemt GEEN ENKELE verantwoordelijkheid op zich. Van I Februari 1915 tot nadere aankondiging. van Walzoorden n. Ilansweert per boot, vm. 6,05, Ilansweert Vlake per tram, 6,35, Vlake Ilansweert per tram, 8,08, Ilansweert Walzoorden per boot, 8,26a, a). Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. b). Bjj vertraging van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht da boot op de tram. e.) Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den markttrein van Goes en wacht de boot op de tram. 9,05a, nm. 9,35, 11,255, 11,455, 1,-, 3,45, 7,-. 1,30, 4,15, 7,30. 2,40c, 5,45, 8,30. 3,-c, 5,58, 8,48. cent Alles met garantie. Spoorweg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen 7.20 11.— 1.46 4.50 Sluiskil 7.29 11.20 1.54 4.59 Sluiskil (brug) 7.33 11.30 1.58 5.03 Philippine 7.37 11.40 2 02 5.07 Sas van Gent (aank.) 7.45 11.50 2.10 5.16 Sas van Gent (vertr.) 7.55 12.— 2.15 5.25 Duitsche tijd. Selzaete (aank.) 8.40 3.— 6.10 Selzaete (vertr.) 9.40 4.7.10 Gent (kl. statie) 10.25 5.25 7.55 v. Gent (kl. statie) 8.15 11.— 6.- Selzaete (aank.) 9.— 12.30 6.45 Selzaete (vertr.) 10.- 1.30 3.45 7.45 Sas van Gent (aank.) 9.25 12.55 3.10 7.10 Sas van Gent (vertr.) 9.35 1.05 3.25 7.15 v. Philippine 9.44 1.14 3.35 7.24 Sluiskil (brug) 9.48 1.18 3.40 7.28 Sluiskil 9.51 1.21 3.55 7.32 Ter Neuzen (aank.) 10.— 1.30 4.05 7.45 Spoorweg Ter Neuzen—Mechelen. Zeeuwsch-VI. Tramweg-Maatschappij. Stoomtramweg Hulst—Walzoorden. Yer»ti?ek dei» Ned. Spooptreinen (Zomerdienst). r. Jj a <m f140 4 0 1 -. INTERC. TELEFOONNUMMER 15. Amsterdamsehe tijd. Duitsche tijd. Amsterdamsehe tijd. Amsterdamsehe tijd. v. Ter Neuzen 6 40 9 50 1 30 5 17 Sluiskil 7 10 1 40 5 25 Axel 7 26 10 11 1 51 5 34 ,t Kijkuit 7 40 10 19 1 59 5 40 Hulst 7 50 10 29 2 09 5 47 Amsterdamsehe tijd. v Hulst 8 15 12 12 4 8 05 Kijkuit 8 24 12 31 4 09 8 14 Axel 8 32 12 50 4 17 8 22 Sluiskil 8 43 1 11 4 27 8 S3 Aank. Ter Neuzen 8 52 1 20 4 36 8 42 Dienstregeling vanaf 15 Maart LIJN SAS VAN GENT—IJZENDIJKE. Richting IJzendijkeSas van Gent. Treinnummers Ia I III V Vertrek IJzendijke (Remise) 6,30 8,15 12,30 5,20 Pyramide 6,47 8,27 12,50 5,38 Aankomst Philippine 7,19 8,55 1,20 6,08 Vertrek 7,22 8,57 1,25 6,13 Aa»komBt Sas van Gent 7,50 9,25 2,05 6,43 Richting Sas van GentIJzendijke. Treinnummers Ha II IV VI Vertrek Sas van Gent 8,20 10,00 2,30 7,20 Aankomst Philippine 8,53 10,30 3,03 7,50 Vertrek 8,58 10,33 3,10 7,52 Pyramide 9,30 11,05 3,42 8,22 Aank. IJzendijke (Remise) 9,50 11,25 4,03 8,40 Tre'nen Ia en Ila rijden alleen op Zaterdagen, welke dagen de treinen I en II dan vervallen. 1 Mei 1916. Amsterdamsehe tijd. v. Hulst, Station 4 50 7 55 10 40 2 15 5 50 8 20 Aank. Wals. Dijk 5 50 8 55 11 40 3 15 6 50 9 25 a. Wals. Dijk 6 05 9 15 12 20 3 45 7— 9 25 v. Hulst,. Station 7 05 10 15 120 4 45 810 25 Vlissingen Middelburg Arnemuiden Noord-Kraaijert 's Heer-Arendsk. Goes Kapelle-Biezel Vlake Kruiningen—Iers. Krabbendijke Ril land-Bath Woensdrecht Bergen op Zoom Wouw Roosendaal Breda Rotterdam D. P. Amst. W. p. o. Gouda Den Haag o. R. H S. Amsterdam o. R. H.S. Utrecht o. Den Bosch Amst. Wp. o. Utr. Arnhem o. Nijm. Zwolle o. Utr. Gennep Venlo o. Eindh. Maastricht o. R 6 2E 7 20 9 IC 12 25 1 27 4 50 6 10 7 46 Maastricht o. R. V. 6 58 t 9 37 n 6 35 7 29 9 2C 12 35 1 36 5 7 56 Venlo o. Eindh. D 4 44 7 23 12 13 ff 6 41 9 27 1241 5 06 Gennep y) 12 40 1) 6 49 9 35 12 49 5 14 Zwolle o. Utr. 7 11 8 44 11 10 n 6 56 9 43 12 56 521 Arnhem o. Nijmeg. 7 25 10 55 12 41 9 7 03 7 48 9 53 1 04 1 55 5 29 8 17 Amsterd. Wp.o. Utr. 7 35 10 38 1 27 n 7 11 10 05 r 1 16 5 37 Utrecht o. Den Bosch. 8 13 11 15 2 05 9 7 17 7 58 10 12 1 22 2 06 5 43 8 28 AmBt. o. Rott. H. S. 6 8 9 43 1 45 9 7 22 10 17 r 1 27 5 48 Den Haag o. R. H. S. 7 03 8 51 10 53 2 39 9 7 31 10 27 r l 36 5 57 stopt Amst. Wp. o. Gouda 9 7 37 10 33 r 1 42 6 03 Rotterdam D. P. 7 50 9 18 11 32 3 03 n 7 50 10 45 1 54 6 15 Breda 6 25 10 02 1 11 3 44 9 8 8 24 10 56 2 03 2 33 6 24 8 57 Roosendaal 7 00 9 10 1041 1 41 4 16 4 25 9 8 08 11 05 2 11 6 33 Wouw 7 10 3 1 50 4 35 A. 8 16 8 37 11 13 2 19 2 46 6 42 7 15 9 10 Bergen op Z, A. 7 23 9 25 10 56 Q) CO 1 59 4 30 4 45 9 06 11 44 2 50 3 24 7 24 7 42 9 42 Woensdrecht 7 32 «Ma 2 07 4 54 a 9 54 12 27 4 03 8 20 8 35 10 44 RillandBath yy 7 44 2 18 5 07 a Krabbendijke J) 7 50 2 24 5 14 a 10 27 12 56 4 34 8 57 9 14 11 27 KruiningenIers fl 801 SO a V" g. 2 33 5 24 ff 11 36 2 06 5 30 9 58 10 27 12 34 Vlake 8 06 9 51 11 22 2 38 4 57 5 30 9 10 56 1 34 5 02 10 10 11 35 Kapelle- Biezel 8 17 2 48 5 40 ff 11 40 2 12 5 40 10 34 10 34 12 28 1) 8 27 10 02 11 33 11 50 2 57 5 09 5 49 ff 11 47 2 29 5 30 10 2 10 2 's-Heer-Arendsk. 1) 8 35 10 10 11 59 3 05 5 57 ff 1 28 3 28 7 16 Noord-Kraaijert 1) 8 42 12 07 3 12 6 05 W 11 36 351 8 01 9 30 9 30 Arnemuiden yf 8 49 12 16 3 20 6 13 11 29 3 57 7 51 10 32 10 32 Middelburg yt 8 57 10 26 11 54 12 23 3 27 5 28 6 21 12 15 4 47 |10 19 10 58 10 58 Vlissingen r> 9 06 10 34 12 02 12 32 3 36 5 35 6 29 3 05 3 34 4 16 4 52 4 15 5 05 1 4 4 1 6 17 3 45 5 53 6 21 7 6 42 7 52 8 50 9 39 9 56 10 25 10 36 10 56 11 04 f. V HW<u uvvtuk i/tuouwgo v«uoo gocu iOi^UlO AC CU OC AlaBSt De trein van 6,10 VI, is een facultatieve trein in aansluiting op de op voor de stations KapelleBiezelinge, KruiningenIerseke Krabbendjjke boot uit Engeland; op zjjn loop kan niet met z korlit'd worden gerekend. en Rilland-Bath. f Over Venlo.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4