Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, pinanticele politics der rechterzijde. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2678. Zaterdag 27 Mei 1916. 27e Jaargang. REGEERINGSEIERE1T ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M, DE JONGE, te Ter Neuzen. De P RIJ S der is deze week 11'/2 cent per 2 stuks. De Burgemeester van Ter Neuzen. Voor ons ligt een plaat uit De Courant van 8 September 1913, eene plaat, die nog niets van hare actueelb waarde verloren heeft. Minister Cort van der Linden had pas zijn ministerie samengesteld, waarin de heer Bert- ling (nu reeds een jaar afgetreden) minister van finantiën was. We zien minister Bertling staan bij eene geopende brandkast met een papier in de hand. Boven de plaat staat>Prettig begin voor minister Bertlingc en er onder deze woorden, den heer Bertling in den mond gelegd »Mas- sa's onbetaalde rekeningen en.een ver- loopen lommerdbriefje op de Tariefwet Deze plaat drukte treffend juist den toestand uit. Het eerste toch, dat het liberale ministerie te doen had, was voor versterking der fiinantiën te zorgen. Ook, al ware het rondom ons vrede geble ven, was groote vermeerdering der geldmid delen dringend noodig. Een desolate boedel was in 1913 door het christelijk ministerie als erfenis voor zijn op volger nagelaten. Zoo was het ook geweest toen het coalitie ministerie Kuyper in 1905 moest aftreden. Minister de Meester kon onverwijld voor vulling der ledige schatkist gaan zorgen. En toen in de provincie Zeeland de meer derheid van Gedeputeerde Staten voor het eerst na vele jaren weder linksch werd, bleek ook voor onze provincie versterking der geld middelen dringend noodzakelijk. Met deze lessen van het verleden moge ieder bij de komende verkiezingen rekening houden. DE OORLOG. De algemeene toestand. De Parijsche correspondent van de »Times«, van wiens beschouwingen in een telegram uitvoerig melding is gemaakt, deelde mede, dat de overtuiging veld wint, dat op de slag velden van de Maas de langverwachte beslis sing nadert. Al is deze beslissing nog niet verzekerd, het succes bij Douaumont zou een rechtvaardiging zijn van Briands woorden, dat Frankrijk recht heeft thans alle goeds te ver wachten. Vermoedelijk geeft de Engelscbe journalist hier de stemming weer, die te Parijs heerscht. Intusschen berichtte het Duitsche Iegerbericht reeds, dat het ten oosten van de Maas verloren terrein door de Duitschers is herwonnen en in het Fransche Iegerbericht van Woensdagavond wordt dit erkend. De Duitschers slaagden erin de ruïne van het" fort Douamont te heroveren, maar de toegangs wegen hiertoe worden nog door de Franschen bezet, dat wil dus zeggen, dat de toestand, gelijk die voor het Fransche succes vau Maan dag bestond, vrijwel hersteld is. Daarentegen is de posite aan den westelijken Maasoever iets ten gunste van de Duitschers gewijzigd. Hier hebben de Duitschers het dorp Cumières genomen, dat ten oosten van den Mort Homme is gelegen en de Franschen geven ook dit succes der Duitschers toe, gelijk blijkt uit hun mededeeling in het communiqué van Woensdagavond, dat de Fransche artillerie herhaalde pogingen van den vijand om te deboucheeren uit het dorp Cumières, verijdel den. Echter blijkt ook hier de nieuwe Duit sche positie nog niet geconsonlideerd want in een tegenaanval heroverden de Franschen loop graven aan den zuidkant van het dorp. Zoo woedt de strijd dus om Verdun met afwisse lend succes voort en van een beslissing, hoe vurig dan te Parijs verwacht, schijnt nog geen sprake. Aan den westelijken oever van de Maas is de toestand dus nu zoo, dat de Duit schers hun lront in vrijwel rechte lijn hebben weten te brengen van de Maas over Cumières, den Mort-Homme en hoogte 304, tot aan den weg Ha ucort-—Esnes en daarbij in het westen aansluitend op heuvel 287 in de richting van het bosch van Avocourt. Een blik op de kaart toont dadelijk hoe zwaar de strijd is, die hier om Verdun wordt gevoerd. Na een worsteling van drie maanden is de vooruitgang toch nog slechts betrekkelijk klein en een zeer bezwaar lijk, niet minder krachtig versterkt terrein, dan door de Duitschers in deze drie maanden veroverd is, scheidt hun linie nog van Verdun. Reusachtige offers worden hier van weers zijden gebracht en gelijk dat gebruikelijk is, laten de oorlogvoerende partyen ook niet na telkens hierop te wijzen waar het den tegenstander geldt. De Fransche legerberichten spreken van de zware verliezen der Duitschers, die zonder met menschenlevens rekening te houden hun aanvallen voortzetten. Het Duitsche Iegerbericht op zijn beurt spreekt van ontzag lijke verliezen den Franschen door het Duit sche vuur toegebracht. Maar ondanks al die duizenden dooden en gewonden verslapt nog aan geen van beide zijden de offensieve kracht Welke redenen Parijs er daarom toebrengen, een beslissing en dan een voor de Franschen gunstige beslissing, aanstaande achten, schijnt dus nog niet duidelijk. Een beslissing aan het Italiaansche front schijnt evenmin aanstaande. Wel weten de Oostenrijkers nog eenige successen te melden, maar de snelle gang van den opmarsch is ge stuit, nu zij de hoofdverdedigingslinie van den vijand naderen. De Oostenrijkers zijn er in geslaagd den vijand uit bet grootste deel van het in Zuid-Tirol bezette gebied terug te dringen. Zij bevinden zich reeds op Itaiiaansch gebied, maar de grootste taak, de doorbraak naar de Venetiaansche vlakte, wacht hen nog en het heeft allen schijn, dat voorloopig de beweging van het Italiaansche front tot staan is gekomen. De groote vraag is echtervoor hoe lang Over een breedte van ongeveer 50 KM richt zich de Oostenrijksehe aanval voor namelijk tegen de Italiaansche linie Asiago ArsieroSchio Reccaro, welke steunpunten nog door vooruitgeschoven stellingen worden beschermd. Maar de Oostenrijkers bezitten in het grensgebergte al eenige domineerende punten, die voor den artillerie-aanval gunstige gelegenheid bieden. En het is te verwachten, dat zoodra de zware artillerie op deze punten zal zijn aangevoerd hetgeen in dit bergland natuurlijk eenigen tijd eischt de aanval op deze Italiaansche verdedigingslinie, die den toegang tot de Venetiaansche vlakte afsluit, met kracht zal beginnen. In drie groepen heeft de aanval der Oosten rijkers hier plaats. Aan den rechtervleugel, tusschen Etsch en Leno, rukt in zuid-oostelijke richting de eerste groep op een tweede leger groep, onder den aartshertogtroonsopvolger, aan wie zeker wel de belangrijkste taak zal zijn toegewezen, ageert tusschen Leno en Astico een derde groep eindelijk ageert aan den linker vleugel, tusschen Astico en Suganadal. Vol gens mededeelingen van de »Corriera della Sera*, zouden die groepen onder de bevelen staan van de beproefde Oostenrijksehe generaals Daukl, Kövess en Borovic de troonsop- volger zou dus eigenlijk, hetgeen ook niet anders te verwachten is, slechts het nominale hoofd van een der legers zijn. De komende dagen zullen nu leeren of generaal Oadorna in staat zal zijn zijn hoofd verdedigingslinie te behouden. De doorbraaks- poging is door de Oostenrijkers, zij het ook voorloopig met succes, nog slechts begonnen. Met spanning wachten we nu af of zij zal kunnen worden doorgezet. Officieele communiqué's. LONDEN, 24 Mei. (Reuter.) Engelsch staf- bericht Bij de heuvelkam van Vimy is de toestand "onveranderd. Kleine vooruitgescho ven Engelscbe afdeelingen zijn er met den vij and handgemeen geweest. Vandaag hevige wederzijdsche beschieting aan de beek van Souchez. PARIJS, 25 Mei. (Reuter.) Officieel. Op den linker-Maasoever zijn ten Oosten van deri Mort Homme de infanterie-gevechten voort gezet. Verscheiden pogingen van den vijand om uit het dorp Cumières voorwaarts te komen werden door onze artillerie verijdeld. Door het uitvoeren van een scherpen tegen aanval slaagden wij er in, de loopgraven aan den zuidrand van dat dorp te hernemen, In de streek voor Douaumont (rechter Maasoever) is het geschutvuur verdubbeld. Op dit gedeelte van het front heeft de vijand buitengewone felheid tentoongespreid, en werden woedende aanvallen ondernomen door twee Beiersche divisies, die elkaar den geheelen dag telkens afwisselden. Na tal van vruchtelooze pogingen, waarbij zij geweldige verliezen leden, slaagde de vijand er in de bouwvallen te heroveren van het fort, welks onmiddellijke toegangswegen wij echter bezet houden. Een gelijktijdige poging van den vijand om onze stellingen in het Caillette bosch te om vatten faalde geheel en al, tengevolge van ons geschutvuur en geweervuur. Elders is niets van belang voorgevallen. PARIJS, 25 Mei. (Part.) De ochtendbladen bespreken zonder terughouding en koelbloedig de eb, die gisteren in den slag aan de Maas is ingetreden. Het Journal schrijft: »De dag van gisteren heeft niet aan de hoop beantwoordt, die men koesterde, noch aan de inspanning van de laatste dagen. Vooral het verlies van het fort Douaumont treft in verband met de groote offers, gebracht om het te hernemen en te behouden. Maar de puinhopen van Douaumont hebben ten slotte geen andere waarde dan die van een vaandel. Het blad is van meeDing, dat het succes van de Duitschers op den linkeroever van de Maas niet van zoo groote beteekeuis is, de Echo de Paris daarentegen zegt, dat het Duitsche offensief op den linkeroever van de Maas een ernstige, zoo niet een verontrustende wending heeft genomen. BERLIJN, 25 Mei. (Wolff.) Officieel. Eugelsche torpedo en patrouillebooten zijn aan de Vlaamsche kust door Duitsche vlieg tuigen aangevallen. Ten Westen van de Maas zijn drie aan vallen van den vijand tegen het door hen verloren dorp Cumières mislukt. Ten Oosten van de rivier zijn onze regi menten, steunend op hun succes van eergis teren, verder voorwaarts gedrongen. Zij ver overden de vijandelijke loopgraven ten Zuid westen en ten Zuiden van het fort Douaumont. De steengroeve ten Zuiden van Douaumont is weer in ons bezit. In het Daillettebosch viel de vijand gedu rende den strijd, die den heelen dag duurde, geheel vergeefs onze stellingen aan. lerwijl hun bloedige verliezen zeer zwaar waren, verloren de Franschen ruim 850 man aan gevangenen en 14 machinegeweren. Bij St. Soupiet eu Herbebois zijn vijande lijke tweedekkers in luchtgevechten neerge schoten. BERLIJN, 25 Mei. (Korresp. Norden.) De correspondent van de Lokal Anzeiger in het hoofdkwartier seint aan zijn blad Door de vermeestering van de nieuwe stellingen wordt 't terrein van 't Caurettesbosch, waarin de Franschen zich met hardnekkigen tegen stand nog handhaven en dat van het noorden, westen en oosten aangevallen wordt, weer met een goed stuk kleiner gemaakt. Met den val van Cumières krijgen de Duitsche operaties ten westen van de Maas over de rivier heen directe aansluiting met het oosten van de Maas. De door de Duitschers bevochten en verkregen linie is thans niet meer blootgesteld aan het laatste vooruitgeschoven stukje van de flank. In verband hiermede wordt er aan herinnerd, dat de Duitschers hun thans be vestigde stelling in het Cumières-bosch ten noorden van Cumières reeds gedurende 7 11 stormenderhand genomen hadden, doch dat thans de geslaagde nadere vooruitgang naar het Zuiden na vermeestering van de westelijke hoogtestellingen met zekere kans om die te behouden, zonder veel manschappen op te offeren, kon worden uitgevoerd. LONDEN, 25 Mei. (Reuter! Part.) De Times verneemt uit Parijs, dat de Duitschers gisteren twee legerkorpsen op den linker-Maas- oever hadden gebruikt enkel voor de poging om de geheele stelling van de Franschen op den Mert Homme uit het oosten te omvatten. Verbazingwekkende stormaanvallen door op eengepakte troepen infanterie, waren geken merkt door buitengewone vastberadenheid, doch vermochten niet door het afsluitingsvuur van granaten en machinegeweerkogels heen te dringen. Op het eind van den dag slaagden de Duitschers er door het rijkelijke gebruik van vlammenwerpers, en geholpen door toe passing van stikgas op groote schaal in, de Franschen uit een deel van hun eerste ver dedigingslinie ten Westen van den Mort Homme weg te branden. Echter werden de Duitschers er na een half uur met een tegenaanval weer uit verdreven. In den nacht viel de vijand herhaaldelijk aan tusschen den Mort Homme en de Maas en ten slotte kreeg hij vasten voet in het in puin liggende dorp Cumières, dat na een lang durig gevecht met de bajonet en bommen door de Duitschers werd genomen. Op deD oostelijken Maasoever hebben de Duitschers nadat de Franschen een fortmuur waren binnengedrongen en een ondergrondsche versterking ten noorden daarvan hadden ge nomen, Dinsdagnacht een aanval uitgevoerd, die tegelijkertijd van drie kanten werd onder nomen. Een naar het scheen oneindige stort vloed granaten werd opgevolgd door storm aanvallen uit het westen, oosten ea noorden. Die pogingen bleven tevergeefs, behalve in het oosten, waar de Duitschers een deel van de vooruitgeschoven loopgraven in bezit kregen. De toestand kan, in groote trekken aldus worden saamgevatDe Duitschers zijn op den linker Maasoever, niettegenstaande hun gewel dige opofferingen aan menschen en materiaal, nog altijd ver verwijderd van de hoofdverJe- digingswerken van Verdun, terwijl zij op den rechter Maasoever waar zij de hoofdver dedigingswerken op 26 Februari bereikten sedert achteruit hebben gemoeten. PARIJS, 25 Mei. (Havas.) Middagcommu niqué In den loop van den nacht zijn de Fran schen in de boschjes in de onmiddellijke nabijheid van het dorp Cumières met gebruik making van handgranaten vooruitgekomen. De Duitschers deden geen poging om aan te vallen. Op den rechter Maasoever zijn de Duitschers er door een krachtigen aanval in geslaagd vasten voet te krijgen in een loopgraaf ten Noorden van de steengroeve van Haudromont. De beschieting wordt aan weerszijden bjj Don-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1