Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Een puitscher aan het werH in Jnsulindc. Pt nlcBwt tijd. tilbelaling inkwarlieringsgeld. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2671. Woensdag 3 Mei 1916. 27e Jaargang. Jacht en Visscherij. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaardere en den Uitgever 3 Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Ghrootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag - en Zaterdagmorgen by den Uitgever M DE JONGE te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden dat op Woensdag 3 Mei 1916, des namiddags van zeven tot acht uur, ten gemeentehuize, op vertoon van het inkwar tieringsbiljet, de uitbetaling zal plaats hebben van de inkwartieringsgelden. Ter Neuzen, den 1 Mei 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter kennis van belanghebbenden in deze gemeente dat op de werkdagen in Mei 1916 behalve des Za terdags van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 ure, op de gemeente secretarie alhier voor een ieder verkrijgbaar zijn gesteld bianco verzoek schriften. ter bekoming van Jacht-, Visch en Hengelakten voor het aanstaande seizoen 1916/1917. Ter Neuzen, den 29 April 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Men heeft onlaDgs kunnen lezen van op stootjes in Ned-Indië. De politie, die eerst te zwak vertegenwoor digd was, moest zelfs terugtrekken. Later kwam zij met soldaten versterkt terug en wist een groot deel van de oproerlingen gevangen te nemen. AI aanstonds liepen geruchten, dat ook hier, als in zoovele streken op de wereld, de Duit- schers de hand hadden in de oproerige be toogingen. Thans blijkt dat zekere Keil, vroeger ad ministrateur van Straits Soenda-Syndicaat reeds lang bezig is om de Arabieren (hier en daar een groot bestanddeel van de Ned.-Indische bevolking uitmakend) tegen de Nederlandsche regeering op te zetten. In het begin van den oorlog hadden wij reeds kwestie, toen in een Dnitsch geinterneerd schip draadlooze telegrafie werd ontdekt. at nu gebeurd is, is vanzelf veel erger, lerwijl we Duitschland rijkelijk gevoed hebben, wordt schip na schip getorpedeerd en of dit nog niet genoeg is, tracht men in onze scboone, rijke bezittingen de bevolking tegen ons op te zetten. De verontwaardiging onder de Nederlanders in Indië is dan ook zeer groot. En ook in ons land is men onder den in druk van deze stokerijen tegen een bevriende natie, als de onze steeds geweest is. De regeering in Ned.-Indië zal wel door tastende maatregelen nemen om dit heillooze bedrijf tegen te gaan. Ons is het niet duidelijk, waarom de be volking van onze koloniën tegen ons moet op gezet worden. Zonder hoofdelijke stemming werd door de Staten-Generaal het wetsvoorstel aangenomen den tjjd een uur te vervroegen. Anderelanden gingen ons daarin voor, nog andere zullen het voorbeeld volgen. Doordat s avonds een uur gewonnen wordt zal de nieuwe of zomertijd eene tamelijke be sparing geven. In kantoren, fabrieken, stations, in vele zaken zal een uur iederen dag gewonnen worden. 1 Mei zou de nieuwe officieele tijd ingaan. Hoe zou het publiek er tegenover staan Zondagnacht werden overal de klokken een uur vooruitgezet. En voor velen had de ver andering haast ongemerkt plaats. Spoor en boot vertrokken, zooals de dienst regeling aangaf en het leek net als anders, al viel toch feitelijk het vertrek een uur vroeger. Die naar school of kantoor moesten, deden het volgens den nieuwen tijd, alsof niets ver anderd was. 's Middags was het evenwel goed te merken, dat we een andereu tjjd hadden, dat de nieuwe regeling sterk afweek van den zonnetijd. En 's avonds schenen we langer in het licht te baden. Het half elfje smaakte om half elf nog niet. lot vreugde van geheel-onthouders waren de herbergen feitelijk een uur vroeger gesloten, terwijl het drinken 's morgen toch niet vroeger begon. Menigeen, die vroeger niets van »den nieuwen tijdwou weten, zat er nu ongemerkt in. Meer dan één echte ouderwetsche kon het niet over zich verkrijgen zijn horloge 's Maan dagmorgens met de stadhuisklok gelijk te zetten. Zijn horloge liep al twintig jaar secuur en van die »malle fratsen* moest hij niets hebben maar Dinsdag gaf hij toch maar toe. Fietsrijders zonder licht werden er 's avonds weinig gesnapt, want onwetend en onwillens waren ze te vroeg. Iemand was te laat op het kantoor van den ontvanger. Hij kwam van buiten en was aan de herleiding tot den ouden tijd begonnen. Dat had hem parten gespeeld. ie de zaak gewoon heeft genomen, zooals ze was, heeft zich niet vergist, wie wou her leiden, liep er in. Zoo won de onschillige en gemakzuchtige het voor deze maal van den al te secure. Menigen, die een eigen stuk land in vrijen tijd bearbeidt is tevreden, nu hij een uur vroeger klaar is. Toch waren er ook klagers. Zij, die ver naar hun werk moesten, hadden nu 's morgens lamplicht noodig. En meer dan één ontbeerde een uur nacht rust, omdat hij zijn rusttijd toch niet kon vervroegen. Maar na een paar weken zal ieder aan de nieuwe regeling gewoon zijn. DE OORLOG. De algemeene toestand. Diepen indruk zal in Engeland het bericht maken, dat generaal Townshend en de dappere verdedigers van Koet-el-A mara genoodzaakt geweest zijn zich, na 143 dagen lang de ahn- vallen der Turken te hebben doorstaan, aan de belegeraars over te geven. Bijna vijf maan den heeft generaal Townshend den strijd vol gehouden. I hans heeft gebrek aan levensmid delen moeten leiden tot de capitulatie. Reeds voor geruimen tijd was er in Enge land gewezeD, in de pers en in het parlement, op de zeer onvoldoende voorbereiding dezer expeditie. Met ruim 20,000 man rukte Town shend langs den Tigris noordwaarts, om ten spoedigste te pogen Bagdad te bereiken, de stad der Kaliefen in Engelands macht te bren gen. Het denkbeeld, dat Mesopotamia gemak kelijk te vermeesteren zou zijn, bracht de Indische regeering op het denkbeeld dezer expeditie, en aanvankelijk rukte Townshends leger in Tweestroomenland vooruit, zonder veel tegenstand te ontmoeten. Na den slag bij Ctesiphon, die door beide partijen als een overwinning werd aangemerkt, moest Town shend echter zijn leger in het achterwaarts ge legen Koet-el-Amara terugtrekken, dat ineen bocht aan den Tigris gelegen en aan drie zijden door die rivier ingesloten, bijna onneem baar werd geacht. De Turken, die de Engel- schen dicht achtervolgden, sloten de plaats geheel in, en van dat oogenblik af, 3 Dec. 1915, was generaal Townshend van de geheele buitenwereld afgesloten. Slechts nu en dan kwamen berichten door vliegers in, die toon den, dat de troepen van Townshend vol moed waren, maar ongeduldig* de komst van een ontzettings-leger afwachtten. In alle haast werden troepen uit Indië en Egypte afgezonden om langs den Tigris, die van Sjeik Said tot Basra door de Engelschen werd bewaakt, den ingesloten troep ter hulp te snellen. Generaal Townshend van zijn kant deed herhaaldelijk krachtige uitvallen, om den ring, die zijn stelling omsloten hield, te verbreken doch te vergeefs. De belegeraars legden om de stad een kring krachtige versterkingen aan, en wierpen tegen de oprukkende ontzettings troepen eveneens een reeks stellingen op, die den opmarsch van generaal Aylmer's leger een 'bijna onoverkomelijken hinderpaal in den weg legden. De 1 urken, onder aanvoering van den veld maarschalk von der Goltz-pasja, -die onlangs is overleden, hadden het voordeel, dat de Tigris hen te hulp kwam. Door de overstroomiDg van de rivier waren groote gedeelten van het terrein onbegaanbaar. En daardoor werden de aanvallende Engelsche troepen in hunne bewegingen zeer belemmerd. Het resultaat is thans geweest, dat een Engelsche legermacht heeft moeten capitu- leeren, zich aan de Turken overgegeven. Sedert Gordon zich in Khartuem moest overgeven, sedert een Engelsche strijdmacht bij Amajoeba voor de Boeren moest capitu- leeren, is nooit een Engelsch leger genood zaakt geweest zich aan den vijand over te geven. Deze gebeurtenis is van groot gewicht, niet alleen om het feit der overgave zelve, of om den moreelen indruk dien zij maken zal, maar ook omdat men, na de overwinning der Rus sen bij Erzeroem meende, dat de Russische legers zouden pogen zich van Bagdad meester te maken en zich met de Engelsehen te ver- eenigeD. De Russen echter hebben er klaarblijkelijk meer waarde aan gehecht zich aan de zee kust uit te breiden, en hebben zich inmid dels van Trebizonde meester gemaakt. Doch bij Erzeroem zijn zij sedert niet veel meer vooruit gegaan. In Perzië heeft hun opmarsch ook geen groot succes gehad. En thans is er van ontzetting der Engelsche strijdmacht geen sprake meer. Hoe het nu met het ontzettingsleger van generaal Gorringe zal gaan, na de nederlaag die het bij lelahie geleden heeft, is onbe kend maar waarschijnlijk zal het de positie in het moerassige gebied van den Tigris niet handhaven, doch terugtrekken op Basra, waar het gelegenheid heeft, zoo de Turken naar het zuiden zouden oprukken, zich met meer succes te verdedigen. Doch, zooals gezegd, dienen de besluiten van generaal Nox, den commandant van het geheele leger in Tweestroomenland, te worden afgewacht. Het Duitsche legerbericht meldde Zaterdag nog een succes der Duitsche troepen in Rus land aan het Narocz-meer werden de stel lingen, die de Duitschers in Maart aan de Russen verloren, hernomen. len zuiden en ten oosten van de meren, die hier een deel van de Duitsche stelling uitmaakten, liggen moerassen die de operaties bemoeilijken doch in den winter laten de dichte bosschen toe, dat ongezien in het dan hard bevroren moerasland, troepen worden bijeengebracht, om een verrassenden aanval te doen. Dat deden de Russen, te meer daar hunne loopgraven en onderpanden onder water liepen en de hooger gelegen Duitsche loopgraven en stellingen hun begeerlijk toeschenen. In dien aanval slaagden de Russen erin, een gedeelte der voor het Naroz-meer gelegen Duitsche stellingen te nemen. De Duitschers, die een hoogte-stelling hadden ingenomen tusschen de dorpen Blisniki en Mokryza waren genoodzaakt die te ontruimen en hunne troepen in de tweede linie terug te trekken. Sedert werd daar krachtig gevochten voort durend werden aanvallen gedaan, waarbij over en weer om die hoogte-stelling hevig werd gevochten. In den nacht zan 26 op 27 Maart werd een gedeelte der stelling door de Duitsche troepen hernomen. De Russen hadden die hoogte-stelling op zeer krachtige wijze versterkt. In een kleine ruimte waren vier ingegraven stellingen achter elkander aangelegd, en door zware artillerie, gesteund door het dappere Siberische korps, werden die posities verdedigd. In dit gebied gingen de Russen, sedert 28 Maart, herhaal delijk tot aanvallen over, doch zonder dat zjj in staat waren hunne verovering uit te breiden. 1 hans zijn de toen verloren stellingen, de hoogte en de dorpen Stanarocze en Stachowce genomen, en is de vroegere toestand hersteld. De Duitsche troepen hebben dt Russen uit de genomen stellingen verdreven, en maakten daarbij 56 officieren en 5600 man gevangen. Aan het Westelijk front werd ook in de afgeloopen dagen krachtig gevochten, zonder dat er een belangrijke wjjziging in de verschil lende fronten kan worden gebracht. Wel werden hier en daar loopgraven der eerste linie geno men en hernomen, maar de wederzijdsche stellingen werden daardoor zelfs niet geschokt. Het Duitsche marine-bericht meldt, dat de onderzeeër »CJ. S. 5* niet is teruggekeerd van zijn laatsten tocht, een bevestiging dus van het Engelsche bericht, dat dit schip op 21 April ;s vernietigd en de bemanning ge- genomen. BERLIJN, 1 Mei. (W. B.) Officieel bericht uit het hoofdkwartier De algemeene toestand is onveranderd. Bij de hoogte Mort Homme werd ook gis teren hevig gestreden. Onze vliegtuigeskaders wierpen op de vijan delijke onderstanden ten W. en op de magazij nen ten Z. van Verdun bommen. Een Fransche tweedekker werd ten O. van Noyon in een luchtgevecht neergeschoten. De aviateurs waren dood. 1 ARIJb, 1 Mei. (Reuter.) (Namiddag-com muniqué). Ten westen van de Maas deden de Duitschers gisteren tegen het einde van den dag, na een hevige beschieting, een krach- tigen aanval op de loopgraven ten noorden van den Mort Homme, die de Franschen had den veroverd. Het spervuur eu mitrailleur- vuur der Franschen brachten zware verliezen toe Alle aanvallen werden afgeslagen. len noorden van Cumières werden twee aanvallen, die de Duitschers tezelfder t(jd deden op een loopgraaf, die de Franschen gisteren genomen hebben, afgeslagen. De Duitschers ondernamen daarna een derden tegenaanval en kregen voet in de Fransche linies, zij konden zich er echter niet hand haven en werden met zware verliezen terug geslagen. De hevige beschieting van heuvel 304 en de streek vau Vaux duurt voort. In VV oëvre is de nacht kalm verloopen. In den nacht van 29 op 30 April wierpen I lansche escadrilles op de opslagplaats voor proviand en munitie te Sebastopol (ten zui den van Thiaucourt), op den spoorweg bij Etain, de bivakken bij Spincourt en op de stations Apremont, Grandpré, Challerayes en Vouziers bommen. Er werden bij deze ope raties verscheiden ontploffingen bemerkt en er braken tal van branden uit. De strijd om Verdun. PARIJS, l Mei. (Havas.) Het Duitsche le-» gerbericht van 30 April bevat de mededeeling, dat in den avond van 29 April een aanval der NEIIZEM! SBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1