Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, KIEZERSLIJST. MILITIE. Yan het Westelijk oorlogstooneel. No. 2661. Zaterdag 25 Maart 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bjj vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 eent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken ff oeusdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter N e u z e n. WIJZIGING DER Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat de op heden door hen, door afvoering en toevoeging ingevolge de wet tot tijdelijke afwijking van de Kieswet, ge wijzigde kiezerslijst, benevens de alphabetische ljjaten der namen en voorramen van hen, die met betrekking tot een of moer der verkiezingen van de kiezerslijst zijn afgevoerd en daarop zijn gebracht van 23 Maart tot en met 21 April a. s. ter secre tarie ter gemeente voor een ieder ter inzage worden nedergelegd en tegen betaling der kosten, in af schrift of afdruk verkrijgbaar worden gesteld. Tot en met 15 April a.s is een ieder bevoegd bij het gemeentebestuur verbetering van de ge wijzigde kiezerslijst te vragen, op grond dat hij zelf of een ander, in strijd met de wet, daarop voorkomt, niet voorkomt of niet behoorlijk voor komt. Het verzoekschrift kan op ongezegeld papier worden gesteld. Ter Neuzen, 22 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HU1ZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Inschrijvingsregister en Alphabetisch Register. De Burgemeester der Gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat het INSCHRIJVINGSREGISTER voor de lichting 1917 met het daaruit opgemaakt ALPHABETISCH REGISTER, gedurende acht dagen, van den 25 Maart tot en met 1 April a.s. ter Gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing ligt. Hij vestigt er voorts de aandacht op lo. dat binnen den tijd, hierboven vermeld, tegen deze registers bezwaren kunnen worden in gebracht bij den Commissaris der Koningin in de Provincie; 2o. dat het bezwaarschrift behoorlijk met redenen moet zijn omkleed en op ongezegeld papier kan worden gesteld; 3o. dat het bezwaarschrift eigenhandig moet zijn onderteekend, doch dat onderteekening door een ander persoon is toegelaten, zoo bij het bezwaarschrift eene behoorlijke volmacht wordt overgelegd; 4o. dat het bezwaarschrift tegen bewijs van ont vangst bii den Burgemeester ter Gemeente secretarie moet worden ingeleverd; 5o. dat een bezwaarschrift, dat niet voldoet aan de eischen hierboven genoemd, of niet wordt ingeleverd binnen den tijd en bij de autoriteit, hierboven vermeld, geen gevolg kan hebben 6o. dat het bewijs van ontvangst moet worden bewaard totdat hij of zij, die het bezwaar schrift indiende, in kennis is gesteld met de uitspraak van den Commissaris der Koningin. DE OORLOG. De algemeene toestand. De strijd op bet westelijk oorlogstooneel is, behalve dan door de artillerie, van niet veel beteekenis geweest. Over het resultaat van de nieuwe beweging der Duitsche troepen op het westelijke deel van het terrein bij Verdun is nog niets te zeggen. Uit het boscb van Avocourt zijn de Duitsche troepen nog niet gedébou- cheerdhet bleef bjj artillerie-beschietingen, om de verdere stellingen murw te maken, en deze beschieting was volgens de jongste be richten vooral aan het front tusschen het bosch van Avocourt en het dorp Malancourt zeer hevig. Doch de pogingen der Duitschers zich uit het bosch, waarin zij zich genesteld hebben, te ontplooien, werden door de Fransche artillerie belet. Slechts op een punt slaagden de Duitschers er in vasten voet te krijgen in het voorgelegen terrein, op den heuvel Haucourt, op ongeveer een kilometer te Z.O. van Malan court. Daar is dus de eerste stap gezet, om op de lgn MalancourtMontzeville vooruit te kom^D. Indien tenminste de Franschen er niet in slagpn, de Duitschers van die hoogte Op het oostelijk gevechtsterrein wordt de strijd, na de lange winterrust, weer algemeen. Vooral in het geheele noordelijke gebied, voor de lijn RigaDunaburg. Het Duitsche leger- bericht mHdde reeds, dat de aanvallen er tal rijker werden, elkaar sneller upvolgen, en dat op verschillende punteD dag en nacht wordt gestreden. De krachtigste aanval had plaats in het gebied, te N.W. van Postawy, een plaats aan den spoorweg Swenjanny - Gloebokope, te N. van het Narocz-meer gelegen maar over het geheel werd in de lijn RigaDunaburg Wilna hevig gevochten. Het Duitsche legerbericht meldt, dat de Russen nergens succes behaalden, doch het Russische bericht maakt melding van bezette loopgraven op verschillende punten, en zelfs van drie loopgraven-liniën die vermeesterd werden ten zuidwesten van het Narecz-meer, Ook het aantal gevangenen en buitgemaakte mitrailleurs is, volgens de Russische berichten, zeer aanzienlijk. Uit deze berichten blijkt wel, dat, nu de winter voorbij is en de sneeuw- en ij slaag op de Russische vlakken smelt, de pogingen zul len worden herhaald, om door den ijzeren muur, dien Hindenburg verleden jaar in Rus land heeft opgericht, te breken en de Duitschers de winsten, in den vorigen zoiner behaald, te betwisten. Nu het Russische leger gelegen heid heeft gehad voldoende hoeveelheden ar tillerie en ammunitie te verkrjjgen, en nieuwe lichtingen zijn opgeroepen en afgericht, kan de strjjd op het oostelijk oorlogstooneel op nieuw van groot belang worden. De gevechten bij het Doiran-meer aan de Grieksch-Servische grens, tusschen Duitsche en I ransche troepen, hebben in Griekenland eenige ontsteltenis gewektmag men de be richten uit Athene aan de «Times* gelooven, dan heett de Grieksche ministerraad een lang durige bijeenkomst gehouden, om de ernstige gevolgen te bespreken van de verwikkelingen, die door dezen strijd tusschen de Duitsche en Fransche troepen, kunnen ontstaan. Het is voornamelijk de zorg voor de houding van Griekenland, die de ministers bezighield. Want de positie voor Griekenland wordt lastig, wanneer de twee strijdende partijen, elk voornemens de neutraliteit van Grieken land te ontzien, elkaar op Grieksch grondge bied te lijf gaan. Belangstellend zien, niet alleen de oorlogvoerenden, maar vooral de neutralen de besluiten der Grieksche regee ring omtrent haar gedragslijn tegemoet Door het F ransch-Engelsche troepen op haar grondgebied toe te laten, heeft de Grieksche regeering zich in een impasse begeven, die tot zeer merkwaardige staatkundige verwik kelingen kan aanleiding geven. En het is duidelijk, dat zjj, nu de gevolgen van die daad merkbaar worden, ernstig om zich zelf te rade gaat, zich afvragend, wat zij nu doen moet Het antwoord op die vraag is niet gemak kelijk en in de telegrammen wordt over de beslissing die de Grieksche regeering nam, niets medegedeeld. Groeiende malaise. Onder bovenstaand opschrift schrjjtt de be kende hoefijzer-correspondent het volgende in het Handelsblad Er is ergens op dj Noordzee een sluip moordenaar van onbekende nationaliteit, die zjjn eigen bedrijf zoo verachtelijk vindt dat hij er niet voor uit durft komen. Zoo is, strikt formeel genomen de toestand. En nu beklaagt de Duitsche pers zich er over formeel geuomen, terecht, dat de openbare meening in Nederland algemeen Duitschland als het vaderland van dien sluip moordenaar aanwijst. Maar is dit formeel juiste beklag ook feite lijk juist Zou de Duitsche pers in de al gemeenheid van die verdenking geen aanleiding hebben behooren te vinden, om eens ua te gaan, welke de oorzaak er van is Een al gemeene, onberedeneerde, blinde «moffenhaat"? De Duitsche pers weet wel beter. Onder de Nederlandsche bladen zijn er slechts zeer en kele die, in dezen oorlog, anti-Duitsche ge voelens hebben gelucht en daarentegen zijn er andere, ook onder de groote bladen, die zich zoo weinig anti-Duitsch hebben getoond, dat ze, door een zekere Germanophobe kliek in ons land, steeds als een soort van Duitsche «Reptilien" zijn voorgesteld. Toch geven ook die bladen thans duidelijk te kennen dat ze, evenals heel de Nederlandsche pers, den sluip moordenaar van de Noordze^ voor een Duit- scher houden en dat de tegenspraak van de Duitsche Regeering bij hen geen geloof vindt. ^egri)pf men in Duitschland niet hoe dat kooit Heeft de oorlogsmentaliteit elke zelf- critiek daarginds onmogelijk gemaakt? Nu dan willen wij, die ook in dezen oor logstijd ons waarlijk geen germanophoob heb ben getoond en die nog onlangs door de heeren van het «Germanen-gilde* zijn ge rekend tot degenen* van wie wij zeker weten dat zij ons streven begrijpen zullen*, het thans zeggen. Het komt door de gedragingen van de Duitsche marine in dezen oorlog en door de mentaliteit welke de JDuitsehe pers daarom trent heett getoond. Men heeft in Nederlanddit moge men in Duitschland bedenkenzekere tradities ten aanzien van wat m den zeeoorlog al of niet geoorloofd mag heeten, tradities die eenige eeuwen ouder zijn dan die van 's heeren Von lirpitz, creatie. Een staaltje daarvan, dat men hier te lande met voorliefde in eikaars heugenis houdt, is dat admiraal Tromp den vijand eens wat van zijn kruit en kogels aanbood toen die beweerde dat hij niet kon vechten omdat hij geen munitie had. Onze cultuur is op dit gebied veel ouder dan die van de Duitschers en wij zijn zeer fijngevoelig ten aanzien van laat ons tzeggen de ethiek of, als men wil, de aesthetiek, van den zeeoorlog. Dientengevolge heeft de heele duikbooten oorlog, wegens het sluiksche dat dien strijd uitteraard kenmerkt, hier te lande een aantal personen gevonden die er, om het zacht uit te drukken, weinig mee ingenomen waren. Het torpedeeren van »handels«vaartuigen, al behoorden die tot oorlogvoerende naties, heeft daarop in nog breederen kring wrevel gewekt. I oen die actie ook handelsvaartuigen van neutralen trof, werd de wrevel afkeer. En het geval van de »Lusitania« deed zulk een geweldigen schok van ontroering door onze gansche natie gaan eerst veel later zal men dat in Duitschland leeren beseffen dat er een gevoel van walging uit overbleef ten aanzien van een zee-oorlog die zoozeer was ontaard in het tegendeel van de traditie van Tromp en De Ruyter. Was nu het torpedeeren vaujde »Lusitania« een op zichzelf staand geval Neen. Opzet telijk óf uit roekeloosheid zijn tal van andere weerlooze schepen want al zou de «Lusi- tan:a« een kanon aan ^oord. hebben gehad, ze was toch geen «oorlogsschip*, niet waar door Duitsche duikbooten in den grond ge boord. Neutrale evenzeer als niet neutrale; de Duitsche duikboot werkt met de woeste blindheid van een natuur-onheil. Heeft dat alles nu cok maar één woord van afkeuring gevonden in de Duitsche pers Integendeel, zelfs het geval van de «Lusitania* is op alle wijzen goedgepraat en nu de ver antwoordelijk man voor al dergelijke daden is heengegaan, wordt hij in de bladen bewie rookt als de groote auteur van de Duitsche vloot. an de Duitsche vloot die het land mil- lioenen heeft gekost en die dan ook zóó kost te verdrjjven, en daardoor de oude positie te herstellen, baar wordt geacht dat ze, na een paar onfor tuinlijke zeegevechten, zorgvuldig opgeborgen wordt gehouden en wier eenige roem overigens bestaat in de ook hier te laüde bewonderde koene kaperdaden van enkele dappere kleine schepen.en in het sinistere schrik-aureool van de apachen der zee. Begrijpt men in Duitschland niet dat het deze mentaliteit is van het Duitsche volk, sprekend uit de Duitsche pers, die ons hier te lande het woeste bedrijf van die tuchtelooze, vrijgevochten bravi* als een anarchistisch «systeem* doet zien, als een uiting van een geest van wildheid en verwildering waartoe de groote Duitsche natie, misschien in een toe stand van wanhoop waarin de ontzettende be proevingen van dezen oorlog haar gebracht kunnen hebben, schijnt te zijn gekomen Voelt men daarginds niet, hoe pijnlijk het hier moet treffen dat zelfs het gebeurde met de «Tubantia* (onmiddellijk gevolgd door dat met de «Pa- lembang*) met een Nederlandsche, een «neutrale Lusitania* noch in de Duitsche pers noch in het lakonieke en stugge bericht van de Duitsche Regeering één woord van afschuw, van verontwaardiging, of zelfs maar van leedwezen uit de pen heeft gehaald Niets dan een norschWij weten van niks. Het is daarom, om de wijze van optreden der Duitsche duikbooten in dezen oorlog en om de instemming, die het Duiteche volk daarmee heeft getoond, dat onmiddeljjk na de ramp van de «Tubantia* allen in Nederland óók, helaas, de vrienden en bewonderaars van Duitschland, moesten zeggen Dat schot kan al leen uit een Duitsche lanceerbuis zijn geschoten. Wij, en met ons velen in Nederland die zoo gaarne een hartelijke verhouding zouden zien groeien tusschen de twee volken weers- zijds van den Dollard, hebben met verdriet moeten waarnemen hoe gedurende dezen oorlog daarentegen een toenemende verwijdering is ontstaan. Hoe slag op slag door Duitschers daden werden bedreven die de vrienden van Duitschland in den vreemde de verzuchting op de lippen brachten welke eenmaal Lord Byron over zijn eigen land slaakte Could she but fully, truly know How her great name is now throughout abhorred. En die ons moeten doen wanhopen aan het vestigen van een waarachtig goede verstand houding binnen afzienbaren tijd. Alleen een radicale verandering van de Duitsche duikbootactie en als menschelijk- heid en ridderlijkheid daartoe niet vermogen te leiden, laat het dan toch bet besef zijn dat men er immers slechts aveiechtsch effect mee bereikt -- kan de zeer dreigende en gevaar lijke «malaise" tusschen de twee volken nog bezweren. Maar daarvoor is het dan ook hoog tijd. Moge dit niet alleen worden ingezien door de vrienden van Duitschland in Nederland. Of zou men ook hier moeten zeggen Wien Jupiter verderven wil, slaat hij eerst met blindheid Officieele communique's PARIJS, 22 Maart. (Reuter.) Communiqué. Ten westen van de Maas deden de Duitschers na een heelen dag van beschieting verschillende aanvallen op ons front tusschen het bosch van Avocourt en het dorp Malancourt. Alle po gingen van den vijand om zich van het bosch van Avocourt uit te ontplooien, werden door artillerie- en infanterievuur belet. De vijand slaagde er in voet te krijgen op den kleinen heuvel Haucourt, ongeveer een kilometer ten zuidwesten van Malancourt. Ten oosten van de Maas hevige beschieting van de streek van Douaumont en Vaux. De Fransche artillerie bombardeerde de vijandelijke werken in België ten noorden van de Aisqe eg in Argonne. TER HEM VOLKSBLAD Ter Neuzen, den 24 Maart 1916. De Burgemeester, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1