BRANDWONDEN Kloosterbalsem Loop dor bevolking te Ter Neuzen. Kerknieuws. Gemengde Berichten. Laatste Berichten. Burgerlijken Stand. Verder wordt vernomen, dat de spoedige uitvoering dezer werken na afloop van de onteigeningsformaliteiten, voor een groot deel te danken is aan de gestadige bemoeiingen van het Kamerlid voor Oostburg jhr. de Muralt. Op de hofstede van de Wed. D. nabij de Kerkhoflaan was plotseling een koe dol geworden. Ten einde ongelukken te voor komen, was men genoodzaakt het dier af te maken. In de Dinsdag te Axel gehouden ver gadering van den gemeenteraad, waarbij af wezig waren de heeren P. Dregmans, P. Dekker, F. Dekker en J. de Feijter Lz., was ingekomen een verzoekschrift van den heer Chr. Cappon e. a. tte Axel, om verbetering aan te brengen in den watertoestand vanaf de weide van Cappon tot naar de groote kreek. Besloten werd, de begrooting voor dit werk, groot f 1341, door te zenden naar het bestuur van den polder «Noord*. Voor de gemeentelijke gasfabriek zal een geldleening, groot f 7000, worden aangegaan tot dekking van een tekort en voor het aan brengen van nieuwe ovens. Vastgesteld werd de rooilijn aan den «Kin derdijk* met het oog op het bouwen van nieuwe woningen aldaar. Besloten werd ten behoeve van de totstand koming van den verbindingsweg tusschen Oost- en West Zeeuwsch-Vlaanderen, gedu rende 30 jaren, een jaarlijksche subsidie te verleenen van f 205,76, zijnde 4 centen per inwoner. De heer J. Smies stemde tegen. Het bekende adres van het gemeentebestuur van Nieuwleuzen werd aangenomen voor ken nisgeving. Toegestaan werd een verzoek van den heer Ph. J. van Dixhoorn om aan hem onder zekere voorwaarden grond van de gemeente in koop of in ruil af te staan. Aan 12 ambtenaren werd een duurtetoeslag verleend a 5 pet. van hun jaarwedde. Aan den heer J. Cornelisse werd op voorstel van Burg. en Weth. een gratificatie van f 100 verleend voor het jaar 1916. Door adressant was f 200 verhooging van jaarwedde gevraagd. Omtrent een verzoek van den heer C. P. Minjon en andere onderwijzers aan de o. 1. school om de bestaande regeling der onder- wijzersjaarwedden te willen wijzigen, werd met algemeene stemmen besloten de salarissen als volgt te regelen Minder dan 5 dienstjaren f 600 5 en meer, doch minder dan 10 dienstj. f 725 10 en meer, doch minder dan 15 dienstj. f 800 15 en meer, doch minder dan 20 dienst jaren f 900 20 en meer dienstjaren f 1000. Inwerkingtreding 1 Januari 1916. Na een besloten vergadering werd op voor stel van den voorzitter besloten, de regeling voor de administratie en de drukkosten voor den verkoop van regeeringsbrood over te laten aan het college van Burg. en Weth. Sas van Gent. Door een ongelukkig toe val raakte een vierjarig kind alhier te water, loen het na een tijd dreggen door B. van Ter Neuzen werd opgehaald, bleken delevens- geesten reeds geweken. Woensdagmiddag wilde de werkman F. v. P. van Clinge (B.), die onder die ge meente voor de Duitsche bezetting in België bezig was de langs de electrische grensver- sperring groeiende boomen af te kappen en op te ruimen, een van die boomen afkomsti- gen tak, welke bljjkbaar op den electrischen draad was terechtgekomen, wegnemen. De ongelukkige kwam hierdoor in aanraking met den electrischen stroom en was op slag dood. Het slachtoffer was ongehuwd, doch de kost winner zijner beide reeds bejaarde ouders. Woensdag werd door den deurwaarder Hêndrikse van IJzendijke te Oostburg verkocht de inspan van A. Adriaansen aldaar. Alles ging aan hooge prijzen van de hand. Een paard werd verkocht voor f 970. Ook de koeien en runderen waren zeer aan prijs. Alleen de rijtuigen gingen voor kleine prijzen weg. Donderdagmorgen is op de Middelplaat, bij Everingen in de Wester-Schelde omhoog gevaren het sleepschip «Hubertus*, kapitein P. Witjes, van Rotterdam, geladen met grind- zand, komende van Ruhrort en bestemd voor België. Het schip werd gesleept door de Pas separtout XV, kapt. Van Asperen, welke sleep boot ook op de zandbank omhoog liep en bij het vallend water bleef zitten. Bjj hoogwater is de sleepboot vlot gekomen, doch de Huber- bertus, een schip van ongeveer 1000 ton, vroeger een raderstoomboot die den Rijn bevoer, is gebroken en gezonkon. De reis 'met dit schip was niet fortuinlijk bij het verlaten van de Dordsche Kil werd averij beloopen en bij het binnenkomen der haven van Wemeldinge liep het Woensdag op den havenberm omhoog, doch kon door de sleepboot worden afgesleept. Schip en lading zjjn verzekerd. In de week van 26 April tot 2 Mei zijn uit Zeeland de navolgende besmettelijke ziekten ter kennis van den Centralen Gezond heidsraad gekomen Diphteritis 4 gevallen te Oostkapelle, en een geval te Kapelle en Ter Neuzen. Roodvonk 3 gevallen te Ter Neuzen en een geval te Goes en Hontenisse. Zondag 1 Mei 19H». Ned. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. 9 u., en nam. 2 u., Ds. A. Tim merman. Sluiskil. Nam. 2 u., dhr. L. Dek. Halst. Voorm. 9>/a u., Ds. L. M. de Boer. Gereformeerde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. 10 u., en nam. 3 u., Ds. Aalber van Baambru^e. Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 10 u., 3 u en 6'/j u., Ds. D. C. OverduiD. Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat) Ter Neuzen. 9 u., 2 u., en 6'/a u., Ds. L. Hubrechtse van 's Gravenpolder. Lokaal „Ebeu-IIaëzer" (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. Nam. 51 /a n., Evangelisatie. In de loop dezer week zijn alhier de vol gende personen gevestigd P. C. de Maat, dienstknecht, Westkolkstraat 8/10 van Hontenisse P. de Reenter, grond werker, Javastraat 16 van Uden A. de Feijter, landbouwer, P 78 van Hoek J. C. de Wijn, zonder beroep, O 186 van Axel. Vertrokken E. Slottje, zonder beroep, Noordstraat 101 naar Rotterdam A. de Feijter, zonder be roep, P 38 naar Biervliet M. F. F. de Doelder, zonder beroep, Grenulaan 53 naar Etten en Leur M. Vereecke, dienstbode, Noordstraat 66 raar Vlissingen M. A. Hamerlinck, dienstbode, 2e Feijterstraat 6 naar Roosendaal M. F. Pieters, dienstbode, O 201a naar Axel V. van de Vijver, dienst knecht, Westkolkstraat 8/10 naar Graauw. Noodlottige aanrijdingen. Te Hoeven werd Maandag bet rijtuig van den heer B. aangereden door de stoomtram, komende uit de richting Breda, met het nood lottig gevolg, dat het rijtuig omkantelde en de inzittende kinderen er uit vielen. Een meisje van ruim vier jaar geraakte onder de locomotief en was terstond dood. De overigen hebben geen enkel letsel gekomen. Oplichterijen. Twee rechercheurs hebben te Amsterdam velschillende oplichterijen tot klaarheid ge bracht. Behalve de oplichting' van ruim f 22,000, waardoor een bank is gedupeerd, waren nog twee andere bankinstellingen, elk voor f 600o" opgelicht. In de Spuistraat is zekere J K. aangehouden, geen onbekende der justitie, die sedert enkele dagen werd gezocht. Bjj het hem gisteren afgenomen verhoor bekende hij het bedrag van ruim f 22,000 bij de bedoelde bank in ontvangst genomen en ook de twee andere bankinstellingen elk voor f 6000 te hebben opgelicht, alzoo totaal een bedrag van ongeveer f 35,000. Het onderzoek in deze zaken is nog niet afgeloopen. Leelijke val. Gistermiddag is te Ede een ernstig ongeluk voorgevallen. Een milicien-soldaat van het 11e regiment infanterie was bij een velddienstoefe ning in een boom geklommen als observatie post, doch viel er uit, met het gevolg, dat de bajonet van zijn geweer, dat onder den boom stond, hem aan de achterzijde in het lichaam drong en er aan de voorrijde met de punt weer uitkwam. Zjjn toestand is bedenkelijk. Door een tijger verslonden. Uit Loeboek Basoerig verneemt de »Sum. Bode* dat niet ver van die plaats, op een la- dang nabij Sailand, een inlander door een tij ger verscheurd werd. De man werkte overdag in zijn tuin en was gewend des avonds naar zijn woning in de kampong terug te keeren. Toen hij dezer dagen zijn dagtaak had volbracht, wilde hij, alvorens naar huis te gaan perst een bad in de rivier nemen. Toen hjj zich aan den oever gedeeltelijk had ontkleed, werd hij onverwachts door een tijger aangevallen, die hem neervelde en een eindje wegsleepte. Toen de ongelukkige 's avonds niet thuis kwam, dacht zjjn vrouw, dat hjj in den tuin bleef overnachten, om wilde zwjjnen daaruit te verjager. Des morgens kookte de vrouw rjjst voor haar man en begaf zich naar de ladang, waar zij hem echter niet vond. Op den oever der rivier vond zij de jas van haar echtvriend en verder zoekende ook zjjn afschuweljjk verminkt lijk de helft van het lichaam was reeds door den tjjger opgevreten. Gevaarlijk heerschap. Een uitgewezen strooper. te Groesbeek, zeer berucht in dit dorp, verscheen onverwacht in de ouderlijke woning en loste daar een paar revolverschoten op zjjn vader, die ongedeerd de straat opvluchtte. Zoonlief zond hem nog een schot na, dat een meisje ernstig verwondde. De dader werd gearresteerd. Gestikt. Men meldt uit Weert aan de »Msb."In het gehucht Bosch-over-Beek onder deze ge meente begaf een landbouwer zich in den beerput bjj zijn huis om daar eenig werk te verrichten. Ongerust over zjjn lang uitbljj ven, ging zijn vrouw insgeljjks in den beerput, doch keerde evenmin terug. De dochter, later eveneens op onderzoek uitgegaan, werd ook niet iteruggezien. Inmiddels te hulp gekomen buren vonden moeder en dochter dood, ten gevolge van verstikking, terwijl de man in zeer zorgwek- kenden toestand verkeerde. s Gravenhage, 5 Mei. Tweede Kamer. Ie 11 u. 10. m. wordt de vergadering wegens or.voltalligheid verdaagd tot 11 u. 25. Voort gezet wordt de behandeling der Ouderdoms wet. Het amendement-Heeres om de rente gedurende den tjjd van verpleging in de ge stichten door het bestuur der instelling slechts te doen genieten tot een bedrag door den kantonrechter vast te stellen, wordt gehand haafd, ook nadat de minister art. 25a zooda nig heeft gewijzigd, dat het gestichtsbestuur kan beschikken over 3/4 der rente en '/4 moet uitkeeren aan de verpleegden. De heer Limburg dient een amendement in om de uitkeering door het bestuur aan verpleegden op de helft der rente te bepalen. De beslissing over het amendement wordt aangehouden tot na de pauze. Hef antwoord van Ouitschland aan de Ver. Staten. BERLIJN, 5 Mei. Officieel. De Duitsche antwoord-nota aan de Ver. Staten, die in den avond van 4 Mei aan den Amerikaansche ge zand is ovBihandigd, merkt in ie eerste plaats op aangaande de »Sussex«-kwestie dat nog eenigo vastellingen van feiten ontbreken. De Duitsche regeering behoudt zich daarom ver dere mededeelingen voor. Dp Duitsche regeering legt er nadruk op, dat zjj het wapen van den duikbootoorlog niet kan prijs geven, maar dat zij tot verdere con cessies in het belang der neutralen bereid is. De nota zegt woordelijk: »De Duitsche Re geering deelt aan de Regeering der Ver. Staten mede, dat aan de Duitsche zeestrjjdmacht in structies zjjn gegeveD, met inachtneming der algemeene beginselen van het volkenrecht over aanhouding, [doorzoeking en vernieling van handelsschepen, ook binnen het gebied van den zeeoorlog, koopvaardijscheden niet zonder waar schuwing en reddiog der menschenlevens tot zinken te brengen, tenzij zjj vluchten of tegen stand bieden. De Dnitsche regeering verwacht ten stotte dat haar concessies ook in het oog der Ame- rikaanscbe regeering ieder beletsel zullen weg nemen tegen 't herstel van de vrijheid ter zee en dat de Regeering der Ver. Staten thans van Engeland met nadruk de inachtneming van de principes van het volkenrecht zal eischeD en dezen eisch zal doorzetten. Zal dit niet geschieden, dan behoudt de Duitsche regeering zich volledige vrijheid aan gaande haar besluiten voor. RIJKS LOCAAL TELEFOONNET TE TER NEUZEN. Nieuwe aansluiting: No. 102. A. Maandag, Café de Vriendschap Noordstraat. No. 103. L. de Feijter-Huijssen, Markt. No. 104. L. van Gorkom, Ljjnwachter tele grafie, Lange Kerkstraat. No. 105. L. J. E. van Dalen, Tandarts, Brouwerijstraat. AXEL. Huwelijks-aangiften. 21 April. Jan Jacob Ortelee 20 j., jm. en Maria Josephina Verstraeten, 26 j. jd. Mechiel van Doeselaar, 28 j., jm. en Levina van Hermon, 27 j., jd. 28 April. Charles Petrus Augustinus van Wiemeersch, 25 j., jm. en Maria Virginia Cornelia Schoof, 26 jjd. Huwelijks voltrekkingen. 20 April. Gerrit Jan Uit den Boogaart (van Dordrecht), 23 j., jm. en Neeltje Jacoba Gast, 23 j., jd 27 April. Maarten van Vliet (van Dordrecht), 27 j., jm en Suzanna Smies. 22 jjd. Geboorten. 16 April. Johannes Pieter, z. van Cornelis Nicolaas Jansen van Roosendaal en Francina Maria de Bruijn 18 April. Elizabeth, d. van Pieter Ortelee en Wilhelmina Bakker. 23 April. Maria Fracisca Julia. d. van Adriaan van Dixhoorn en Helena Johanna Pieters. 30 April Dominicus, z. van Pieter de Feijter en Anna de Beer. Overlijden. 27 April. Cornelia Versprille. 85 j wed. van Jan Pieter Mangold. 28 April. Adam Schie man, 51 jechtg. van Janna Oppeneer. A DYERTENTIËN. zijn v reeselijke pijnen, niet alleen omdat zij folterende pijnen ver oorzaken, maar hooidzakclijk omdat zij zoo moeilijk en 'langzaam genezen. Een uitstekend huismiddel bij brandwonden is de KEOO- S I ERR VLSEM, welke bovendien onmiddellijk heerlijk verzacht zuivert, en weldadig werkt. In elke huishouding behoort dan ook een pot Kloosterbalsem bij de hand te zijn als een ideaal huismiddel voor ALLE wonden. Mejuffrouw A. C. van Zijderveldt-wonende Spoorsingel 84 te Rotterdam schrijft ons •Door een onhandige beweging liet ik een gloeiend heet «strijkijzer op mijn hand vallen- en hoorde ik als 't ware het «vleesch verzengen. Door pijn en schrik bevangen, miste ik de «tegenwoordigheid van geest om mijn hand dadelijk terug te «tiekkeD, waardoor de brandwond hoe langer hoe grooter werd. «Ik behoef zeker niet te zeggen, wat een pijn ik heb uitgestaan. «Dadelijk wendde ik van alles aan, doch geen enkel middel «hielp, integendeel werd de wond ernstiger en hield de pijn «aan. Toen besloot ik, op aanraden van een mijner huisge- «nooten, den KLOOSTERBALSEM aao.te wenden. Nauwelijks «had ik mijn hand met een verbandje met Kloosterbalsem be- «dekt, of de pijn verminderde. De Kloosterbalsem werkte zoo «heerlijk verzachtend en heilzaam, dat ik de woüd als 't ware «zienderoogen zag genezen. Na drio kleine potjes Klooster- «balsem gebruikt te hebben, was mijn hand geheel en al ge- «nezen en vertoonde zelfs geen litteeken, waarvoor ik zeer «dankbaar ben.« De li. een beproefd huismiddel hij wonden van allerlei aard, huidaandoeningen, spierverrekkingen, stramheid in de ledematen, spit in den rug, rheumatische aandoeningen] aambeien, springende handen, winterhanden en -voeten. Uitstekend als wrijfiniddcl, bij ouden van dagenbijzonder aanbevolen voor ont stoken en open huid bij zuigelingen en tegen doorloopen hij ouderen. Prijs per pot van 20 gram 40 cents, van 50 gram f 0.80 van 100 gram t 1,25' van 250 gram t 2,50. Eiscbt ROODENBAND met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. Alom Terkrijgbaar bij alle drogisten, apothekers en te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN OVERBEEKE—Leunis ;Axel, H. J. VAN DIX HOORN en L, B. A. ROLFF Lz ;Hulst, F. L. VERWILGHEN—v.' d. Hooft- te Zaamslag, D. R1EMENS Janssen. t D j' B

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3