Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, 5r. Knijper en it Seflswet DRANKWET. MILITIE. De Burgemeester van Ter Neuzen Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2670. Zaterdag 29 April 1916. 27e Jaargang. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde, Verkrijgbaarstelling van Wittebrood. REGEERINGSEIEREIT. Zitting van den Keuringsraad. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 76 eent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent tyj vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen b\j alle Boekhandelaren. Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: V an 1 tot en met 5 regels 60 sent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk vej> minderd tariet. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. van 1 xTIei 1916 tot nadere aankon diging. Ter Neuzen, den 26 April 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat zjj, voor wie het gebruik ▼an Bruin brood op medische gronden nadee- lig wordt geacht, van hem, onder overlegging ▼an een certificaat van een geneesheer, ver gunning kunnen bekomen het voor hen be- noodigde gebuild tarwebrood (wittebrood) van een door hen aan te wijzen bakker te betrek ken. Voor het verkrijgen der vergunning zich te vervoegen op Javu in de voormalige onderwjjzerswoning. Ter Neuzen, 25 April 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. verzoekt werkoopers wan eieren in het klein, Maandag, 1 Mei 1916, des namiddags 5 uveten Gemeentehuize waar alsdan inlichtingen worden gegeven, betreffende den verkoop van De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Taak van den Keuringsraad. Wie voor den Keuringsraad moeten verschijnen. Wie niet voor den Kedriiigsrauil behoeven te verschijnen. Straf bepalingen. Kieuw geneeskundig onderzoek. Indeeliiig by de zeemilitie of bij een der korpsen van het leser. De Haagsche correspondent van de Tel. schrijft aan zijn blad De Eedswet, pardon, het »eedswetteken" in de Eerste Kamer, en Kuyper Kuyper in Buda-Pest. De man, die op zoo roerendep toon heeft gesproken en geschreven dat het bij dit wets ontwerp gaat om »de eere Gods", die de eer ste editie zelf wist afgestemd te krijgen, deze man maakt, nu de beslissing moet vallen over de zaak, een pleizier-reisje in den vreemde. W aarom Het is duidelijk. De slimme staatsman heeft zien aankomen, dat het hem ditmaal niet zou gelukken om het wetsont werp te doen rallen. Hij voelde, hij- zag, hij berekende dat het nu zou uitloopen op een persoonlijke nederlaag. En, eigen roem, eigen naam, eigen positie, eigen jjdel- heid stellend boven de roerend en zalvend gepreekte »eere Godi in het staatsrecht", de serteert hij van het vaandel der heilige zaak en gaat voor z'n pleizier naar den vreemde. Een eerlijk, bezield strijder, wien het wer- keljjk om het heilige, dat volgens hem aan gerand werd, te doen was, zou tot de laatste seconde op de bres hebbeD gestaan om er voor te vechten. Als een dapper krijgsman. Die het dan met eere verliest, maar in de weten schap ik heb mijn plicht gedaan. Kuyper niet. Hjj ziet de nederlaag komen. Hij voelt al z n gekrenkte ijdelheid om, als aanvoerder in het debat, het te verliezen. En hij laat het heilige in den steek. Zegt zelf, is dat de hou ding van een ernstig man VAjj voor ons hebben ^een aanleiding, om, na het vele dat er in het parlement over deze zaak reeds te doen is geweest, er nog diep op in te gaan. De anti-revolutionnaire heeren I ranssen en Lucasse, die, nu de leider in Duitschland en Oostenrijk wordt gefuifd, het zaakje moeten opknappen, waren natuurlijk tegen het ontwerp. Ma^r overigens liet zich in het debat wel een andere toon dan vroe ger beluisteren. Dit beteekent echter niet dat de rest der rechterzijde er unaniem vóór is. De Katholieke Reekers en Van der Biesen bijvoorbeeld bljjven in de oppositie, omdat zij, de voordeelen van het ontwerp niet ont kennend, toch nog nadeelen er tegenover zien. Maar hun fractie is verdeeld, want er waren andere Roomsche leden, die verklaarden hun steun aan het onderwerp te zullen geven. En de Chris tel jjk-Historischen, die zich (op den heer De V os van Steenwijk na) bij de stemming over t eerste ontwerp hadden verwijderd, zullen het, bljjkens hun woordvoerders, ook meerendeels vóór stemmen. Zoodat het al héél raar moet loopen, wil het ontwerp niet worden aangenomen. Gelukkig. De heeren Drucker en Van der Biesen haalden waarempel den armen kerkvader Chrysostomus weer uit z'n graf en twistten opnieuw over de vraag hoe deze eerbare man over het ontwerp-Oort dacht, denkt of gedacht zou hebben. Gezellige wereld, waar ze iemand 19 eeuwen na z n dood nog niet met rust kunnen laten 1 ARIJS 27 April. (Haras.) Communiqué ▼au hedennamiddag Ten N. van de Aisne werden verschillende Duitsche patrouilles teruggedreven met hand granaten. In de streek van Verdun had een intense artilleriebeschieting plaats van het reduit van Avocourt en de Fransche stellingen aan de Cöte du Poivre. Een kleine aanval der Duitschers op een Fransche looograaf, ten Noorden van het fort Vaux, werd onmiddelljjk door ons vuur gestuit. In Fransch Lotharingen dreven wij een Duitsche verkenningsafdeeling uiteen, die poog de de Fransche stellingen ten Oosten van Le Mesnil te naderen. Een Fransche vlieger bracht een Duitsch vliegtuig ten val in het bosch van Spincourt. BERLIJN, 27 April. (W. B.) Officieel. Ten zuidoosten van Yperen namen we de Engelsche stellingen ouder krachtig vuur, welks goede uitwerking door patrouilles werd vastgesteld. I en zuiden van St. Eloi werd een sterke vijandelijke aanval met handgranaten door ons vuur tot mislukking gebracht. In den sector Givenchy en Gohelle-St. Neuville St. Vaast deden wij met succes verschillende mijnen sprin gen in de hierbij aansluitende gevechten met handgranaten bij Givenchy ontnamen we den vijand een stuk van zijn loopgraaf en sloegen we tegenaanvallen af. Engelsche offensieve be wegingen ten noorden van de Somme bleven zonder resultaat. In het Maasgebied kwam het naast heftige artilleriegevechten alleen aan den linkeroever der rivier tot infanterie-actie. Met handgranaten ageerende Fransche atdeelingen werden afge slagen. Duitsche patrouille-ondernemingen op ver schillende plaatseD van het front, zooals in de streek ten noordoosten van Armentières en tusschen Vailly en Craonne hadden succes. In luchtgevechten werden bij Soucbez en ten zuiden van Tahure twee vliegtuigen door het afweergeschut en een derde ten zuiden van Parroy neergeschoten. De spoorweg in het Noblette-dal ten zui den van de Suippes werd door een Duitsch vliegereskader rijkelijk met bommen bewor- pen. TER MMSCR VOLKSBLAD. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter konnis van logement-, koffie- en bier huishouders en verdere ondernemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op bet Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift, om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden, anderen dan sterken drank van KUGENIU8 FRANCIES LAURAT, schipper te^Ter Neuzen, in het voorlokaal van hef perceel plaat selijk gemerkt 13 en gelegen aan de Feijterstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenon van het verlof sohriftelijk bij Burgemeester en Wethouders be zwaren inbrengen. Ter Neuzen, 27 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. L WABEKE, Secretaris. De Burgemeester der Gemeente TER NEUZEN maakt bekend dat de Keuringsraad vo»r de inge schrevenen voor de militie, lichting 1917, dezer Gemeente zitting zal houden te Ter Neuzen, in het gemeentehuis, op Dinsdag den 6 Juni 1916, des namiddags te 1,30 uur, voor de kem-ingsplichtigen voorkomende in het alphabetisch register onder de nos. 1 toten met 36, op Woensdag den 7 Juni 1916 des voormiddags 9,30 uur, de nos. 37 tot en met 75 en des namiddags 1,30 uur, de nos. 76 toten met 109. Behalve in de hierna te noemen uitzonderingsgevallen geschieden voor den ICeuringsraad de meting en het geneeskundig onderzoek naar de geschiktheid voor den dienst. Ongeschikt voor den dienst worden geacht lo. zjj, die kleiner zijn dan 1,55 M. 2o. zij, die lijden aan of behept zijn met een der ziekten of gebreken, vermeld op een bij Koninklijk be sluit vastgestelde ljjst. Alleen zij, die bij de meting blijken de vereisehte licliaarni-lengt* te bezitten, worden onderworpen aan liet geneeskundig onderzoek. De uitspraken van den Keuringsraad worden in het openbaar medegedeeld Voor den Keuringsraad moet in het algemeen ver schijnen ieder ingeschrevene, dit, niet bij onherroepelijk geworden uitspraak van den dienst voorgoed of tijdelijk vrijgesteld dan wel voorgoed of voorloopig uitgesloten is. Onherroepelijk is een uitspraaic tot vrijstelling- of uitsluiting ee st, wanneer tegen de uitspraak geen be zwaar ingebracht of beroep ingesteld is binnen den daarvoor bij de wet gestelden termijn of de uitspraak bij de eindbeslissing is gehandhaafd. Hij, die voor den Keuringsraad moet verschijnen, is verplicht zich aldaar aan een onderzoek naar zijn li chaamslengte en, zoo noodig aan een geneeskundig on derzoek te onderwerpen. Hij kan echter aan de Com missaris der Koningin in de provincie het verzoek doen om lui ondeizoek voor een anderen Keuringsraad te ondergaan. Dit verzoek kan ongezegeld zjjn, doch moet gefrankeerd verzonden worden. Het staat den ingeschrevene vrij bij de keuring een geneeskundige verklaring omtrent lichaamsgesteld heid over te leggen, opdat de keurende geneesheeren daarmede rekening kunnen houden. oor den Keuringsraad behoeven niet te verschijnen de ingeschrevenen, die in vrijwilligen militairen dienst 'iju, en verder: lo.^ die doen blijkeu door ziekte of gebrekeu tot die versckijriug buiteu staat te ziju De hier bedoelde ingeschrevenen worden onderzocht op de plaats, waar zij zich bevinden, mits deze binnen het Rjjk gelegen iszij zijn verplicht zich aan dit onderzoek te onderwerpen. 2o. die zich in verzekerde bewaring bevinden of die verpleegd worden n een rijkswerkinrichting, een rijks pvoediug ges icht of een tnebtschool; Voor het onderzoek van deze categorie van inge schrevenen gelden dezelfde bepalingen als voor de ca tegorie onder lo. vermeld. Voor deze ingeschrevene wordt door de bestuurders der gestichten eene geneeskundige verkiaringovergelegd. 4o die hun beroep mak u van de buiteu- laudsche zeevaart of van de zeevisscberij buiten slands Deze ingeschrevenen kunnen, zoozij keuring wenschen, zich hetzij voor den Keuringsraad aan het onderzoek onderwerpen, hetzij vóór 16 AI ei tot het ondergaan van dit onderzoek aanmelden bij den Plaatselijke- of Gar nizoenscommandant in een garnizoen te hunner keuze, waar een officier van gezondheid is, of bij den Com mandant der Afdeeling Mariniers te Rotterdam. Bi) deze aanmelding, die op een werkdag des voormiddag» negen uur moet geschieden, moet de ingeschrevene zijn bewgs van inschrijving voor de militie medebrengen en ten genoegen van den Commandant aantoonen, dat hjj een beroep als hierbedoeld uitoefent. Ten minste één dag voor de aanmelding moet de aanvrage om keuring aan den Commandant hetzij schriftelijk, hetzij mondeling worden gedaan. 5o. die woonplaats hebben of verblijf houden in het buitenland. Deze ingeschrevenen kunnen niettemin, zoo zij keuring wenschen, zich hjj den Keuringsraad aan het onderzoek onderwerpen. Zjj kunnen bovendien op de hiorvoren aangegeven wijze verzoeken om het onderzoek voor een anderen Keuringsraad te ondergaan. oor zooveel deze ingeschrevenen echter door ziekte of gebreken buiten staat zjjn voor den Keuringsraad te verschijnen, kunnen zjj volstaan met bij den Keurings raad vóór de sluiting zjjner zitting in te zenden eene na 1 Mei afgegeven verklaring, waaruit blijkt: a. dat de ingeschrevene met geslachtsnaam, voornamen en leeftjjd aan te duiden wegens ziekte ot gebreken buiten staat is voor den Keuringsraad te verschijnen b. dat de ingeschrevene door hen, die de verklaring hebben afgegeven, ongeschikt voor den dienst wordt geoordeeld c. de aard en de graad van de ziekte of van het gebrek, op grond waarvan de ongeschiktheid aanwezig wordt geacht, zoomede de bezwaren, door de ziekte of het gebrek veroorzaakt. Deze verklaring moet de onderteekening dragen van twee geneeskundigen, die ter plaatse van afgifte bevoegd zjjn tot uitoefening van de genees- en heelkunde. In de Nederlandsche koloniën mag de verklaring door en kel dokters djawa echter alleen dan worden afgegeven, wanneer ter plaatse geen andere geneeskundige is, en maK z[j door een dokter-djawa met een ander genees kundige alleen dan worden afgegeven, wanneer ter plaatse niet meer dan ééu ander geneeskundige is. De liandteekeningen van hen, die de verklaring hebben ftfgGgeven, moeten behoorlijk voor echt zijn verklaard, onder bijvoeging, dat zij, door wie de handteekeningen zjjn gesteld, ter plaatse bevoegd zijn tot uitoefening van de genees- en heelkunde, dan wel dokter djawa zijn Zoo het stuk is onderteekend door dokters-djawa ol mede-onderteekend door een dokter-djawa, moet bovendien blijken welk van de hiervoren bedoelde ge vallen aanwezig is. De ingeschrevene, die verplicht is voor den Keurings raad te verschijnen en niet op de daarvoor aangewezen plaats of tijd verschijnt, of die, aldaar verschenen zijnde, zich niet aan de meting of aan het geneeskundig onder zoek onderwerpt, alsmede de ingeschrevene, die moet worden onderzocht op de plaats, waar hij zich bevindt en zich niet onderwerpt aan de meting of het genees kundig onderzoek, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden Pleegt hij bet ieit opzettelijk, dan wordt hij gestraft met gevan genisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. Een nieuw geneeskundig onderzoek van een inge schrevene heeft plaats, zoo het gevoelen van beide geneeskundigen van den Keuringsraad niet van dezelfde strekking is. Het nieuwe onderzoek geschiedt voor den Militieraad, in zjjn tweede zitting in Augustus. Overigens kan van een ingeschrevene omtrent wien door den Keuringsraad uitspraak is gedaan, bij den Militieraad, een nieuw geneeskundig onderzoek worden aangevraagd lo. door den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, ot door zjjn vader, moeder, voogd of curator 2o. door elk der overige voor de gemeente inge schrevenen, of door zijn vader, moeder, voo^d of curator. De aanvrage moet, zoo zij wordt ingediend door een der onder '2o bedoelde personen, berusten op aanneme lijke in do aanvrage omschreven gronden, en binnen tien dagen na den dag, waarop de uitspraak van den Keuringsraad in het openbaar werd medegedeeld, zijn ingeleverd bij den Burgemeester der Gemeente, waar de ingeschrevene, wien het geldt, voor de militie is ingeschreven. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Aanvragen, niet ingericht ot niet ingeleverd opdewjjze, bier omschreven, kunnen geen gevolg hebben. De Voorzitter van den Keuringgraad verzamelt tijdens de zitting gegevens omtrent de indeeling. In verband hiermede staat het den ingeschrevene vrij alsdan aan dien Voorzitter mede te deelen, of hij zou wenschen te worden bestemd voor de zeemilitie, voor een bereden korps of voor de administrafcietroepen en ook aan welk korps of garnizoen hij zich anders gaarne zou zien toegewezen. Ook kan de ingeschrevene den Voorzitter een schriftelijke verklaring ter hand stellen, ten bewijze, dat hij voor eenig vak of eenigen arbeid bijzondere geschiktheid bezit. Ter Neuzen, den 20 April 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1