Bij eik ongeluk komt een geluk lite i MilllMji* K L O QSTERBALSEM DE£~SDER Loop der bevolking le Ter Neuzen. Kerknieuws. Rechtszaken. Gemengde berichten. Laatste Berichten. Hxgwatergetij te Ter Neuzen. Bij dit ongeluk was 'teen geluk, dat de KLÖOSTERBALSEM bij de hand was Zondag 21 Mei 1916. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg Keukenwagens in Duitschland. De gevolgen van een opstootje. In een loods achter de Kromhout-kazerne te Utrecht was heden de reserve 2e luitenant der genie J. Bubrman met eenige manschap pen bezig handgranaten te vervaardigen van een nieuw soort volgens een procédé van hem Witte brood op Zaterdag. DAGEN. Voorm. Nam, Zaterdag 20 Mei 4.11 4.34 Zondag 21 4.58 5.23 Maandag 22 5 50 6.18 5 Dinsdag 23 6.48 7.21 Woensdag 24 7.56 8.32 Donderdag 25 9.9 9.45 Vrjjdag 26 10.21 10.56 A DVERTENTIËN. De KLOOSTERBALSEM is een veelzijdig huismiddel, vooral bij alle soorten van ongelukken, welke overal kunnen plaats vinden daarom mag Kloosterbalsem in géén huisgezin, in géén werkplaats, op géén schip en op géén boerderij ontbreken. Enkele jaren daarna, maakte zich de kwaal van hem meester, die hem niet meer losliet. Na ruim 30 jarige werkzaamheid te Othene moest hij het onderwijs vaarwel zeggen, wilde hij zjjn leven niet verkorten. Het viel hem zwaar een werkkring op te geven, die hem lief was en waarin hij immer het beste had trachten te geven. Jaren lang is de heer Kok onderwijzer aan de Rijks-Normaallessen te Axel geweest en ook daar werd zijn onderwijs ten zeerste ge waardeerd. Verschillende malen werd hij als lid der Examencommissie voor onderwijzers benoemd. Tal van jaren was hij bestuurslid van de hulpspaarbank van het N. O. G. in deze streek. Na een zeer werkzaam, vruchtbaar leven moest de heer Kok bijna vier jaren geleden zijn pensioen vragen. Den laatsten tijd woonde hij te Ter Neuzen. Zijn lijden verliet hem helaas niet. Van eene welverdiende rust heeft hij weinig kunnen genieten. En thans is hi] de eeuwige rust ingegaan, betreurd door allen, die bem leerden waar- deeren en hoogachten. Zijne nagedachtenis zal bij velen in eer biedige herinnering blijven. Hij ruste in vrede. Het Comité, dat zich belast met de toe zending van boeken aan de Belgische soldaten aan het front, (correspondente voor Ter Neuzen, mevrouw Spruitenburg) heeft tot 1 dezer 40.173 boeken, waarvan 10.000 Nederlandsche, verzonden. Bij het Comité zijn van de soldaten uit de loopgraven en het front vele brieven toegeko men, met dankbetuigingen vergezeld van ty pische mededeelingen over het verblijf en het leven aldaar. Dit gaf aan mej. J. Van der Feen aan leiding om op verschillende plaatsen, en Don derdag a.s. ook te Ter Neuzen, een lezing te houden over hetgeen in die brieven staat ver meld. De opbrengst zal strekken tot dekking der kosten van het zenden dezer boeken. Dit beloofd een zeer intressante lezing. -- Gisterenavond viel het zoontje van R. H, die onder de wapens is, aan de Rosegracht alhier te water. Door spoedige hulp kwam het knaapje er met den schrik en een nat pak af. Naar van welingelichte zijde vernomen wordt, worden te Axel pogingen aangewend tot het oprichten eener machinale drogerij. Komt deze inrichting tot stand, dan zullen daarin veel handen werk vinden, daar er zoo wel des daags als des nachts ongeveer een honderdtal arbeiders zullen kunnen werken. De Serpauluspnlder te Hulst verleent geen bijdrage voor den verbindingsweg. Inge landen verwierpen een voorstel daartoe met 15 tegen 2 stemmen. Een gelijk besluit namen de ingelanden van den Eendragtpolder en den kleinen Huissenspolder te Zaamslag. Door den burgemeester der Gemeente Aardenburg is bepaald, dat allen, die blijkens het kohier van den Hoofdelijken Omslag dienst 1916, een inkomen hebben van f 1000 of meer, niet meer in aanmerking komen voor het verkrijgen van regeeringsbrood. De gemeenteraad te Goes heeft na breed voerige discussie met 6 tegen 5 sttmmen ver worpen het voorstel van Burg. en Weth. om de kermis niet te laten doorgaan zoodat, wan neer daartoe de vereisehte toestemming van het militair gezag wordt verkregen, dit jaar de kermis zal doorgaan. In de week van 10 16 Mei zijn de navolgende besmettelijke ziekten uit Zeeland ter kennis van den Centralen Gezondheidsraad gekomen. Diphteritis1 geval te Goes2 gevallen te Hulst. Roodvonk 1 geval te Breskens 1 geval te Hoek, 1 te Middelburg, 1 te Rilland-Bath, 2 te Vlissingen. Verblijf in Zeelrtnd. Aan de navolgende personeu, vroeger door deu vice-admiraal, commandant in Zeeland, uitgewezen, is vergunning verleend terug te keeren C. D. Daalman. F. P. Roeland, P. van de Vijver, L. Ph. Boone, allen te Graauw L. N. Serraes, Zuiddorpe A. Moulaert, Eede M. C. van Boven en F. A. Piessens, beiden Clinge F. Ingels, Westdorpe, en P. F. Poppe. St. Jansteen. Het verblijf is ontzegd aan Charles Louis Claes, geboren te Lier, 22 November 1879, afgekeurd Belgisch soldaat. De vice-admiraal, commandaut in Zeeland, heeft het verblijf in die provincie ontzegd aan Oyrille Joseph de Sutter, geboren te Eecloo (België) den 4 Februari 1885, handelaar wonende te Vlissingen. In de loop dezer week zijn alhier de vol gende personen gevestigd C. K. Oostdijk, dienstbode, Q 247 van Zaamslag J. Riemens, dienstknecht, O 35 van Axel A. A. E. Vercauteren, dienst bode, Nieuwstraat 9 van Sas van Gent C. Bakker, zonder beroep, Westkolkstraat 44 van Ameland J. L. de Kleijn, zonder be roep, Van Bovenstraat 13 van Wageningen J. J. de Feüter, landbouwersknecht, A 109 van Boschkapelle. Vertrokken J. de Koeijer, werkman, Dekkerstraat 45 naar Noord Scharwoude M. J. de Zeeuw, dienstbode, 7 E naar Sas van Gent A. J. Verlinde, machinist, Nieuwstraat 40/42 naar Batavia J. de Mul, bootwerker, le Korte- straat 8 naar Rotterdam K. W. Bauts, werk man, Donze Visserstraat 122 naar den Helder P. de Fejjter, landbouwer, P 78 naar Hoek. - Ned. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. Yoorm. 91/» u., en nam. 2 u., Ds. A. Tim merman. Sluiskil. Voorm. 9','2 u., en nam. 2 u., dhr. L. Dek. Halst. Voorm. 91/, u., Ds. L. M. de Boer. Gereformeerde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. 10 u., en nam. 3 u., leeskerk. Gereformeerde gemeente (Vlooswjjkstraat). Ter Neuzen. 10 u., 3 u en 6'/4 u., Ds. D. C. Overduin- Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswjjkstraat) Ter Neuzen. 10 u., 3 u., en 6*/4 u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haëzer" (Kerkhoflaan Ter Neuzen. Nam. 5u., Evangelisatie. De rechtbank heeft in hare zitting van 19 Mei de volgende vonnissen uitgesproken F. v. O., oud 52 j. en D. d. S., oud 44 j., landarbeiders te Koewacht, zijn wegens omkooping veroordeeld ieder tot 14 dagen gevangenisstraf. A. W., oud 19 j., schippersknecht te Ter Neuzen, is wegens poging tot uitvoer ver oordeeld tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. D. R. D., oud 30 jschipper zonder vaste woonplaats, beklaagd van poging tot uitvoer, is vrijgesproken. P. C. K., oud 51 j., zonder beroep te Clinge, beklaagd van vernieling, is vrijgesproken. E. de S., oud 3,8 j, landbouwer te Hoofd plaat, beklaagd van diefstal, is vrijgesproken. In Charlottenburg zouden van gemeentewe ge keukenwagens rijden, waar men voor 30 pf. een maal vap erwten, varkensvleesch en aar dappelen zou krijgen. Een menigte van duizen den bestormde de wagens, en daar maar 600 L. eten beschikbaar waren, moesten de wagens spoedig buiteu dienst gesteld worden. Er zal nu een andere voorziening tot verdeeling van de spijzen getroffen worden. In Schöneberg, waar men voorzien had. dat het uitrijden van zulke keukenwagens groote volksoploopen zou veroorzaken, heeft men er de voorkeur aan gegeven, in verschillende wijken volkskeukens te openen. Te Berlijn is nu bepaald, dat de slagers al leen vleesch tegen vertoon van de broodkaart zuilen verstrekken. Eenige weken geleden heersohte, zooals de »Vorwarts* mededeelt, in verschillende Duit- sche steden gebrek aan aardappelen. Vier ar beidersvrouwen, wier mannen bij het leger dienen, trachtten toen op zekeren dag op de markt wat aardappelen te koopen, na reeds eenige dagen niets meer te hebben kunnen krijgen. Een van de vrouwen bad zes kinderen thuis Er heerschte op de markt groote opgewon denheid. Een opzichter maakte zich zoo kwaad, dat hij een der vrouwen een oorvijg gaf. Vele vrouwen moesten onverriebterzake naar huis terugkeeren. Een troep van ongeveer 80 vrou wen trok toen naar het stadhuis, met de vier genoemd vrouwen aan het hoofd. Onderweg werd de troep door de politie uiteengejaagd en werden de vier vrouwen gearresteerd. Voor het Dresdener Schöffengericht gebracht, werden zij tot gevangenisstraffen van 2 tot 7 weken veroordeeld, doch zij gingen van dat vonnis in hooger beroep. Het Landgericht* heeft nu het vonnis van het Schöffengericht bekrachtigd en de straf zelfs zeer zacht ge noemd. Een granaat ontploft. zelf om in oorlogstijd zoo snel mogelijk gra naten te kunnen aanmaken De luitenant zag op een zeker oogenblik, dat een der granaten dreigde te ontploffen. Hij heeft toen vermoe delijk de granaat nog willen wegwerpen om Je in de loods zijnde manschappen te redden, doch deze daad kostte hem het leven. De gra- naatj ontplofte en luitenant Buhrman werd aan den jlinkerzijde door een scherf getroffen. Aan de ünkerzijde kreeg hij een diepe snede, vlak ondjr het hart, met het gevolg, dat de dood onmiddellijk intrad. Drie soldaten werden licht gewand; zij zijn, na door dr. Folmer te zijn behandeld, naar het militaire hospitaal over- gebiacht. De loods is op verschillende plaatsen door de scherven van de gesprongen granaat bescha digd Bjj goed geslaagde proefnemingen, enkele wel^pn geleden, met deze soort handgranaten, is een korporaal licht gewond. Diefstal van vaten vet. Ui den loop van April zijn ten nadeele van een vethandelaar te Rotterdam, uit een pak- buisj in den Rosenveldtstraat, vermoedelijk met gebruikmaking van een valsche sleutel, gestolen l6Q. vaten vet, welke volgens de tegenwoordige marktwaarde een waarde van ongeveer 32,000 vertegenwoordigen. Na uitgebreide nasporingen en het hooren van een groot aantal personen, als sleepers, caféhouders, opkoopers, enz., heeft de politie aangehouden den houder van een kroegje in de Zandstraat, genaamd J. van der V., woon achtig in de Warmoezierstraat, verdacht van diefstal, en den lorren- en beenenkoopman M van der S., uit de Gouvernestraat, verdacht van heling van het gestolen vet. Deze beide mannen zijn naar het huis van bevyaring gebracht. De 160 gestolen vaten zijn waarschijnlijk in vier partijen per sleeperswagen uiteen pakhuis vervoerd en op monster aan tal van tusschen- persoren verkocht, waarbij de lorren-en beenen koopman als commissionnair optrad. Van ongeveer honderd vaten weet men, dat ze bp het oogenblik in handen zijn van als vet- hartdelaren bekend staande personen. TWEEDE KAMER. VGravenhage, 19 Mei. Zonder stemming of beraadslaging werden aangenomen de ont werpen tot onteigening van perceelen ten be hoeve van de uitbreiding van het stations-em placement te Rilland-Bath en tot toekenning van een renteloos voorschot voor den aanleg van een spoorweg van Breskens over Cadzand en Retrancbement naar Sluis enz. Na verdaging tot half twaalf wegens onvol talligheid werden eenige kleine ontwerpen zonder stemming aangenomen. De naturalisatie-ontwerpen werden aange nomen met 35 tegen 25 stemmen. Aan de orde was vervolgens net buitenge woon oorlogscrediet van honderd millioen gulden. De heer Scheurer gaf het gebruik van helmen in het leger in overweging en vroeg of een onderzoek is ingesteld naar de oorzaken van den slechten toestand van het schoeisel van militairen. De Minister van Landbouw heeft aan de burgemeesters medegedeeld, dat met ingang van 27 dezer door hen, indien hun dat voor hunne gemeente wenschelijk voorkomt, het bakken van wittebrood op Zaterdag (vanaf Vrijdag 12 uur) kan worden toegestaan. Het op dezen dag gebakken brood zal cok uit sluitend dien dag mogen worden bezorgd en in winkels verkrijgbaar gesteld. Met het oog op de Sabbath viering is het wenschelijk dat aan Joodsche bakkergen van 26 dezer af dezelfde vergunning voor Vrijdag wordt ge geven. i In verband hiermede mag, om het clan- destien-bakken van wittebrood te voorkomen, het wittebrood dat op medisch advies moet worden geleverd, uitsluitend op Woensdag (door de Joodsche bakkerijen op Dinsdag) worden rondgebracht en verkocht, leder af nemer van dergelijk wittebrood mag echter slechts van één bepaalden bakker brood Ont vangen. t) 11 11 11 11 Koopt heden nog een potje Kloosterbalsem in voorraad, mogelijk komt het al dezen nacht van pas. Leest de verklaring van Mej. EMMA BLOMME, huisvrouw van den heer Charles Hendriks, landbouwer en timmerman te Eede (Z hoe goed het is een potje KLOOS fERBALSEM in huis te hebben. Mej. Blomme verklaarde: Bij bet ingeven van een dranlje aan een zieke koe viel deze op mij. Ik bezeerde mij zoo ernstig, dat »men mij de stal moest uitdragen. Mijn heup was »inwendig gekneusd en ook van buiten werd zij blauw »en deed mij vreeselijk pijn. Ik kon loopen noch werken. »Ge!ukkig had ik echter den KLOOSTERBALSEM »bij de hand, omdat ik de goede werking daarvan »reeds van vroeger kende. Dadelijk liet ik mij met den Kloosterbalsem insmeren en gevoelde dat dit mij »goed deed. Geregeld ging ik hiermede voort en »nog was het potje Kloosterbalsem niet geheel op- ïgebruikt, of reeds was ik genezen van mijn kneu zingen, welke zich zoo ernstig lieten aanzien.* De aanbevolen bij brand-, snij- en stootwonden, builen, zeere plekken, kneuzingen, zweren, ontvellingen, huiduitslag, aambeien, dauwworm, werkt verzachtend, pijn stillend, zuiverend en genezend, is ook een beproefd wiijfmiddel bij rheumatiek, rheumatische zenuwpijnen, jicbt, stramheid, stijve nek, spit in den rug. In den zomer uitstekend tegen dooiloopen en smetten 's winters een heerlijk middel, dat niet bjjt, tegen winterhanden en -voeten, springende handen en kloven in de lippen. KLOOSTERBALSEM kdn men gerust in huisnemen, daar zij NOOIT bederft. Piijs per pot van 20 gram 40 cents, van 50 giam f 0.80 van 100 gram t 1,25, van 250 gram f 2,50. Eischt ROODEN BAND met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijg baar bij alle drogisten, apothekers en te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN OVERBEEKE- Leunis ;Axel, H. J. VAN DiXHOORN en L. B. A. ROLF F Lz ;Hulst, F. L. VER WILG HENv. d. Hooft ;te Zaamslag, D. RIEMENS Janssen. .«D 6EDt*0»««*"V I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3