Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Scheuring. Van het Westelijk ooriogstooneel. No. 2663. Zaterdag 1 April 1916. 27e Jaargang. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde, ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden 76 oent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bjj vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgerer. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 oent; elke regel meer 10 oent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze CouraDt verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. van 3 April 1916 tot nadere aankon diging. Ter Neuzen, den 31 Maart 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De oorlog heeft thans ook gebracht, wat we reeds lang hadden verwachteen scheuring in de Duitsche Sociaal-Democratische Party. Niet alleen, dat in het gebouw der Inter nationale Sociaal-Democratie een geweldige barst werd geslagen, ook die krachtige een heid vaD het Duitsche proletariaat, eenheid, waarop men zoo gaarne zich beriep, eenheid, die men in ons landje, waar de arbeiders zoo geweldig verdeeld zijn, zoo gaarne als voor beeld hield, ook die eenheid ligt thans ge broken. Haase met 17 andere partjjgenooten hebben zich afgescheiden. Het is bij deze afscheiding alleen niet ge bleven. Veertien andere leden hebben ver klaard, dat zij in de fractie tegen de goed keuring van de noodbegrooting hebben gestemd, dat zij in den Rjjksdag bij de stemming over het noodontwerp door het verlaten der zaal hun afkeuring van het ontwerp hebben betuigd en dat zjj in de fractie tegen de bestraffing der 18 hebben gestemd. Welke gevolgen deze scheuring zal hebben, is natuurlijk nog niet te zeggen. Wij kunnen b.v. op het oogenblik niet zeg gen, welken indruk de houding van Haase c,s. zal maken op de volksklasse, die natuurlijk het meest onder den oorlog lijdt, wijl zjj het minste weerstandsvermogen heeft. Wel dron gen reeds geruchten van oproeren tot ons door, maar in hoeverre deze ernstig zijn te nemen, is niet met zekerheid te zeggen. Ook valt niet te zeggen, gelet op de houding van de Beier- sche Katholieken, een belangrijk deel dus van het Centrum, in hoeverre de oppositie tegen Von Betbmann Holweg is versterkt. We wagen ons dus niet aan voorspellingen. Maar wel mag de vraag gesteld worden, of het de Sociaal-Democratische Party niet zou passen voortaan niet meer zoo hoog op te geven van de eenheid van het proletariaat en wat kalmer en waardiger houding aan te nemen bij de critiek op burgerlijke* daden, omdat de historie toch zoo ernstig deze waarheid naar voren dringt, dat nergens de tweedracht en derhalve de onderlinge critiek zoo groot is als juist in de Sociaal-Democratie. En nog is dit te constateeren, dat de scheuring sterker nog heeft doen belichten dat er thans een regeeringsgezinde Sociaal-Democratie in Duitschland bestaat. Zoo vergroeit de partij der negatie lang zamerhand tot een partij van positieve daden. In Duitschland als overal.ook in Nederland. Over dit feit, beschouwd los van wat thans in Duitschland is geschied, kunnen wjj, bur- geljjke menschen van den vooruitgang, ons verheugen. DE OORLOG. De algemeene toestand. Steeds meer komen berichten in over de stemming in de oorlogvoerende landen en over de neiging om er maar een einde aan te ma ken. In Duitschland zoowel als in de geal lieerde landen, in Oostenrijk zoowel als in Italië. Doch de formule te vindeu voor de onderhandelingen schijnt, door den ingewik- kelden toestand wel zeer moeilijk. Rusland eischt, zooals wij uit de redevoering van Mil- joekof zagen, beslist de Dardanellen, een uit gang naar de wereldzee. Wat Engeland en Frankrijk zullen wenschen wordt wellicht be sproken op de conferentie te Parijs. Maar de terugkeer tot den »status quo ante", het afzien dus van de teruggave van Elzas en Lotharingen, wordt in Frankrijk onmogelijk geacht. De leus„geen veroveringen noch veroveraars", „geen overwonnen noch over winnaars", wordt door Alfred Capus in den Figaro" een dwaasheid, „une nonsense ab surde" genoemd. Hij schrijft Geen Franschmar. kan dat een seconde aan nemen, want als er in dezen oorlog geen over winnaars noch overwonnenen zouden zijn, dan zou er toch een volk voor altoos vernederd zjjn, en dat zou het Fransche volk wezen. Dit is het algemeene gevoel in het land en eveneens bij onze geallieerden. Dat werd gis teren nog vastgesteld in de toosten van Bri- and en Salandra. Het is de grondslag van de conferentie en toont het buitengewone ge wicht, dat de geheele wereld daaraan hecht. De Italiaansehe bladen, de conferentie te Parjjs besprekende, zeggen, dat de gehouden redevoeringen duidelijk aantoonen, dat het de bedoeling wat de conferentie is, de maatregelen te beramen voor de uitvoering van het ge meenschappelijk program. En daartoe acht de »Idea Nazionaletjhet in de eerste plaats noodig, dat Italië den oorlog verklaart ook aan Duitsch land. Het was Maandag de 60e verjaardag van den dag waarop Cavour voor het eerst in den naam van Italië zijn stem verhiet in den raad der Europeesche mogendheden hij sprak toen op dat Congres te Parijs om, on danks den tegenstand van Oostenrijk, de Ita liaansehe quaestie ter tafel te brengen, de misstanden der militaire occupatie van de Ita liaansehe staten te doen uitkomen, en Napoleon III over te halen zijn steun te verleenen aan de Italiaansehe beweging. Op den terugkeer van dien dag is Salandra te Parijs, als lid van een Congres, en de »ldea Nazionale* eischt, dat Italië, thans de gelijke van zijn oude be schermers, zal optreden en zijn stem verheffen, als beschermer van andere kleine staten, tegen de aanmatiging van Duitschland. Zou die oorlogsverklaring nog noodig zijn, voordat men ernstig kan beginnen te denken aan vredesbesprekingen 'f Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor, dat nu de telegrafische gemeenschap met Engeland verbroken is, Reuter- en Havas- beriehten worden ontvangen over Berlijn, dat Wolff»'s bureau de berichten van de vijande lijke landen verspreid. De verklaring van dit alleszins merkwaardige optreden is, dat de draadlooze installatie in Nauen de berichten kan opvangen, die door de stations van den Eiffeitoren en te Poldhu de wereld werden ingezonden. Zoo werden ook de berichten uit de vijande lijke landen te Parijs en te Londen ontvangen, en daar aan de verschillende bladen verzonden. Het nieuws hangt in de lucht, men behoeft het slechts op te vangen, om het te verkrijgen, maar het draagt dan ook vaak de blijken dat het »uit de lucht gegrepen* is. Langs dien weg dan ontvingen wij Havas- berichten, en zoo kunnen wij ons een denkbeeld maken van de krijgsverrichtingen aan het westelijk front. Of liever, wij kunnen ons er geen denk beeld van vormen, want er heerscht weer een zeer noodlottig misverstand tusschen de be richten, eenige tegenspraak, waardoor zij moei lijk met elkaar in overeenstemming te brengen zjjn. Wellicht is dit ook een gevolg ervan dat de berichten »uit de lucht gegerepen* zjjn. Het Duitsche legerbericht maakt melding van een aanval der Duitsche troepen bjj Malancourt, waar zjj over een breedte van 20Ö0 meter de verschillende linies diepe Fran sche stellingen vermeesterden en in het n.w. deel van het dorp doordrongen. Het Woensdag ontvangen Fransche leger bericht maakt daarvan geen melding. Een Donderdagmorgen ontvangen Wolff bericht uit Parjjs zegt echter, dat de Duitscne stallingen tusschen Malancourt Avocourt door de Fran sche artillerie hevig werden beschoten, en dat de Duitschers in de streek Avocourt Béthincourt verschillende aanvallen deden, die echter werden afgeslagen doch dat in den loop van dien aanval Duitsche troepeu vasten voet konden vatten in een vooruitge schoven werk ten N. van Malancourt en in enkele huizen van het dorp. Alle verdere pogingen om vooruit te dringen werden echter belet. Hieruit bljjkt, dat er bjj Malancourt toch wel eenig succes werd behaald. Het Fransche bericht meldde verder, dat in het bosch van Avocourt een gedeelte der Duitsche stellingen over een diepte van ruim 600 meter benevens een belangrjjk werk, hst reduit van Avocourt, dat door de Duitschers krachtig was versterkt, bij een hevigen aan val werden genomen. Van deze Fransche overwinning meldt echter het Duitsche leger bericht niets. Van de gevechten aan het Russische front, waarover wjj Woensdag iets mededeelden, is heden weinig nieuws te melden. Evenmin van de andere fronten. De Engelsche bladen bevatten bijzonderhe den over den vliegtocht naar de kust van Sleeswjjk door Engelsche hydroplanes, terwjjl de escorteerende marinevaartuigen een actie ondernamen tegen Duitsche schepen. Van dien tocht keerden alle Engelsche sche pen in de havens terug, behalve de »Medusa« die gezonken is, nadat de geheele bemanning, bij slecht weer, aan boord genomen was door den «Lassoct, commandant Butler, wat de Engelschen een mooi staaltje van zeemansschap noemen. De torpedojagers van het Engelsche eska der, die in een strijd gewikkeld waren met vjjandeljjke patrouilleschepen, werden aange vallen door Duitsche luchtvaartuigen, doch zonder dat deze torpedojagers beschadigd werden. Van de vjjandeljjke patrouilleschepen werden twee treilers, de «Otto Rudolf* en de Braunschweig* tot zinken gebracht. Twintig der opvarenden werden krijgsgevangen gemaakt. Zaterdagavond werden Duitsche torpedo jagers op patrouille ontmoet door een af deeling lichte Engelsche kruiserseen dezer, de «Cleopatra*, ramde een der torpedojagers, die zonk, zonder dat iemand der bemanning gered kon worden. Het Duitsche marine-bericht, van dit ge vecht melding makende, zegt, dat «een der torpedobooten nog niet in de haven is terug gekeerd*. Officieele communiqué's. Aanvallen der Duitschers bij Avocourt afgeslagen. BERLIJN, 29 Maart. (Wolff-bureau). Uit Parijs wordt gemeld Het communiqué van hedenavond luidt 1 usschen de Oise en Aisne heeft onze artil lerie aanzienlijke dekkingstroepen ten Noord oosten van Moulin sous Touvënt uiteenge jaagd. In Argonne hebben wjj ten Noorden van Four de Paris een mijn doen springen. Door de ontploffing werd een bommenwerperspost en de daarbjj behoorende schuilplaats vernilde en stortte de vjjandeljjke stelling in. Ons zwaar geschut slingerde een massa projectielen op het bosch van Malancourt en Avocourt, terwjjl de Duitschers in den naburi- gen sector tegenaanvallen uitvoerden. Ten Westen van de Maas duurt de hevige beschieting voort. In den loop van den dag heeft de vjjand van Avocourt tot Béthincourt achtereenvolgens drie aanvallen op de stellen- geD gedaan, die wjj hem des morgens in het woud van Avocourt ontnomen hadden, doch werd volkomen teruggeslagen. Tijdens een aanval met groote troepenmas sa's op het dorp Malancourt is het den Duit schers gelukt in een vooruitgeschoven stelling ten Noorden van het dorpvasten voet te krjjgen en zich van twee huizen in het dorp meester te maken. Alle pogingen om verder door te dringen deed ons vuur mislukken. Ten Oosten van de Maas en in Woevre tot aan Eparges werden eenige artilleriesalvo's gewisseld. In de Vogeezen hebben wjj de Duitsche stellingen bij Stoszweiler en Münster beschoten. PARIJS, 29 Maart. (Wolff.) Het officieele Belgische bericht luidtOp ons front is de werkzaamheid van de wederzjjdsche artillerie betrekkeljjk gering geweest. BERLIJN, 30 Maart. (Wolff) OfficieelIn de streek van Lihons heeft een kleine Duitsche afdeeling na een kleine voorwaartsche beweging in de Iransche stelling een kapitein en 17 man aan gevangenen teruggebracht. len W. van de Maas hadden herhaalde, overdag door vuur voorbereide aanvallen van van de Franschen plaats. Zjj hadden de bosch stellingen ten N.O. van Avocourt tot doel. Deze aanvallen zjjn afgeslagen. In den Zuid oostelijken hoek van het bosch is het tot verbitterde, ook 's nachts, voortgezette gevech ten gekomen, tot de vijand vanochtend ook hier weer moest wjjken. Het artilleriegevecht duurde met groote hevigheid bij de Maasoevers voort. Luitenant Immelmann heeft in een lucht gevecht ten O. van Bepeaume zjjn twaalfde vjjandeljjke vliegtuig buiten gevecht gesteld. Het was een Engelsche tweedekker, welks inzittenden als gevangenen in onze handen vielen. Door het werpen van bommen op Metz heeft de vjjand soldaten gedood, eenige andere gewond. Vernieuwde aanvallen op Verdun. PARIJS, 30 Maart. (Havas). Het Duitsche offensief bjj Verduo is Dinsdag met verdub belde hevigheid hervat. De vijand had, om zjjn voornemen te verbergen, sedert 6 dagen een onafgebroken hagel van mitrailleursvuur op het geheele front van Verdun doen neer dalen, tot de uiterste vleugels toe. De aan val is Dinsdagmiddag om klokslag 3 uur be gonnen op het punt waar men hem verwachtte, namelijk het uiterst kleine front Avocourt— Malaucourt, niet meer dan 1 kilometer breed. Sterke Duitsche strjjdkrachten snelden in een stormloop aan, doch de infanterie en de lichte artillerie, die zich door het vijandelyk sper vuur heenwerkten, brachten de vjjandeljjke kolonnes tot staan en onze veldstukken maai den hun dichte gelederen met een verschrik- keljjk nauwkeurig spervuur weg. Het was het doei van de Duitschers, ons te noodzaken het dorp Malancourt te ontruimen. Opnieuw is echter hun hoop verjjdeld. Er zjj op gewezen dat de vijand om Verdun orer Malancourt te bereiken, 18 K.M. heeft af te leggen. De taktiek der Duitschers om bjj horten en stooteu woeste uitvallen te doen, wijst ontegen- zeggeljjk op een verslapping van hun wil of van hun strijdmiddelen. Wjj voor ons blyven hun overal het hoofd bieden totdat zjj zjjn uitgeput. Onze aanvoerders en onze soldaten zullen niet verslappen. Dinsdagnacht heeft de vjjand gedurende uren de overdag begonnen vruchtelooze aan- TER NEllZEMJH VOLKSBLAD. imi\ in11 nil ini ^ni—iimii De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bier huishouders en verdere ondernemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af beden op het Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1