Aanbesteding J.A.KLAASSEN&C». «LIJK IN flIMLIJk, TIP-TOP. TIP-TOP. „ROOKBENOODIGDHEDEN". KLOOSTERBALSEM Het beste adres voor net Drukwerk Consulaat van België te TERNEUZEN. BERICHT. Consulat de Belgique TERNEUZEN. AVIS. De Nederlandsche Briefsteller, zwakken sterk oircutaires en Kaarten ld Het bouwen van eei) Woonhuis Telefoon Mojj.TER NEUZEN. BESLUIT-WET van 1 Maart 1916. ARRËTÊ-LOI du 1 Mars 1916. Dc dienst NEUZEN—IIOEItEKENSKEIIKE iilijli TIJDELIJK geslaakt. N ieuvvstraat 10, Komische, Jolige Voordrachten!! J. D. DIJK, Nog slechts enkele weken in Ter Neuzen. Aanbevelend, JAC. LEEK, 3 Vlooswijkstraat 3. L. F. GEERLING. Prijs f 1.25. Groote verscheidenheid JA Cs DE KOK. TER NEUZEN. JVL DE JONGE. Wordt gij gefolterd door Wacht niet totdat het telaat is. Verzacht onmiddellijk uw lijden. I STOOMBOOT-DIENST OP L>E WESTER-SCHËLDE. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn Vlissingen—Breskens—Neuzen. Van 1 Mei 1916 tot nadere aankondiging. op Zaterdag 27 fVSei 1916, ten 12 ureten kantore ran den heer R. NOLSON van te Ter Neuzen voor rekening van den heer R. NOLSON. Architect W. J. Mikmak. Bestek en teekening verkrijgbaar kantoor Nor.soN Ter Neuzen. Aankoop en verkoop van Effecten en Pandbrieven. Inwisselen van Belgisch- en ander vreemd Geld, Coupons en Chèques. Beleggen en verstrekken van Gelden, onder persoonlijken waarborg of zakelijk onderpand. Beleenen van Effecten. Assurantiën. Levensverzekeringen. Incasso's enz. Grappige keur van vroolijke Voor drachten, komische scènes, humo ristische coupletten, berymde anec- doten, enz. enz. INHOUD: De dappere nachtwacht. Ik Deo getrouwd. Men moet maar gelukkig zijn. Mtfn lieve schat. De boodschaps- looper op 't feest. Du bist veriükt mein Kind. Een pleizierreisje. Waarzeggerij. Concurrentie. Mijn beste Tante. Wel gemeende raad. Beter te vroeg dan te laat. Nieuwe heilwensch. Petrus Drinkgraag. De voddenraper. Koen op 't feest. Eene vergissing. Ajakkes. De verloren schoe nen. Geloof jij het De onnoozele sol daat. Feestlied. Een voordracht zonder begin. Een kermisavontuur, en nog een achttal vermakelijke Liederen. Prijs van het geheele Boek f0.55. Opgewekte humor, vroolijke scherts en Jolige Jokkernjj spreken uit dit boek. Na ontvangst van 55 cent per postwissel of in postzegels, wordt het boek franco per post verzonden door den uitgever Oude Kijk-in-'t Jatstraat 66, GRONINGEN. Krachtens Besluit-Wet van 1 Maart 1916, zijn de Belgen, geboren in 1897, in den vreemde verblijvende, en die niet onder de wapens zijn, opge roepen om deel uit te maken van de militielichting voor 1916. De jongelingen die in dit consulair ressort verblijven moeten zich vóór 25 Mei 1916 aanbieden, voorzien van hunne identiteitsbewijzen, op de Kan selarij van het Belgisch Consulaat, Lange Kerkstraat 85, te Terneuzen, waar hun de noodige inlichtingen zullen worden verschaft. En vertu de l'Arrêté-Loi du premier mars 1916, les Beiges, nés en 1897, résidant a l'étranger et qui ne sont pas sous les armes. sont appelés a faire partie du contingent de la levée de miliee pour 1916. Les jeunes gens résidant dans cette circonscription consulaire doivent se présenter avant le 25 mai 1916, munis de leurs pieces d'identité, a la chancellerie du* Consulat de Belgique, Lange Kerkstraat 85, a Terneuzen, qui leur fournira les instructions nécessaires, 12 Mei Terneuzen, 7 1916. le 12 mai INHOUDENDE BrieveD en andere Opstellen over de meeste Onderwerpen, die in het gemeenschappelijk leven gemeenlijk voorkomen, met vooropgaande Bepalingen over de geschiktste wijze van Samenstelling en Inrichting der Brieven Betitelingen en Opschriften, benevens allerlei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften bij Geboorte, Huwelijk en Over lijden Iets over Testamenten, Contracten van onderscheiden aardMinderjarigheid en Voogdij Borgtochten, Volmachten, Geldlee- ningen, Hypotheken, Wissels en Quitantiën iets betrekkelijk de Nationale Militie Formu lieren tot het inrichten van Schrijfboeken en Rekeningen Het voornaamste uit de Postwet Eene Handleiding ten gebruike bij de Wet op bet Recht van ZegelModellen van Tele grammen, Advertentien, Aanplak- en Stroo- biljetten. BENEVENS eene Lijst der meest voorkomende Verkortin gen, Namen der Maten en Gewichten met Verkorte Schrijfwijze en eene Tabellarische Herleiding van de Nederlandsche Munt en onderscheidene Vreemde Munten, en Inlichtin gen bij Opleiding van Jongelieden voor eenige Rijks- (Militaire- en Burger-) Betrekkingen. Twaalfde veel vermeerderde druk herzien door SER VAAS DE IIRUIN. Voorhanden bij M. DE JONGE. Ter Neuzen. is het geneesmiddel, datï maakt, bleekzuchtigen gezond, krach tig bloed schenkt, de eetlust verbetert en zwakke spijsverteringsorganen krachtdadig opwekt. Prijs per koker a 100 tabletten, f 1.8 kokers f 2 85 6 kokers f 5.50. Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Fabrikant; A. MIJNHART, Pharm. fabr. ZEIST. Oud-JEJollandsche in de nieuwste modellen. Electr. Drukkerij. Noordstraat 1012. 71 K MM waarvan de ondragelijke jeuk en de pijn U vaak het z-tten, soms ook het slapen beletten Waarom blij ft gij zoo lijden, waarom laat gij de tjjd voor uwe genezing ongebruikt voorbijgaan, totdat misschien eene twijfelachtige operatie niet kan uitblijven. Koop nog heden een pot KLOOSTERBALSEM, welke onmiddellijk uw lijden vervachten kan. De heerlijke ver lichting welke de KLOOSTERBALSEM geeft, wordt al gemeen geroemd. Wasch de deelen zorgvuldig met warm water en wendt regelmatig den Kloosterbalsem aan. De KEOOSTERRAESER is een beproefd en veel geroemd middel bij aambeien, huiduitsl tg, oude en nieuwe wonden, brand- snij- en stootwonden, zeere plekken, builen, winterhanden en -voeten, spierverrekkingen, spit in den rug, rheumathiek. Uitstekend als wrijf- middel, verzaehtend, zuiverend bij wonden. Nergens mag dan ook dit veelzijdige huismiddel ontbreken. Prijs per pot van 20 gram 40 cents, van 50 gram f 0.80 van 100 gram f 1,25, van 250 gram f 2,50. Eischt ROODENBAND met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar bij alle drogisten, apothekers en te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN OVERBEEKE-Leunis ;Axel, H. J. VAN DIX- HOORN en L„ B. A. ROLF F Lz ;Hulst, F. L. VERW1LGHENv. d. Hooft; te Zaamslag, D. RIEMENS—Janssen. UREN VAN VERTREK Amsterdamsehe tijd DAGELIJKS Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,20 7,15 10,— nm. 12,10a) 3,43 5,45 6,35b.) Breskens Vlissingen 5,50, 8,20 10,45 nm. 12,40 4,10 6,15 7,15. Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 6,30 9,20 nm. 12,10a) 3,43, 6,45b). Ter Neuzen Vlissingen 5,30 7,50c) 10,40 nm. 2,5,05. a) Bij vertraging van trein 12,02 kan de boot naar Breskens ten hoogste wachten tot 12,15, de boot naar Neuzen ten hoogste ti t 12,30. b) Bij vertraging van trein 6,29 kunnen deze booten wachten tot 6,50. c) Deze boot legt NIET te Borsselen aan. GOEDEREN en VEE zullen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. De stoombootdienst neemt GEEN ENKELE verantwoordelijkheid op zich. Lijn WALZOORDEN HANSWEERT-VLAKE. Van I Februari 1915 tot nadere aankondiging. van Walzoorden n. Ilansweert per boot, vm. Ilansweert Vlake Ilansweert Vlake per tram, Ilansweert per tram, Walzoorden per boot, 9,05a, nm 9,35, 11,255, 11,455, 1,-, 3,45, 7,-. 1,30, 4,15, 7,30. 2,40c, 5,45, 8,30. 3,—c, 5,58, 8,48. 6,05, 6,35, 8,08, 8,26a, a). Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. 5). Bjj vertraging van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht de boot op de tram. Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den markttrein van Goes m wacht de boot op de tram. Electrische Drukkerij. - M. DE JONGE. - Ter Neuzen. -A._ 99 99

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4