Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Zon- en Feestdagen. £ieb!inecht. Kit de Éerste Kaner. Bruin brood in 't zicht. D R AIM KW E T. BEVOtitlKGSKECISTERS. No. 2667. Zaterdag 15 April 1916. 27e Jaargang. DE OORLOG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiteD Ter NeuzeD. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren. Brievengaarders en. den Uitge^e». Telef. Intere. NIo 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver- min dei d tariet. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres Deze Conrant verschijnt eiken W e li s a g - en Zaterdag Noordstraat 10, Ter Neuzen m O r g e by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. AANGIFTE Maar heel dit geweldige argument werd dooi minister Cort van der Linden weggebla zen met de simpele, voor de hand liggende opmerking: De Tweede Kamer was bijeen, de Eerste niet. Ware het omgekeerde 't geval geweest, dan zou de Eerste Kamer de mede deeling hebben gekregen en niet de Tweede. Ziedaar alles. Dr. Kuyper beweerde daarna dat de Eerste Kamer expresselij k bijeen had moeten zijn geroepen omdat het hier ging om geheime mededeelingen van uiterst atueelen aard, maar de Minister antwoordde dat zulk een plotseling oproepen niet in s lands belang ware geweest (hij bedoelde daarmee vermoedelijkbuiten gewone ongerustheid zou hebben gewekt). En de heer Cremer meikte op dat, volgens het Reglement van Orde, alleen de Voorzitter de Kamer bijeen kan roepen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat deze dit wel steeds zal doen indien de Kegeering er ooi mocht vragen. Nadat er dus gedurende een half uurtje wat schuim was geklopt, gingen de deuren dicht. Na een half uurtje gingen ze weer open. Een Regeeringsverklaring, die hier toch zeker niet anders had kunnen luiden dan in de Tweede, kwam er niet. En de Eerste Kamer zal wel niet wijzer zijn geworden dan de Tweede die, naar'wij hebben hooren verluiden, door de Regeering niet héél veel wijzer is gemaakt dan iedereen. De hoefijzercorrespondent van het Hbl. schrijft in zijn overzicht Dr. Kuyper stelt bijzonder belang in onze buitenlandsche politiek. Heeft dat altijd ge daan. Naar het oordeel van niet zoo weini gen in den lande, deed hij het, tijdens zijn Ministerschap, zelfs te veel. Wat wonder dan indien bjj het nu niet kon uitstaan, dat bij voorbeeld de heer Van der Voort in 't Co mité-Generaal der Tweede Kamer een ijselijk geheim had kunnen vernemen terwijl hij, Hij-Zelf, er al weer buiten werd gelaten. De Eerste Kamer (d. w. z. in casu dr. Kuyper) moest dus ook zoo'n geheimpje hebben en, al schjjnt het dat noch de Voorzitter noch de meerderheid der Centrale Sectie er veel voor gevoeld heeft, dr. Kuyper wist nog 8 leden te vinden die het óók noodig vonden, zoodat de Senaat in elk geval bijeengeroepen moest wordeD. En dr. Kuyper zou dr. Kuyper niet zjjn Het ziet er droevig uit voor den socialis- tischen Rijksdagafgevaardigde Liebknecht. Niet alleen, dat hem telkenmale wanneer hij in den Rijksdag zijn stem verheft, door den president en met instemming van het Huis, het woord eenvoudig wordt ontnomen, zoo wil men hem thans in het algemeen belang vau het vaderland. in verzekerde bewaring stellen Ten minste dit is de raad, die door een par lementariër in de Berlijnsche »Post» wordt gegeven, De anonymus, die dit paarden-(Prui- sische) middel aan de haDd doet, is van oor deel, dat de voorzitter van den Rijksdag in het belang van Liebknecht heeft gehandeld, daar deze waarschijnlijk op straat zou zijn gelyncht. De Vorwartss schijnt hier anders over te denken. Het blad verwacht, dat de nieuwe soc -dem. partij, de Arbeidsgemeenschap, in staat zal zijn de gebeurtenissen, welke in de jongste Rijksdagzittingen hebben plaats gevon den, nader te belichten. Moeilijkheden bij den aanvoer van tarwe. (OfficieelDe kwaliteit van den Amerikaan- schen tarweoogst van 1915 maakt de tarwe over het algemeen slecht bewaarbaar. De Re- geeriDg heeft zich dan ook reeds gedurende geruimeu tijd genoodzaakt gezien oru bij den aanvoer n.et dit feit rekening te houden. In den aanvang van dit jaar is met de Holland-Amerika-lijn, den Kon. Holl. Lloyd en de Ned. Reeders-Vereeniging eene overeen komst gesloten, welke, als overigens geen moei lijkheden bij den aanvoer ontstonden, een vol komen voldoenden aanvoer van tarwe zal waar borgen. len gevolge van het vooral in den laatsten tijd steeds bezwaarlijker scheepvaartverkeer is de aanvoer van tarwe kleiner geworden dan met t oog op 't maken van een voorraad wen- schelijk geoordeeld mag worden. Getracht is en wordt om met behulp van de schepenuitvoerwet verbetering in den toe stand te brengen. Er doen zich thans nieuwe moeilijkheden voor. Zes schepen van de Holland-Amerika-lijn, bestemd om in April circa 45,000 ton regee- ïingstarwe van Amerika te verschepen, worden hier reeds sedert geruimen tijd opgehouden ten gevolge van een geschil tusschen directie en personeel, en zullen dus ook bij spoedige op lossing van dit geschil, veel later dan verwacht was, de tarwe kunnen aanvoeren twee andere schepen, bestemd om na aankomst te Rotterdam tarwe te gaan halen, zijn met schade op zee aangetroffen, terwijl een derde schip wegens schade moet worden gedokt. Hoeveel schepen nog in een gelijke omstandigheid zullen komen, is uit den aard der zaak niet aan te geven. De »Lodewjjk van Nassau* van den Koninklijken West-Indischen Maildienst, geladen met chili- salpeter voor de Nederlandsche regeering, wordt reeds sedert 11 Maart in de Downs vastge houden. Deze boot was vooï haar volgende reis ook bestemd voor den aanvoer van graan. Ook de voortaan te volgen reisroute om het Noorden van Schotland zal, zooals van zelf spreekt, den duur van de reis aanmerkelijk verlengen. lit één en ander mag veilig worden afgeleid, dat de aanvoer van granen in de e.k. tijden groote bezwaren zal ondervinden, reden waarom de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel besloten heeft maatregelen te nemen om de zuinigheid bij 't tarweverbruik te be vorderen. Van 14 dezer af zullen de meelfabrikanten voorloopig geen tarwebloem meer mogen malen. Zoodra de in den lande bij de fabrikanten en bakkers aanwezige voorraad bloem is verbruikt, doch in ieder geval uiterlijk van Maandag 24 April af, zal slechts bruin tarwebrood (brood ian ongebuild tarwemeel) gebakken mogen wor den. Het Rijks graanbureau zal eebter op ver zoek van de hurgemeesters bloem beschikbaar stellen ten behoeve van die personen, voor wie op medische gronden het gebruik van bruin tarwebrood onraadzaam geoordeeld wordt. De betrokken personen zullen een verzoek daartoe moeten doen bij den burgemeester hunDer ge meente, onder overlegging ven een geneeskun dig attest. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel meent te mogen verwachten dat zoodra algemeen bruin tarwebrood zal moeten worden gebruikt, dit voor hen, die te voren gewoon waren wittebrood te gebruiken, geen reden zal zijn om zich te bedienen van het goedkoope bruin tarwebrood, dat op broodkaarten wordt verkrijgbaar gesteld. De algemeene toestand. Steeds krachtiger wordt in Engeland de eiseh naar meer soldaten gehoord. De minister Asquith heeft als oorlogsdoel gesteld de vernietiging van het Pruisische militairisme, zegt de »Times''. Daartoe zal meu echter niet bunnen komen, wanneer niet het Engelsche leger op zulk een sterkte wordt gebracht, als noodig zal zijn, om dit woord ook in de praktijk te kunnen maken tot waarheid. De chef van den generalen staf en de mi litaire leden van den Army Council hebben het kabinet duidelijk medegedeeld, hoeveel manschappen nog aan het leger ontbreken, om net voor zijn taak te doen gereed zijn en om Engelaud in staat te stellen zijn ver plichtingen tegenover zjjn bondgenoóten na te komen. jVElMSCH VOLKSBLAD Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoek schrift, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein van ROZALlA YERÜUR.MEN, Wed. van Gostaves Josephus Goethals, zonder beroep te Ter Neuzen, voor het linkervoor- en achter lokaal (2 kamers) van het perceel plaatselijk gemerkt O 119 en gelegen aan den Provincialen weg. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder togen het verleenen van de vergun ning schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders be zwaren inbrengen. Ter Neuzen, 12 April 1916. Burgemeester en W ethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. TER1 N EUZEn' 60 Wethouders van de gemeente gelet op het besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van een 15en Juli 1844, no. 1 (Provinciaal blad no. j houdende mededeeling van 's Konings verlangen dat de Ingezetenen aan de bepalingen der wet van den lsten Maart 1815 (Staatsblad no. 21), betrekkelijk e viering van Zon- en Feestdagenjaarlijks zullen worden herinnerd; brengen m.tsdien den inhoud van voormelde wet ter kennis van de Ingezetenen dezer Gemeente, luidende als volgt Art. 1. „Dat op Zondagen, en op zoodanige Godsdienstige feestdagen als door de Kerkgenootschappen van de Christelijke Godsdienst dezer Landen algemeen erkend en gevierd worden, niet alleen geene beroepsbezig heden zullen mogen verricht worden, welke de Gods dienst zouden kunnen storen, maar dat in het alge meen geene openbare arbeid zal mogen plaats ebben, dan ingeval van noodzakelijkheid, als wanneer de plaatselijke Regeering daartoe schriftelijke toestem ming zal geven." Art. 2. „Dat op deze dagen, met uitzondering van geringe eetwaren geene koopwaren hoegenaamd op markten straten of openbare plaatsen zullen mogen worden uitgestald of verkocht, en dat Kooplieden en Winkeliers hunne waren niet zullen mogen uitstallen noch met opene deuren verkoopen." Art. 3. „Dat gedurende den tijd voor de openbare Gods dienstoefening bestemd, de deuren der Herbergen en andere plaatsen alwaar drank verkocht wordt voor zooverre dezelve binnen een besloten kring der ge bouwen liggende zijn, zullen gesloten zijn, en dat ook gedurende dienzelfden tijd geenerhande spelen, hetzij Kolven, balslaan of dergelijke mogen plaats hebben.'' Art. 4. „Dat geen openbare vermakelijkheden, zooals Schouw burgen, publieke Danspartijen, Concerten en Harddra verijen op de Zondagen en algemeene Feestdagen zullen gedoogd worden zullende het aan de plaatselijke be sturen worden vrijgelaten hieromtrent eene uitzondering toe te staan m,t8 niet dan na he(. volkomen eindj van alle Godsdienstoefeningen." Art. 5. „Dat de Plaatselijke Politie zorg zal dragen, teneinde alle hinderlijke bewegingen en gerucht in de nabijheid der gebouwen, tot de openbare Eeredienst bestemd, en in het algemeen alles wat dezelve zouden hinderlijk zijn, voor te komen of te doen ophouden." Art. 6. „Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dit besluit naar gelang van persoon en omstandigheden, zullen gestraft worden met eene boete van niet hooger dan vij f en twintig gulden, of met eene gevangenisstraf van met langer dan drie dagenvoor de overtreders die buiten staat mochten zijn deze boete te betalen." Art 7. „Dat bjj een tweede overtreding de boete of straf zal verdubbeld worden, en wijders alle de te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard en de Herbergen of andere publieke plaatsen, voor een maand gesloten. En dat door deze algemeene verordeningen alle daarmede met overeenkomstige Provinciale of plaatselijke Reglementen en inrichtingen zullen worden gehouden voor vervallen". Burgemeester en Wethouders, de aandacht der inge zetenen op de voorschreven bepalingen vestigende noodigen dezelve tevens uit om door eene stipte inacht neming derzeive, tot de nuttige en wijze bedoelingen van Zijne Majesteit mede te werken. En opdat niemand hiervan eenige onwetenheid zoude kunnen voorwenden zal deze worden afgekondigd en bruüTeUV'is ZUlkS binnen deze ffemBente ge- Gedaan te Ter Neuzen, 13 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. VOOR DÉ Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN Overwegende, dat het van groot belang is, dat de bevolkingsregisters nauwkeurig worden bijge houden en de krachtige medewerking van de ingezetenen hiertoe een eerste vereischte is Herinneren aan de volgende bepalingen van het Koninklijk besluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad no 141). regelende de verplichting der ingezetenen tot het doen van aangifte voor de bevolkings registers. Zij, die op den dag der laatste volksstelling inden vreemde of in eene der Koloniën of overzeesche bezittingen van het Rijk hebben vertoefd, moeten hiervan ter secretarie der gemeente kennis geven binnen ééne maand na hunne terugkomst. Zijdie uit eene Nederlandsche Kolonie, eene overzeesche bezitting of uit den vreemde hunne woonplaats overbrengen in eene gemeente binnen het Rijk, moeten hiervan eene verklaring doen ter secretarie der gemeente binnen ééne maand na hunne aankomst in de gemeente, vergezeld van het gebruikelijk getuigschrift voor hen, die uit de Koloniën of bezittingen, en voor hen, die uit den vreemde komen, van een paspoort of reis- en verblijf pas of andere door de politie deugdelijk erkende bewijs stukken. Bij alle kennisgevingen moeten de noodige op gaven worden verstrekt voor de inschrijving in de bevolkingsregisters. Zy, die hunne werkelijke woonplaats binnen het Ryk verlaten om die over te brengen naar eene NederlHiidsche Kolonie, eene overzeesche bezitting of naar den vreemde, moeten hiervan eene ver klaring doen ter secretarie der gemeente, welke zy verlaten. Zij. die hunne woonplaats naar eene andere ge meente overbrengen," moeten hiervan eene verkla ring doen ter secretarie der gemeente, die zy ver iaten en waar zy in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, met opgaaf der gemeente waar zy zich wenschen te vestigen. Het ontvangen ge tuigschrift van woonplaatsverandering, hetwelk kosteloos wordt afgegeven, moeten zij uiterlijk binnen eenv maand na hunne aankomst in de nieuu e E>®5^®®Dte ter secretarie dier gemeente bezorgen. Elk hoofd van een huisgezin moet uiterlijk binnen eene maand ter gemeentesecretarie kennis geven van ieder lid, dat in het huisgezin wordt opgenomen ol daar uitgaat, inwonende dienst en werkboden daaronder begrepen. Hy moet by die kennisgeving de noodige opgaven voor de inschrijving in de be volkingsregisters verstrekken. Onverminderd deze bepalingen is een ieder, door het gemeentebestuur daartoe opgeroepen verplicht tot het doen der opgaven, die vereischt worden om de bevolkingsregis ers in te vullen. Overtreding dezer bepalingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honaerd gulden. Tot voorkoming van moeilijkheden worden de ingezetenen ernstig aangespoord hunne verplich tingen nauwgezet na te komen. Ter Neuzen, 13 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Secretaris, L. WABEKE. geweest, als hij van deze mug geen olifant had gemaakt en niet een speech had afgesto ken waarin hij het voorstelde alsof de Re geering de Eerste Kamer voor 't hoofd had gestooten en zich »inconstitutioneek had ge dragen door niet, uit eigen beweging, aan haar dezelfde mededeeling te doen als aan de Tweede Kamer.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1