Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Onaaiigeitamg herinneringen. MILITIE. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2669. 27e Jaargang. Onteigening in het belang der Volkshuisvesting. Eerste zitting van den Militieraad. ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever, Telef. latere, No IS. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bjj abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen ^!^!_^^t_ver8ch^nt elker Woensdag- er Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Met het oog op de Paasehdagen verschijnt het „Ter Neuzensch Volksblad" a s. Woensdagmorgen niet De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt hierbü ter uitvoering van art. 80 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad No. 125) zooals deze wet is gewijzigd bij de woningwet, ter open bare kennis, dat van af 18 April 1916 tot 20 Mei 1916 op de gemeente secretarie ter inzage voor een ieder is nedergelegd een door de Vereeniging "Woningbouwvereeniging „Werkmansbelang" ge vestigd te Ter Neuzen aan Burgemeester en Wet houders dezer gemeente overgelegd uitgewerkt plan met uitvoerige kaarten en grondteekeningen en met duidelijke aanwijzing van de te onteigenen eigen dommen met hunne kadastrale nummers en de na men hunner in de registers van het kadaster aan geduide eigenaars De belanghebbenden kunnen uiterlijk veertien dagen na verloop van den termijn van nederlegging hunne bezwaren tegen de onteigening van de aan geduide perceelen, ten name van bovengenoemde vereeniging, schriftelijk aan Burgemeester en Wet houders dezer gemeente opgeven. Ter Neuzen, 17 April 1916. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUiZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt bij deze het navolgende ter openbare kennis In de eerste zitting van den Militieraad word^ in het algemeen uitspraak gedaan omtrent a. vrijstelling van den dienst wegens eigen vrijwilligen dienst en wegens broederdienst b. uitsluiting van den dienst. Voor zooveel betreft vrijstelling van den dienst wegens aanwezigheid van in het zelfde jaar ge boren broeders, doet de Militieraad eerst uitspraak in zijne tweede zitting, welke later zal worden bekend gemaakt. De ingeschrevenen dezer gemeente voor de lich ting van het volgend jaar, die vrijstelling wegens eigen vrijwilligen dienst of wegens broederdienst hebben aangevraagd zullen in de gelegenheid wor den gesteld desgewensebt die aanvrage toe te lichten of te doen toelichten en vervolgens de uit spraak hieromtrent van den Militieraad te verne men op Vrijdag, den 28 April e. k te 2 uur na middags, te Middelburg in het stadhuis aldaar (ingang Helm). uitspraak zal voorts door ondergeteekende schriftelijk ter kennis worden gebracht van den ingeschrevene, die aanvrage om vrijstelling deed. De aandacht wordt nog gevestigd op onderstaande bepalingen Voor zoover omtrent een en ander nadere inlichtingen worden gewenscht, vervoege men zich ter Gemeente-secre tarie op een werkdag tusschen 2 en 4 uur namiddags. Ter Neuzen, den 20 April 1916, De Burgemeester voornoemd J. HUIZINGA. De Rechterzijde heeft het bij de behandeling van het Ouderdomsrente-ontwerp bijzonder druk gehad over de bekeering van de Linker zijde van de verplichte verzekering tot de Staatspensionneeringdat daarbij zij, die zich bij voorkeur met den Christennaam tooien, zoo goed als allen, lage politieke motieven als oorzaak van die bekeering veronderstellen, is schier overbodige mededeeling, evenals dat de sprekers van Rechts geene rekening wilden houden met het onmiskenbare feit, dat een Concentratieprogram een compromis is tusschen verschillende partijen. De heer Duys heeft een goed werk gedaan met de Rechterzijde er aan te herinneren, dat niemand voorzichtiger moet zijn om over het onderwerp bekeering op sociaal gebied* hoogen toon te voeren dan zij. Dr. De Visser had het ontwerp-Ouderdoms- rente anti-kerkelijk, anti-nationaal en anti-so ciaal genoemd. Spr. herinnerde er aan, hoe Dr. Knyper indertijd dezelfde qualificaties op de Ongevallenwet had toegepast, waaraan hij ten slotte stem gaf. En toen heette in zijn mond de Rijksverzekeringsbank de groote spin in het Centrum des lands, die a'le draden in het land deed trillen. Maar later waren vele leden van de Rechterzijde blij,- als zij zich mochten verheugen in de gunst en recomman datie van die centrale 3pin, toen het bleek, dat hij hun daar een betrekking kon bezorgen. Bij de behandeling van het wetsontwerp- du 1 our van Bellinchave, tot tegengaan van overmatigen kinderarbeid, verklaarde de anti- revolutionnaire partij nog, dat deze zaak niet op den weg van den Staat ligt, en thans ver klaren de anti-revolutionairen zich sterker voorstanders van sociale verzekering dan wie ook. Spreker herinnerde aan den grooten afkeer, die vroeger in anti-revolutionaire kringen tegen verzekeringsdwang had bestaan, die thans alleen bij Prof. I* abius is overgebleven, terwijl thans alle auti-revolutionairen zich scharen om de dwangverzekering van Talma, terwijl de heer De Savornin Lohman nog over de wet Talma schreef, dat hij medelijden had met de anti revolutionaire propagandisten, die zich in aller lei bochten zouden moeten wringen om een rechtsgrond voor de dwangverzekering te con strueeren Dat waren alle onaangename herinneringen, die de Rechterzijde, speciaal de Calvinisten onder hen, zich zeiven op den hals hebben gehaald door hunne ongegronde verwijten aan de vrijzinnigen. Waarom niet ruiterlijk erkend, dat er in zoover geen onderscheid is tusschen Rechts en Links, dat beiden voorturend zijn en blijven onder den inloed van de evolutie in de sociale denkbeelden, die zich iederen dag meer zien voltrekken. Daarenboven is men Links zoo wijs geweest alle leering uit de wet Lloyd George te trekken, die deze in zoo ruime mate geeft. BERLIJN, 20 April. (W. B.) Officieel. In den sector van Yperen slaagden Duitsehe patrouilles er in, op verschillende plaatsen in de Engelsche loopgraven binnen te dringen, bijv. aan den straatweg Langemarck—Yperen, waar zij ongeveer 600 Meter van de vijan delijke stelling bezetten, en onder verschillende aanvallen met handgranaten, stand hielden. Uier bij Wieltje en ten Z van peren, werden gevangenen gemaakt, te zamen 1 officier en 108 man; 2 mitrailleurs werden buit gemaakt. Ten O. van Tracy le-Mont verspreidde zich gisteravond een tegen ons gerichte gasaanval alleen in de 1' ransche loopgraven. In het Maasgebied richtte de vijand een he vig vuur tegen de hem op den oostelijken oever ontrukte stellingen. In het CaiIIette-bo8ch ontwikkelde zich met zijn voorbereidend vuur tegen den avond een krachtige aanval, waarbij de Franschen in den vooruitspringenden hoek in onze loopgraven kwamen. Overigens werden de Franschen met bloe dige verliezen en met achterlating van eenige gevangenen, afgeslagen. In de vlakte van Woëvre en op de hel lingen ten Z.O. van Verdun artillerie-gevech ten, die met groote levendigheid aan beide zijden worden voortgezet. Infanterieactie kwam daar echter niet voor. PARIJS, 20 April. (Havas.) Communiqué van hedenmiddag. In de Argounen, bij Haute Chevauchée, leidde de mjjuenstrijd tot Fransche voordeelen wij lieten een mijn springen, die de Duitsehe werken vernielde. Aan den linker Maas oever werd de be schieting van de tweede Fransche linie in den loop van den nacht voortgezet. Aan den rechteroever gingen de Franschen gisteravond tegen het einde van den dag tot den aanval over op de Duitsehe stellingen, gelegen ten N.W. van den Vijver van Vaux zij slaagden er in gedeelten van de Duitsehe loopgraven te bezetten en een versterkte re doute te nemen. In den loop van dit gevecht, dat ernstige verliezen berokkende aan de Duitschers, na men de Franschen 10 officieren, 16 onderof ficieren en 224 man gevangen. oorts maak ten zij verschillende mitrailleurs en een groote hoeveelheid materieel buit. In Wfoevre werd het Fransche artillerie vuur geconcentreerd op de Duitsehe verbin dingswegen. PARIJS, '20 April. (Reuter.) Avondcom muniqué: Wij hebben 's vijands verbindings lijnen in Argonne en het bosch van Malan- court beschoten. Ter. Westen van de Maas groote bedrijvig heid der artillerie op de sectoren van heuvel 304 en Avocourt. Wij hebben den vijand in de streek van den Mort Homme aangevallen en hem uit dei loopgraven, die hij den lOen April had bezet, verdreven. Ten oosten van de Maas hevig geschutvuur in de streek van Douaumont en Vaux. Elders is het rustig gebleven. LONDEN, 20 April. (Reuter) Engelsen statbericht. De vijand heeft gisterennacht na een hevige beschieting onze linie bij Yperen op vier punten aangevallen. Zijn infanterie drong onze linies binnen, doch is er overal weer uit verdreven, behalve bij St. Aloi, waar ze twee mijntreehters heeft bezet, en aan den weg Yperen—Langemarck, waar ze een loop graaf heeft weten te houden. Een overval, bjj Nanitz beproefd, heeft onze schansen niet kunnen bereiken. Vandaag zijn mijngevechten bij de steen groeven ten zuiden van Givenchy in ons voor deel afgeloopen. PARIJS, 20 April. (Havas.) De langdu rige strijd om Verdun noodzaakt den Duitschen generalen staf om dagelijks de indeeling zijner troepen te wijzigen Aanzienlijke strijdkrach ten zijn aan het Russische front onttrokken, met name de eerste divisie van het eerste legercorps en een andere nog niet onderkende divisies, welke beide naar het front in Woevre zijn overgebracht. Ook de troepen op den Balkan zijn verzwakt, daar het 29e reserve corps en de 11de Beiersche divisie uit Servië naar Verdun zijn overgebracht. Uit dezen aanvoer van versche troepen blijkt dat de slijtage van de Duitsehe troepen verre de schatbaren van onze tegenstanders overtreft. Overeenstemming in het Engelsche kabinet. LONDEN, 20 April. (Reuter.) Het Pers bureau maakt bekendIn een kabinetsraad is overeenstemming verkregen over de voor stellen inzake de werving, die het kabinet bjj net parlement zal indienen. De voorstellen zullen Dinsdag e.k. in een geheime zitting aan elk der huizen van het parlement worden voorgelegd. LONDEN, 20 April. (Reuter.) Het pers bureau meldt: De regeling, waartoe het ka binet vandaag is gekomen, voldoet aan de eischen van den militairen toestand en bevre digt alle meeningen, die in het kabinet tot uiting zjjn gekomen. De eenige reden, dat het parlement Dinsdag een geheime vergadering houdt, is omdat het vertrouweljjk zal worden ingelicht omtrent de voornaamste feiten en cjjfers, waarop de be slissing van het kabinet is gegrond en welker openbaarwording natuurljjk ongewenscht is. LONDEN, 20 April. (Reuter.) De bezwering van de ministerieele crisis brengt verlichting. Algemeen gevoelde men dat een onduldbare toestand ware onstaan, indien de tweespalt in het kabinet in het huidig tijdsgewricht den val van de regeering had teweeg gebracht. Het besluit om heel het netelig vraagstuk der werving in geheime zitting aan elk der huizen van het parlement voor te leggen, geljjk ook de arbeiderspartjj heeft aanbevolen, 'is een volslagen nieuwigheid in de Engelsche consti tutioneels geschiedenis, reden waarom de open bare meening er bezwaarlijk voetstoots stelling tegenover kan nemen. lntusscheu schijnt het publiek wel geneigd den nieuwen gang van zaken te aanvaarden, voorgeschreven als hij schijnt door den drang van het oogenblik en een ernstigen wensch van het kabinet om zjjn goeden wil te toouen (foor het parlement ten volle in zijd vertrouwen te nemen. De Pres Association verzekert dat Lloyd George wiens krachtig ijveren voor algemeenen dienstplicht de crisis grooteljjks heett veroor zaakt, ten zeerste voldaan is over afloop van den kabinetsraad. Een kennisgeving van de gelukkige uitkomst is aanstonds aan den koning gezonden. Er wordt geen nieuwe kabinetszitting belegd. De meeste ministers besloten onverwjjld de stad te verlaten om hun besnoeide vacantie te gaan genieten. Een schitterend wapenfeit der Canadeezen. Bjj Saint-EIoi hadden de Duitschers een terreinstrook bezet, die een vooruitspringen den hoek vormde in de Engelsche linie. Deze positie verschafte den Duitschers een schitte rende observatie-post, daar zjj een groot deel van het front overzag. Sinds lang had men het plan opgevat, dezen inspringenden boek van het Engelsche front te doen verdwijnen, maar men deinsde steeds voor de uitvoering terug, daar een stormaan- vrl een buitengewoon groot aantal menschen- levens zou hebben gekost. Er bevinden zich op deze plek twee wegen, die elkaar kruisen en dit stelde de Duitschers in staat, met hunne mitrailleurs de aanvnllera weg te maaien, die mochten trachten den top van den heuvel te bereiken. Ten slotte besloot men, den geheelen heu vel te ondermynen en in de lucht te doen springen. Dit werk eischte verscheidene we ken ed moest met de grootste voorzichtigheid worden ten uitvoer gelegd, want de Duitschers mochten in het geheel niet weten, wat er ge beuren ging. Eenige dagen geleden nu, was de ondermjj- nmgsarbeid afgeloopen en de Canadeezen, die dit gevaarlijk werkje ondernomen en ten uit voer gelegd hadden, brachten niet minder dan ®4000 Kg. dynamiet in de mjjngangen. TER mJZEISCH VOLKSBLAD. 'legen de uitspraak van den Militieraad omtrent vrijstelling of uitsluiting kan binnen TIEN dagen te rekenen van den dagwaarop die uitspraak is geschied by Gedeputeerde Staten der Provincie bezwaar wor-' den Ingebracht door den Militieconimissaris en door lo. den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt of door zijn vader, moedervoogd of curator 2o. elk der overige, voor de gemeente ingeschrevenen Of door Zijn vader, moeder, voogd of curator Mij of zjdie bezwaren inbrengt, levert het daartoe strekkend verzoekschriftdat behoorlijk met redenen omkleed moet zijn, in ter Secretarie dezer Gemeente Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst uitgereikt. Bezwaarschriften, niet ingericht of niet ingeleverd '/wbb" hte' t""'en aan9e9even wijze, kunnen geen gevolg In bovengenoemde zitting heeft geen geneeskundig onderzoek plaats, opdat zijdie meenen wegens gebreken ongeschikt voor den militiedienst te zijn, geen vergeef- sene rets maken. J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1