Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Pe uitvoer. Kit den jjijlpdag. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2668. Woensdag 12 April 1916. 27e Jaargang* ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 7 5 eent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 96 oent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 oent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver- DQinderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen De prijzen van alle artikelen, die men da gelijks noodig heeft, zijn duur. zoo duur, dat zelfs noodzakelijke artikelen in de huishouding geschrapt moeten worden. Vleesch, spek, aardappelen, groenten, melk, boter, eieren, koloniale waren, kleedingstuk- ken, sajet, olie, noem wat gij wilt, alles moet tegen ongekend hooge prijzen worden gekocht. vanzelf zjjn er een aantal benoodigdheden, die in oorlogstijd altjjd duurder worden. Als wij aan den landbouw denken dan weten wjj, dat zaden en kunstmeststoffen ook duurder zjjn. Maar de prijzen, die het volk van Neder land moet betalen, staan in geene verhouding hiertoe. Ze zijn veel hooger dan noodig is. Tegenover honderd, die verdienen, staan tienduizend en meer, die moeiljjk rondkomen of zelfs gebrek lijden. Die groote duurte zit hem voor het aller grootste deel in den uitvoer. Die uitvoer dient beperkt ter wille van het Nederlandsche volk. De volksvoeding en dus de volkskracht en de volksgezondheid moeten gaan Ijjden onder den huidigen toestand. De regeering, in het bijzonder de minister van landbouw, dient dit gevaar te beseffen. Ons land mag niet uitgeput worden. De regeering wordt door de verschillende adviseurs verkeerd voorgelicht. Daarom dient het volk te protesteeren en aan de regeering den toestand duidelijk te maken. Wjj hebben geen bezwaar, dat uitgevoerd wordt, wat te veel is in het land. Maar er moet genoeg voor de bevolking zelf blijven. En dat moet voor matige prjjzen beschikbaar zijn. Onbegrijpelijk, dat niet eerder algemeen geprotesteerd is. Of begrijpen de meesten niet, wat de oor zaak der abnormale duurte is Er is gebrek aan regeeringsvarkens. In ons district zelf zijn weer massa 's rundvee weg gehaald, om uitgevoerd te worden. Daar komt nog bjj, dat dit alles door e'én man beschikt werd, daar tusschenpersonen en kleine handelaars werden uitgeschakeld en geen cent konden verdienen. Er moet verandering komen. Wij dachten tegelijk aan den duikbootoorlog en aan het alarmeerend bericht door den Duit- schen attaché verspreid, en toen dachten we er het onze van. Alle redevoeringen waren blijkbaar er op berekend effect te doen op het buitenland. Daarom is het steeds goed bjj zulke rede voeringen kalm na te denken en even een blik te slaan in de jongste geschiedenis. Zoo leert men begrijpen. Wie nog twjjfelen mocht of het verlangen naar annexatie door Duitschlaad bestaat, leze er de redevoering van den rijkskanselier maar eens op na en de beschouwingen van sprekers uit den Rijksdag, die zich op deze redevoe- voering baseerden. En dan bljjkt, dat bij alle partjjen, behalve dan bjj Haase c. s., de veroveringszucht al zeer sterk is, het ergst natuurljjk bjj de con servatieven, die men voor de eigenljjke aan stichters van den oorlog houdt. De redenaar van deze groep, Graaf Westarp, sprak het onomwonden uit, dat België moest gehouden worden. Natuurljjk wil hij Polen en de Russische landen aan de Oostzee even eens hebben. Het leek of men op eene vergadering van de Al-Duitsche vereeniging was. De verlan gens, die deze groote vereeniging in vredes- tjjd reeds openbaarde, kwamen in den Rjjks- dag tot uiting. Alleen werd in den Rijksdag Nederland er met bjjgenoemd, wat de Al-Duitschers voor den oorlog wel deden. De herinnering aan deze Al-Duitsche ver langens welde in ons op, toen de vrijzinnige heer Von Payer een paar vriendeljjkhèden aan het adres van ons land meende te moeten richten. DE OORLOG. Oe algemeene toestand. In de dageljjksche beschouwing, die het of- ficieuse Fransche agentschap Havas naast het officieele legerbericht den neutralen doet toe komen, is de opmerking gemaakt, dat men Dli-jkbaar bjj Verdun tot den ouden positie oorlog is teruggekeerd, welke een einde zal maken aan het algemeene Üuitsche offensief ter verovering van Verdun". In hoeverre deze opmerking juist is, zal de toekomst moe ten leeren, maar uit de Duitsche bladen en ook uit hetgeen een correspondent aan de Duitsche zjj do voor Verdun opmerkte, zou men mogen opmaken, dat de Duitschers bjj den aanval op deze vesting volkomen stelsel- matig en volgens te voren vastgestelde vaste plannen - die natuurlijk telkens naar gelang der omstandigheden in volgorde en kracht van doorzetting kunnen veranderen handelen en dat ze ondanks den tegenslag dien de bui tengewone krachtige weerstand der Fransche troepen hun berokkent, nog niet zoo spoedig de hoop zullen opgeven hun doel te bereiken. Intusschen voorloopig, te oordeelen naar de legerberichten zag het er naar uit of de op merking in het Havas-bericht juist was. Het Duitsche legerbericht immers brengt de me dedeeling van het westelijk front, dat de toe stand in het algemeen onveranderd is, terw jjl het eerste Fransche bericht alleen de gewone mededeelingen doch van de meeste legerbe- richten van de laatste 18 maanden, omtrent artillerie-activiteit en loopgraafgevechten. In een fraosch legerbericht echter wordt de mededeeling gedaan, dat het saillant van Bethincourt ontruimd is. Nu is dat volstrekt met in strijd met de opvatting, dat men weer het stadium van den positie-oorlog is inge treden, want onmiddelljjk wordt hier immers aan toegevoegd, dat de Franschen daardoor een verbeterde aangesloten linie konden vormen, die de telste aanvallen doorstond. Zulke kleine wijzigingen in de linie zijn tjjdens den maan den langen positie-oorlog aan het westeljjk front herhaaldeljjk voorgekomen, zonder 'dat het karakter van den strijd daardoor veranderde. Alleen wat verder in het Fransche legerbericht wordt meegedeeld, over de verwoedde aanvallen der Duitschers op verschillende punten toont, dat deze 61 jjkbaar niet voornemens zijn hun offensief te staken, maar het feit, dat hun aan vallen telkens met zware verliezen worden af geslagen, zoodat de Fransche weerstandslinie onwrikbaar bleef, is een versterking van de bewering, dat de Fransche liniën thans zoo sterk zjjn, dat het Üuitsche offensief zal moeten doodbloeden. Maar, zooals we boven reeds op merkten, men doet het verstandigst zich maar met aan voorspellingen te wagen en den ver deren loop der gebeurtenissen af te wachten. Vooral ook, omdat men van hier uit de waarde der verschillende mededeelingen niet kan be- oordeelen en aan de waarheid kan toetsen. Immers tegenover de officieuse toelichting, die Havas dageljjks bij het officieele Fransche legerbericht geeft, staan de oordeelvellingen van Duitsche correspondenten, die dikwijls mededeelingen doen, welke met deze offiicieuse f ransche verklaringen in lijnrechten strijd zijn. Opmerkeljjk vooral is die tegenspraak van de wederzjjdsche berichtgevers waar het de ver- liezen betreft. In de Havas-berichten wordt steeds melding gemaakt van de reusachtige verhezen der Duitschers, van de hektatomben der Duitschers, van de tallooze Duitsche ljjken, die op het gevechtsterrein achterbljjven. Hier tegenover nu wordt van Duitsche zjjde juist beweerd, dat de Duitsche verliezen veel ge ringer zjjn dan die van de Franschen. In de »frankf, Ztgc. bjjv. vinden we de mededeeling, dat terwijl in het Fransche le ger jencht van 3 April 's avonds gesproken wordt van een krachtigen aanval der Duit schers tusscben Bethincourt en Haucourt, die door een verrassend Fransch vuur, dat »aan- zienlgke verliezen* veroorzaakte werd begroet, in waarheid deze »aanzienljjke verliezen* be stonden uit nul dooden, nul gewonden en nul vermisten. En in hetzelfde blad betoogt de oorlogscorrespondent Kalkschmidt, in een uitvoerig telegram uit het hoofdkwartier: f naïeve voorstelling, dat onze troepen vert wjj leid tegen de werken van Verdun stormloopen, om bjj rjjen te worden neerge- maaid, behoef ik zeker niet te weerleggen. Zoodra de artillerie een stelling rjjp voor be storming heeft geschoten, gaat de eigenlijke bestorming in den regel met zeer geringe verhezen gepaard*. De zwaarste verliezen ontstaan eerst als de Duitsche troepen in de fransche werken zijn gedrongen en de Fransche artillerie, die hier alle afstanden nauwkeurig ent, de beschieting ian deze werken begint. Kalkschmidt, die met groote zekerheid dus kan verklaren, dat de Duitsche verliezen lang zoo zwaar niet zjjn als de Franschen wel wil len voorstellen, gaat dan echter op zjjn beurt over tot een schatting van de Fransche ver liezen, die hjj op het dubbele van de Duitsche berekent. Deles, die men hieruit kan trekken en het is zeker verstandig die les ook toe te passen op de andere oorlogstooneelen, zooals in het oosten, waar de Duitschers schrikba rende cgfers geven omtrent de Russische ver liezen is deze, dat men wat voorzichtig moet zp met de wederzjjdsche schattingen van de vijandelijke verliezen. De wensch is de vader der gedachte en waar het toch om dooden te doen is, is de verleiding groot naar zich toe te rekenen. Opmerkeljjk is ook, dat, terwijl van Fransche zijde steeds ?an de Duitschers wordt gezegd, dat ze in dichte formatie aanvallen, de oorlogs correspondent van de »Frankf. Ztg.* beweert, at de franschen hun tegenaanvallen steeds ondernemen »in dichte en diep geformeerde co lonnes* en dus ontzagljjke verliezen lijden. Voor ons, ver van het oorlogsgewoel rus tig op een stoel gezeten, is het bij deze te genstrijdigheden in de wederzjjdsche bericht gevingmaar het best de mededeelingen van de verschillende oorlogvoerende partgen met eenig voorbehoud te lezen en af te wachten. Officieele communique's. P 9 APril- (Reuter.) Ten westen van de Maas den geheelen dag een hevig ge vecht aan het Fransche front AvocourtCu- rnières, dat zich zelfs tot den oosteljjken oever uitstrekt. L)e voorgenomen ontruiming van den sail lant van Bethincourt, die Zondagnacht werd uit gevoerd, stelde de Franschen in staat een voortloopende linie te vormen van het Avo- court-réduit langs de met bosch begroeide hellingen aan de westzijde van heuvel 304. den zuideljjken oever van de Forges-beek en ten noordoosten van Haucourt in aansluiting aan de Fransche stellingen ten zuiden van de dwarswegen Bethincourt-Esne en Betbincourt- L hattancourt. Deze geheele linie werd hevig aangevallen, maar weerstond de verwoedste aanvallen. Een aanval der Duitschers op het front Mort Homme-Cumières werd bloedig afge slagen. De Duitschers, die in dichte forma tie uit het Cumiéresbosch deboucheerden, werden onder mitrailleur- en artillerievuur genomen en uiteengedreven. Honderden lij ken lieten zjj achter. Alle aanvallen op den Mort Homme werden eveneens met zware verliezen afgeslagen Een geljjktjjdige aanval op de Fransche stellingen tusschen het Avocourt-bosch en de forges-beek stuitte op hevigen tegenstanden werd overal afgeslagen. 1 en slotte werd een aanval gedaan op de fransche versterkingen ten noordoosten van Avocourt. Door dezen kreeg de vjjand een oogenblik voet in de Fransche loopgraven, hg werd echter onmiddelljjk door een tegen aanval er uit verdreven. De vijandeljjke artillerie trad zeer actief op ten oosten van de Maas tegen den Poivre- heuvel, de streek Douaumont-Vaux en de tweede Fransche linies. ,..,^e ranscbe artillerie verhinderde de vjjande- Igke infanterie hare loopgraven te verlaten. LONDEN, 9 April. (Reuter.) Een Fokker- vliegtuig landde gisteren binnen de Engelsche linies. De bestuurder, die niet gewond was, werd krggsgevangen gemaakt. Heden activiteit van de artillerie in de buurt van Neuville St. Vaast, Souchez, het Hohen- zoiiern-reduit, Baisnes en Wytsehaete. De vgand liet een mijn springen in den Hohen- zollern-sector. De Engelschen zjjn meester gebleven van het groote terrein, dat op 27 Maart werd ge nomen, waarbij drie van de vier trechters aan de hoofdlime. BERLIJN, 10 April (Wolff.) Officieel: In de genomen trechterstellingen ten Z. van St. oi hebben onze troepen heroveringspogingen van vgandeljjke afdeelingen handgranatenwer- pers geheel afgeslagen. Mijngevechten tusschen het La Bassee-aanaal en Atrecht zijn de laatste dagen weer levendiger geworden. Op den westelijken oever van de Maas zjjn Bethincourt en ook de sterk verdedigde steun punten Elzas en Lotharingen ten Z.W. daarvan afgeknepen. De vjjand trachtte zich aan het gevaar door een snellen terugtocht te ontrekken. Hg werd eenter door Silezische troepen aan gevallen en verloor behalve dat hij zware bloedige verliezen leed, 14 officieren en onge- veer r 00 man aan ongekwetste gevangenen. 1 wee kanonnen en 13 machinegeweren werden genomen. 1 egeljjkertjjd hebben wij voor ons hinder- Igke vijandelijke verdedigingswerken, blok huizen en dekkingen op verschiilende plaatsen van het front opgeruimd, bv. ten N. van het dorp Avocurt en ten Z. van het Kraaien bosch. Dok bg deze op zichzelf staande onderne mingen gelukte het ons de Franschen ernstig afbreuk te doen. Aan gevangenen verloren zjj bovendien verscheidene officieren en 276 man. Rechts van de Maas hebben wjj op derge lijke wjjze een kloof, aan den zuidwesteljjken rand van den Pederheuvel gezuiverd, waar officieren en 184 man en oorlogsmaterieel in onze handen bleven Meer naar het Oosten en in de Woëvre-vlakte zgn uitsluitend artillerie-gevechten geleverd. In een luchtgevecht ten Z O. van Damloup en ten N.O. van Cnateau Salins hebben wjj een Fransch vliegtuig neergeschoten. De in zittenden van het eerste zgn dood. Wjj hebben verder twee vliegtuigen van den vgand zien vallen in het dorp Loos en in het Caillette- boach. PARIJS, 10 April. (Havas.) Stafbericht van vanmiddag Ten westen van de Maas is de beschieting van heuvel 304 vannacht zeer hevig geweest. De Duitschers hebben zware verliezen ge leden bjj den aanval, dien zjj gistereu tegen het einde van den dag op den Mort Homme ondernamen en die volkomen is afgeslagen. De Duitschers zjjn er in geslaagd overeen lengte van 500 meter door te dringen in de ooruitgeschoven loopgraaf van heuvel 295. TER MJZEISCH VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1