Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. P« ouderdomswet Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2679. Woensdag 31 Mei 1916. 27e Jaargang HERZIENING Lijst van Inkwartiering. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Intero, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 aent; elke regel meer 10 cent, By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag - en Zaterdagmorgen by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. DER Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat op heden is aange plakt en gedurende veertien dagen, van den 30 Mei tot en met den 12 Juni aanstaande, ter gemeente secretarie voor een ieder ter inzage is gelegd de herziene lijst, bevattende de namen der inwoners, die voor het verleenen van inkwartiering en onder houd aan krijgsvolk in aanmerking komen, met aanduiding van de mate waarin ieder hunner, naar gelang van de beschikbare ruimte zijner woning, en van de gebouwen en getimmerten voor stalling bruikbaar, geacht wordt daarin te kunnen voorzien. Inlichtingen omtrent het indienen van hezwaren tegen de lijst zijn ter gemeente secretarie te bekomen. Ter Neuzen, den 29 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Zoo is de Ouderdomswet dan met de stem men van Links tegen Rechts, aangenomen. Links was geheel op post, op twee na, die wettige reden van verhindering hadden Rechts was slechts met 34 man opgekomen, en heeft het dus niet de moeite waard gevonden en masse tegen de wet te demonstreeren. Dat onder de 12 wegblijvers van Rechts 11 katho lieken waren, zou allicht de vraag doen stellen, of aan dit feit eenige politieke beteekenis kleeft, maar wij moeten die vraag ontkennend beant woorden wij zullen hier wel met een bloot toeval te doen hebben. Juist toch die groep, die terecht of ten on rechte gedoodverwd werd geen bezwaar tegen de Staatspensionneering te hebben, de groep Ruys de Beerenbrouck, was bij de stemming aanwezig, en stemde tegen. Trouwens, na de hevige oppositie LohmanRutgers, kon geen enkel katholiek meer vóór stemmen, tenzij hij aanstuurde op eene breuk in de Coalitie, en dat aansturen was natuurlijk nooit minder te verwachten dan thans, nu men elkaar bg de Provinciale stembus zoozeer noodig heeft. Toch speelt de Rechterzijde in de Tweede Kamer hoog spel. Ze heeft een wet verworpen, waarnaar de meerderheid van ons volk verlangt ze heeft eene wet voor demoraliseerend uitge kreten, waaraan hare geestveiwanten in Enge land unaniem hun stem hebben gegeven. Maar ze moest wel zoo handelen en niet anders, om de Eerste Kamer in de gelegenheid te stellen de wet te verwerpen. Als deze zulks doet, we zeggen als, want we moeten dit toppunt van politieke verdwaasdheid beleven, vóór wij er aan gelooven, zal zij zichzelve veel kwaad doen. Zij treedt dan toch uit de rol, die haar toekomt van waakster tegen overijlde besluiten van hare zuster aan de overzijde van het Binnen hof, om zich te verlagen tot politiek instru ment, dat de u'.tspraak van den stembus van •1913 krachteloos maakt. En zoo zal zij, die toch niet veel meer te verliezen heeft, koren aandragen op den molen vau hen, die de Eerste Kamer weg willen hebben. Eene Eerste Kamer, die een andere Tweede Kamer wil zijn, heeft geen reden van bestaan, en de kiezer voor de Tweede Kamer, die zich machteloos voelt, om dat er nog een andere Tweede Kamer is, die buiten zijn bereik valt, zal, en terecht, de Eerste Kamer niet anders beschouwen dan als een sta-in-den-weg. Voor Links is dit alles nieuwe aansporing om bij de Statenverkiezingen alle zeilen bij te zetten, om den eventueelen overmoed der clericale meerderheid in de Eerste Kamer te breidelen, en om aan het Nederlandsche kiezers volk goed uiteen te zetten, waarom het gaat. Want het gaat nu niet alleen om de groote vraag of wij de Staatspensionneering zullen krijgen, maar om de nog veel gewichtiger vraag, of de Eerste Kamer door miskenning van hare positie in onzen constitutioneelen staat, de directe verkiezing voor de Tweede Kamer tot een paskwil zal maken. DE OORLOG. De algemeene toestand. Aan het geheele westelijke front blijkt de herleving van een krachtiger plaatselijke actie, vooral, blijkens het jongste Engelsche leger- bericht, aan het door de Britsche troepen be zette deel van het front. Daarentegen is er weer eenige verflauwing in den strijd in de omgeving van Verdun, waar het volgens het laatste Fransche communiqué bleef bij artil lerie-actie. Een verflauwing echter, die waar schijnlijk slechts van korten duur zal zijn en wel de voorbode zal zijn van hernieuwde krach tige aanvallen. Trouwens het Duitsche leger- bericht van Zondagmiddag maakte nog melding van hardnekkige Fransche aanvallen op de Duitsche stellingen ten westen van de Maas, in het bijzonder den Mort Homme en Cumières. De Franschen waren er bij deze laatste plaats in geslaagd in de verloren stel lingen aan den zuidelijken rand van het dorp weder binnen te dringen, maar het Duitsche legerbericht van Zaterdag meldde alreeds dat zij daaruit weder verdreven waren. In de Fransche en Duitsche berichten hierom trent is er tegenspraak. Want in het Fran sche legerbericht van Zaterdag wordt gesproken van stellingen ten westen van Cumières, die door de Franschen zouden zijn heroverd. De eenige conclusie, die thans te trekken is, is deze, dat de strijd hier nog voortduurt en de nieuwe terreinwinst der Duitschers dus nog volstrekt niet geconsolideerd is. Volgens een bericht, dat de Daily Telegr.» zou hebben bereikt, zou er weldra weder een grootsche aanval op Verdun, die dan over het lot van de vesting zou moeten beslissen, door de Duitschers worden ondernomen. In het al gemeen is er aan zulke berichten weinig waarde te hechten, maar mogelijk is het natuurlijk dat de Duitsche legeraanvoering thans van oordeel is, in verband met de reeds verkregen posities en met de omtrent de weerstandskracht van den vijand verkregen gegevens, een nieuwen algemeenen aanval te kunnen ondernemer» De komende dagen zullen weldra toonen wat hier van is. De indruk van de Italiaansche en Oosten- rij ksche legerberichten omtrent de actie aan het Italiaansche front is deze, dat de Oosten- r ij kers, ondanks den krachtigen tegenstand van de Italianen aan de vorige gedeelten van het front, waar de strijd met afwisselend succes wordt gevoerd, in het gebied tusschen Asiago en Arsiiro belangrijke vorderingen maken. Zondag kwam de mededeeling, dat de Oosten- rgkscbe troepen de pantservesting Casa Ratti, die tot de versterkingsgroep van Arsiero be hoort, hebben vermeesterd. Hiermede is het eerste pantserfort van de binnenste verdedigings linie Asiago-Arsiero gevallen. Dit fort ligt ten noordoosten van het versterkte bergmas- sief van den Monie Oimone, welks verovering in het bericht van Vrijdag werd gemeld, en ten zuidwesten van Barcarola. Het fort be- heerscht de wegen Oasotto-Arsiero en Arsiero- Asiago en is dus van groote strategische be teekenis. Eveneens vermeesterden de Oostenrijkers den Monte Moschicce, ten oosten van de Val d'Asta en ten noorden van Asiago, waardoor dus de vlak voor Asiago gelegen versterkingen ernstig worden bedreigd. In het Oostemij ksche legerbericht van Maandagmorgen wordt nu al weder melding gemaakt van de verovering van een der pant serforten (Cornolo) van de stelling van Arsiero. De Oostenrijkers zijn dus de verdedigingslinie van deze vesting reeds binnengedrongen en met de overmachtige artillerie waarover zij beschikken, is de kans van de Italianen om zich in deze linie te handhaven, waar de ter rein voordeelen voor den verdediger steeds ge ringer worden, dus zeer veel verminderd. Op het Zuid-Oostelijk oorlogstooneel waar in de laatste dagen een verhoogde actie werd waargenomen schijnen de Bulgaren thans hun afwachtende houding te hebben op gegeven en zijn ze op Orieksch gebied getrok ken waar ze reeds een der Grieksche grens- forten hebben bezet en tevens de hoogten aan de grens ter weerszijden van de Stroema. De Grieksche regeering is daarbij consequent ge bleven. Nu zij de samentrekking van gealli eerden troepen op haar gebied heeft geduld, beeft zij ook eveneens gemeend, zich niet te moeten verzetten tegen den intocht der Bul garen en heeft zij op verzoek der Bulgaren aan de bezetting van de bovenbedoelde grens- versterking last gegeven zich zonder verzet terug te trekken. Griekenland, dat in dezen oorlog niet wenscht te worden betrokken, zal dus aan beide tegenstanders gelegenheid ge geven den strjjd op Grieksch gebied uit te vechten. De Duitschers en Bulgaren blijken dus nu den opmarsch te zijn begonnen en ook in dit geval heeft het dus weer allen schijn dat de centralen de leiding in handen heb ben genomen en zij de geallieerden voor zijn geweest. President Wilson heeft in een rede, ge houden tot de onder leiding van ex-president iaft staande »League to enforce peace», een nadere toelichting gegeven tot zijn vredesbe- doelingen. Uit deze toelichting' blijkt, dat president Wilson wel tot een vredesbemidde ling geneigd is, maar toch blijkbaar -op het oogenblik de tijd nog niet gekomen acht om voor zulk een bemiddeling het initiatief te nemen. Maar volkomen duidelijk is op dit punt het verslag, dat Reuter ons omtrent de rede seint, niet. Van de oorlogvoerenden is het thans ook de Russische minister Sasonof, die zich over het oorlogsdoel heeft uitgelaten. Ook in zijn verklaringen klinkt een meer verzoenende toon, dan uit de phrases van den heer Poin- caré. Ook hij ontkent nadrukkelijk de agres sieve bedoelingen van Rusland. Maar intus- schen houdt hij vast aan den eisch van een uitgang voor Rusland naai het zuiden aan Konstantinopel dus en de Dardanellen het geen dan toch een agressie ten aanzien van Turkije is. Uit zijn rede blijkt tevens, dat Rusland de bevriende Balkanstaten niet wil loslaten. V oorloopig is er tusschen de eischen ook van dezen Russischen minister en zijn tegen standers een haast onoverbrugbare klove, maar zijn uitingen hoe vaag dan ook nog geven toch weer eenig nader inzicht in de problemen, die bij den vrede zullen moeten worden opgelost. Eu daar het voor de voorbereiding van mogelijke vredesbesprekingen noodig is dat men althans in hoofdtrekken de wederzijdsehe verlangens leert kennen, dient men ook den Russischen staatsman dankbaar te zijn, dat 8^9^ Asquith en Grey, in gematigde ter men, en afstand doende van alle fanfares, een blik heeft doen slaan in Ruslands oorlogsbe doelingen. Officieele communiqué's. PARIJS, 28 Mei. (Reuter.) Officieel. De Fransche artillerie heeft een (Duitsch) ammu nitie depot tot ontploffing gebracht in de buurt van Nille-sur-Tourbe. De geheele Mort-Homme en het gebied westelijk van Thiaumont is aan een geweldig bombardement onderworpen. Op den rechter Maasoever hebben geen in fanterie gevechten plaats gehad. Op het overige front tusschenpoozend artil lerievuur. LONDEN, 29 Mei. (Reuter.) Officieel. Er is meer dan gewone werkzaamheid geweest van het vijandelijke geschutvuur bij Fricourt, Mametz, de Hohenzollernsredoute en St. Eloi. Wij hebben de Duitsche loopgraven ten westen van Beaurains, tegenover Hanneskamp mei goed gevolg onder granaatvuur genomen. De schansmortieren vaD den vijand zijn werkzaam geweest bij Cluthuile, en de steen groeven. Onze vliegtuigen hebben veel nuttig werk vericht en de vijandelijke vliegtuigen tot werk loosheid gedwongen. roeg in den ochtend heeft de vijand de streek ten zuidwesten van Zillebeke zwaar be stookt met granaten die schadelijke dampen ontwikkelen. Ook bombardeerd hij onze ver bindingsloopgraven. Ten zuidoosten van Neuville, St. Vaast, ten zuiden van Loos en ten oosten van Souchez heeft de vijand mijnen tot ontploffing gebracht. Onze loopgraven kregen eenige schade, er zijn echter geen dooden of gewonden. BERLIJN, 29 Mei. (Wolff.) OfficieelVijan delijke monitors die de kust naderden, zijn door artillerievuur verdreven. Het vliegveld te Veurne (Furnes) is door Duitsche vliegers met succes met bommen bestookt. Aan beide Maasoevers duurt het artillerie gevecht met overminderde hevigheid voort. Twee vrij zwakke aanvallen van de Franschen tegen het dorp Cumières zijn zonder moeite afgeslagen. PARIJS, 29 Mei. (Havas.) Middagcom- munqué Ten Zuiden vau Roye heeft het Fransche geschut de werken der voorste Duitsche linie in den omtrek van Beuvreignes overhoop ge worpen. Op den linker Maasoever heeft de weder- zjjdsche artillerie in den loop van den nacht aanmerkelijke werkzaamheid ontwikkeld. Tegen 11 uur gisteravond, is een aanval der Duitschers, uitgaande van het Ravenbosch, volslagen af geweerd door Fransch sper- en infanterievuur. Een tweede aanval, tegen middernacht in dezelfde streek ondernomen, is eveneens ver ijdeld. Op den rechter Maasoever betrekkeljjke kalmte, behalve in den omtrek van Vaux, waar een verwoed artilleriegevecht is geleverd. In Lotharingen hebben de Franschen een sterke Duitsche verkenningskolonne in het bosch van Parrois uit elkaar gedreven. Gisteren hebben Fransche vliegers 15 ge vechten tegen Duitsche vliegtuigen geWerd, waarvan er twee zijn neergeschoten. Op den linker Maasoever hebben Fransche op auto 's gemonteerde kanonnen twee Duitsche vlieg tuigen geveld. Ze kwamen neer onderscheiden lijk ten Noorden van Avocourt en den kant van Forges uit. Aan het Engelsche en Belgische front geenerlei verandering. Hevig geschutvuur. De operaties aan het Belgische front. 's-GRAVENHAGE, 29 Mei. (Telegraaf). Het Belgisch departement van Oorlog geeft het vol gend overzicht over de operaties aan het Bel gisch front Gedurende de week van den 20en tot den 26en Mei heerschte er groote bedrijvigheid op het froDt van het Belgische leger, vooral aan den Noordkant en in het centrum. Hevige artilleriegevechten hadden plaats in de streek ten Oosten van Rampscapelle en Pervyse. Toch is bij Dixmuiden de actie het levendigst geweest. Op den 22en en 23en Mei wisselden er verwoede bomgevechten en krachtige bom bardementen elkander af. In den avond van den 21en werd een Duitsch detachement dat een onzer posten aanviel op den rechteroever van ds Yser, ten Zuiden van Dixmuiden door TER MIZEM VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1