J. F. de Cooker-Heijens. Overhemden. Fronts, Boorden, Manchetten. Handschoenen, Sokken, Gordels. PUTTIES!! HEERENDASSEN. HEERENDASSEN. HOEDEN en PETTEN. Jfieuwsfraat. Modemagazijn. Ter geuzen. UIT ONZE OMGEVING. Gemengde Berichten. INGEZONDEN STUKKEK. Laatste Berichten. Burgerlijken Stand. ÏÏjogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentiën. Ontvangen een groote sorteering Met minzame aanbeveling. Het slot van de vorige zitting van den Gemeenteraad. De gewone zaken afgehandeld zijnde, deed de Voorz. de vraag of nog een der leden iets in het midden te brengen had. Niemand bleek het woord te verlangen en blijkbaar wilde men zoodra mogelijk in besloten ver gadering overgaan om aan te vangen met de bespreking van het kohier van den hoofdelijken omslag, dat zou worden opgemaakt, in af wachting van de goedkeuring der opgezonden verordening, door H. M de Koningin, om dan zoo spoedig mogelijk de biljetten te kunnen uitreiken. Reeds korten tijd na het overgaan in besloten vergadering bleek, dat deze uiteengegaan was en er ook geen sprake was, van terugkomen, wat anders bij de bespreking van het kohier van een hoofd, omslag wel eens noodig is. Dat de Raad dat werk al zou voleind hebben, leek al te mooi. Spoedig evenwel is de aap uit den mouw gekomen. Er is met dat werk niet eens begonnen, doch door een der leden, die de vorige vaststelling van de verordening niet schijnt te hebben meegemaakt, is een nieuwe beweging begonnen, om de heffings verordening te wijzigen, die als van meening, dat men te royaal geweest is, nu ook het rijk om oorlogswinst zal komen en' is van gevoelen, dat dit bedrag za! moeten worden afgetrokken van bet te schatten inkomen. Nu had men de poppen aan 't dansen. Daar lag het voorloopig begonnen werd. Het bedoeld lid kreeg in de vergadering steun. Trouwens, het is in vorige vergaderingen al gebleken, dat enkele leden blijkbaar spijt hadden, dat ze met den hoofdelijken omslag zoo royaal waren geweest. Nu, al heb je ook oorlogswinst gemaakt, het is wel geld dat gemakkelijk binnenkomt, maar als je het eenmaal hebt, dan heb je het toch en dan is het niet gezellig, daarvan leeuwendeplen te moeten afstaan aan het rijk en de gemeente. Het is dan wel de moeite waard, om te probeeren er enkele tientallen guldens af te krijgen, al jaagt dat ook de gemeente op kosten. Dat dit laatste het geval zal worden werd naar we vernemen betoogt, door leden, die van meening zijn, dat het ingenomen standpunt nu maar moest vastgehouden worden, benevens de moeilijkheid om het verdedigt principe uit te voeren. Er werd op gewezen dat, bij nieuwe wijziging der verordening de kans bestaal, dat eerst in 'tjaar, tegen den tijd dat alle termijnen zullen vervallen zijn, biljetten zouden kunnen worden uitgereikt, wat onaangenaam is voor de belastingschul digen en nadeelig voor de gemeente, die dan inmiddels duizenden moet gaan leeneu voor kasgeld en daarvan rente betalen. Dat mocht evenwel niet baten, met 6 tegen 4 stemmen werd uitgemaakt, dat de verordening moet gewijzigd worden, aldus geschiedde, in beslo ten vergadering ongeacht art. 44 der gem. wet, dat zegt, dat over een belasting veror dening in eene beslotene vergadering niet kan worden beraadslaagd, noch een besluit genomen worden. Wij zijn benieuwd, wat er gebeuren zal, als deze zaak eens in voltallige openbare vergadering komt. Er zijn er, die 't weten kunnen, die voorspellen, dat, als dit voornemen door moet gaan, het aan de ge meente een paar duizend gulden aan rente van kasgeld zou kunnen kosten. Er zijn er ver moedelijk die denken: 't kan lijden! Blijkens het jaarverslag over 1915 van de Zuid-Nederlandsche Stoomvaart-Maatschap pij te Ter Neuzen, voer het eerste halfjaar 1915 de .Elisabeth* op tijdcharter, daarna maakte het stoomschip een reis Engeland PlataRivier—Denemarken Zweden—Neder land de behaalde winst bedraagt f 119.113, te vsrdeelen als volgt: afschrijving verlies saldo vorig jaar f 22 384 afschrjjving op het stoomschip »Elisabeth« f 45.000, dat daardoor voor f 200 000 te boek staatdividend 20 pet. f 25.500reservefonds f 2942; tantièmes f 7355 saldo nieuwe rekening en belastingen 1 15.931. Het gestorte aandeelenkapitaal be draagt f 127.500. Het stoomschip Breda*, dat bij het ongeval van de »Tubantia« een 250 tal pas sagiers redde, is dezer dagen in andere handen overgegaan. De Naaml. Venn, die het schip heeft gesticht heeft tot directeur benoemd de heer R. Nolson te Ter Neuzen. De zetel dezer Naaml. Venn, wordt te Ter Neuzen gevestigd. Een treurig ongeval had Vrijdagnamiddag alhier plaats Bij het schutten van een rijnaak sprong bij het stoppen een staaldraad, waardoor de kanaalloods A. Klaassen en de bootman J. de Regt, door het wegspringende eind getroffen en tegen den grond werden geslin gerd. Hoewel aanvankelijk werd gedacht, dat het ongeval nogal tamelijk was afgeloopen, bleek de kanaalloods Klaassen, erger te zijn getroffen dan men aanvankelijk dacht. Zater dagmorgen is deze aan de gevolgen overleden. Hij was 67 jaar. Bij De Regt is door den val zijn neusbeen gebroken. Bij het Zaterdag te Axel gehouden toela tingsexamen voor de Rijks Normaallessen en de daaraan verbonden voorbereidende klasse zijn geslaagd Voof de tweede klasseM. L. Dankaart te Hontenisse en A. M. L. Lansu te Cliuge. Voor de eerste klaseeC. F R Hamer- linck en J. M. van Mosselvelde te Koewacht, C. P. Olysiager en W. A. van Maris te Axel en J. A. van der Velden te Ter Neuzen. Voor de eerste afdeeling der voorbereidende klasse: P. J. Olysiager te Axel en I. Ver meulen te Sas van Gent. Zaterdag werd door Burg en Weth. van Hontenisse aanbesteed het maken van werken tot verbetering en uitbreiding der haven te Walsoorden, gemeente Hontenisse. Ingeschreven werd als volgt G. J. Balkenstein Jr. en G. A. van der Straaten, Ter Neuzen, f 53.860, P. F. Voet en A. Adriaansens De Nijs, reep, Klooster- zande en Walsoorden, f 56.446; A. van der Straaten, Hanswnert, f 54.200 P. Andriessen, Walsoorden, f 56.793. Het werk is niet gegund. Zaterdag werd te IJzendijke in het hotel Aerts publiek aanbesteed voor 1 Jzendijksche en Biervlietsche polderbesturen de levering aanbesteed van 2 625.000 K G. Pruisische of Hollandsche grint. Aannemer werd P. J. den Outer te Hoofdplaat voor f 1,87 per duizend kilo. De kerkeraad der Ned. Herv. gem. te Biervliet heeft deze week f 151.50 gecollec teerd ten behoeve van de Middelburgsche stichting »Kinderzorg«. De „Prinses Juliana". VLISS1NGEN, 3 April. Herbaaldeijk vraagt men hoe »het toch met de »Prinses Juliana* zit*. Is deze boot der Maatschappij Zeeland verloren Heden was de kapitein De Busschop van de »Prinses Juliana* te Vlissingen. Sedert de ramp verblijft bij nabij Harwich, dus zoo dicht mogelijk bij zijn schip Bij hooge zeeè'n spoelt het water over het vaartuig. Er wordt echter aan de redding van de Prinses Juliana* gewerkt. Men maakt de lekken dicht, om dan 't water te kunnen uit pompen, ten minste zooveel, dat men nagaan kan wat de allereerste herstellingen binnen zullen moeten zijn. Men heeft gegronde hoop de boot toch te redden, maar de arbeid hangt zeer van wind en tij af. Vervalsching van postbewijzen. De centrale recherche van het hoofdbureau te Amsterdam was sedert geruimen tijd bezig met het instellen van een onderzoek naar een vervalsching van postbewijzen. In October van het vorige jaar waren gedurende een week een aantal van dergelijke vervalschte stukken bij verschillende postkantoren in het land uit betaald. Die bewijzen waren alle in Amster dam gekocht. De vervalsching bestond hierin, dat een postbewys van één gulden werd ge kocht en dat het woord »een« in »tien« werd veranderd zoodat op het bewijs tien gulden uitbetaald werd. Na October hoorde men er niets meer van, tot er, ongeveer een maand geleden, wederom dergelijke vervalschte bewijzen werden aange boden. Zaterdag werd eindelijk te Dieren een inwoner van Sloten (N.-H.) gearresteerd, die zulk een vervalscht bewijs uitgaf. Uit het onderzoek was gebleken, dat er »een vrouw in het spel« was, die verschillende valsche postbewijzen had geïnd. Deze vrouw, een stiefdochter van den man die te Dieren was gearresteerd, is Maandagmorgen door de Amsterdamsche recherche te Sloten aangehou den. Zij heeft reeds bekend. In het geheel heeft het tweetal ongeveer twintig dergelijke vervalschte postbewijzen uit gegeven. Het pleit zeker niet voor de oplettendheid der betrokken postambtenaren, dat op de ver valschte stukken uitbetaling is gedaan. Zulk een Dewijs draagt toch een contrölestempel, aangevende het bedrag, dat op het bewijs voorkomt. In alle deelen des lands hebben beiden hun slag geslagen. Brand in het interneeringskamp te («rollingen. In den nacht van Zaterdag op Zondag ontdek ten, om ongeveer 2 uur 40, de Nederlandsche soldaten in het interneeringskamp te Groningen brand in de tent, die dient vodr het geven van voorstellingen en tot. recreatiezaal. Het gebouw ligt op het meest Oostelijke gedeelte van het terrein en is circa 1000 vierkante Meter groot. Onmiddellijk trokken de geïnterneerden met man en macht uit om met eigen bluschmate- riaal den brand te bedwingen. Natuur ijk werd ook de Groningsche brandweer gealarmeerd. Het bleek al dadelijk dat aan het behoud van bet gebouw met meer viel te denken, zoodat de kampbevolking zich bepaalde tot het nathouden van de dichtstbijstaande tenten. Daardoor mocht het gelukken den brand tot de groote tent te beperken, hoewel de vensters van de op 8 M. afstand staande tent werden beschadigd. De brandweer van Groningen doofde daarop met eemge stralen den vuurgloed uit. Van het ge- heele gebouw bleef niets over dan asch er kon niets van den inhoud worden gered dan een weinigje muziekstukkeu. Drie piano's vier bil jarts, stoelen, tafels en ander meubilair gingen verloren. De »Follies« zagen al hun tooneel- requisieten, ter waarde van naar schatting 150 tot 2liO pond sterling, in de vlammen opgaan. Ook de Groninger-dagbladbeker, een wisselprijs, door de btigade het vorige jaar gewonnen, ligt in de asch versmolten. Hoe de brand ontstaan is, weet niemand. Des avonds hadden de »FoI1ips< er nog een voor stelling gegeven. Te half elf was het gebouw gesloten. Wel brandde er nacht en dag een kachel voorof deze te hard gestookt is weet men niet. De bemanning van (le Breda beloond. Op verzoek van den Koninklijken Holland- schen Lloyd, heeft de heer J j. A. van Meel, de eigenaar van het stoomschip »Breda«, aan kapitein W. K. de Wit en de bemanning van dit schip een bedrag van 1500 overhandigd, als blijk van erkentelijkheid voor de bij den ondergang van de »Tubantia« verrichte redding van ongeveer 250 schipbreukelingen. Men meldt uit Maassluis Het stoomschip Breda*, op reis van Rot terdam naar de Theems, stoomde, nadat de Palembang* was gezonken, langzaam verder, toen zij door Engelsche oorlogsschepen werd aangehouden en grondig onderzocht. Door Engelsche schepen waren duikbooten waarge nomen en men veronderstelde, dat de» Breda* deze voorstoomde. Na het onderzoek werd de »Breda« direct vrijgegeven. Domme grap. In een café te Vlissingen gaven Dinsdagnacht twee Belgen van goeden stand zich tegenover landgenooten voor Duitsche spionnen uit. De twee personen werden aangehouden 6n naar het politiebureau overgebracht. Hier bleek, dat zij onder invloed van sterken drank, een »grap« hadden willen uithalen. Nogal dom en gevaar- Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. M. de Redacteur We hebben het hier in Sas niet best ge troffen met onzen „burgervaojer". In het eerst leek het nogal te loopen. Maar bij een paar zaken is gebleken, dat deze geen reke ning houdt met de gevoelens van het over groo e deel der gemeente Wat toch de plicht is van een »burgervaojêr" zou ik meenen. Toen de muzikanten aan Verschaffel eene serenade wilden brengen, strookte dit niet met de gevoelens van ZErl. Al ben ik niet van de voorstanders van dezes candidatuur geweest, toch moet ik de reden van ZEd. afkeuren. Met de spreekbeurt van Lindeyer was het nog gekker. Daar was permissie gegeven van den militairen commandant in Oostelijk Zeeuws- Vlaanderen en de EdelAchtbare deed het café sluiten een half uur vóór den aanvang. Zonder eenig motief! 't Lijkt wel, of we in Rusland zitten. Ik geloof niet dat het daar zoo erg is. Ik ben geen sociaal-democraat, maar gewoon vrjjzinnig, nog niet eens zoo erg sterk. Maar zulke manieren lijken ons in Sas toch niet. Het is dan ook te hopen, dat onze exellentie van de hoogere oomes eens eene terechtwij- ziging ontvangt over dit optreden. Die Brabantsche manieren willen er in onze gemeente gelukkig nog niet in. ZEdelAchtbare moet voor zichzelven weten, wat hij wil booren of niet hooren. Maar den vrijheidszin van onze Sassenaars, daar moet hij afblijven. Hij moet een »goeie burgervaojer" zien te worden. Anders nu, u begrijpt me wel, mijnheer de Redacteur. Ik dank U voor mijn woord van protest. Sas v. Gent, 3 April 1916. X. liet comité-generaal. Het comité-gei eraal der Tweede Kamer ving gisterenochtend te 11 uur 45 aao. Het voor stel daartoe werd bjj den aanvang der Kamer vergadering, gelijk de agenda vermeldde, door den voorzitter gedaan. Met het oog op de omstandigheden ging de vergadering alzoo onmiddellijk na den aanvang over in eene met gesloten deuren. De toegang tot de publieke tribune en de gewone journalisten-kamer bleef gesloten. Alle ministers waren in de vergadering aan wezig. Het comité-generaal der Tweede Kamer duurde tot haif 2. In de Tweede Kamer heeft de Regeering de volgende verklaring afgelegd: De Regeering stelt er piijs op in aansluiting aan het medegedeelde in comité-generaal, open lijk te verklaren, dat het schorsen van het verlee- nen van.periodieke verloven een maatregel is van voorzorg in verband met het onwrikbare be sluit, onze neutraliteit strikt te handhaven. Die maatregel is niet het gevolg van be staande politiek verwikkelingen, maar berust op gegevens, welke een toenemen de gevaren, waaraan ons land bloot staat, doen duchten. Het zou met in 's lands belang zijn omtrent den inhoud dezer gegevens eenigerlei mede- deeling te doen. Tweede Kamer. Na de tegeeringsverklaring diende de heer Lohuian een motie van orde in om de ouderdomswet van de ageude af te voeren. Met het oog op den ernstigen toestand acht hij 't niet raadzaam een ontwerp te behandelen, dat de politieke hartstochten zal ontketenen. De heeren Dujjs, de Meester, Limburg en Tydeman bestreden de motie; zjj verwachten van een dergelijk besluit ongerustheid in den lande. De beer Nolens achtte het aannemen van de motie in het belang van het kabinet, dat een nationaal kabinet moet zijn. Na langdurige, vaak heftige discussie werd 's heeren Lohmau 's voorstel verworpen met 5141 stemmen. TER NEUZEN. Huwelijks-voltrekkingen. 30 Haart. Jan Andriessen, 24 j.. jm. en Dingöna Johanna Maria Jansen, 22 jjd. Geboorten. 29 Maart. Pieter en Johanna, z en d. van Jan de Zeeuw en Janna Catharina de Visser. 31 Maart. Francoise, d. van Pieter Adriaan de Bruin en Maria Johanna Oppeneer. 1 April. Neeltje, d. van Frederik Johannes Francisca de Witte en Christina de Kraker. Overlijden 2 April. Andries Klaassen, oud 67 j echtg. van Cornelia Wisse. DAGEN. Voorn. Nam. Woensdag 5 April 3.8 3.23 Donderdag 6 3.40 3.56 Vrjjdag 7 4.12 4.28 Zaterdag 8 4.46 5.4 Zondag 9 5.23 5.47 Maandag 10 6-11 6.45 Dinsdag 11 7.22 8.9 Ondertrouwd FRANS KAMERMANS MARIE VICTOIRE KEERSEMAKER. Huwelijks-voltrekking-: 25 April 1916. Amsterdam 3 April Vlissingen 1916. EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3