Van het Oostelijk oorlogstooneel. Yan het Italiaansch-Oostenrüksche gevechtsterrein. Op Zee ■BINNKMLaND. UIT QITZE OMGEVING. Ten oosten van de Maas beschieting in de streek van Vaux. In Woevre concentreerde de Fransche artillerie herhaaldelijk het vuur op Les Eparges. De Franschen deden een mijn springen en versterkten den krater. Ten oosten van St. Mihiel werd een Duitsche verkenningsafdeeling, die een Fransche post in de streek van Apremont trachtte te vermeesteren, atgeslagen. Een Fransch vliegtuig kwam in de streek van Douamout in gevecht met twee Duitsche vliegtuigen. Een van deze viel ontredderd neer. De andere nam de vlucht. Operaties van luchtschepen, vliegtuigen en duikbooten. Een Zeppelin vergaan. BERLIJN, 4 Mei. (Wolff.) Officieel: Een eskader marine-luchtschepen heeft in den nacht van 2 op 3 Mei het middelste en noordelijkste gedeelte van de Engelsehe Oostkust aange vallen en daarbij fabrieken, hoogovens, spoor wegemplacementen bij Middlesborough en Stockton, industrieele inrichtingen bij Sun derland, de versterkte kustplaats Hartlepool, de kustbatterijen ten Z. van de rivier de Tees en Engelsehe oorlogsschepen aan den ingang van de Firth of Forth ruimschoots en met zichtbaar goeden uitslag met bommen bestookt. Alle luchtschepen zijn, ondanks een hevige beschieting, in hun havens teruggekeerd, be halve de L 20, die tengevolge van een sterken Zuidenwind naar het Noorden afdreef, op zee in nood kwam en bij Stavanger verloren ging. De geheele bemanning is gered. Op den middag van 3 Mei heelt een van onze marinevliegtuigen een Engelsehe kust- batterjj bij Sandwich, ten Z. van den mond van de Theems, en verder het vliegstation ten W. van Deal met succes aangevallen. Ook in de Oostzee was de werkzaamheid van onze marine-vliegers levendig. Een es kader watervliegtuigen bestookte opnieuw het Russische linie-schip Slawa en een vijandelijke duikboot in de Moon-sond met bommen, waar bij treffers waren. Een vijandelijke luchtaanval op ons kust- station Pissen heeft geen militaire schade aan gericht. Een van onze duikbooten heeft op 30 April voor de kust van Vlaanderen een Engelsch vliegtuig neergeschoten, welke inzittenden door een vijandelijke torpedojager opgenomen zijn. Russische troepen te Marseille. MARSEILLE, 4 Mei (Reuter.) Wederom is een Russisch contingent geland de troepen werden geestdriftig begroet. Nieuwe bedrijvigheid in België. VAN DE GRENS, 2 Mei. (Telegraaf.) De grens blijft nog gesloten. Wie naar Nederland wil uitwijken, heeft een buitengewoon verlof van den oppersten landheer in Brussel noodig en deze »scheinen« worden zeer spaarzaam afgegeven. België heeft eenige dagen van rust doorge maakt. Behalve het bulderen der kanonnen uit het Westen en Zuideu was in België van den oorlog, behalve in de gasthuizen, weinig meer te merken. Thans, sedert Zaterdag, is dat weer anders geworden. De treinen met troepen van en naar het front rijden weer af en aan. Hulptroepen kampeeren in de onmiddellijke nabijheid van de midden- en Zuid-Belgische voorname spoorwegstations, zoodat hun vervoer gemakkelijk gaat, wanneer huune hulp wordt ingeroepen. Het gerucht gaat in Leuven en Brussel, dat zekere aanwijzingen verkregen zijn, dat van de zijde der Entente een grooten aanval ver wacht moet worden. Deze zou in de tweede helft der maand Mei worden ondernomen. De Duitschers houden in elk geval rekening met een gedwongen aftocht, zooals de maatre gelen van de laatste weken aanduiden. Langs kanalen, rivieren en spoorwegdijken zijn nieu we stellingen verrezen, terwijl alle bruggen onder bewaking gesteld zijn. Cavalerietroepen doorkruisen het land de genie is versterkt en brengt nieuwe verbindingen van de telefoon tot stand. Mensehenniateriail in Duitschland en België. Menigmaal vertellen reizigers uit Duitsch- land, dat men daar nog zooveel soldaten en burgers en zelfs jonge burgers, ziet. Wij kun nen hiervan 'n verklaring geven waaruit bljjkt, dat men die soldaten en burgers allerminst als reserve moet beschouwen. Deze oorlog zoo hooren we voortdurend is er een van machines, van de techniek. Gedeeltelijk is dat waar, en daarom zijn niet al de weerbare man nen aan 't front. Veel strijden in 't land zelf, op fabrieken en in werkplaatsen. Men behoudt dus in verschillende steden de fijne vakman nen, vooral metaalbewerkers en zij vormen de stoeten burgers, waarbij jonge, die men op schafttijd of 's morgens en 's avonds in de straten ziet. Ze vormen een talrijk legertje, doch kunnen niet gemist worden. Zend men hen naar 't front, dan stokt de technische af- (jeeling van den krjjg. Verre van reserves, zjjn deze burgers dus in actueelen dienst, vervullen ze reeds hun onmiskenbare rol. Men ziet ook veel soldaten, oudere en jon gere. Maar de jongere vertoeven slechts tijde lijk in Duitschland, zoo ze niet totaal voor dienst aan 't front ongeschikt zijn. Om hun aanwezigheid te begrijpen moet men weten, hoe de sanitaire dienst ingericht is. Voort durend hoorden we, hoe treinen met gewonden uit Noord-Frankrijk en België naar Duitsch land rijden. Zoo gaat het van 't Russische front ook. Die gewonden worden in de hospitalen in gedeeld. Hospitalen zijn er in alle steden. Is een gewonde herstellend en kan hij uit 't lazaret ontslagen worden, dan mag hij zijn verdere genezing thuis afwachten. Maar ook daar staat hij onder geregelde controle. Dan volgt in veel gevallen de phase»goed voor dienst in gevangenkampen, bij commandaturen aan de grenzen enz.* Om de veertien dagen wordt de herstellende militair gekeurd. Keurt men hem goed voor het front, dan wordt de soldaat, zoo noodig, in nieuwe uitrusting ge stoken. Hij krjjgt nog eens bezoek van fami lieleden en menigmaal is men getuige van een hartverscheurend afscheid, want de ver trekkende weet nu wat een front is en dan wordt de genezene weer in den verschrikke- lijken oorlog geworpen. Wie dus met den trein door Duitschland reist en in steden en dorpen soldaten ziet, vermoedt niet, dat velen herstellenden zijn. Ook bemerkt men talrijke anderen, die voor dienst in 't land aangewezen zjjn. De afge- keurden, verminkten, invalieden, zijn zelden vrij van dienst. Reeds geruimen tijd moet iemand met twee beenen op een bureau, aan de grens enz. zijn plaats ruimen voor een af gekeurde met een gezond- en een kunstbeen. Systematisch vervangt men dus de geschikten voor 't front of garnizoensdiensten in bezette streken, op de bureaux in Duitschland of bij transport enz. door ondergeschikten voor zwaarderen dienst. Heel wat menscheljjke wrakken zijn thans nog militair in Duitsch land. Ook vervangt men arbeiders door krijgsge vangenen. Men schat het aantal Russen, die militairen arbeid aan 't Westelijk frout verrich ten op 30.000. Zij verdienen er 30 ptenning daags In België werken ze aan de kust, aan 't Yser en Ieperfront, in de bosschen van Vlaanderen, in 't kamp van Beverloo. Ook over de linie's in Frankrijk zijn ze verspreid en ze hebben er een hard lot. Russen, Belgen, Franschen, Engelschen wor den gedwongen in Duitschland te arbeiden. Wie weigert, wordt uitgehongerd. Men ont houdt hsm pakketten en brieven van familie en vrienden. Niet alleen arbeiden ze aan ka nalen, op den akker, maar ook met duizenden in munitiefabrieken, in koolmijnen, enz. Velen worden voor twee, drie maanden op het plat teland verdeeld. De boeren of andere werkge vers zjjn voor hen verantwoordelijk. Om de twee dagen komt een patrouille hen bezoeken (twee dagen naar reglement, soms geschiedt het om de week). Krijgsgevangenen zyn aan allerlei bezigheden gesteld, van Beieren tot Sleeswyk, van den Rijn tot in Polen. Aldus be spaart Duitschland eigen werkkrachten, die weer aan 't front moeten dienen. Duitsche burgers, die men nu nog zonder uniform ziet, zijn dan ook wel de volstrekt on- misbaren, al vormen ze nog een heel legertje. Krijgsgevangenen betoonen dikwijls hun af keer voor den opgelegden arbeid, maar moeten wijken voor 't geweld. Wie bij particulieren werkt, krijgt hetzelfde voedsel als zijn werk gevers en bij veel boeren heeft men dan nog 't beste lot. Duitschland wikt en weegt dus ook zeer zorgvuldig zijn menschenmateriaal. Jongere soldaten, die men dus naar België ot Frankrijk ziet komen, zijn afgezien van de laatst opgeroepen lichting, dus geen nieuwe 't zijn herstelden, die nogmaals al de ellende van den krijg gaan doormaken en bij wie den overmoed van de eerste reis geluwd en't uit dagend gezang verstomd is, want ze weten nu wat Verdun, Arras, La Bassée, Yperen of Yser beteekent. BERLIJN. 4 Mei. (Wolff) Officieel: De toestand is in het algemeen onveranderd. Onze luchtschepen hebben de spoorweg emplacementen aan de sectie Molodetsjno Minsk en bet kruispunt Loeuinietsj ten N.O. van Pinsk met succes aangevallen. WEENEN, 4 Mei. (Wolff 's Officieel Ten N.W. van Tarnopol hebben onze verkennings troepen een Russisch officier en 100 man als gevangenen ingeleverd. Overigens hier en daar geschutgevechten. ST. PETERSBURG, 4 Mei. (P. T. A.) OfficieelDe vijand heeft den sector van Uks- kuul, onze stellingen bjj Dunaburg en ten Z.W. daarvan hevig beschoten. Ten zuiden van Dunaburg hebben vjjande- ljjke vliegtuigen bommen op vele punten onzer stellingen geworpen. Ten zuiden van het dorp Krewo heeft tij dens een hevig geschutgevecht, een onzer projectielen een Duitsche kabelballon, die het vuur corrigeerde getroffen en tot ontploffing gebracht WEENEN, 4 Mei. (Wolff.) Officieel: Tegen het bruggehoofd van Tolmein, den sector van Flit8ch en tal van vakken op het Kariothische froDt heeft de vijandelijke artillerie gisteren verhoogde bedrijvigheid ontwikkeld. In het Tiroolsche grensgebied zijn op de rotsen van den Adamello-kam tusschen Stabiel en Corno di Cavento geschutgevechten en gevechten vbn middelmatige hevigheid geleverd. Vannacht heeft een vijandelijk luchtschip op onze linies aan den mond van de Wippach bommen geworpen en daarna zijn tocht voort gezet, eerst in noordelijke richting en vervol gens over het Idria-dal naar Laibach en Sal- loch. Op zjjn terugtocht versperde ons ge schutvuur bet by Domburg den weg, waar het tevens door onze vliegtuigen werd aange vallen. Ten slotte werd het in brand geschoten en is als wrak dicht bij het exercitiepleio van Görz neergestort. De vier inzittenden wareu dood. Verscheidene ouzer vliegtuigen hebben gis teren het Italiaansche kamp bij Vilese gebom bardeerd en zjjn na een hevig gevecht in de lucht behouden teruggekeerd. Gistermiddag heeft een onzer watervlieg tuigen het station, de zwavelfabriek en de kazerne van Ravenna met bommen bestookt. In het station en de zwavelfadriek is brand waargenomen. Door twe9 afweerbatte'-ijen hevig beschoten, zijn alle vliegtuigen ongedeerd te ruggekeerd. In de Adriatische Zee. WEENEN, 4 Mei (Wolff) Officieel. Gis termiddag om drie uur ontmoette een torpe doboot flottilje nabij den Z O. mand van de Po vier vijandelijke torpedojagers. Er ont spon zich een vruchteloos vuurgevecht op langen afstand, daar de grootere snelheid der vjjandelijke schepen onze torpedobooten geen kans gat hen te naderen. Verscheidene vlieg tuigen hebben aan het gevecht deelgenomen en de vijandelijke schepen met machinegeweren beschoten. Een duel tusschen een koopvaardijschip en een duikboot. Het stoomschip »Waudle«, te Londen thuis behoorende, is in de Noordzee in gevecht ge weest met een Duitsche duikboot. Zaterdag voer het Engelsehe schip, dat 1200 ton groot is en behoort aan de »Waudsworth aad Winbledon District Gas Company* te Londen, de Tyne uit. Het weer was gced, hoewel er wat mist hing. Het schip was nog maar een korten tijd in volle zee of er werd een kanonschot op gelost. De kapitein, die op de brug stond, ontdekte in de richting van waar het schot kwam, iets dat hem op hei eer ste gezicht een zeilschip scheen. Het bleek echter al gauw dat men met een onderzeeër te doen had, die een zeil had opgezet, waar door de schiettoren en de periscoop onzicht baar waren. De duikboot bevond zich op on geveer anderhalven mijl afstands en koerste met groote vaart in de zelfde richting als de »Waudle*. De kapitein van de Engelsehe koopvaarder besloot de duikboot aan te vallen. Men had, voor defensieve doeleinden, een ka non aan boord. Terwijl de »Waudle« zig-zag koerste, gaf zij 12 schoten af. Na het zesde schot scheen de duikboot buiten gevecht te ziju gesteld. Zij schoot ten minste geen tor pedo's meer af. De Engelsehe bemaning is er vast van overtuigd dat de onderzeeër ge zonken is in alle geval heeft men na het duel, dat ongeveer een half aur duurde, niets meer van hem bemerkt. Een zeegevecht in een sneeuwstorm. De Fransche »Moniteur de la Flottec ont leent het volgende verhaal van de ontmoeting tusschen de »Cléopatra« en een Duitschen torpedojager aan zijn Engelschen collega, de >Naval and Military Record*. Het Engelsch eskader stoomde uit te mid den van een mist. die het voor den ganschen duur van den strijd zou omhullen. Deson danks, en ten spijt van andere, uiterst be zwaarlijke weersomstandigheden, konden onze vliegers, de elementen tartend, opstijgen en zich op voortreffelijke wijze van hun taak kwijten. Binnen schootsverheil gekomen, be merkte men, dat de Duitsche verkenners spoe dig waren ingelicht omtrent de nadering der Engelsehe schepen. Nauwelijks konden de beide eskaders elkan der in storm onderscheiden, of zij bonden den strijd aan. De Engelsehe kruisers waren van elkaar gescheiden en hadden elkaar geheel en al uit het gezicht verloren in een sneeuwstorm, die alle verkeer door seinen on mogelijk maakte. De jacht op de vijandelijke torpedojagers was dus de taak van ieder schip in het bijzonder. »Opletten en schieten* was het wachtwoord, maar er viel niets op te letten dan op zeer korten afstand en dan nog slechts zelden. Als er even een Duitsch schip zichtbaar werd, dan gaven de Engelsehe kanonnen dadelijk vuur. De zwakste tegenstanders werden 't meest gehavend. De storm onttrok hen niet aan de nasporingen van den tegenstander, die plot seling op hen was losgestormd. Reeds waren twee gewapende trawlers in den grond ge boord, toen, midden in 't gevecht, de torpedo jager »Medusa« en een andere Engelschman met elkaar in botsiog kwamen. Hier en daar moest men in het vuur van den strijd en van de achtervolging, tot het reddingwerk over gaan hier pikten de kruisers de overleven den van de twee in den grond geboorde trawlers op, ginds werd de bemanning van de »Medusa* overgebracht aan boord van den kruiser, die haar had aangevaren. De storm nam nog in hevigheid toe, maar het kanongebulder, dat van alle kanten weer klonk, wees er duideljjk op, dat de vjjande- ljjke schepen achtervolgd werden en op hun vlucht zwaar geteisterd werden. Het is niet twijfelachtig, of het Duitsche eskader heeft zwaar geleden. Van tijd tot tjjd, als de sneeuwjacht even luwde, werd een moordda dig en juist gericht vuur op de Duitschers af gegeven. Een hunner torpedojagers stond in brand. Achtervolgd door de granaten onzer schepen, verdween hij opnieuw in den storm, en toen men hem voor de laaste maal terug' zag, stond hij van boeg tot achtersteven in lichtelaaie. Een tweede torpedojager, die even eens brandde, daagde nu in den sneeuwstorm op. Hef mag betwijfeld worden of deze twee vaartuigen, beide zeer zwaar getroffen, hun haven weder hebben kunnen opzoeken. Korten tijd daarop zou er een aanvaring plaats hebben als tusschen de twee Engelsehe kruisers maar met anderen uitslag. Op het einde van den dag ontdekte de »Cléopatra« plotseling door het sneeuwgordijn heen op korten afstand een Duitschen kruiser. Een oogeDblik was voor den Engelschman voldoen de, den tegenstander te herkeuneD. Hij stormde recht op hem aan, tegelijkertijd uit al zijn stukken vurend. De Duitscher was letserljjk verlamd door het plotselinge van den aanval en de hevig heid van het vuur. Hij trachtte zich wel te verweren, maar vruchteloos, en zelfs nog voor hij gelegenheid had gehad, een torpedo af te schieten, zat de lichte kruisers hem op de huid, voer hem midscheeps aan en sneed hem als het ware in tweeën. De Cleopatra* liep groote vaart en haar scherpe boeg drong diep in den romp van den vijandelijken kruiser. Deze werd nog een eind ver door de »Cléopatra« meegesleurd, raakte toen van den Engelschman los, helde zwaar over, stak den neus in de golven en verdween. Het kolkte even op de plek, waar het schip zonk en toen de >Cléopatra« terugkeerde, was er niets meer op zee te zien dan wat wrak stukken. Broodkaarten. De minister van landbouw, nijverheid en handel heeft tot de burgemeesters de navol gende circulaire gericht Het is mij gebleken, dat niettegenstaande het persoonlijk afhalen der brooakaarteu voor de afnemers verplichtend is gesteld, het aantal aanvragen om broodkaarten is toegenomen. Uit de mij verstrekte gegevens blijkt, dat in vele gemeenten het aantal broodkaarten met 1/8 is toegenomen, terwijl verdubbeling van het aantal niet zeldzaam is. Reeds nu kan worden geconstateerd, dat de hoeveelheid ongebuild meel, welke het rijk voor de goedkoope broodvoorziening beschik baar stelt, wekelijks met 2,000,000 kilogram zou moeten worden vermeerderd, hetgeen een verhooging der onkosten van f 140,000 per week met zich zoude brengen. Vermits deze kosten voor het overgroot» deel ten goede zouden komen aan personen, die om hun maatschappelijken welstand geen steun van het rijk behoeven, acht ik het wen- schelijk, dat aan hen geen broodkaarten meer worden afgegeven. Jk verzoek u derhalve beleefd in het vervolg slechts broodkaarten af te geven of opnieuw" af te geven aan diegenen van wie u bij onder zoek is gebleken, dat zij den gewonen brood prijs niet zouden kunnen betalen. (St.ct.) Uitbreiding der havenwerken te Ter Neuzen. Naar we uit goede bron vernemen zal in den loop der maand Juni a.s. de aanbesteding plaats hebben van de werken tot het maken der twee havenkommen benoorden het terrein der staalfabriek,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2