Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Vordering van WOL. Yan het Westelijk oorlogstooneel. Van het Oostelijk oorlogstooneel. Van het Rnssisch-Tarksche oorlogstooneel. Van het Italiaansch-Oostenr[jksche gevechtsterrein. Het gevechtsterrein op den Balkan Op Zee No. 2674. Zaterdag 13 Mei 1916. 27e Jaargang. REGEERINGSEIEREtf DE OORLOG. BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter NeuzeD. Voor België 95 cent bij Tooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren. Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver« minderd tarief. O rooter© letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M DE JONGE te Ter Neuron. De P R IJ S der is deze week 6 cent per stuk. De Burgemeester van Ter Neuzen. Ingevolge aanschrijving van den Hoofdintendant van het leger wordt bekend gemaakt, dat alle wol van de eerstvolgende scheer, afkomstig van de schapen in deze gemeente, ten behoeve van het leger zal worden gevorderd. Mede zal worden gevorderd de blootwol van de campagne 1916 17, doch uitsluitend van de Mooters, die ten vorigen jare dit artikel ten behoeve van het leger hebben geleverd. In verband met deze aanstaande vordering is de vrije handel in inlandsche wol uitgesloten. Voor zoover in strijd hiermede mocht worden ge handeld, zal bij de vordering van de in handen van opkoopers geraakte wol geen rekening worden ge houden met den daarvoor door hen betaalden prijs. De aandacht wordt voorts gevestigd op do straf bepaling van art. 41 der wet van 14 September 1866 Staatsblad no. 138), luidende „Die eigendunkelijk nalaat of weigert geheel of gedeeltelijk te voldoen aan de vorderingen, hein krachtens de wet gedaan, of deze voldoening ver hindert of belemmert, wordt gestraft met eene geldboete van ten minste VIJFTIG CENT en ten hoogste VIJF EN ZEVENTIG GULDEN." Onder belemmering van de vordering dient ook te worden verstaan het in zoodanigen toestand ter levering aanbieden van de wol, dat deze niet kan worden aangenomen. Daarom zij men in dachtig, dat de wol droog en in goede conditie moet worden afgeleverd. De prijs van de gevorderde wol zal bij de aanbieding ter vordering worden vastgesteld. Met het in ontvangst nemen van de te leveren wol zullen door het legerbestuur daartoe te mach tigen personen worden belast. De tijd en de plaats van aflevering zullen nader worden medegedeeld. Ter Neuzen, 11 Mei 1916. De Burgemeester, J. HUIZINGA. De algemeene toestand. Blijkens de legerberichten van beide partijen zjjn er thans geen nadere wijzigingen aan het front bij Verdun te constateeren, geen partieple successen van eenige beteekenis. Het Duitsche legerbericht deelt alleen mede, dat eenige vooruitgeschoven vijandelijke troepenafdeelin- gen ten zuid-oosten van hoogte 304 werden teruggedrongen en dat de »nieuwe posities* zijn bevestigd. De Fransche legerberichten maken melding van een krachtigen Duitschen aanval op heuvel 287 ten noordwesten van heuvel 304, blijkbaar ondernomen met het doel de linie in'betere aansluiting te brengen met de pp heuvel 304 vooruitgeschoven po sities. Die aanval echter werd door de Fran- schen afgeslagen, die ook verder aan den Mort-Homme een succes hebben fe boeken. De strijd duurt hier aan den westelijken oever van de Maas dus nog steeds met onverzwakte felheid voort, dan den een, dan den ander een voorloopig gering voordeel brengend. Beide partijen houden elkander blijkbaar in even wicht gelijk zij dat doen elders aan het front, waar men zich in hoofdzaak tot weder- zijdsche artillerie-actie bepaalt. Intusschen blijven de vredesgeruchten aan houden die nieuwe voedsel hebben gevonden in de uitlatingen van de Duitsche regeering in hare nota aan de Vereenigde Staten. Zelts komt nu uit Washington voor de zooveelste maal een bericht omtrent Duitsche vredes voorwaarden, natuurlijk meegedeeld »op aller hoogst gezag*. In hoofdzaak wijken die z.g. vredesvoorwaarden niet af van die, welke de Duitsche Rijkskanselier in zijn laatste rede voering als het oorlogsdoel van Duitschland omschreef, en vermoedelijk zijn ze dan ook afkomstig van een of ander vernuftig politicus of journalist, die de rede van den kanselier op zijn eigen wijze interpreteert en aanvult. Erhter al behoeft men geen bepaalde waarde te hechten aan deze geruchten, - zoomin als aan die welke, door de «Daily Telegr.* zijn verspreid, ot aan die volgens welke keizer Wilhelm de bemiddeling van den Paus en den koning van Spanje ter opening van vredesbe sprekingen zou hebben ingeroepen, of dat de koningen van Beieren en Saksen gedelegeerden naar Rome zouden hebben gezonden om den Paus in gelijken geest te sprekèn. eenigeu grondslag hebben die geruchten in zooverre, dat aan Duitschlands geneigdheid om vrede te sluiten niet is te twijfelen, gelijk trouwens de Duitsche nota aan president Wilson uit drukkelijk constateert. In verband hiermede is zeker ook van be lang bet telegram over de door den koning van Beieren tot een deputatie uit de Pfalz gehouden rede. Als men de uitlatingen van den Beierschen koning thans vergelijkt met de redevoering, die hij bij een vroegere ge legenheid zeker wel al meer dan een jaar geleden hield, en waarin hij ook Duitsch lands expansie naar het westen een reeds ver zekerd succes achtte, dan blijkt dat toch ook in de kringen der Duitsche machthebbers veel is veranderd en de dwingende oorlogs feiten een geest hebben gewekt van grootere gematigdheid. PARIJS, 11 Mei. (HavasMiddagcommu niqué: In Champagne hebben wij door roffel- vuur een Duitsche loopgraaf van ongeveer 100 M. lang ten Z O. van Tahure vernield. Op den linkeroever van de Maas vrij hevig geschutgevecht in de streek van het bosch van Avocourt. Op de rechteroever van de Maas hebben wij vannacht om twee uur een vijandelijken aanval ten Westen van den vijver van Vaux met de bajonet en handgranaten afgeslagen. Vannacht hebben 4 Fransche vliegtuigen 26 granaten op de stations Danvillers, Etain en Barque bij Foameix geworpen en er brand gestookt. PARIJS, II Mei. (Reuter.) Avondcommu niqué Hevige geschutgevechten in het vak van Avocourt. De vijand heeft onze stellingen in bet Caillette-bosch en onze tweede linies op den rechteroever van de Maas fel beschoten. Elders niets van belang. LONDEN, 11 Mei. (Reuter.) Engelsch stafberichtDe vijand heeft gisternacht zonder succes getracht onze loopgraven bij Ovillers te overrompelen. Mijngevechten met voor ons gunstigen uitslag zijn vandaag bij Beaumont en Fricourt geleverd. Artillerie gevechten bij Angres, Yperen en de flohenzollern-redoute. Duitsche vredesvoorwaarden LONDEN, 11 Mei. (Reuter) Volgens bericht aan de «Daily News* uit New-Xork publiceert de «New-York Tribune* een telegram uit Washington met een naar het heet uit vol komen betrouwbare bron ontvangen mededeeling over Duitsche vredesvoorwaarden. Deze voor waarden zijn herstel van het bezette grond gebied in Frankrijk en België vorming van Polen als bufferstaatde Balkanstaten vrij van Rissischen invloed, maar niet noodzakelijk onder Duitsche overheersching geheele terug gave van de kolonies aan Duitschland de Dar- danelien «in bevriende handen». WEEN EN, 11 Mei. (Wolff.) Officieel: Niets Nieuws. ST. PETERSBRUG, 11 Mei. (P. T. A.) Officieel: Op het front bij Jacobstadt en Du- naburg, ten Z.W. van het Narotsj-meer en in de lichting van Baranowitsji heeft de vij and op tal van sectoren een hevig geschutvuur onderhouden. I en Westen van Olyka hebben wij een poging van [sterke vijandelijke strijdkrachten om onze schansen te naderen, afgeslagen. Aan de midden Strypa, ten oosten van Pod- gaitse, is een Duitsche kabelballon losgeslagen en achter onze linies bij Goessiatin neerge komen. Het Russische leger. Het «Central News* vertelt een en ander over den tegenwoordigen toestand van 't Rus sische leger. De gegevens voor deze beschrij ving vindt het blad in de door de Russische militaire autoriteiten te Petersburg aan een Italiaanschen journalist verstrekte inlichtingen. Allereerst wordt medegedeeld, dat het leger van den Tsaar thans geheel voorzien is van Russische geweren van een nieuw modelbui- tenlandsche geweren zijn niet meer in gebruik. Ieder regiment is thans goed voorzien van machinegeweren, terwijl bij ieder regiment ook afzonderlijke mitrailleurs-afdeelingen zijn in gedeeld. De munitie-voorziening laat ook wei nig meer te wenschen over en er zijn kanonnen van ieder kaliber in voldoende hoeveelheid be schikbaar. Eén van de meest belangrijke feiten is, dat het aantal eenheden belangrijk is toe genomen. Bij het begin van den oorlog bestond het Russische leger uit 52 divisies infanterie, met regimenten van 4 bataljons. 12 divisies Strekki's met regimenten van twee bataljons, 8 Finsche regimenten, 8 regimenten uit Turke stan, drie divisies grenadiers, drie divisies garde-infanterie en 20 bataljons kozakken. Op het oogenblik worden er behalve deze afdeelingen nog 2 millioen mannen in het bui tenland afgericht. Bij iedere divisie infanterie is een brigade artillerie ingedeeld bestaande uit 6 bataljons en elk corps beschikt hierbij nog over drie zware batterijen, ieder van G stukken. En nieuwigheid is, daj; er afdeelingen van gepantserde automobielen zijn georgani seerd. Vredesgeruchten. St. PETERSBURG. Verschillende bladen melden dat keizer Wilhelm wegens toenemende ontevredenheid in Duitschland aan den Paus en den koning van Spanje zou hebben verzocht bemiddelend op te treden ten gunste van den vrede. Afgevaardigden van de koningen van Beieren en Saksen moeten voor hetzelfde doel naar Rome zijn vertrokken, De bladen vernemen voorts dat president Wilson heeft geweigerd bemiddelend op te treden. ST. PETERSBURG, 11 Mei. (P. T. A.) OfficieelIn .de kuststreek zijn onze troepen ten Westen en ten Z.W. van de stad Platana vooruitgekomen. In gevechten ten Westen van Asikale om singelden de lurken een Russische reserveaf- deeling. Toen deze manschappen als krijgs gevangenen werden weggevoerd, hebben zij zicb, den roemrijken dood boven smadelijke overgaaf verkiezend, op hun Turkseh geleide geworpen, zijn er doorheen gebroken en heb ben zich weer bij hun regiment gevoegd. In de richting van Erzindzjan hebben wij door ons vuur vijandelijke aanvalspogingen verijdeld. WEENEN, li Mei. (Wolff.) Officieel: Ook gisteren is het geschutvuur op de meeste punten van het front heviger geweest dan gewoonlijk. Bijzonder hev;g was het vuur in den sector der Dolomieten tusschen den Peutelstein en den Buchenstein. Een Italiaansch vlieger heeft vanochtend twee bommen op de markt en het Domplein van Görz geworpen. Twee burgers zjjn ge dood, 33 gewond. WEENEN, 11 Mei. (Wolff.) OfficieelNiets nieuws. Uit Oosft-Afrika. LONDEN, 11 Mei. (Reuter.) Generaal Smuts seintDe vijanden, die nadat wij Kondoa Irangi hadden bezet, over een aanmerkeljjken afstand waren teruggetrokken, hebben nu versterkingen gekregen en rukken tegen die plaats op. Onze strijdkrachten zijn sterk ge noeg om hen te weerstaan. Iftaliaansche expeditie in Noord-Afrika. ROME, 11 Mei. (Stefani.) Na de noodige voorbereiding hebben onze troepen op de kust van Cyrenaika (Tripoli) bij de Egyptische grens op 4 Mei van zee uit Marsa Moresa en daarna, op 5 Mei over land oprukkende, de haven Bardia bezet, twee centra van be voorrading voor vijandelijke duikbooten en van contrabande voor het binnenland. Aan boord van één onzer schepen, welke het kon vooi begeleidden, bevond zich Said Hilla, de broeder van het hoofd der Senoussi, met eenige der voornaamste hoofden van Marmorica, die zich uit eigen beweging bij de expeditie hadden aangesloten. J' De bezetting van beide plaatsen in het ge bied der rebellen en in de met mjjnen bezaaide wateren, werd zonder slag of stoot volbracht. De duikboot- en mijnoorlog. LOXUEN, 11 Mei. (Reuter.) Macnamara, de onderminister van marine, heeft in het Lagerhuis, in autwoord op een vraag, mee gedeeld dat het aantal onbewapende Engelsche koopvaardijschepen, die zonder waarschuwing zijn getorpedeerd tusschen 7 Mei 1915 den datum van het torpedeeren van de Lusi- tania en 10 Mei 1916, zeven-en-dertig bedraagt. In hetzelfde tijdperk zijn, volgens dq beschikbare gegevens, twee-en-twintig on zijdige schepen zonder waarschuwing getor pedeerd. Morgen zal hij in een officieel ver slag de namen bekend maken. GRIMSBY, 11 Mei. (Lloyds) De stoom- treiler Horns uit Grimsby, den 22en April vandaar vertrokken, is vermoedelijk door Duitsche oorlogsschepen in den grond geboord en de bemanning ervan gevangen genomen. Opkomst lanrfstonnplichtigeu. (Officieel.) De landstormplichtigen der jaar klasse 1911, wier opkomst, aanvankelijk be- daald op 17 en 20 April jIwerd uitgesteld, zullen in werkelijken dienst moeten komen in het tijdvak van 29 —31 dezer. De bedoelde landstormplichtigen zijn zij, die zijn toegewezen aan de genie, 1ste'gedeelte, of aan de wielrijders. TER MMSCB VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1