N. V. Middenstands-Credietbank voor Ter Neuzen en Omstreken. JAKLAASSEN&C Wasch TIP-TOP. TIP-TOP. Eerste Ter Neuzensche Emailleerinrichting. Rijwielen. Onderdeelen. Vernikkelen. N. J. ACKE, Gebruikt voor Uw Hoest en Bronchitis de beroemde Purolzeep Niet -alleen A. Mijnhardt De Nederlandsche Briefsteller, ~s AMESTASCHJES 75 Verstrekt Bedrijfscrediet Neemt Gelden in deposito Telefoon NoJLTER NEUZEN. Nog slechts enkele weken in Ter Neuzen. Aanbevelend, JAC. LEEK, 3 Vlooswijkstraat 3. JAC. DÉ KOK - TElt NEUZEN. Veiligheids Scheermessen Systeem „Gillette" en Gewoon model SCHEERMESSEN. L. F. GEERLING. de Kok, TER NEUZEN. De dienst NEUZENHOEDEkENSKERKE blijft TIJDELIJK geslaakt. Dire:teurH. J. VAU DEN OUDEN. D. HARTOG, Ter Neuzen. Nieuvvstraat 10, Bekende inrichting, met solide reparatiewerkplaats is weder in volle werking, daar ik zelf de leiding weer op mij heb genomen, Beleefd aanbevelend, Bonds-Rijwielhersteller. Haarsnij machines. Baardsnij machines. Prijs ff 1.25. I STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn Vlissingen—Breskens—Neuzen. Van 1 Mei 1916 tot nadere aankondiging. Het Bestuur J. A. VAN ROMPU. Voorzitter. P. J. SCHEELE. C. R1BBENS. JOH. DE FEIJTER Pz. F. KAAN. 1. VAN DE SAN DE, Secretaris. aan winkeliers, landbouwers, handelaren, en in het alge meen aan allen die tot den handeldrjjvenden eu industri- eelen middenstand behooren. aan 3 °/0 dagel., 31/, °/0 p. m. en 4 p. 6 m. opzegbaar. De Bank is gevestigd Kersstraat 3—5 en is geopend lederen werkdag van 9 5 uur. Aandeelen zjjn verkrijgbaar ten kantore der Bank. Geeft een heerlijke kop melk- of waterchocolade. Met melk geeft een heerlijke cacaodrank. Met spuitwater geeft een verfrisschende cacaodrank. Mag in geen enkele verlofzaak of café ontbreken. Is met de tegenwoordige duurte en schaarschte van cacao ook in het huishouden onmisbaar. Is een zuivere oplossing van cacao met suiker, en Vervangt dus in elk opzicht cacao, en ls in het gebruik niet duurder dan cacao. Vraagt prijs aan den alleenverkooper voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Aanbevelend, Aankoop en verkoop van Effecten en Pandbrieven. Inwisselen van Belgisch- en ander vreemd Geld, Coupons en Chèques. Beleggen en verstrekken van Gelden, onder persoonlijken waarborg of zakelijk onderpand. Beleenen van Eifecten. Assurantiën. Levensverzekeringen. Incasso's enz. het hoofd uwer kinderen want de Abdijsiroop bezit eigenschappen om de vastzittende en ontsteking ver oorzakende sljjm gemakkeljjk te doen loskomen, waardoor de hoestprikkel wordt weggenomen en de ademhaling weder diep en vrij kan worden. De Abdijsiroop stilt de hoest, geneest de ontstoken slijmvliezen en zal aldus uw prikkelende bronchitis kunnen verdrjjven, waardoor gij weder ongestoord zult kunnen slapen. Bedenkt toch dat gij, als gij een hoest of verkoudheid veronachtzaamt U blootstelt aan de meest ernstige gevolgen daarvan. Bedenkt, dat vele asthmaljjders, borstljjders of de menscben met bron chitis van heden, de boesters van gisteren waren. Vele ernstige borstaau- doeningen beginnen meestal met een lichte kuch, hoest of verkoudheid. Neemt onmiddellijk de veel geprezen Abdijsiroop, want de ABDIJSIROOP is een veel geprezen huismiddel bij Bronchitis, astma, influenza, catarh, slijm- en kinkhoest, heeschheid, keelpijn, hardnek- kigen hoest en verkoudheid. Prjjs per flacon van 230 gram 1.05, van i 550 gram f 2.05, van f 1000 gram 3,55. Eischt ROODEN BAND met onze handteekening L I.AKKER Rotterdam. Alom verkrpgbaar bjj alle Drogisten en de meeste Apothekers, en te Ter Neuzen bjj de Wed. A. VAN OVERBEEKE - Lmjnis; Axel, J. H. VAN DÏXHOORN en L B. A. ROLFF Lz Hulst, F. L. VERWILGHEN - v. d. Hooft Zaamslag D. RIEMENS—Janssen. en u zult verwonderd zjjn over de over vloedige en prachtige haargroei. Het haar wordt er zacht en glanzend door. Prjjs per stuk 60 cent3 stuks fl.70. Verkrijgbaar bjj Apoth. en Drogis. Fabrikant A. M1JNHARDT, Pharm. Fabr. ZEIST. cent. -AAles met garantie. de naam Zenuw-tabletten of Hoofdpjjn- tabletten is voldoende om u te waar borgen, dat u een goed geneesmiddel koopt. Slechts de naam waarborgt u de echtheid. Eiscli dus in uw belang uitdrukkelijk een koker ülynhardt's Zenuw-tabletten en Mijn- hardt s Hoofdpijn-tabletten. INHOUDENDE Brieven en andere Opstellen over de meeste Onderwerpen, die in het gemeenschappelijk leven gemeenlijk voorkomen, met vooropgaande Bepalingen over de geschiktste wjjze van Samenstelling en Inrichting der Brieven Betitelingen en Opschriften, benevens allerlei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften bjj Geboorte, Huweljjk en Over lijden Iets over Testamenten, Contracten van onderscheiden aardMinderjarigheid en Voogdjj Borgtochten, Volmachten, Geldlee- ningen, Hypothekeo, Wissels en Quitantiën iets betrekkelijk de Nationale Militie Formu lieren tot het inrichten van Schrjjlboeken en Rekeningen Het voornaamste uit de Postwet Eene Handleiding ten gebruike bp de Wet op het Recht van Zegel Modellen van Tele grammen, Advertentien, Aanplak- en Stroo- biljetten. BENEVENS eene Ljjst der meest voorkomende Verkortin gen, Namen der Maten en Gewichten met Verkorte Schrjjfwjjze en eene Tabellarische Herleiding van de Nederlandsche Munt en onderscheidene Vreemde Munten, en Inlichtin gen bjj Opleiding van Jongelieden voor eenige Rjjks- (Militaire- en Burger-) Betrekkingen. Twaalfde veel vermeerderde druk herzien door SER VAAS DE BRUIN. Voorhanden bjj >1. BE JONGE. Ter Neuzen. STEEDS NOUVEAUTE'S IN ALLE PRIJZEN. UREN VAN VERTREK Arnsterdamnche tijd DAGELIJKS Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,20 7,15 10,— nm. 12,10a) 3,43 5,45 6,35b.) Breskens Vlissingen 5,50, 8,20 10,45 nm. 12,40 4,10 6,15 7,15. Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 6,30 9,20 nm. 12,10a) 3,43, 6,45b). Ter Neuzen Vlissingen 5,30 7,50c) 10,40 nm. 2,5,05. a) Bjj vertraging van trein 12,02 kan de boot naar Breskens ten hoogste wachten tot 12,15, de boot naar Neuzen ten hoogste 1.1 12.30. b) Bij vertraging van trein 6,29 kunnen deze booten wachten tot 6,50. c) Deze boot legt NIET te Borsselen aan. GOEDEREN en VEE zullen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. De stooinbootdienst neemt GEEN ENKELE verantwoordelijkheid op zich. Lijn WALZOORDEN-HANSWEERT-VLAKE. Van I Februari 1915 tot nadere aankondiging. van Walzoorden n. Ilansweert per hoot, vm. 6,05, 9,05a, nm. 1, 3,45, 7,- Ilansweert Vlake per tram, 6,35, 9,35, Vlake Ilansweert per tram, 8,08, 11,255, Ilansweert Walzoorden per boot, 8,26«, 11,455, a). Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. 5). Bjj vertraging van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht de boot op de tram. 6.) Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den markttrein van Goes en wacht de boot op de tram. 1,30, 4,15, 7,30. 2,40c, 5,45, 8,30. 3,-c, 5,58, 8,48.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4