Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Cijfers, die te denHen geVen. REGrEERINGSEIEREN £iepHti<(ht. Waarschuwing aan de broodbakkers. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2672. Zaterdag 6 Mei 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 75 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 cent tyj vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver» minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN waarschuwt de broodbakkers in deze gemeente aan wien re- geeringsmeel wordt verstrekt ernstig tegen het toevoegen van bloem aan het meel, waarvan bruin brood moet worden gebakken, alsmede tegen het uitziften van regeeringsmeel. Voorts worden zij er aan herinnert dat bruinbrood slechts mag wor den verkocht tegen den prijs van 18 cent per K.Q. gebakken brood. Niet inachtneming dezer waarschuwing zal voor de betrokkenen medebrengen, dat hun geen regee ringsmeel meer zal worden verstrekt. Ter Neuzen, 5 Mei 1916. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZING A verkrijgbaar tegen den prys van 6 cent per stuk bjj F. D. DE VOS, Blokken. Wed. R. SCHEELE, Zandstraat. A. J. VAN MINNEN, Donze-Visserstraat. J. DE BREE, Vlooswijkstraat. I. LIEBERS, Tholensstraat. G. DRABBE, id. N. SCHEELE, Donze-Visserstraat. J. PLADDET, Tholensstraat. H. S0NNEV1JLLE, Zandstraat-Blokken. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. Uit een artikel in De Courant over de eierenpolitiek van onzen Minister van Landbouw nemen wij het volgende over »Wij hebben ieder jaar (in gewone om standigheden) een belangrijken invoer van eieren. In 1913 werden bij ons ingevoerd ruim 16 millioen kilogram eieren, terwijl wij uitvoerden ruim 23 millioen kilogram. In 1915 was de invoer van eieren gedaald van 16 millioen kg. tot65000 kg. Men kan dus gerust zeggen, dat wij in 1915 geen eieren van buiten kregen. En toch steeg in dat jaar onze uitvoer van 23 millioen op 32 millioen kg. De import was 16' mil lioen kleinermaar de export 9 millioen grooter. Verschil: 25 millioen kg. eieren. Men kan nu eens bepeinzen, hoe het eieren- gebruik door ons volk is verminderd.* Ons dunkt, bij zulke sprekende getallen is alle commentaar overbodig. Liebknecht is met 8 andere 1 Meibetoogers dien dag op de Potsdammer Platz te Berlijn in hechtenis genomen, Toen hij gearresteerd werd droeg hij burgerkleeding, waartoe hij als soldaat niet bevoeSd was. Dit heeft de be voegde militaire overheid geleid tot een be vel tot Liebknecht's gevangen nemen. Dit bevel staat dus geheel los van de arrestatie op 1 Mei door de Berlijdsche politie, die wel geschiedt zal zijn wegens poging tot opruiïng. Wjj lezen althans dat Liebknecht vervolgd zal worden. De sociaal democratische rijksdag groep, die weliswaar Liebknecht 's optreden scherp veroordeelt, heeft bij den Rijksdag het voorstel ingediend om deze vervolging voor den duur van de parlementszitting op te schorten en hem uit de voorloopige hechtenis te ont slaan. De laasste maal, dat Liebknecht van zich heeft doen spreken, is den 8en April geweest, toen hjj in den Rijksdag zich niet verstaan baar kon maken en de voorzitter van den rijksdag aan de pers verzocht om Liebknechts rede slechts met enkele woorden weer te geven. De soc.-dem. arbeidersgemeenschap (de frac tie Haase) beeft daarin aanleiding gevonden om in de Rijksdagcommissie voor te stellen de vrijheid van spreken beter te waarborgen. Dit voorstel is met op drie na algemeene stemmen verworpen. Veder gispte Ledebeur het verzoek aan de pers, dat door Paasche en den voorzitter, Kiimpff, zelf verdedigd werd. Een motie van de s. d. arbeidersgemeenschap, waarin het verzoek van Kampff aan de pers ongeoorloofd werd genoemd, is ten slotte met 4 stemmen voor verworpen. DE OORLOG. Oe algemeene toestand. De Iersche opstand, die volgens de Engel- sche berichten thans volkomen is onderdrukt, heeft een aantal slachtoffers geeischt. Hoeveel, dat zal wel nooit volkomen bekend worden. In een ofïcieele bericht wordt gezegd, dat in de hospitalen 188 personen zijn overleden maar hoeveel er bij het dempen van den op stand zjjn doodgeschoten, zoowel van de troepen als van de opstandelingen, ontgaat aan de berekening. Drie der leiders van den opstand, Pearce, Clarke en Macdonagh, die de Republikeinsehe proclamatie hadden ondergeteekend, zijn door den veldkrygsraad schuldig bevonden en dood geschoten. En een groot aantal opstandelingen zijn gearresteerd en worden voor den veldkrijgs- raad gebracht. Naast deze directe slachtoffers heeft echter de Iersche opstand ook een parlementair offer geëscht. De Engelsche minister voor Ierland, Birrell, heeft nadat de rust hersteld was, zijn ontslag aangeboden, dat door den koning is aanvaard. In het Laherhuis heeft de afgetreden mi nister Birrell een soort zelfbeschuldiging uit gesproken, een bekentenis, dat hij, volkomen op de hoogte zijnde van de beweging der Sinn-FeiDers, de gevolgen niet heeft voorzien. De goede leus, die voor elke regeering geldt, gouverner c' est jprévoir*, is door dezen mi nister wel wat veel in den wind geslagen. Als verontschuldiging moge voor hen gelden, dat hij minister voor Ierland zijnde door de parlemantaire werkzaamheid genoodzaakt was te veel in Londen te zyn, en dus de leiding der Iersche zaken moest overlaten aan den Lord-lieutenant voor Ierland, Lord Wim- borne. De heer Birrell, die in het Lagerhuis nog verklaarde, dat hij het als zijn hoogste plicht beschouwde, het schouwspel aan Europa te geven van een ongebroken eensgezindheid in Ierland, wees er op, dat hij daarvoor veel had gedaan, en met zekere voldoening kon hij wijzen op de Iersche regimenten, die op alle oorlogstooneelec strijden, en die het bewijs leveren, dat Ierland, moge er ook nog een partij zijn die ontevreden is met het bestuur in welk land vindt men die niet over het geheel een loyale houding tegen Engeland aanneemt. John Redmond, de nationalistische leider, nam een deel van de schuld op zich en ver klaarde, dat zijn opvatting vaD den toestand, zyn meening dat er van de Sinn-Feiners wer kelijk geen gevaar te duchten was, zeker van invloed is geweest op de handelingen van minister Birrell. Minister Asquith heeft gisteren de dienst plichtwet bij het Lagerhuis ingediend. Het wetsontwerp, dat intusschen bij eerste lezing met algemeene stemmen werd aangenomen, bevat dezelfde bepalingen als het ontwerp dat op 27 April werd ingediend, doch toen werd ingetrokken het wijkt slechts in een opzicht daarvan af, door de bepaling dat een maand na de aanneming de dienstplicht zal worden ingevoerd voor alle gehuwden tusschen 18 en 40 jaar. Deze eene maand moet dienen, om die gehuwden gelegenheid te geven, zich alsnog vrijwillig voor den militairen dienst aan te melden. Voor hen, die dat verzui nen, wordt dan de gedwongen dienstneming van kracht. De andere bepalingen van het ontwerp voor zien in het in dienst houden van de mannen, wier diensttijd geëindigd is en voor de in lijving van alle jongelieden, zoodra zij den leeftijd van 18 jaren bereiken. Bij de aanneming van dit ontwerp en dat het zal aangenomen worden staat buiten twijfel wordt dus in Engeland de alge meene dienstplicht ingevoerd, voor gehuwden en ongehuwden, tusschen 18 en 40jaar. Wie zou bij het begin van den wereldoorlog, toen Sir Edward Grey zeide, dat het voor Engeland hetzelfde was of het aan den oorlog zou deel nemen of niet, voorzien hebben, dat voor het eind van het tweede oorlogsjaar, in Engeland de algemeene militaire dienstplicht zou wor- deD ingevoerd De toestand op de slagvelden, is in de laatste dagen, zoo goed als onveranderd. Dat beteekent dus ook, dat de Duitschers zich bij Verdun bjj voortduring in het defensief bevinden. Zelfs de verslagen van de Duitsche oorlogscorrespondenten laten ondubbelzinnig doorschemeren, dat het Duitsche offensief tegen Verdun tot het verledeu behoort. De Duitschers gaan voort zich te beperken tot de verdediging tegen de tegenaanvallen der Franschen en de Franschen winnen gestadig, door opeenvolgende plaatselijke voordeelen eenig terrein, waardoor zy nu reeds de be dreiging van den Mort Homme (95) aanzienlijk hebben weten te verminderen. Zoo zal het voor Verdun nu wel eenigen tijd blijven voortgaan. Men heeft na het tot staan komen van het Duitsche offensief voor A peren en na het einde van het offensief der b ranschen in Champagne iets dergelijks aan schouwt. De aanvaller, die zijn doel niet heeft kunnen bereiken, vermindert zyn druk de toenemende druk van den verdediger, die hem in staat heeft gesteld den aanval af te weren, werkt na en brengt hem langzamerhand een deel van het verlorene weer in handen, waarna volkomen stilstand intreedt. Wij moeten nu maar weer geduldig wachten op het volgend initiatief van een der partijen, den militairen toestand van beteekenis te veranderen. Want al heeft den opmarsch tegen Verdun de geallieerden tot aanmerkelijke troepenver plaatsingen gedwongen en daardoor hun eigen offensieve plannen uitgesteld, iets anders dan dit negatieve resultaat hebben de Duitschers er niet mee bereikt En toch, hoezeer zou een positief succes van beteekenis hun te stade zyn gekomen. Een succes als inneming van Verdun, dat de bondgenooten den adem zou hebben benomen, dat hen zou hebben getoond, dat zij maar niet den tijd tot voorbereiding aan zich hebben, maar dat met het verstrijken van den tijd de situatie voor den vijand verbeterde. De Duitschers, wien het aan initiatief nooit heeft geschort, zullen wellicht op een ander punt eerlang hetzelfde trachten uit te werken. Maar ook voor de bondgenooten nypt de tijd. Men heelt de centrale mogendheden met een belegerde vesting vergeleken. Behalve in verschillende andere opzichten gaat deze vergelijking ook in zoover niet op, als het garnizoen van een belegerde vesting bij zyn uitvallen ten hoogste een klein ge deelte van het eigen gebied kan heroveren, de centrafe mogendheden daarentegen nog maar steeds den strijd, op kleine uitzonderin gen na, op vijandelijk gebied houden, en daar door ook kostbare onderpanden in handen hebben. »De algeheele eindoverwinning* kun nen de entente-mogendheden niet behalen, indien zij de Duitschei-s niet naar bet eigen land terugdrijven. Een energieke poging der Russen in die richting is pas mislukt. Zij zullen haar wel hervatten. Maar men kan zich moeiljjk voorstellen, dat de oorlog ten einde zal komen zonder dat ook in het Wes- ten de entente een zoodanige poging onder neem. Waartoe anders den oorlog zoo hard nekkig volgehouden, als zulke plannen niet bestonden Het resultaat van het Duitsche offensief is overigens voor doorbraakpogingen van beide zijden zeer weinig aanmoedigend en brengt in alle geval weer nieuwe verlenging van den oorlog mede. Officieele communiqué's. De resultaten van de Zeppelin-raid. LONDEN, 3 Mei. (Reuter.) Officieel. Vijf of zes luchtschepen, wellicht nog meer, hebben deelgenomen aan den aanval van gisteravond op punten, zoover van elkaar gelegen als Rat- trayhead in Schotland en de Noordkust van Norfolk, maar er zyn slechts twee pogingen gedaan om landwaarts door te dringen. Er zyn ongeveer honderd bommen geworpen op ver uit elkaar liggende plaatsen. De meeste vielen in onbewoonde streken of in zes. Slechts in één plaats werden eenige ernstige verliezen of schade toegebracht. Hier zyn zes mannen en drie vrouwen gedood, negentien mannen en acht vrouwen gewond en achttien huizen be schadigd. Elders Azijn slechts twee personen licht gekwetst. De aanvallers kwamen niet meer dan twee maal binnen schootsafstand van de afweer- kanonnen en keerden toen onmiddellijk terug. Uit nadere berichten blykt dat twee mannen en een vrouw te Deal gewond zijn. Twee hui zen zyn ernstig beschadigd en van een twin tigtal zyn de ruiten gebroken. BERLIJN, 4 Mei. (W.B.) Officieel. In den sector tusschen Armentieren en Atrecht was er op verschillende plaatsen levendige ge vechtsactie. De mijn-gevechten waren vooral levendig ten noordwesten van Lens, by Scbou- chez en Neuville St. Vaast. Ten noordwesten van Lens mislukte een in aansluiting aan mynontploffingen beproefde Engelsche offen sieve beweging. In het Maasgebied bereikte het wederzydsche artillerievuur des daags van tijd tot tijd een graad van groote hevigheid, waartoe het ook herhaaldelijk des snachts steeg. Een Fransche aanval op onze stellingen op den van de hoogte Mort Homme naar het westen afdalenden rug is afgeslagen. Aan de zuidwestelijke helling van dezen rug heeft de vijand voet gekregen in de stelling van een vooruitgeschoven post. Van verschillende vijandelijke vliegtuigen, die heden in de vroegte bommen wierpen op Ostende welke echter alleen in den tuin van Let Koninklijk slot terechtkwamen werd een in een luchtgevecht by Middelkerke neergeschoten. De inzittende Fransche officier was gedood. Ten westen van Liévin vielen twee vijan delijke vliegtuigen door het vuur van onze afweerkanonnen en mitrailleurs. In de streek van het fort Vaux zyn twee Fransche tweedekkers door onze vliegers bui ten gevecht gesteld. PARIJS, 4 Mei. (HavasJ Communiqué van 's namiddags. In België zyn door het Fransche artillerievuur de Duitsche werken bij Groot Duin verwoest. Ten westen van de Maas werd door het artillerievuur een ontploffing veroor zaakt iD een munitiedepöt Hevige beschieting van alle sectoren en gevecht met handgranaten in het bosch van Avocourt. In den loop van den nacht vergrootten de Franschen en bevestigden zij de winst gisteren aan den Mort Homme behaald. Het wordt bevestigd, dat de Duitsche verliezen aanzien lijk zijn geweest, vooral ten gevolge van de Fransche artillerie-voorbereiding. Op een punt gaven zich twee mannen over tijtfens de be schieting. Zij waren de laatst overlevenden van de bezetting van hun loopgraaf. TER \Ei mS( H VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1