eene Dienstbode J. A.KLAASSEN&C°. ZEEUWSCH-VLA AMSCH BOEKENFONDS. en haargroei Purolzeep. OLIJK IN VKOOLIJk, Vulpenhouders. Of KEEL IS DE Wanneer moe,flii het weder guur wordt ABDIJSIROOP ABDIJSIROOP ABDIJSIROOP TIP-TOP. TIP-TOP. STARA'S VERPAKTE GENEESMIDDELEN, Stara's Gualin Stara's Hoofdpijntabletten Stara's Maagtabletten Stara's Zenuwtabletten Stara's Taxeertabletten Electr. Drukkerij M. DE JONGE. 1 Telefoon Noji.TER NEUZEN. De Poëzie in de Fransche en Vlaamsche Loopgraven, J. D. DIJK, Nog slechts enkele weken in Ter Neuzen. Aanbevelend, JAC. LEEK, 3 Vlooswijkstraat 3. Trijs per kleine llacnu f 0.60, groolc flacon f 1,20. lie dienst NEUZENIlUEDEkENSKERkE blijlt TIJDELIJK gestaald. Nieuwstraat 10, Mejuffr. J. v. d. Feen uit Middelburg. Komische, Jolige Voordrachten!! y Jacs. de KoK, Ter Jfeuzen. j **TOOM BOOT DIENST OP DE WESTER-SCBELDE. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn Vlissingen—Breskens—Neuzen. Van 1 Mei 1916 tot nadere aankondiging. Mevrouw KLAASSEN, apotheek, Noordstraat 54, Ter Neuzen, rrnagt tegen 1 Juli. Aankoop en verkoop van Effecten en Pandbrieven. Inwisselen van Belgisch- en ander vreemd Geld, Coupons en Chèques. Beleggen en verstrekken van Gelden, onder persoonlijken waarborg of zakelijk onderpand. Beleenen van Effecten. Assurantiën. Levensverzekeringen. Incasso's enz. Spreekster Onderwerp op Woensdag 24 Mei des avonds 8'/4 ure in het HOTEL DES PAYS-BAS. Entree f 0,75. Kaarten te verkrijgen bij Mevrouw SPRUITENBURG en 's avonds aan de zaal. Nieuwe zending: Een krachtige wordt verkregen, door het hoofd éénmaal per week te wasschen met Haarziekten worden verdreven, de hoofdhuid wordt volkomen gereinigd, het uitvallen der haren houdt op. Pu- rolzeep kost per stuk 60 cent3 stuks f170. Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Te Ter Neuzen bij J J. KENSE, Markt 9; te Hulst bij de Wed. P. BORGHSTIJNte Axel bij C. B. ANTHEUNIS. |Hjl Grappige keur van vroolijke Voor- drachten, komische scènes, humo ristische coupletten, berijmde anec- doten, enz. enz. INHOUD: De dappere nachtwacht. Ik Den getrouwd. Men moet maar gelukkig zijn. Mjjn lieve schat. De boodschaps- looper op 't feest. Du bist verrükt mein Kind. Een pleizierreisje. Waarzeggerij. Concurrentie. Mijn beste Tante. Wel gemeende raad. Beter te vroeg dan te laat. Nieuwe heilwensch. Petrus Drinkgraag. De voddenraper. Koen op 't feest. Eene vergissing. Ajakkes. De verloren schoe nen. Geloof jij het De onnoozele sol daat. Feestlied. Esd voordracht zonder begin. Een kermisavontuur, en nog een achttal vermakelijke Liederen. Prijs van het geheele Bock f0.55. Opgewekte humor, vroolijke scherts en Jolige Jokkernij spreken uit dit boek. Na ontvangst van 55 cent per postwissel of in postzegels, wordt het boek franco per post verzonden door den uitgever Oude Kijk-in-'t Jatstraat 66, GRONINGEN. M. DE JONGE. TER NEUZEN. Verzuimt gij ooit den schoorsteen van Uw huis te doen reinigen, van het vastzittende roet Neen, want gij weet, dat gij daarmede een schoorsteenbrand voorkomt en Uw kachel beter trekken zal. Verzuim dan ook nooit den schoorsteen van Uw longen te reinigen, van het slijm en stof, dat zich daar heeft vastgezet. Gjj moet inzien dat gij daarmede een ontsteking (catarh) 7oorkomt en Uw ademhaling weer diep en vrij kBn worden. moet gij moet gij de vastzittende slijm en ziektekiemen trachten te doen loskomen door de Uw ontstoken slijmvliezen verzach ten en genezen en dit trachten te bevorderen door de elk beginnend hoestje of kuchje dadeljjk bestrijden door de welke eigenschappen bezit om de ontsteking veroorzakende slijm te verwijderen, welke de ontstoken slijmvliezen heerlijk verzacht, welke bij tijdig gebruik dikwijls ernstige gevolgen voorkomt. Door velen geroemd als een beproefd huismiddel bij asthma, bron chitis, eatarh, influenza, slijm- en kinkhoest, hevige verkoudheid, hardnekkigen hoest, heeschheid, keelpijn. Prjjs per flacon van 230 gram 1.05, van 550 gram 2 05, van i 1000 gram 3,55. Eiscbt ROODEN BAND met onze handteekeniDg L. I. AKKER Rotterdam. Alom verkrijgbaar bjj alle Drogisten en de meeste Apothekers, en te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN OVERBEEKE-Lkunis; Axel, J. H. VAN DIXHOORN en L B. A. ROLFF LzHulst, F. L. VERWILGHEN-v. d. Hooft Zaamslag D. RIEMENS—Janssen. 'V-: 'T-WtT wettig gedeponeerd en ingeschreven onder no. 34227. is een onschadelijk en doeltreffend middel tegen alle aandoeningen der adem halingsorganen in het bijzonder tegen Kinkhoest, Keel- en Bronchiale Kartarrh, zoowel als tegen Asthma. Longaandoeningen zullen door gebruik van dit preparaat zeer verlicht worden. onmisbaar voor lijders aan Hoofdpijn. genezen maag- en darmstoringen. geven rust aan zenuwachtige gestellen. onfeilbaar middel voor lijders aan hardlijvigheid. Verkrijgbaar in tubes van 35 en 60 cent bij iedereD Apotheker, en te Ter Neuzen bjj J. J. KENSE, te Sluiskil bjj E. VAN DOESELAAR, te Axel bij I. J. BRAKMAN, te Zaamslag bij F. C. WISSE, te Hoek bij I. R. DE FOUW, te Phillippine bjj Wed. KOUSEMAKÊR, t^ Sas van Gent bij JOS. VaN LEEMPUTTE, te koewacht bij AUG. VAN MOSSELVELDE, te Nieuw Namen bij LOUIS DE GRAAF—Bauwens. NOORDSTRAAT 10-12. TER NEUZEN. r SPECIAAL INGERICHT VOOR HET LEVEREN VAN MODERNE DRUKWERKEN IN SMAAKVOLLE UITVOERING TEGEN DEN MEEST CONCURREERENDEN PRIJS - GROOTE OPLAGEN IN DEN KORTST MOGELIJKEN TIJD MODELLEN EN PRIJS OPGAVEN WORDEN OP AANVRAAG GAARNE TOEGEZONDEN. UREN VAN VERTREK Amsterdamsche tijd DAGELIJKS naar Breskens vm. 5,20 7,15 10,— nm. 12,10a) 3,43 5,45 6,35b.) Van Vlissingen Breskens Vlissingen 5,50, 8,20 10,45 nm. 12,40 4,10 6,15 7,15. Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 6,30 9,20 nm. 12,10a) 3,43, 6,45b). Ter Neuzen Vlissingen 5,30 7,50c) 10,40 nm. 2,5,05. a) Bij vertraging van trein 12,02 kan de boot naar Breskens ten hoogste wachten tot 12,15, de boot naar Neuzen ten hoogste t( t 12,30. b) Bij vertraging van trein 6,29 kunnen deze booten wachten tot 6,50. c) Deze boot legt NIET te Borsselen aan. GOEDEREN en VEE zullen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. De stoombootdienst neemt GEEN ENKELE verantwoordelijkheid op zich. Lijn WALZOORDEN-HANSWEERT-VLAKE. Van I Februari 1915 tot nadere aankondiging. van Walzoorden n. Ilansweert per boot, vm. 6,05, 9,05a, nm. 1, 3,45, 7,—. Ilansweert Vlake per tram, 6,35, 9,35, 1,30, 4,15, 7,30. Vlake Ilansweert per tram, 8,08, 11,255, 2,40c, 5,45, 8,30. Ilansweert Walzoorden per boot, 8,26a, 11,455, 3, c, 5,58, 8,48. a). Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. 5). Bjj vertraging van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht de boot op de tram. g.) Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den markttrein van Goes en wacht de boot op de tram. n 4 INTERC. TELEFOONNUMMER 15. 99 99 99

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4