Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Kalmte. Lening geslaagd Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2664. Woensdag 5 April 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren. Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No IS. AD VERTEN TIEPR IJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 eent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk veiv minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt elW Woensdag et» Zaterdagmorgen by den Uitgever M DE JONGE, te T e r N e u e n. Er heerschte als gevolg van de genomen militaire maatregelen weer heel wat drukte, spanning en ongerustheid in onze stad. Het aanrijden van wagens, het' vertrek van soldaten, de inkwartiering, het gaf heel wat stof tot gerprekken. De meest sensationeele berichten werden in omloop gebracht. Niemand wist iets, de meesten en bij voor keur zij, die het minst den gang van zaken volgden, meenden op de hoogte te zjjn en boomden er wakker op los. Weer trof ons, als in 1914 en als eenige malen in 1915 die zenuwachtige opgewonden heid bij velen. Er is wel eens meer gezegd aan onzen kant, dat de Belgische vluchtelingen reeds zoo vroeg aan den haal gingen, iets, wat wij in vele gevallen niet konden beamen. Nu we echter getuigen waren van de zenuw achtigheid hier, konden wij de gedachte niet van ons afzetten, dat het in onze plaats en omgeving weinig beter zou zijn. Daarom zeggen we, zooals in vroegere ge vallen Wees kalm. Tot ongerustheid is nog geen vrees. Houd het hoofd koel. Het ver stand er bij. En dan willen wij er nog eene ernstige waar schuwing aan toevoegen. in een boekwinkel in onze residentiestad, in Den Haag, prijkte een tijdlang op bet raam het bericht, dat Engeland een ultimatum ge zonden had aan ons land. Dit was een totaal onwaar bericht. De boekhandelaar heeft het eigener beweging weer van voor het glas genomen. Maar hoevelen, die per trein Den Haag verlieten of anderen in trein of boot ontmoet ten hebben deze onwaarheid verbreid over ons geheele land van Noord tot Zuid Maandag waren er in onze plaats in den volksmond weer gekke mededeelingen over Ylissingen. En vraagt menboe kom je aan zulke berichten, dan hoort men, dat »een reiziger* (naam en woonplaats natuurlijk steeds onbe kend) het moet overgebracht hebben. Wie een oogenblik nuchter nadenkt, begrijpt, dat, zoo er ook maar een schijntje waarheid in school, we het immers al lang telegrafisch hier zouden weten Waar het comité-generaal der Tweede Kamer op Dinsdag was gesteld, begrepen we Zaterdag al reeds, dat er geene reden tot ongerustheid was. De troepenverplaatsingen zouden, naar ge zaghebbende personen beweren, in verband staan met troepenconcentratie^ en verplaat singen ten Oosten en Zuiden van ons land. Waar we van regeeringswege weten, dat geen conflict met een der oorlogvoerenden bestaat, noch een concreet geval aanwezig is, kunnen wij in alle kalmte den loop der ge beurteniseen afwachten. Sommigen dringen op meer publiciteit van regeeringswege aan. Zoolang we niet meer weten dan nu, kuDnen wij hierover geen oordeel vellen. De regeering evenwel is kalm en vastbe raden. Laten wjj het ook zijn en niet onmiddellijk geloof hechten aan alarmeerende berichten, die later blijken leugens of ongepaste grappen geweest te zijn. Het totaal van de inschrijving op de nieuwe staatsleening, dat deze met een bedrag van 61 millioen te boven gaat, beantwoordt aan de verwachtingen, die men aan de vrjjwillige leening had gesteld. Getwijfeld werd niet, of ook deze leening zou slagen. En dat het niet op het kantje af zon zijn, maar dat het er aardig boven zou komen wisten we toch allen wel. Wie daaraan mocht hebben getwijfeld, die heeft geen rekening gehouden met het karakter van ons Nederlandsche volk, dat zeer sterk ^nationaal" denkt. Daarbij deed een aanlokkelijk percentage van 4'/2 de rest. De zakenwereld schijnt weer flink te hebben meegedaan. Intusschen i3 dit slagen voor den nieuwen financier aan 's Landskas een felicitatie waard. Op het buitenland hebben we een goeden indruk gemaakt. Tot du bleven wevons handhaven uit eigen kracht en maakten geen verplichtingen. DE OORLOG. De algemeene toestand. Het schijnt een bijzonder genoegen te zijn elke week een bezoek van Zeppelin's en vlieg tuigen aan Engeland te brengen, en er wat burgers door bommen te dooden. Ditmaal zijn echter de luchtreizigers er niet zoo goed af gekomen als bij andere gelegenheden. De Zeppelins, die in den nacht van Vrijdag op Zaterdag de oostelijke graafschappen van Enge land bezochten, waren verdeeld in twee eskaders en een afzonderlijk luchtschip. Zij wierpen weder een vijftigtal bommen naar beneden, waardoor 28 personen gedood en 44 gewond werden. Doch ditmaal werden, volgens de Londensche berichten, de aanvallers met een hevige kanonnade ontvangen, en daardoor werd een der Zeppelins, de »L. 15* herhaal delijk getroffen. De Duitsche ofïcieele mededeeling, dat geen verliezen werden geleden, en dat geen toe stellen werden beschadigd, heett betrekking op den tweeden tocht die in den nacht van Zaterdag op Zondag plaats had. Bij den eersten tocht in den nacht van Vrij dag verloren zij de »L. 15*. Het schip werd neergeschoten en daalde in den breeden Theems- mond, waar tal van patrouilleerende vaartuigen waren, zoodat de bemanning van het luchtschip kon gered worden. Het luchtschip was midden door gebroken, en kon niet naar de haven worden gesleeptterwijl de «Olivine* er nog mede bezig was, pog-ngen te doen ten einde het wrak te bergen, zonk het schip. De be manning van den Zeppelin, twee officieren en 16 man, zijn gered en naar het gevangenkamp te Chatham overgebracht De afweerartillerie hi-eft dus ditmaal een der aanvallers vernietigd. Dat zijn de kansen van den strijd. Op het westelijk oorlogstooneel wordt bij Verdun nog steeds krachtig gevochten. Er is naar uit de legerberichten blijkt, niet veel verandering in de posities gekomen. Slechts hebben Duitsche troepen zich, na zorgvuldige artillerie-voorbereiding, meester gemaakt van vijandelijke verdedigings- en flankeeringswerken ten noordwesten en ten westen van het dorp Vaux. Het Fransche legerbericht maakt daarvan geen gewag. Het spreekt slechts van een üuitschen aanval op een ravijn tusschen het fort Douaumont en het dorp Vaux, die echter door artillerievuur werd gestuit. Heel duidelijk is het Duitsche bericht niet. Welke verdedigings- en flankeeringswerken werden genomen Ten N.W. van het dorp Vaux ligt de hoogte van Thiaumont, en tus schen deze en den rug, die van het fort Dou aumont naar Vaux loopt, ligt een holle weg of ravijn. Is deze gedeeltelijk in handen der Duitschers gevallen Of werden hunne aan vallen op dien hollen weg afgeslagen, en zijn enkele veldschansen op de hoogte van Thiau mont genomen Duideljjk is het niet. Het bericht, hoe het dan ook wezen moge, toont alleen, dat de strijd bij erdun nog niet geëindigd is, dat de aanvallen nog steeds worden voortgezet, nu op den eenen, dan op den anderen oever van de Maas, om steeds meer te pogen, grond te winnen, vooruit te komen, Nadat Malancourt, op den westelijken oever van de Maas genomen is, wordt nu weer ge poogd Vaux, op den oostelijken oever te na deren, stap voor stap vooruitgaande. Overigens bepaalde zich de strijd op dit front, tusschen ser eu Somme, tegen de Engelschen en langs de Fransche linie tot de artilleriebe schietingen, die nu »de rigueur* schijnen te worden. Aan het Russische front schijnt de aan val voorloopig tot staan te zijn gekomen de jongste berichten maken melding van een üuitschen aanval op het bruggehoofd van Uxkül, die echter in het Russische vuur dood bloedde. De voorjaarsinvloed doet zich gelden. Het ijs in de rivieren gaat smelten, waardoor een aauvalsmogelijkheid wordt verminderd het gevolg is tevens, dat de hardbevroren modder, die met een dikke korst de wegen bedekt, ver andert in een slijmerige, kleverige pap, die elke beweging van infauterie-afdeelingen en nog meer van artillerie, belemmert, straks onmogeljjk maakt. Dat duurt dan nog een poos, totdat de steeds sterker wordende warmte de modderpap verandert in het beruchte stof, dat alles bedekt, doch minder hinderlijk voor militaire actie schijnt te zijn dan de modder Slechts in het zuiden is en, volgens het Russische legerbericht het Oostenrijksehe zegt stereotiep »niet bijzonders* nog al hevig gevochten bij Olyka, waar de Oosten rijkers in een aanval den heuvel bezetten, die de Russen hen onlangs ontnamen, doch bij een tegenaanval werden zij weder verdreven, per slot vaD rekening de toestand onveranderd bleef. Aan de Midden-Strypa werden in een gevecht een aantal Oostenrijkers gevangen genomen, een aantal geweren buit gemaakt. Offficieele communique's. PARIJS, 2 April, 's avonds. (Havas.) Offi cieel Ten W. van de Maas zijn onze stel lingen tusschen Avocourt en Malancourt hevig gebombardeerd. Ten 0. van de Maas hevig bombardement, 's middags gevolgd door een aenval der Duitschers op bet ravijn tusschen het fort Douaumont en het dorp Vaux, welke aanval door ons gordijnvuur geheel en al ge stuit werd. Matige bedrijvigheid van de artillerie in Y\ oëvre. Onze artillerie is zeer werkzaam geweest in België en de Argonne. LONDEN, 2 April. (Reuter.) Officieel Gisteren aanmerkelijke bedrijvigheid in de lucht aan weerszjjdeü. De artillerie van den vijand was vandaag in de weer tusschen de Hohenzollern-redoute en Souchez. Wij antwoordden door de be schieting van 's vjjands stellingen. De vijan delijke artillerie was ook in den omtrek van Yperen in de weer. De vijand liet gisteren en vandaag tegen over Fricourt bjj de Steengroeven en in de Hohenzollernredoute mijnen springen. Zij richtten weinig schade aan. Gisterenavond kanonvuur aan weerskanten om en bij St. Eloi. Aanvallen met handgra naten op onze nieuwe stellingen werden af geslagen. LONDEN, 3 April. (Reuter.) Officieel. Vannacht hebben wij bij St. Eloy een officier en vier man gevaugen genomen De artillerie is van weerszijden bedrijvig geweest bij Sou chez, Angres, Loos, St Eloy, Yperen. Bedrij vigheid met mjjnen van weerskanten bij Hul- luch en de Hohenzollernredoute. Twee vlieg tuigen 'van den vijand zijn gedwongeD te landen achter de vijandelijke linie. Een ODzer vlieg tuigen, dat gisteren vertrokken was, is niet teruggekeerd. BERLIJN, 3 April. (Korresp. Norden.) Volgens een bericht in het Journal is de Fransche vlieger Le Bourhis, die door de stout moedige daling in een parachute beroemd ge worden is, voor Verdun door een Duitschen vlieger in een luchtgevecht gedood. BERLIJN, 3 April. (Korr. Norden). Het Berl. Tageblatt ontleent aan Fransche bladen de volgende berichten over de verovering van Malancourt. De Franschen dachten, niets meer te moeten vreezen toen de Duitschers tegen 1 uur den aanval hernieuwden. Ditmaal was de hoofdaanval der Duitschers gericht tegen de beide flanken der Fransche stelling. De Duitsche colonne, die tegen den linkervleugel opereerde slaagde er in, na herhaalde kracht inspanning een bres te schieten in de Fransche verdedigingslinie. De Duitschers, gesteund door versche troepen, konden het zeer ver sterkte labyrinth, dat door het dorp gevormd werd, binnendringen waar het tot een hand gemeen en een strijd met handgranaten kwam. Na een lange worsteling ruimden de over vermoeide Fransche soldaten het veld, doch slechts voet voor voet en huis na huis. Den geheelen nacht door woedde de verbitterde slag. Tegen den morgen moesten de Franschen ook de laatste huizen van het dorp aan den vijand overlaten. De Lok. Anz. verneemt uit Genéve, dat de franschen volgens alhier aanwezige aanvullende berichten' het gevaar voor het dorp Vaux als geweken beschouwden, aange zien de van uit het noorden komende Duitsche afdeelingen een weifelende houding hadden verraden. Het dagelijksch werk der vermoeide Fransche bezetting werd als geëndigd be schouwd, toen de tegenstander van uit het noorden en het westen met zeer sterke troe penmachten terugkeerde en ue Franschen tot den terugtocht dwong, welke zich aan de beide zijden van het dorp Vaux verbreidde. BERLIJN, 3 April. (Wolff.) Officieel: Op den linkeroever van de Maas zijn alle stel lingen van den vijand ten noorden van de Forgesbeek tusschen Haucourt en Béthincourt in onze handen. Ten Z.W. en ten zuiden van het fort Douaumont zijn onze troepen in ge vecht gewikkeld om het bezit van vijandelijke schansen en steunpunten. PARIJS. 3 April. (Wolff.) Fransch staf- bericht van vanmiddag Vannacht heeft een Zeppelin op de stad Duinkerken acht bommen geworpen die geringe stoffelijke schade hebben aangericht. Twee burgers zijn gedood, vier gewond. I en westen van de Maas voortdurende be schieting van de dorpen Houcourt en Esnes, zonder infanteriegevechten. Ten oosten van de Maas zjjn de gevechten op het front DouaumontVaux in ons voordeel geweest. Wij hebben terrein gewonnen in het »Schubbetje«-bosch. Onze linie rust met den rechtervleugel op den vijver van Vaux. loopt dan door het Schubbetje-bosch, waarvan de vijand den noordelijken uitlooper bezet houdt en sluit zich aan bij de stellingen ten Z.W. van het dop Douaumont. Bevestige wordt dat de aanvallen der Duit schers zich gisteren hebben ontwikkeld op een front van 3 K.M. breedte, waar kleine aanvalskolonnes herhaalde malen hebben storm- geloopen. Ons artillerie- en geweervuur heeft den vijand groote verliezen toegebracht. In Woevre is de nacht rustig voorbijgegaan. In Lotharingen heeft het geschutvuur "tal van branden gesticht in Remabois (ten westen van Leintry). NEIIZEM!

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1