Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, £cne mooie Vergadering. DRANKWET. Van het Westelijk oorlogstooneei. Van het Italiaaosch-Oostenrjjkscüe gevechtsterrein. Op Zee No. 2680. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 7 B cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 oent bij Tooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 60 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen J>ege^Oouran^Ter8cb^nt eiken Woenidu- en Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M DE JONOR te Ter Neuzen. Inderdaad, dat is het geweest de Algemeene Vergadering van Volksonderwijs te Amsterdam gehouden. Uit alle deelen van ons land waren de af gevaardigden verschenen en waar eene afdeeling niet vertegenwoordigd was, daar had ze haar sympathie schriftelijk of telegrafisch doen blijken. Want de vereeniging Volksonderwijs vierde tevens haar 50-jarig bestaan. En eene vereeniging, die zoo gewerkt heeft als Volksonderwijs aan de geestelijke en zedelijke verheffing van het Nederlandsche volk, kon het niet ontbreken aan tallooze sympathiebe tuigingen. De schriftelijke en telegrafische gelukwen- schen waren dan ook zoo talrijk, dat ze niet alle konden voorgelezen worden. Ook de regeering bleef Diet achter. De inspeeteur bjj het lager onderwijs de heer Fabius kwam in opdracht van Minister Lort van der Linden de jubileerende vereeni ging huldigen. De voorzitter der Tweede Kamer Mr. Goeman Borgesius, die in vroeger jaren zooveel heeft medegeholpen aan den bloei der vereeniging was aanwezig eD bracht zijne welgemeende hulde. Tal van andere vereenigingen deden zich vertegenwoordigen, het Hooger Onderwijs, het Middelbaar Onderwijs, de Bond van Nederl. Onderw., het Nederlandsch Onderwijzers Ge nootschap, de Vereeniging van Hoofden van Scholen, het Vakonderwijs enz. hadden hunne vertegenwoordigers gezonden. Ook eene depu tatie van oud-leerlingen van Openbare Scholen in België bracht in deze zoo moeilijke dagen zijn heilgroet. Burgemeester en andere autoriteiten van Amsterdam ontbraken niet. Met weemoed werd Dr. D. Bos herdacht. De verschillende toespraken werden luide toegejuicht. Er heerschte oprechte geestdrift. Aan den gemeenschappelijken maaltijd werd door velen deelgenomen. Menige mooie tafelrede werd hierbij uitge sproken. Het concert in het concertgebouw zal on vergetelijk blijven bij allen, die het bjjwoonden. Den volgenden dag werd het mooie resultaat bekend gemaakt van de collecte voor een reservefonds, d3t begint met bjjna zevenduizend gulden. Den algemeenen secretaris werd met vrouw en dochter een stoffelijk huldeblijk aangeboden voor zijn kolossalen arbeid op verschillend gebied, maar vooral bjj het samenstellen van het mooie Gedenkboek, dat geene afdeeling in haar archief zal willen missen. Den voorzitter werd een groote lauwerkrans omgehangen. Namens de Belgische afgevaardigden werd ook een lauwerkrans aangeboden. Het aantal leden van Volksonderwijs is ge stegen tot meer dan 26000. Dit aantal moet en kan nog grooter worden en dit zal het na deze mooie vergadering Z6er zeker. Eer Neuzen, Breskens, Groedeen Schoondijke waren door afgevaardigden vertegenwoordigd, terwijl van de afdeeling Zaamslag eene sym pathiebetuiging was ingekomen. Wij bevelen de vereeniging Volksonderwijs in ieders belangstelling aan, want in de toe komst zal nog zeer veel door haar moeten verricht worden in het belang van land en volk. De vereeniging werkt voor de verheffing van bet onderwijs in het algemeen, in al zijne geledingen, en staat steeds op de bres, waar men het goed recht der openbare school waagt aan te tasten. Daarom steune ieder haar, die het wèl meent met ons volksonderwijs. Met fierheid kon de voorzitter getuigen, dat in de 50 jaren van haar bestaan, die vaak jaien van strijd waren, Volksonderwijs zich over geene daad, geen woord had te schamen. Daarom zij het voor ieder eene eere lid van deze vereeniging te worden, die, wat ook tegenstanders deden, het »noblesse obligee hoog wist te houden. DE OORLOG. Officieele communique's. PARIJb, 31 Mei. (Havas.) Middagcommu niqué Op den linker Maasoever is gisteren in den loop van den nacht een hardnekkig gevecht geleverd tusschen den Morthomme en de Maas. De Duitschers hebben na de weergalooze be schieting, die zij sedert twee dagen hebben volgehouden, met zeer groote strijdkrachten herhaalde geconcentreerde aanvallen'gedaan op de Fransche loopgraven ten Oosten van den Morthomme en aan weerskanten van het dorp Cumieres. Overal hebben de Fransche troepen den vijand teruggeworpen en afgeslagen en hem belangrijke verliezen toegebracht. In- tusschen hebben de Franschen in de streek ten Zuiden van het Bois Caurettes hun voorste linie, die ten eenenmale was platgeschoten, moeten ontruimen. Ten Zuiden van Cumières zijn de Duitschers er met hun aanvallen aan weerszijden van het dorp aanvankelijk in ge slaagd de Franschen in de richting van het station Chattancourt terug te drijven, doch een verwoede tegenaanval der Franschen stelde dezen in staat de Duitschers terug te drijven tot aan de ingangen van het dorp. Enkele Duitsche afdeelingen, die onder dekking van den mist langs de Maas waren geslopen en tot bij het station van Chattancourt doorgedrongen, zijn volkomen vernietigd door het vuur der Franschen. Op den rechter Maasoever tusschenpoozend artilleriegevecht. In Boven-Elzas hebben de Duitschers na een ontzaglijke voorbereiding door de artillerie de Fransche stellingen op ongeveer 1200 meter ten Oosten van Seppois aangevallen en vasten voet gekregen in enkele stukken loopgraaf. Zij zijn terstond door een tegenaanval der Franschen teruggeworpen. Aan het Engelsche en Belgische front ver woede beschieting in het vak van La Bassée en Atrecht. PARIJö, 31 Mei. (Reuter). Officieele mede- deeling van hedenavond. Op den linker Maas oever hevige beschieting met zwaar geschut in de streek van Avocourt en heuvel 304. In den namiddag hebben onze troepen een aanval gedaan op en zich meester gemaakt van een krachtig versterkt Duitsch verdedi gingswerk op de zuidwestelijke hellingen van den Morthomme. Zij hebben tweehonderd-en- twintig gevangenen gemaakt en zeven ma chine-geweren veroverd. Een gisteravond bij verrassing gedane aanval op de zuid oostelijke hellingen van den Morthomme had tot resul taat, dat de franschen vjjf-en-twiutig gevan genen maakten. Op den rechter Maas-oever, tusschen de rivier en het fort Vaux, groote bedrijvigheid van de artillerie. De lersche quaestie. LONDEN, 31 Mei. De verschillende bladen van dezen ochtend uiten de verwachting dat het tot overeenstemming in de lersche quaestie zal komen. De Daily Chron.v verklaart dat de rege ling van de lersche quaestie de beste methode zou zijq om de herinnering aan de rebellie uit te wisschen. Intusschen acht het blad het bevredigend te weten dat de lersche rebellen in de ge vangenis met toegevendheid worden behan deld en het meent, dat in geval een schik king in zake home rule wordt bereikt er spoedig amnestie, althans voor de meerder heid der politieke gevangenen, is te wachten. In verband met de plannen tot regeling van de lersche quaestie heeft de groep vau federale home rulers, waartoe Schotsche en VVelsche leden behooren, een bijeenkomst gehouden ten einde van gedachten te wisselen. Belgische kinderen gewond. lijdens de laatste beschieting van de stel lingen aan de Yser zijn weer eenige kinderen getroffen, die zich nog in de dorpsn vlak ach ter de vuurlinie bevonden. Om herhaling hier- vaD te voorkomen, is er weer eeri groot aan tal dezer kinderen weggevoerd. Zoo kwamen er eenige dagen geleden 68 kleineD te Rouen aan, die^ uit Adinkerke bij de Panne afkomstig waren. Zij zullen nu over verschillende school kolonies verdeeld worden. Verscheidene dezer kindereu waren gewond de arm van eeti meisje van 3'Zj jaar was door een gra naat geheel weggerukt. Een twintigtal dezer kleine stakkers was gedurende den oorlog wees geworden. Lr zijn weer 54 kinderen naar Zwitserland gezonden, waar nu reeds 700 kinderen uit het onbezette gedeelte van Vlaanderen zijn. Massa-voeding te Berlijn. De volksvoeding te Berljjn zal door de over heid ter hand worden genomen. Het ligt in de bedoeling de stad te verdeelen in 25 a 30 groote >kook-districtenc, waar men lokalen zal aanrichten om het volk in de gelegenheid te stellen voor 40 pfennig drie-kwart liter »gestampte, pot« af te halen. Een commissie zal onder de bevolking onderzoeken, hoeveel personen ongeveer van de keukens gebruik zullen maken. Er zullen onmiddellijk 25 keu kens worden ingericht, berekend op het uit- deelen van elk 20.000 porties. Bij iedere por tie wordt 25 gram, vleesch gegeven. Men zal onderzoeken in hoeverre er afwisseling in het eten kan worden gebracht. WEENEN. 31 Mei. (Wolff.) OfficieelDe onder bevel van generaal-oberst aartshertog Euhenius staande troepen hebben Asiago en Arsiero genomen. In het vak ten N.O. van Asiago hebben onze troepen den vijand uit Gallio verdeven en de bergstellingen ten noorden van die plaats stormenderhand genomen. De Monte Baldo en de Monte Fiara (ten oosten van den Monte Zebio) zijn in ons bezit. Ten westen van Asiago is ons front ten zuiden van het Assa-dal tot het veroverde pantserfort Punta Corbin gesloten. Over de Posina opgerukte strijdkrachten hebben den Monte Priaforo genomen. Nieuwe wanhopige pogingen der Italianen om onze stellingen ten zuiden van Bettale te hernemen zijn vruchteloos gebleven. In de halve maand sedert het begin van ODzen aanval hebben wjj 30,388 Italianen, onder wie 694 officieren, gevangen genomen en 299 kanonnen buitgemaakt. Vanochtend hebben verscheidene O.-H. zee vliegtuigen het station en de militaire ge bouwen van San Giorgio di Nogaro met tal van bommen bestookt. In het stationsgebouw zijn vier treffers waargenomen. ROME, 31 Mei. (Stefani.) OfficieelOp de hoogten ten Noorden van het Ledro-dal en in het gebied van Riva krachtige bewegingen van den vijand en ongewone werkzaamheid aan de verdedigingswerken. In het Lagarina-dal zijn nieuwe, verwoede aanvallen, door een hevige beschieting met zwaar geschut voorbereid en gesteund en door den vijand met dapperheid uitgevoerd, terug geslagen, waarbij aanvallende kolonnes zijn vernietigd. De strijd was langduriger en hardnekkiger bij den Buole-pas, waar de dapper Siciliaan- sche brigade van het 12e rigement infanterie en de Taro-brigade van het 207e reg. inf. herhaaldelijk in hun loopgraven ontploffingen hebben teweeggebracht, waarna ze den vjjand met de bajonet verjaagden. In het vak van den Pasubio arlillerigevecht. In de richting van de Ferni Alti is de vqand teruggeworpen. lusschen Rosina en de Boven-Astioo ont wikkelt zich de slag. De vqand trekt zjjn troepen vooral samen in het Astico-dal. Gisterochtend hebben wij een aanval in de streek van Campiglia afgeslagen. Meer naar het oosten had het hevige ge concentreerde geschutvuur van den vijand onze troepen genoodzaakt de stelling van den Monte Priaforo te ontruimen. Een tegenaanval bracht ons weer in het bezit van de stellingen, maar tengevolge van het hevige geschutvuur des vijands trokken onze troepen langs de zui delijke hellingen eenigszins terug. Op de hoogvlakte van Asiago hebben wjj de Punta Oorbin ontruimd, maar wij hebben op de rest van dit front den druk' van den vijand met goed gevolg weerstaan. In het bugana-dal is de toestand onveranderd. In Karinthië en aan de Isonzo tusschen poozend geschutvuur, het hevigst aan de boven-But en in de streek van San Martino. Onze infanterie heeft naar gemeld wordt stoutmoedige invallen in de vijandelijke linies gedaan. WEENEN, 31 Mei. (Korr. Bureau.) De bladen constateeren, dat de taak die de O.-H. legeraanvoering zich tegenover de eerste Ita- liaansche verdedigingslinie gesteld had, binnen veertien dagen is verricht. De sterkste forten eu pantserforten zijn genomen. De Italianen zjjn tusschen Brand-dal en Sugana-dal van den vaderlandschen bodem verdreven en bjjna 300 vierkante kilometer van het vjjandeljjk gebied is bezet. Meer dan 300 kanonnen, meer dan 30,000 gevangenen, een geheel wegennet en een deel van een spoorweg zjjn in de handen der O.-H. troepen De Italianen hebben welis waar langs het geheele front krachtig tegen stand geboden, maar zjj konden hun sterke en uiterst kostbare versterkingen tegen de aanvallen van de O.-H. strjjdkrachten niet behouden. Als men bedenkt, dat de gevechten in het moeiljjkste terrein in het hooggebergte ooder de allerslechtste voorwaarden zjjn gele verd, kan men nagaan hoe groot het succes is dat het O.-H. leger in zoo korten tjjd heeft bevochten. Zeeslag bij het Skagerak* BERLIJN, 1 Juni. (Wolff.) Officieel. De Duitsche vloot kwam den 31sten Mei in ge vecht met het aanzienljjk sterkere gootste deel van de Engelsche vloot, 's Middags eu 's nachts ontwikkelde zich tusschen bet Skagerak en Horns rif (ter hoogte van Blaavands-hoek, op NfflZEISi; uKSlLA Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet) ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een ver zoekschrift, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein van ADRIAAN KAAN, timmerman te Ter Neuzen, voor het benedenlokaal van het perceel kadastraal sectie L no. 78 plaatselijk gemerkt 14 en gelegen aan de Markt. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van de vergun ning schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders be zwaren inbrengen. Ter Neuzen, 29 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. HUIZINüA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1