Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. jlr. p. 80s. GEMEENTERAAD. Yan het Westelijk oorlogstooneel. Yan het Oostelijk oorlogstooneel. No. 2673. Woensdag 10 Mei 1916. 27e Jaargang. Voorjaarsschouwing. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 eent voor binnen en buiteD Ter NeuzeD. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M, DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op 27 Mei 1916 vanwege de ge meente eene algemeene opneming zal worden ge houden van de wegen en voetpaden met de kunst werken Ter Neuzen, den 6 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Er gaan velen heen, die betreurd worden door hun naaste bloedverwanten, maar wier verscheiden in staat en maatschappij niet wordt opgemerkt. Er zijn er, maar het zijn weinigen, wier dood een ontzagelijken indruk maakt, wier naam door het geheele land gaat van mond tot mond, wier gemis algemeen gevoeld wordt. Zoo'n man ontviel Zaterdag aan ons land. Dr. D. Bos is gestorven, op betrekkelijk jeugdigen leeftijd. Slechts 53 jaar is hij geworden. Hij was de leider der vrijzinnig-democraten, en was niet alleen een sieraad dier partij, maar evenzeer van de Staten-Generaal. De naam Dr. Bos had een goeden klank. Dat kwam door zijne groote ontwikkeling en kennis, zijn breeden, vooruitzienden blik, zijne kolossale werkkracht, zijne gematigdheid bij besliste overtuiging en niet het miDst zijne eerlijkheid en trouwhartigheid. Er wordt zoo dikwijls gezegd, dat er aan politiek een vuil kantje is. Dr. Bos heeft in handel en wandel bewe zen, dat men ook in de politiek eerlijk kan zijn. Bij mee- en tegenstander werd hi) gewaar deerd en met reden. In 1913 droeg H. M. de Koningin hem op eene ministerie samen te stellen. Dr. Bos aanvaardde de opdracht, maar legde ze later neer bij de teleurstelling, die hij ondervond, toen de socialisten weigerden achter de groene tafel plaats te nemen. Maar al werd geweigerd, de socialistische leiders erkenden, dat het aanbod van Dr. Bos eerlijk gemeend was. Niemand waagde het daaraan te twijfelen. Zijn karakter kennende, moest men nooit geheime bedoelingen achter zijne woorden en handelingen zoeken. Er wordt wel eens beweerd, dat de inspan ning toen en ook daarna bij de debatten met Troelstra beider gezondheid geknakt heeft. Zeker is het, dat Dr. Bos reeds een tijd lang lijdende was. Op 14 April was hij voor het laatst in de Kamer. Wie kent Dr. Bos niet als man van Volks onderwijs" Wie hoorde zijn naam niet bij de Bevredi gingscommissie op onderwijsgebied, als voor zitter van de middenstandscommissie, bij de commissie voor de oorlogswinstbelastiog Bij menig wetsvoorstel in de Kamer zal zijn naam nog vaak worden genoemd. Men kan zich niet voorstellen, dat één man kan doen, wat Dr. Bos heeft gedaan. En toch liet hij er zich nimmer op voorstaan. Zulke mannen zijn schaarsch in ons land. En daarom maakt het verscheiden van dezen kundigen en volhardenden werker zulk een' enormen indruk. Voor zijne party is het een zware slag. Eerst een man als Van Deventer gestorven, nu Dr. Bos, Voeg daar bij, dat Treub uit den Bond is en Drucker niet meer lid van de Tweede Kamer is en men kan ongeveer be seffen, wat zoo'n verlies voor de vrijzinnig democraten beteekent. Woensdag heeft de begrafenis plaats. Officieele communiqué's. De strijd tegen heuvel 304 en den Mort Homme. PARIJS, 7 Mei. (Havas.) De gevechten voor Verdun zijn in hevigheid verdubbeld. De vijand heeft vandaag hevige en herhaalde aan vallen in massa gedaan tegen heuvel 304 en den Mort Homme, maar onze machinegeweren en ons geschut hielden zijn aanloop telkens tegen en berokkenden hem ernstige verliezen. Op het eind van den dag had de vijand geen ander resultaat bereikt, dan dat hij in een van onze verbindingsloopgraven ten Oosten van heuvel 304 was doorgedrongen, welke heuvel nog steeds in ons bezit en bovendien nog ruim 15 Kilometer van Verdun verwijderd is. Na een hevig bombardement hebben de Duit- schers een parallelle beweging ondernomen tegen onze stellingen tusscken het bosch van Haudromont en het fort Donaumont. Zij kregen slechts voet in de loopgraven van de eerste linie ten Zuiden van Haudromont, die zeer dicht bij de hunne zijn gelegen, maar in het centrum en op het Oostelijk gedeelte van het front werden hun aanvallen overal gebroken. Zoo heeft de tegenstander op den linkeroever van de Maas heuvel 304, dien hij wilde nemen, niet bereikt, op den rechteroever heeft hij de Fransche frontstellingen voor Verdun niet ge forceerd. Desniettemin heeft de Duitsche gene rale staf hoog spel gespeeld, en aanmerkelijke inspanning gedaan, inaar het wordt steeds duidelijker, dat de resultaten niet beantwoorden aan de geweldige middelen en aan de vreeselijke menschenoffers. BERLIJN, 8 Mei. (Wolff.) OfficieelIn de laatste dagen op den linker Maasoever in hoofdzaak door dappere Pommeren onder groote moeieiijkhedeD, maar met matige verliezen doorgezette operaties hebben succes gehad. Ondanks hardnekkigen tegenstand en verwoede tegenaanvallen van den vijand, is het geheele loopgravenstelsel aan de noordelijke helling van de hoogte 304 genomen en onze linie tot op de hoogte zelf vooruitgebracht. De vijand leed buitengewoon zware en bloedige verliezen, zoodat aan ongekwetste gevangenen slechts 40 officieren en 1280 man in onze handen vielen. Ook bij voorwaartsche bewegingen, tot weg neming van den druk, tegen onze stellingen op de westelijke helling van den Mort Homme werd hij met zwaar verlies overal teruggeslagen. Op den oostelijken oever ontwikkelden zich aan weerskanten van de hoeve Thiaumont ver bitterde gevechten, waarin de vijand ten O. van de hoeve Negero tegenover onze troepen in het vuur bracht. Hun aanval mislukte met een verlies van 350 gevangenen. Bij de beschreven gevechten zijn nieuwe versche Franscbe troepen waargenomen. De vijand heeft nu in het Maasgebied 51 divisies samengetrokken. PARIJS, 8 Mei. (Havas.) Officieel bericht van vanmiddag Op den linkeroever van de Maas zijn de gevechten bij heuvel 304 vannacht met ver bittering voortgezet. De verwoede pogingen der Duitschers, vóór onze versperringen ge stuit, hebben den vijand slechts buitengewoon zware verliezen berokkend. Bovendien hebben wij door een hevigen tegenaanval de Duitschers uit de loopgraven ten oosten van heuvel 304, waar zij zich gisteren hadden genesteld, ver jaagd en 50 gevangenen gemaakt. Op den rechteroever der rivier hebben wij vannacht in de streek ten zuiden van het bosch van Haudromont in een reeks van ge vechten de Duitschers uit het meerendeel der loopgraafgedeelten van onze eerste linie, waarin zij gisler n waren doorgedrongen, verdreven en 30 gevangtnen, o. w 2 officieren, gemaakt Het wordt bevestigd, dat het gisteren on dernomen offensief op het meer dan 2 K.M. breede front tusschen het bosch van Haudro mont en het fort Douaumont, den Duitschers groote offers heeft gekost. Op het overige front is de nacht kalm voorbijgegaan, behalve in de streek van het bosch van Remières en het Jury-bosch (ten westen van Pont a Mousson), waar ons ge schut erg in de weer is geweest. In een luchtgevecht bij Verdun zijn twee Duitsche vliegtuigen geveld. Het eene is in de nabijheid van Ornes gevallen, het andere moest zwaar beschadigd ten zuiden van La- zames landen. Uit Ierland. LONDEN, 8 Mei. (Reuter.) Een telegram uit Dublin meldt de gevangenneming van John Mac Neil, president van de Sinn Fein vrijwilligers. Mac Neil is hoogleeraar aan de nationale universiteit te Dublin. LONDEN, 8 Mei. (ReuterOfficieel Er zijn weer vier opstandelingen doodgescho ten een is tot 8 jaren, drie tot 5, 16 tot 3, twee tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Twee zijn vrijgesproken. LONDEN, 8 Mei. (Part.) In het Lager huis heeft Redmond heden den eersten mi nister gevraagd ot hij wist, dat het voortdu ren van militaire terechtstellingen in Ierland snel toenemende verbittering en woede gaande maakt onder een groot deel der bevolking dat niet de minste sympathie met den opstand heeft, en of Asquith, op het voorbeeld van generaal Botha in Zuid-Afrika, onverwijld een einde zou willen maken aan die terechtstel lingen. (Hoorthoort Asquith antwoordde Het geachte lid heeft daar van den beginne af bij de regeering op aangedrongen en zijn pleiten voor clementie ten gunste van de groote meerderheid der deelnemers aan den opstand, is niet aan doo- vëmans-deur geklopt. Sir John Maxwel is daaromtrent steeds in rechtstreekseh en persoonlijk overleg ftet het kabinet geweest en dit heeft alle vertrouwen in zijn bezadigdheid. De algemeene instruc ties van Maxwel, die overeenkomen met zijn eigen oordeel, luiden dat de strengste straf zoo spaarzaam mogelijk dient te worden toe gepast en a leen ten aanzien van verantwoor delijke personen, wien de grootste schuld aan hét gebeurde treft. In antwoord op de vragen van andere na tionalisten en radicalen, die zich tegen de wijze van optreden tegen de rebellen verklaar den, heeft Asquith gezegd, dat de terechtstel lingen door de militaire overheid zijn gelast en hij heeft geweigerd de verzekering te geven, dat er geen meer zullen voorkomen, vóór het Lagerhuis in de gelegenheid is gesteld de zaak te bespreken. LONDEN, 8 Mei. (Reuter.) Minister Asquith heeft in het Lagerhuis verklaard dat de ter doodbrenging van lersche opstandelingen zal worden beperkt tot die verantwoordelijke per sonen, welke in de eerste plaats schuldig zijn, en dat er zoodra mogelijk een einde aan zal komen. Het vraagstuk der behandeling van de groote massa der opstandelingen wordt door de re- regeering met zorg overwogen. De operaties aan het Belgische front. 's-GRA VENH AGE, 8 Mei. (Telegraaf.) Het Belgische departement van Oorlog publiceert de volgende bijzonderheden over de operaties aan het Belgische front van 17 Mei De afgeloopen week werd gekenmerkt door een grootere bedrijvigheid der Duitschers te genover het Belgische front. In den nacht van den 29sten op den 30sten April werd er op de loopgraven aan de Yser, ten Westen van Oud- Capelle, een aanval beproefd, die door ons ge weervuur werd verijdeld.Er werden door de Belgen eenige krijgsgevangenen gemaakt. Van 30 Aprfl af heeft de artillerie groote bedrijvigheid aan den dag gelegd tot 5 Mei toe. Na een uiterst hevig bombardement was het den Duitschers gelukt, vasten voet te krij gen in onze stellingen ten Noorden van Dix- muiden op den rechteroever van de Yser. Zij werden echter onmiddellijk weer verdreven, verscheidene gewonden, onder wie een officier, in handen der Belgen achterlatend. Gedurende deze dagen heeft onze artillerie van allerlei kaliber de verdedigingswerken van den vijand bij Dixmuiden vernield. Aanhoudingen in België. De Katholieke senator van Brussel, de heer Hallot is 14 dagen geleden door de Duitschers in hechtenis genomen. Hij is nog niet ge vonnist en de reden van zijn aanhouding is nog onbekend. Ook het socialistisch Kamerlid voor Hoei- Borgworm, de heer Wauters, is op last van de Duitsche militaire overheid aangehonden, toen hij zich in de nabijheid der Nederlandsche grens ophield. Hoogleeraren naar Duitschland gevoerd. Naar uit Gent wordt meedegedeeid zijn wederom vijf hoogleeraren naar Duitschland gevoerd in verband met hunne weigering om onder Duitsch bewind aan de Vervlaamsching der Hoogeschool hunne medewerking te ver- leenen. Een nieuw Duitsch offensief bij Riga? Russische militaire autoriteiten hebben op gemerkt, dat de Duitschers troepen, van wat de Russen hun Westelijk front noemen, naar hun Noordelijk front zenden, waar zij zich voorbereiden om in samenwerking met het Duitsche eskader in de golf van Riga een nieuw offensief te beginnen. De Duitsche staf verzamelt te Libau groote hoeveelheden munitie voor de zware artillerie, die zij uit hun meer achterwaarts gelegen iorten halen. De Duitschers hebben op het Russische front een nieuwe technische uitvinding in toe passing gebracht, namelijk een projectiel, dat half schrapnel, half granaat is. Nadat de schrap- nelhelft in de lucht ontploft is, vliegt de granaathelft door en springt na den grond te hebben geraakt. Verder hebben zij een appa raat samengesteld, dat over een afstand van 100 meter vuur verspreidt. De vernieling van eeh Zeppelin bij Saloniki. SALON1KI, 5 Mei. (Reuter, part.) De be woners die in zenuwachtigen angst verkeerden na de bezoeken van Zeppelins in de afloopen weken en maanden, juichten vanochtend toen er een vernield was. Vanochtend tegen 2 uur werd de stad ge wekt door het vuren van de oorlogsschepen in de haven, die 3 roode vuurpijlen oplieten, Enkele seconden later kreeg een zoeklicht den aanvaller juist boven het midden van de stad te pakken. Een orkaan van projectielen volgde een weg van den stralenbundel. De nieuwe TER BEISCH VOLKSBLAD. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dot Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Donderdag den 11 Mei 1916, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 8 Mei 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1