Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Openbaar Lager Onderwijs. S«n ernstig gcVaar. Bekendmaking. GEMEENTERAAD. Verstrekken Regeringsbrood. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2662. Woensdag 29 Maart 1916. 27e Jaargang Rijk, de Provincie en de Gemeente, ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 eent voor binnen en buiteD Ter NeuzeD. Voor België 96 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. luterc. No IS. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootera letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, gezien de circulaire van den heer Com missaris der Koningin in deze Provincie van 9 Maart 1916, A, no. 186, lste afdeeling; herinneren bü dezen de belanghebbenden aan de bepalingen, vervat in de wet van 8 November 1815 (Staatsblad no 51), art. 125 der provinciale wet en art. 228 der gemeentewet, volgens welke alle SCHULDVORDERINGEN binnen zes maandenvolgende op het jaar waarover zij loopen, zullen moeten worden ingediend by het bestuur, het college, de autoriteit of den ambtenaar, die tot de uitvoering van het werk of de levering last heeft gegeven, op straffe van te worden gehouden voor verjaard en vernietigdwordende mitsdien een ieder uitgenoodigd, om de schuldvorderingen, welke h(j ten laste van het Rijk, de Provincie of de Ge meente over 1915, mocht hebben, zoo spoedig moge lijk in te dienen en daartoe den uitersten termijn, bij de wet vastgesteld, zynde den laatsten Juni aan staande, niet af te wachten. De vorderingen ten laste van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel in te zenden vóór 15 April a.s. Gedaan te Ter Neuzen, den 20 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Aanvragen tot toelating tot de openbare lagere dagscholen in de gemeente TER NEUZEN kunnen worden gedaan vóór 10 April 1916, voor wat de scholen A, B en C betreft ter gemeente secretarie en voor wat school D te SLUISKIL betreft by het hoofd dier school. Alleen kunnen worden toegelaten kinderen minstens 6 jaar oud zijnde of althans in den loop van dit jaar dien leeftijd bereikende. Ter Neuzen, 27 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat wegens handelingen in strijd met de Ministerieele bepalingen tot het verstrekken van Goedkoop broed, aan bakker A DE WITTE van 1 tot en met 14 April 1916 geen meel tot het bakken van z.g. Regeerlngsbrood zal worden verstrekt. Ter Neuzen, den 27 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Door het s -d. Kamerlid voor Rotterdam, den heer Ter Laan zijn aan den minister van Landbouw Posthuma een paar vragen gesteld in verband met de voeding van ons volk. De eerste vraag luidt Is het den Minister bekend, dat tengevolge van de goede vooruit zichten in de beetwortelsuiker-industrie door de fabrikanten tegen zeer hooge prijzen voor de campagne 1916 wordt gecontracteerd, met gevolg, dat een veel grooter aantal hectaren land dan in normale tjjden voor den verbouw ■van suikerbieten zal worden bestemd en de landbouwers vermoedelijk met wintertarwe bezaaid land zullen omploegen en eveneens landerijen, oorspronkelijk bestemd voor den verbouw van andere producten, aan de teelt van suikerbieten zullen dienstbaar maken De tweede vraag isIs de Minister bereid, indien hier gevaar dreigt voor den verbouw van eene voldoende hoeveelheid graan en andere voor de volksvoeding benoodigde producten, maatregelen tot voorkoming te treffen Het stellen van deze vragen vinden wjj een goed, een noodzakelijk werk, omdat de vraag van de volksvoeding dit jaar urgent kan worden. Ook in onze streek boort men de landbou wers haast uitsluitend spreken over beetwor telen en vlas. Van aardappels boort men veel minder en van den z.g. witten oogst bijna beelemaal niet. Voeg daar nu bij, dat door het verlies van schepen als Tubantia en Palembang en bet niet meer laten varen van andere (zoo zal de Holland Amerikalijn te Rotterdam opleggen wegens de bedreiging van de zeevaart der neutralen), dan begrijpt men, dat we hier in ons land wegens het verminderd verbqpwen van noodzakelijke voedingsartikelen en wegens verminderde laadruimte voor aanvoer wellicht zeer ernstige tijden tegemoet gaan. Moge de regeering bijtijds de noodige maat regelen nemen en moge ons volk zelf dit vol doende inzien. DE OORLOG. De algemeene toestand. Op bet oogenblik is wellicht het meest be langrijke bericht, dat omtrent de scheuring in de Duitsche sociaal-democratische partij. Niet om de beteekenis die in de toekomst mogelijk deze scheuring voor de verdere ont wikkeling der politieke toestanden in Duitsch- land kan hebben. Wat in dit opzicht de ge volgen van deze partijpolitieke oneenigheden zullen zijn, zal de toekomst zelf eerst kunnen leeren. En men zal wellicht goed doen te dezen aanzien een nuchter oordeel te behouden. Want de waarschijnlijkheid is groot, dat de thans twistende broeders, wier wederzijdsche woede zoo hoog steeg, dat het een oogenblik in den Rijksdag leek of men elkaar te lijf zou gaan, toch ten slotte zich weer zullen moeten verzoenen, zullen zij nog iets redden voor de dreigende reactionnaire vloedgolf, waarmee Duitschlands politiek l^ven wordt bedreigd. De beteekenis van de scheuring, thans in de Duitsche sociaal-democratische gelederen ontstaan, is dan ook op het oogenblik een geheel andere, dan eene van partijpolitiek. Die beteekenis is deze, dat er in het blok van het Duitsche volk een scheur is gekomen en in dit volk, dat in Augustus 1914 een machtige phalanx vormde en met volmaakte eensgezindheid den strijd aanvaardde, thans na het lijden en de ellende van bjjna twintig maanden oorlog het besef begint levendig te worden, dat alleen door een spoedige vredes- sluiting de algeheele uitpptting en de dreigende ondergang is te voorkomen. Zoolang het nog scheen of de militaire successen der machtige Duitsche legers in Oost en West tot een Duit sche overwinning konden leiden, werd er ge zwegen, met een hoogst enkele uitzondering, werd alleen de zwakke stem gehoord van een enkelen op zich zelfstaanden protesteerenden anti-oorlogsman. Dat nu <>chter een geheele groep reeds zich op het standpnnt stelt van de noodzakelijkheid van den vrede, omdat, geljjk Haase het ronduit zeidt, »ons leger toch den vijand niet zoo kan verslaan, dat deze tot toegeven wordt gedwongenc, bewijst dat in breede lagen van het Duitsche volk, het besef is levendig geworden, dat van een overwinning geen sprake meer kan zjjn, en men dus nu het verstandigst doet den tegenstander de hand der verzoening te reiken. Natuurlijk was bet niet te verwachten dat dit dadelijk algemeen wordt ingezien na de geweldige inspanning, na de reusachtige offers aan goed en bioed, die gebracht zijn voor het vaderland, valt het zwaar te erkennen dat deze voor niets zouden zijn gebracht en men ten slotte den vijand onderhandelingen zou moeten vragen, in stede van hem, geljjk steeds werd voorspeld, den verlangden vrede te dicteeren. Maar het is wellicht juist het instinctief begrijpen, dat de weinigen gelijk hebben, die nu, steunend op het ontwakend besef in de volksmassa's, openlijk durven te erkennen, dat van de in den beginne niet betwijfelde zege, geen sprake meer kan zjjn dat zoo de hartstochten in den Rijksdag ontketende. Intusschen hoezeer men naar onze meening in de scheuring onder de Duitsche sociaal democratie een manifestatie moet zien van de groeiende vredesbegeerte van het Duitsche volk, men mag aan deze vredesbegeerte toch ook nog weer geen overmatig belang hechten. De vredesbeweging onder het Duitsche volk is alleen dan van waarde, indien ze weerklank zou vinden bij den tegenstander, d.w.z. indien men ook bij dezen bereid zou zijn af te zien van het streven naar een verpletterende over winning. De beweging immers, als welker woord voerders nu de afgescheiden sociaal-demo craten in Duitschland optreden, bedoelt door een opgeven van elke agressieve bedoeling den vrede mogeljjk te maken. Indien mocht blijken dat de tegenstanders van hunne zijde agressie blijven bedoelen, zal ongetwijfeld de eensge zindheid van het Duitsche volk worden hersteld, welke ontberingen en offers dan ook nog zullen moeten worden gedragen. En het zal dus vooral van de eiscben der Entente afhangen, in hoeverre de vredesbeweging in Duitschland zich verder zal ontwikkelen. Omtrent de militaire actie valt heden niets bijzonders op te merken. In West en Oost duurt de wederzjjdsche actie voort, maar re sultaten van belang zijn niet verkregen, dat Verdun in brand is geschoten zal men biertoe niet willen rekenen en men zal dus moeten afwachten of die verschillende actiën ook nog hooger dan plaatselijk belang zullen krijgen. Het raadsel van het zeegevecht in de Noord zee op 29 Februari is opgelost. De Engelsche admiraliteit heeft, nu de Duitschers zelf een bericht omtrent de actie van de >Greif« in de wereld zouden, nadere mededeelingen gedaan, waaruit tevens bleek, waarom men van Britsche zijde over dit gevecht en het verlies van een hulpkruiser voorlooping had gezwegen. De »Greit« bleek een tweede »Möwe te zijn, uitgegaan op een strooptocht in den Atlan- tis'chen Oceaan, maar door de Engelschen ontdekt en vernietigd. Ten einde nu de Duit schers blijkbaar in den waan te laten, dat ook dit schip er in geslaagd was de Britsche be- wakingsliniën te doorbreken, werd het gevecht verzwegen. Een rede, die ophield van kracht te zijn, toen uit het Duitsche bericht bleek, dat de Duitsche marine op de hoogte was gekomen van het lot, dat het kaperschip had getroffen. Offficieele communique's. BERLIJN, 27 Maart. (Wolff.) Officieel Vanochtend hebben de Engelschen door uit gebreide ontploffingen onze stelling bij St. Eloi, ten Z. van Yperen, over een uitgestrekt heid van 100 M. beschadigd en aan de compagnie, die daar stond, verliezen toege bracht. In de streek ten N.O. van Vermelles hadden wij in het mijngevecht successen. Wij maakten gevangenen. Meer naar het Zuiden bij La Boisselle, ten N.O. van Albert, verhinderden w^ zwakke Engelsche afdeelingen door ons vuur tegen onze stellingen op te trekken. De Engelschen hebben in de laatste dagen weer de stad Lens beschoten. In de ArgoDnen en het Maasgebied zjjn de vuurgevechten slechts tijdelijk zwakker ge worden. PARIJS, 27 Maart. (Havas.) De vierde dag is zonder infanterie-aanval voorbjjgegaan. De zware artillerie van den vijand heeft net meer of min tusschenpoozend bombardement ten O. van de Maas en in Woëvre voortgezet het bombardement was echter bjjzonder hevig ten W. van de Maas tegen onze stelling van de eerste linie van hoogte 304 tot Esnes toe. Wij hebben het schieten van de Duitsche kanonnen krachtdadig beantwoord, waardoor wjj de samentrekking van troepen belem merden en, met name in Argonne, de ver bindingslijnen en centra van proviandeering beschoten, ten einde de voorbereiding van nieuwe plannen van den vjjand te hinderen, Deze is in stoffelijk en zedeljj^ opzicht te zeer gebonden dan dat hij de krijgsverrich tingen tegen Verdun zou durven opschorten. PARIJS, 2< Maart. (Havas.) Officieel bericht van hedenmiddag In Argonne een voor de Franschen voor- deelig mijngevecht bjj Fille Morta en een ge vecht met handgranaten in den sector van Courte Chaussée. Ten Westen van de Maas is de nacht rustig voorbjjgegaan. Ten Oosten van de Maas ononderbroken artilleriegevechten aan het front van Douau- mont en Vaux. In Woëvre vrij hevige beschieting, vooral in den omtrek van Moulainville en Chatillon. Geen infanteriegevechten. De strijd bij Verdun. Van Fransche zijde wordt gemeld De strjjd op het front bjj Verdun wordt nog steeds, vooral de laatste dagen, met grooter heftigheid voortgezet. De Duitsche troepen deden hardnekkige aanvallen, ten einde het dorp Malancourt in hun bezit te krijgen. Een aanvalspoging der Duitschers, die met 12.000 man werd uitgevoerd werd door de Franschen verijdeld, waarbij de Duitsche troepen zware verliezen leden. V rijdag deed een Duitsch regiment infanterie een aanval van uit het bosch van Avocourt. Toen het regiment evenwel verscheiden meters was vooruitgedrongen, werd het door de Fran schen onder kruisvuur genomen en totaal ver nietigd. Zaterdag was er voor Verdun slechts een artillerie-actie. De beschieting van onze tweede linies geeft den indruk dat de Duit schers een nieuw offensief voorbereiden. Zjj zullen echter de Fransche bevelhebbers niet verrassen, die voortgaan krachtigen en stel- selmatigen tegenstand te bieden naarmate van het tactische doel dat bereikt moet worden. W jj moeten tot nader order een defensieve houding bljjven aannemen, om een voor een de aanvallen van den vjjand te kunnen boeken en hem een maximum verliezen te kunnen toebrengen tot het oogenblik dat wij tot tegen aanvallen overgaande den vjjand uit zjjn stel lingen kunnen verdrjjven, wat het einddoel van den strjjd is. Aanval van Engelsche vliegtuigen. Van Duitsche zijde wordt gemeldt Zaterdagmorgen zijn van twee, door een eskader kruisers en een flottieltje torpedo- booten vergezelde moederschepen, 5 Engelsche watervliegtuigen tot een aanval op onze in richtingen voor luchtschepen in Noord Slees- wjjk opgestegen, $iet mjnder dan 3 daarvan, waaronder een TER \EHZEMII VOLKSBLAD. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Donderdag den 30 Maart 1916, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 25 Maart 19f6. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZING A TEN LASTE VAN HET

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1