Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Eigen pers. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2681. Woensdag 7 Juni 1916. 27e Jaargang AIBONNEMENTSPRIJ8: Per 3 maanden 7 5 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver tmnderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze .Jouraat Tenrehjjnt el ten W O e B d a e en L a t e r (i a m 0 I e u bj) don UitgeTer M. JDE JONGE, to T.r Hc„ Naar aanleiding van een ingezonden schrij ven van een handelsman aan de Nederlander bevat het Christelijk blad Luctor et Emergo een artikel getiteld »Eigen pers". Al zouden wij niet gaarne de insinuatie's uit de laatste zinsneden onderschrijven en die met meerder recht kunnen terugkaatsten naar de Christelijke bladen zelf, toch zitten er eenige gedachten in, die we ook aan onze zijde kunnen toepassen. Het blad schrijft o.a. »Dat de eigen pers óók door adver tentie s moet gesteund, komt in veler brein klaarblijkelijk niet op. Allerlei redenen heeft men om de eigen pers te passeeren. Ook te onzent is dit een verschijnsel, dat bedroeft. Hoe kan een blad bloeien, dat niet voldoenden steun ondervindt in zijn ad vertentie-rubriek En verder >Men moet het meestgelezen blad hebben Goed. Waarom zorgt men dan niet, het eigen blad tot het meestgelezen te maken Be reikt men dit soms, door zulk een blad voortdurend te negeeren Nu meenen wij, dat de Christelijke bladen in dit opzicht minder reden tot klagen hebben dan verschillende linksche organen. Wij geven de gecursiveerde regels aan onze partijgenooten te overdenken. Ook onze advertentie-rubriek laat nog veel te wenschen over, het aantal lezers kan be duidend grooter zijn. leder beijvere zich hierin verbetering te brengen. Door het blad zijner richting te steunen, helpt men de ideeën verbreiden, die het blad voorstaat. Voortdurende krachtige propaganda voor onze beginselen is noodig. Maar ze is onmogelijk op den duur, als men het aantal lezers niet helpt vergrooten en door advertentie's het blad sterker inaakt. Ook door tijdige mededeelingen en inlich tingen helpt men mede het blad actueeler te doen zijn. Ieder doe dus in deze richting, wat moge- Dat er aan beide zijden met heldenmoed ge streden werd, mag men gerust aannemen. De Engelsche marine heeft haar ouden roem ge handhaafd, de Duitsche heeft getoond, dat zij de militaire tradities van het Duitsche leger ook ter zee kan handhaven, dat „der Land- ratte vom Vetter' ook op het zoute element weet op te treden. Maar het te doen voorkomen, dat deze slag de superioriteit van de Duitsche vloot heeft getoond, is niet van overdrijving vrij te plei ten. Een overzicht van hetgeen bij Jutland ge beurde doet zien, dat de Engelschen tenslotte ook al hadden zij groote verliezen geleden, meester van de zee bleven, dat de Duitsche vloot niet in staat was de blokkade te bre ken, maar naar haar basis moest terugkepren. Wanneer die strijd van invloed zou moeten zijn voer de »heerschappij ter zee», dan is bij voor de Duitschers als verloren te be schouwen. Ondanks den betoonden moed, ondanks de verliezen die den Engelschen werden toegebracht, is de Duitsche vloot er niet in geslaagd, de blokkade te verbreken. Evenmin als de Duitsche legers er in slaag den de troepenmacht te vernietigen die Verdun verdedigt en deze vesting te nemen, evenmin is de vloot er in geslaagd, de Engelsche vloot uit de Noordzee te verdrijven. En de opmer king van de Temps" bevat een juisten on dergrond Een vloot heeft slechts waarde, wanneer zij de zee beheerscht. Doet zij dit niet, dan is zij als een leger, dat in een vesting opgesloten is. De zeeslag zou door de Engelschen verloren, door de Duitschers gewonnen zijn, wanneer de blokkade was verbroken. Doch de blokkade duurt voort. Zoo heeft dus de groote zeeslag al evenmin den toestand belangrijk gewijzigd als de ge vechten aan de westelijke en oostelijke fron ten. DE OORLOG. De algemeene toestand. Het napleiten duurt vooort. Want in dezen oorlog strijdt men nog har der met de pen, daD met het zwaard, nog harder met den mond, dan met het kanon Elke gebeurtenis, elke gewichtige strijd wordt gevolgd door een napleiterij, die som tijds de allures aanneemt van de mondvaar- digheid der Homerische heldert, die ook hun gevechten deden vergezeld gaan van lange en vaak scherpe redeneeringen. En nu de strijd aan het westelijk of ooste lijk front geen aanleiding geeft tot breed voerige beschouwingen, wordt nagepleit over den zeeslag. Leest men de Duitsche berichten dan heeft de Duitsche marine een schitterende overwinning behaald op de Engelsche leest men de Engelsche berichten, dan krijgt men den indruk, dat de Duitsche vloot zoo onge veer vernietigd is geworden in het gevecht bij Jutland. Overdrijving aan beide zijden, overdrijving van hetgeen gebeurd is en van het behaalde resultaat. Joch is dit laatste, afgescheiden van de verliezen die de beide vloten leden, duidelijk. Er zijn aanwijzingen, dat de Russen den Italianen zijdelings hulp zullen trachten te verleenen, door aan het Zuidoostelijke front een offensief te beginnen. St. Petersburg is uitvoerig over afgeslagen aanvallen van de Duitschers op- het Noordelijke gedeelte van het Ooetelijke front, maar zwijgt over de krijgsverrichtingen aan den Dnjestr, de Benedeu- Strypa en ten N.W. van Tarnopol, waarvan Weenen melding maakt. Het leger van aarts hertog Jozef Ferdinand staat, bij Olyka over een frontbreedte van 25 K.M. aan roffelvuur bloot*, heet het in het officieele communiqué. En verder»0veral zjjn aanwijzingen van een spoedig te verwachten infanterie-aanval Druk op het front aan den Dnjestr, in Wolhynië en in Bessarabië zal dus verlicüting moeten verschaften aan de Italianen, die aan hun grens vechten. Reeds Zaterdag schreven wij, dat voor het overige de tegenstand van de Italianen kiachtiger werd, en nadere berichten bevesti gen dien indruk. De Oostenrijkers geven nu zelf toe, dat de [talianen ten Zuiden van de Posina »hardnekkig tegenstand* bieden en dat zich daar hevige gevechten ontwikkelen. Alleen ten O. "an den berg Cengio (ten O. van Arsiero) melden de Oostenrijkers aanzien- lyke terreinwinst. Maar hun opmarsch in die richting blijft eenigszins in de lucht hangen, als zij ten Z. van de Posina en op hun vleu- gels niet verder vooruit kunnen komen. Het schijnt dat ('adorna de groote reserves, die hij voor zijn eigen ontworpen offensief bij de hand had, nu ook langzamerhand gaat inzetten. In het Westen hebben de Engelschen ten Zuidoosten van Yperen een klap gehad. Zij erkennen zeiven, dat de Duitschers in de richting van Zillebeke hun aanvankelijk succes doorgezet hebben en erin geslaagd zijn, in de Engelsche linie 650 M. dieper door te dringen. Wel moeten de Lanadeezen, die daar stonden, door tegen aanvallen de Duitschers daarna weer uit een groot gedeelte van het genomen terrein verdreven hebben, maar volgens de Duitschers wareu Zondag de aanvallen op hun nieuwe stellingen alle afgeslagen en het En gelsche communiqué meldt nu, dat de toestand by Yperen »onveranderd« is. Op den Oostelijken oever van de Maas hebben de hardnekkige aanvallen van de Duitschers op het front en in de rechterflank van het fort Vaux de Franscheu nog niet kunnen noodzaken, dat fort op te geven. Engelsche correspondenten melden, dat het niet aan de zware artillerie van de Duitschers zal liggen, als zij Verdun niet krijgen. Zij hebben met dit wapen nog altijd een overmacht over de geallieerden. De gevechten zijn buitengewoon b.oedig, maar de afloop is op het oogenblik, dat wij dit schrijven, nog onzeker. Over de beteekenis 7an den grooten zeeslag duurt de gedachtewisseling tusschen de En gelsche en de Duitschers onverminderd voort. De jongste schattingen over de zwaarte van de Duitsche verliezen schijnen in Engeland den indruk van teleurstelling, die aanvanke- ij i overheerschte, weer te hebben weggeno men en zoodoende spreekt men nu al van Engelsche zijde van de grootste overwinning der Engelsche vloot sedert Trafalgar. Betrek kelijk en volstrekt zco verklaart de En gelsche admiraliteit thans zijn de verliezen van de Duitschers zwaarder geweest dan die van de Engelschen. Maar het doorslaande be wijs voor die verzekering ontbreek vooralsnog. Officieele communique's. BERLIJN, 5 Juni. (W. B) Officieel. De Engelschen gingen gisteravond opnieuw over tot den aanval op de verloren stellingen ten z.o. van Yperen, die echter in ons artillerie vuur mislukte. Eveneens mislukte een zwakke Fransche aanval bij Prunay in Champagne, die na een voorbereiding door gassen werd ondernomen. Jen w. van de Maas beschoot onze artillerie met goede resultaten de vijandelijke batterijen en schanswerken, Fransche infanterie, die ten w. van den straatweg HaucourtEsnes tegen onze loop graven oprukte, werd teruggeslagen. Op den rechter-oever duurt de verbitterde stryd met onverminderde hevigheid voort. De vijand poogde de in de jongste dagen door ous behaalde successen door het in 't vuur brengen van infanterie-massa's te ontnemen. De sterkste poging daartoe werd aangewend in het Chagritre-bosch, op den Fumin-rug (ten z.w. van het dorp Yaux) en in destreek ten z.o. daarvan. Alle Fransche aanvallen werden volkomen onder zware verliezen afge slagen. Duitsche verkenningsafdeeiingen drongen aan den zer, ten n. van Arras, ten o. van Albert en bij Altkirch in de Fransche stellin gen. Zij brachten 30 Franschen, 8 Belgen en 35 Engelschen ongewond als gevangenen mede. Een mitrailleur werd buit gemaakt. In luchtgevechten bij de Marre-hoogte, bij Lumières en het fort Souville, werden Fransche vliegtuigen ten val gebracht. De gevechten onzer vliegers in de maand Mei waren van groot belang. De vijandelijke verliezen waren; in de luchtgevechten 36 vliegtuigen dooi afweervuur van den grond 9, door onvrijwillige landing achter onze linies 2, totaal 47 vliegtuigen. Onze eigen verliezen in de luchtgevechten bedroegen 11 vliegtuigen; vijf vliegtuigen zijn niet teruggekeerd, te zamen verloren wij dus 16 vliegtuigen. PARIJS, 5 Juni. (Havas.) Communiqué van hedennamiddag Ten O. van de Maas zetten de Duitscliers in den avond en den nacht de aanvallen op de Fransche stellingen in de streek van Vaux en Damloup voortten Noordwesten van het fort Vaux, op de hellingen van het Fumin- bosch werden herhaalde Duitsche aanvalspo- gingen volslagen tegengehouden door het Fransche vuur. Alle aanvallen tusschen het fort en het dorp Damloup werden eveneens afgeslagen. In den nacht had een hevig gevecht plaats tusschen het garnizoen van het fort Vaux en Duitsche afdeelingen, die er poogden binnen te komen. Ondanks de brandende vloeistoffen, waarvan de Duitschers een ruim gebruik maak ten, beletten de F ranschen den tegenstander eenigen vooruitgang te maken. In de streek Thiaumont-Douaumont wordt de artilleriestrijd met groote heftigheid voort gezet. Op den linker-Maasoever afwisselende artil lerie-beschieting. In de Vogezen bracht een aanslag der Duit schers ten W. van Carsbach hen in het bezit van drie stukken loopgraaf. Een Fransche tegenaanval wierp de Duitschers kort daarna uit alle loopgraven, die zij genomen hadden. Aan het Engelsche front geen wjjziging. De toestand by V peren is sedert de laatste Engelsche tegenaanvallen dezelfde gebleven. Het teruggewonnen gebied is door de Engelsche troepen behouden. Aan bet Belgische front hevige artillerie beschieting in de streek van Dixmuyden. De vliegeraanval op hei vliegterrein bij Gent. GENT, 2 Juni. (Eigen bericht.) Op Woens- dag -7 Mei hebben geallieerde vliegers een aanval gedaan op het vliegterrein van St. De- nys bij Gent. Wij vernemen daarover het vol gende Zeven aeroplanes namen aan den raid deel- Ofschoon het afweergeschut hen hevig bestookte, naderden de vliegers met groote stoutmoedig, heil en daalden om beurten, waarbjj een groot aantal bommen werd geworpen. De zware slagen volgden snel op elkander. Loodsen en vliegtuigen werden vernield. Hoe groot het juiste aantal vernielde vliegmachines is, is niet bekend, maar er zijn in alle geval thans nog slechts drie vliegtuigen in het kamp. Van de Duitsche militairen werden achttien man ge dood en een groot aantal gewond. Tal van burgers, die den volgenden dag een kijkje bij het gesteisterde kamp wilden nemen, werden aangehouden. St. Denys was ook in vredestijd een bekend vliegterrein. Groote bedrijvigheid aan het Ypersche front. GRENS, 3 Juni. (Telegraaf). Vrijdagmiddag hebben de Duitschers, na een geweldig bombardement, een aanval gedaan bij Yperen, van St. Eloi tot het Hooge. Den g;anschen naeht van 1 op 2 Juni was de ar tillerie in actie, maar om zeven uur Vrijdag morgen werd het geschutvuur allergeweldigst. Bij zonsopgang stegen op verscheidene punten achter het Duitsche front een tiental kabel ballons ter observatie omhoog. Men had nieuwe vijandelijkheden verwacht en waarschijnlijk is deze aanval de eerste van een hevigen strjjd, die zich in Vlaanderen zal ontwikkelen. Zondag 1.1. was Kortrijk vol van pas aan gekomen troepen. Het waren verscheidene afdeelingen van Verdun, die aangevuld werden door jonge manschappen. Zij werden Maandag en volgende dagen naar Dixmuiden, Bixschoott en Meenen gedirigeerd. Het munitie-vervoer in dezelfde richting was ook groot. Gisteren overdag en tegen den avond kwa men talrijke gewonden van het oorlogstooneel aan. De kerken van Dadizeele en Ledegem zjjn ambulances. Die van Ledegem is gedurende eenigen tjjd aan de geestelijkheid teruggege ven, maar thans opnieuw ontruimd. Er zijn stroozakken voor de gewonden neergelegd. Een andere groote Roode Kruis-afdeeling"is gevestigd te Moorseele in een klooster, ver- VOLK

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1