i Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. DRANKWET. pc TocHomst. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2676. Zaterdag 20 Mei 1916. 27e Jaargang. REGEERItfGSEIEREN ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bjj vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Deze Courant verschijnt eiken - - - De P RIJ S der is deze week ll'/2 cent per 2 stuks. Tc lef. Intern. No IS. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 60 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk vei> minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van Ter Neuzen. De heeren van De Toekomst (we bedoelen het pro-Duitsche blad, waarin Nederlanders herhaaldelijk hun eigen vaderland verloochenen) zijn uit hun humeur. Prof. van Hamel jr, was in het bezit ge komen van zekere stukken op het bureau van De Toekomst. Hij heeft deze ter kennis gebracht van ons ministerie en ze thans een paar weken geleden gepubliceerd. Uit die stukken blijkt duidelijk, dat de heeren in nauwe relatie staan met het Duitsche generaal-gouvernement te Brussel. Prof. van Hamel publiceerde de brieven in De (groene) Amsterdammer. Verschillende bladen hebben deze brieven overgenomen. De N. Rotterd. Crt. heeft ze ook ter ken nis van het publiek gebracht. Een der redacteurs van De Toekomst heeft getracht de waarde van het gepubliceerde te verminderen en zijne houding goed te praten. De N. Rott. Crt, die men allerminst van anti Duitschgezindheid kan beschuldigen, is door die verdediging niet overtuigd en blijft de houding van De Toekomst bedenkelijk achten. Wij waren reeds meermalen in de gelegen heid op de anti-nationale houding van De Toekomst te wijzen. De redacteurs en hunne medewerkers bewijzen ons land geen dienst Eenigen tijd geleden zagen we in een lezens waardig artikel van een onzer dagbladen (we meenen bet N. v. d. D.), dat we, waar van pro of anti sprake is, in de allereerste plaats pro-Nederlander dienen te wezen, De heeren van De Toekomst gaan met bun anti-nationaal geschrijf voort en toonen zich bij voortduring gedienstige geesten van onzen machtigen Oosterbuurman. Prof. Steinmetz trachtte vroeger reeds sym pathie voor Duitschland te wekken door het groepeeren van bevolkingscijfers, waarbij hij de zwakke plekken juist als de sterkste voor stelde. Vele ingezonden stukken kwamen hiertegen in. Zij toonden, dat niet ieder zich door de bijzondere logica van den professor liet be dotten. De heer Valter wou onze bemanning van de Artemis (door eene Duitsche duikboot ge torpedeerd) in beschuldiging stellen, al bleek la ter glashelder dat ze nauwkeurig de instructie 's der Duitsche officieren gevolgd had. In de Tubantiazaak trachtte de Toekomst tegen alle logica in de schuld op anderen te schuiven. Wat België betreft, beproeft het weekblad verwijdering te brengen tusschen Vlamingen en Walen. Zoo is er nog meer. Het is voorloopig echter genoeg om te doen zien op welk peil de lectuur in het blad staat. Het is en blijft in de eerste plaats on- Nederlandsch. Er kan dan ook niet genoeg gewaarschuwd worden tegen de artikelen in dat blad, die willens en wetens het publiek op een dwaal spoor brengen. Waarom het blad niet voor edeler zaken werkt, voor een spoedigen vrede, voor eene betere levensmiddelenpolitiek e.d. Het antwoord kan kort zijn. Het blad is niet opgericht om Nederlandsche belangen te behartigen. DE OORLOG. De algemeene toestand. De strijd woedt thans langs het geheele Itali- aansche front, voornamelijk artillerie strijd, afgewisseld door kleine plaatselijke actie. Alleen in Zuid-Tirol schijnen de Oostenrijkers, die hiermede hun offensieve kracht op dit front toonen, een krachtiger actie te hebben ingezet. Hier geldt het een strijd van grooter dimensies, waarvoor de Oostenrijkers in alle stilte en onbemerkt, door den tegenstander de voorbe reidingen hebben getroffen. Konden zij reeds melding maken van het binnendringen, na een lelie artiileristische voorbereiding, van de eerste liniën der Italianen, waarbij meer dan 2500 man gevangen werden genomen, blijkens het Oostenrijksche legerbericht van Dinsdag morgen hebben de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen hun successen in dit bergland verder voortgezet, zoodat het aantal gevangenen tot ver over de 6000 man is gestegen en wat vooral ook van beteekenis is, tal van mitrail leurs en kanonnen werden buitgemaakt. In het Italiaansche legerbericht wordt van deze verlie zen aan gevangenen en materieel gezwegen, maar de Italianen erkennen hun tegenslag toch wel, al doen zij het ook op eenigszins merkwaar dige wijze. Erkenden ze Donderdag dat ze in dit gebied vooruitgeschoven troepen moesten terugnemen, Donderdag melden zij dat ze hun front konden verbeteren, waarbij ze enkele vooruitgeschoven stellingen ontruimden. Onge twijfeld kan het terugnemen van vooruitge schoven stellingen een front-verbetering zijn, maar het is dan toch altijd een verbetering, die slechts noode wordt aangebracht, omdat immers de oorspronkelijke bedoeling van de vooruitgeschoven stellingen was het front niet naar achteren, maar integendeel naar voren te verbeteren. Feitelijk erkennen dus de Ita lianen het succes van hun tegenstander op dit gedeelte van het oorlogstooneel. Dit op het oogenblik voornaamste gevechts terrein van het Italiaansche front is gelegen tusschen den bovenloop van de Etsch en den Val Sugana, het gebied, waar Zuid-Tirol ten oosten van bet Gardameer in het italiaansche gebied vooruitspringt en dat toegang geeft tot de vlakte tusschen Verona en Venetië. Zoover is het nu nog wel niet gekomen, maar onmogelijk is het toch niet, dat de Oostenrijkers in deze richting een groote offensieve beweging tegen Italië willen uit voeren, en dat dus de strijd tusschen Oosten rijk en Italië een nieuwe phase is ingetreden. De krachtige doorzetting van de pogingen van de Oostenrijkers in dit gebied zouden althans doen vermoeden, dat hier niet alleen een plaatselijke actie is bedoeld, maar dat men hier werkelijk te doen heeft met een offensief van grootschere bedoeling. In de komende dagen zal dus vooral de actie aan het Italiaansche front de aandacht verdienen. Van de overige oorlogstooneelen weinig belangrijk nieuws, tenzij men hieronder zou willen rekenen de berichten, waaruit blijkt, dat er nu toch althans eenige actie is op het Zuid-Oostelijk oorlogstooneel aan de Bulgaarsch-Grieksche grens. Of die actie de inleiding is tot krachtiger operaties, zullen we moeten afwachten. Officieele communique's. LONDEN, 17 Mei. (Reuter.) Officieel. Heden aanmerkelijke werkzaamheid van de artillerie en van loopgraafmotieren. Twee patrouilles van de Seaforts drongen gisteravond de Duitsche loopgraven ten Noorden van Roclincourt binnen. Vijf Duitschers werden in de loopgraven gedood, drie vluchtholen, vol met Duitschers, werden gebombardeerd. Onze verliezen waren gering, de twee patrouilles zijn in hun geheel terug gekeerd. Bij de kraters van Vimy duurt het gevecht voort. Gisteren zijn 27 luchtgevechten geleverd. Een Albatros is in de buurt van Lille (Rijssel) naar beneden gedreven en vernield. Een andere werd ten Noorden van Vitry naar heneden gedreven en beschadigd. Een derde, aangevallen door een Engelsch verkenningsvliegtuig, zag men bij den grond over den kop duikelen. Een Engelsche verkenningsmachine kwam niet terug. Zij is op vijandelijk gebied ge daald. Ook een Engelsche vechtmachine is vermist.' Oe Engelsche vliegers hebben door fotografieën nuttig werk voor onze artillerie verricht. BERLIJN, 18 Mei. (Wolff) Officieel: Ten Z.W. van Lens zijn de gevechten met hand granaten voortgezet. Nieuwe aanvallen van de Franschen tegen onze stellingen op de hoogte 304 zijn van ochtend afgeslagen. Bij den terugtocht over open goed te «verzien terrein leed de vijand zware verliezen. Het betrof ditmaal een versche divisie die uit blanke en zwarte Franschen besiond. Een door zwakke vijandelijke strijdkrachten ondernomen voorwaartsche beweging ten Z. van den Reichsackerkopf mislukte volkomen. PARIJS, 18 Mei. (Havas.) Het middag communiqué luidt Tusschen Oise en Aisne werd een sterke Duitsche verkenningsafdeeling, die de Fransche linies trachtte te naderen bij Armanville, aangevallen door Franschen en uiteengedreven, dooden achterlatende. Links van de Maas trachtten de Duitschers na een hevige artiileristische voorbereiding in den loop van den nacht herhaaldelijk het werk in het Avocourtbosch te veroveren, mam- werden telkens teruggedreven door het Fran sche vuur. Zij leden zware verliezen. De Franschen deden tegen drie unr in den morgen ten noorden van hoogte 287 een overval op een Duitsche loopgraaf, waarvan de bezetting werd gedood of gevangen genomen. Terzelf- dertijd maakten de Franschen zich nu een hevig gevecht meester van een sterk Duitseh werk op de noordoostelijke helling van hoogte 304. Op den rechteroever en in Woevre weder- zijdsche artilleriebezchieting. Duitsche vliegers wierpen des nachts bommen op Luneville, Epinal en Belfort en veroorzaakten onbetee- kenenden schade. In den nacht van 16 op 17 Mei wierpen Fransche vliegers bommen ten noorden van Verdun 15 zware projectielen werden op een belangrijk munitiedepot geworpen tusschen Raucourt en Arrocourt, 10 K.M. ten zuiden van Sedan, vijf op het station van Sedan, waar brand uitbrak en 15 op een munitiepot bij Azannes. In denzelfden nacht wierpen Fransche vliegers 80 bommen op het station van Metz-Sablons. BERLIJN, 18 Mei, (W. B.) De generale staf rapporteert Ten zuidwesten van Lens werd de hand- granatenstrijd voortgezet. Drie nieuwe aan vallen hedenmorgen vroeg tegen onze stel lingen op hoogte 304 werden afgeslagen. Bij den terugtocht over Esnes leed de vijand in het open terrein zware verliezen. Het betrof hier een nieuw aangevoerde divisie bestaande uit Fransche en inlandsche troepen. Een door zwakke vijandelijke strijdkrachten ondernomen aanval ten zuiden van de Reichs ackerkopf mislukte volkomen. Een schermutseling voor de Belgische kust. BRUSSEL, 17 Mei. (W. B.) Gisternamiddag verschenen Engelsche schepen voor de kust van Vlaanderen. Duitsche torpedobooten en bewakingsvaartuigen liepen uit, waarbij het tot een kort vuurgevecht op grooten afstand kwam. Een Duitsche vlieger wieip tijdens het gevecht bommen op een vijandelijken torpe- dobootjager, waarbij hij den achterkant van den commando-toren van het vaartuig trol. LONDEN, 17 Mei. (Reuter.) De Admirali teit bericht, dat gistermiddag aan de Belgische kust een ontmoeting heeft plaats gehad tusschen Engelsche torpedojagers en monitors en ëenige Duitsche torpedojagers. Na een kort gevecht trok de vijand terug naar zijn havens. Aan Engelsche zijde geen verliezen. Een Engelsche monitor verloren gegaan. LONDEN, 17 Mei. (Reuter.) De Admi raliteit geeft kennis van een vertraagd tele gram van den bevelhebber in de Middelland- sche Zee, waarin wordt medegedeeld, dat de kleine monitor »M 30" in den nacht van 13 Mei door de vijandelijke artillerie was getrof fen, waardoor het vaartuig in brand was ge raakt en vernield. Twee personen waren daarbij om het leven gekomen en twee ge wond. De mededeeling' in het Turkscbe commu niqué, dat het schip verloren was gegaan, werd tegengesproken, omdat de telegrammen, twee dagen na het gebeurde ontvangen, er geen melding van maakten. Thans blijkt, dat het Engelsche telegram, waarin het verlies werd medegedeeld, zoek is geraakt. Een kranig wapenfeit van een lersche afdeeling. Acht en veertig uren na de jammerlijke revolutie te Dublin sarden en beleedigden de Duitsche troepen in de loopgraven de lersche bataljons tegenover hen en staken borden op, waarop te lezen stond, dat Engelsche soldaten hun vrouwen en zusters te Dublin dood schoten. De lersche soldaten antwoordden met het zingen van lersche liederen en het Rule Bri tannia. Het lersche regiment, dat zich be vond tegenover de loopgraven, waar deze borden omhoog waren gestoken, was dat der Munster Fuseliers. Een troep van 25 man en 2 officieren kreeg last, de borden te gaan veroveren. Bij het vallen van den avond sneden zij hun eigen draadversperring door en kropen bet tusschenterrein op. Toen zij half weg waren ontdekte een Duitseh zoeklicht hen, en dade lijk openden twee mitrailleurs het vuur, waar door eenige Ieren ernstig gewond werden, maar geen hunner wist van wijken, en zoo bleven zij daar uren en uren liggen. Langzaam, bij centimeters tegelijk, kropen zij voorwaarts, en eindelijk bereikten zij de Duitsche draadversperring, die zij doorknipten. Toen sprongen zij overeind en stortten zich in de loopgraaf. De Duitsche soldaten, die Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift, om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden, anderen dan sterken drank van CYRILLA MATHILDA ÜALLE, herbergier ster te Ter Neuzen, in het achterbovenlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 18 en gelegen aan de Korte Kerkstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders be zwaren inbrengen. Ter Neuzen, 15 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1