Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Zelandia roert de groote trom. ffederland, pa? op uw zaaij MILITIE. MILITIE. Vrijstelling wegens kostwinnerschap. No. 2658. Woensdag 15 Maart 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 eent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 eent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Vrijstelling van den dienst wegens eigen vrijwilligen dienst, broederdienst of' aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders of halfbroeders. Eigen vrijwilligen dienst. Broederdienst. Aauwezigheid van in hetzelfde jaar ge boren broeders of halfbroeders. Ter Neuzen, 8 Maart 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. vrijstelling wegens kostwinnerschap lo. tusschen 21 en 31 Maart van het jaar, waarin het inschrijvingsregister is gesloten, ingeval de reden van vrijstelling aanwezig was op eerstge- noemden datum 2o. in de maand November van het jaar, voor afgaande aan dat, waarin hij zou moeten worden ingeljfd a. ingeval de reden van vrijstelling is ontstaan tusschen 21 Maart en 1 November van eerstbe doeld jaar; b ingeval hj opnieuw vrijstelling vraagt en hj bj de eerste maal verkeerde in het geval, om schreven onder a 3o. binnen een maand nadat de reden van vrj stelling is ontstaan, ingeval dit heeft plaats gehad op of na 1 November van het jaar, voorafgaande aan dat, waarin h j is of zou moeten worden ingel jfd 4o. in de maand, op één na voorafgaande aan die, waarin de loopende vrjstelling eindigt, ingeval hj opnieuw vrjstelling vraagt en hj bj de eerste maal verkeerde in het geval, omschreven onder 3o. Degene, die aanvraag doet tot het opmaken van zulk een staat van inlichtingen, dient zooveel mogeljk daarbj opgaven te verstrekken omtrent de omstandighoden, waarin de militieplichtige en waarin het gezin of de naaste bloed- of aanver wanten verkeeren Bj voorkeur zal voor het opmaken van staten van inlichtingen ten behoeve van het aanvragen van vrjstelling wegens kostwinnerschap, voor zoo ver dit tusschen 21 en 31 Maart moet geschieden, zitting worden gehouden op Donderdag 23 Maart a.s., voormiddags tusschen 10 en 12 uur. Het vorenstaande geldt niet alleen voor lieu, die voor het eerst zijn ingeschreven, maar ook voor hen, die voor de lichting van het volgend jaar opnieuw zijn inge schreven. Tot deze hehooren o.a. zij, die het vorig jaar tijdelijk zijn vrijgesteld bij eene uitspraak van Gedeputeerde Staten, die vóór 1 September onherroepelijk is geworden, of hij eeu Koninklijk besluit, dat vóór dien datum is genomen op eeu ingesteld beroep. Omtrent de vrijstelling wegens kostwinner schap wordt beslist door Gedeputeerde Staten, zoo de reden van vrijstelling aanwezig is op 21 Maart van het jaar, waarin het inschrij vingsregister gesloten isanders door de Koningin. Deze vrjjstelling wordt aanvankelijk slechts tijdelijk en wel ten hoogste viermaal voor een jaar en daarna, zoo de grond voor de vrijstelling ook bij de ten vijfden male te nemen beslissing nog aanwezig blijkt, voorgoed verleend. Voorts wordt ook vrijstelling verleendin het gevaldat een dienstplichtige, aan wien geen vrijstelling is verleend wegens kostwinnerschap, zoodanig per soonlijk onmisbaar is voor de instandhouding der middelen van bestaan van zijn gezin of van dat, waartoe hij behoort of waarin hfj als pleegkind is opgenomen, dan wel van personen, die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed- of aanverwantschap bestaan, dat zijn aanwezigheid daarvoor dringend noodzakelijk is. Tot het verkrijgen van vrijstelling op dezen grond moet worden gehandeld in overeenkomstigen zin als tot het verkrijgen van vrijstelling wegens kost winnerschap. Omtrent het verleenen van vrijstelling we gens aanwezigheid van het bedoeld geval wordt echter uitsluitend beslist door de Ko ningin. Ter Neuzen, 8 Maart 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. In het Zelandian urn uier van 11 Maart j.l. treflen we een groot hoofdartikel aan, getiteld Dreigt er gevaar 'f* Zooals in de meeste Zelandia-artikelen wordt er maar luk-raak op los geredeneerd. Het schijnt, dat de lezers van Zelandia de opgedischte kool gewillig slikken. In het stuk wordt er op de gewone wijze op losgeschetterd. De oud minister van oorlog en de oud-mi nister van finantiën Kolkman worden op bral lende wijze opgehemeld, de eerste om zijne legerwetten, de tweede om zijne tarielwetgeving. Welk gevaar dreigt er Wel, zegt de profetes Zelandia, bekend om hare steeds falikant-uitkomende voorspel lingen, op dezen oorlog zal een handelsoorlog volgen en dan is Nederland niet klaar. Maar er is nog redding mogelijk, aldus Zelandia, nadat ze hartstochtelijk heeft ge jammerd over het heengaan van het ministerie- Heemskerk in 1913. Bij de Provinciale Statenverkiezingen dezen zomer evenals bij de I weede Kamerverkiezin gen in 1917 moet de rechterzijde overwinnen. Dat moet de reddende engel van Nederland worden. Begrijpt men nu, waarom Zelandia de goe gemeente tracht bang te maken meteen drei gend gevaar Maar het bewijst tevens, dat Zelandia zich zwak gevoelt, dat het bevreesd is, dat de meeste kiezers de hervormingen toejuichen, die dit ministerie wil invoeren en die de co alitiemannen willen tegenhouden. Arme Zelandia, weet ge dan niet, wilt ge dan niet zien, dat de meeste Nederlanders, ook coalitiebroederen, hoe langer hoe meer beseffen, wat een zegen het voor ons land geweest is, dat de linkerzijde in 1913 over won Een dreigend gevaar maar ge weet toch wel, dat het grootste deel onzer natie het bewustzijn in zich omdraagt, dat het drei gende reeds lang bange werkelijkheid zou zijn, zoo eene coalitieministerie de teugels van het bewind had moeten voeren. Het ministerie Gort van der Linden heeft zich een blijvende eerezuil gesticht door da treffende wijze, waarop het ons land tot nog toe buiten den wereldbrand wist te houden. Hoe armzalig en blufferig staat uw artikel tegenover dit grootsche werk. In het blaadje Limburgs belang en in het YVeekblad voor Zeeuwsch-Vlaanderens Ooste lijk- en Westeljjk deel hebt ge kunnen zien, hoe partygenooten van U over deze zaak oordeelen. We willen ze nog even aanhalen. In het R -K. maandblad »Dompertje van den ouden Valentijn* lezen wij onder den titel »Ontkomen gevaar* Wij zouden in 1914 met een man van principe van Dr. Kuyper van de Calvinisti sche Vrije Universiteit er slecht aan toe zijn geweest.* Professor Visscher een bekend anti-revolu tionair en onverdacht coalitieman schrijft in de brochure »Na eer en staat* «Zeker is, dat voor velen het eene ver lichting was, dat een man als Cort v. d. Linden optrad en tot nu toe zyn er onder de anti-revolutionairen velen, die als zij voor de keus gesteld werden tusschen Heemskerk, den anti-revolutionair en Cort v. d. Linden, den liberaal, den laatsten zouden kiezen.* We verstaan het, dat Zelandia zulke uit spraken aan zijne lezers liever onthoudt. Hoe zouden de volgelingen van Zelandia op den duur aan het touwtje te houden zijn, indien ze dat alles wisten. Daarom heeft Zelandia er ook een hart- grondigen afkeer van als hare discipelen vrij zinnige of zelfs neutrale bladen lezen. De waarheid moet hun onthouden worden, zij mogen niet proeven van den boom der kennis. 1 och zal naar wij hopen, ook bjj hen een maal het licht doordringen. »Het is een opvallend en door ons te waar- deeren verschijnsel, dat de oordeelvellingen in het buitenland over ons land in den laatsten tijd een merkbare wijziging te onzen gunste hebben ondergaan*, schrijft het »Vad.«. In Engeland dringt de waardeering, die de Britsche regeering toonde te hebben voor onze houding, ondanks de ons vijandige, door de ïTelegraaf«-campagne gevoerde actie der »Daily-Mail«, meer en meer tot de publieke opinie door. De gunstige verklaringen van Asquith over de N. O. T. in het Hoogerhuis en meer misschien nog het rapport van Faring- den, die als gedelegeerde der regeering ons land bezocht om de werking van de N. O. T. na te gaan, hebben een goeden indruk gemaakt en de mededeeling van een zoo ter zake kundig man als den heer Joost van Vollenhove, dat hij goede hoop heeft een regeling te treffen TER MIZEMffl VOLKSBLAD. De Burgemeester der gemeente TEli NEUZEN brengt ter kenniB van belanghebbenden, dat ten aanzien van vrijstelling van den dienst bij de militie om een der hierboven vermelde redenen het volgende geldt Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens eigen vrjj- willigen dienst moet worden overgelegd een bewijs van dienst of een uittreksel uit het stamboek. Voor hen, die nog dienen of wier verbintenis nog loopende is, worden deze stukken door de zorg van de daarbij betrokken autoriteiten bij den Militieraad inge diend, zonder eenige bemoeienis van de zijde van be langhebbenden. Voor zooveel betreft ingeschrevenen voor de militie, die gediend hebben, maar niet meer in dienst zijn, moet het opgoven van de reden van vrijstelling, indien dit niet reeds bij de inschrijving beeft plaats gehad, door of vanwege hen geschieden ter Secretarie dezer gemeente, tusschen 21 en 31 Maart, bij voorkeur op Vrijdag 26 Maart a. s., deB voormiddags tusschen 10 en 12 uur. Aldaar wordt gezorgd voor het opvragen en indie nen van de vereischte stukken. Medebrengen van zakboekje of paspoort is zeer ge- wenscht. De aandacht wordt er op gevestigd, dat van een even getal broeders of halfbroeders de helft en van een oneveu getal de grootere helft wordt vrijgesteld, en voorts, dat een broeder, die ter inlijving bestemd is, met betrekking tot vrijstelling wegens broederdienst wordt gelijkgesteld met een broeder die dient. De wet bepaald n.l., dat vrijstelling wegens broeder dienst wordt verleend aan den ingeschrevene, wiens wettige broeder of halfbroeder hetzij bestemd is ter inlijving of wel dient of gediend heelt bij de militie, hetzij als vrijwilliger dient of gediend 'heeft bij de zeemacht, bij het leger hier te lande of bij de koloni ale troepen; wat het eerste geval het bestemd zijn ter inlijving bij de militie betreft, tenzij het voor de inlijving bepaalde tijdstip reeds verstreken en hij niet ter inlijving opgekomen is. Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens broeder dienst moet worden overgelegd lo. een bewijs van bestemming ter inlijving, een bewijs van dienst of een uittreksel uit bet stamboek \an eiken wettigen broeder of halfbroeder, die ter in lijving bestemd is, dient ot gediend heeft, zoomede ten aanzien van eiken wettigen broeder of halfbroeder, voor wien een plaatsvervanger is gesteld, een bewijs, van dienst ot een uittreksel uit het stamboek vau den plaatsvervanger 2o. een getuigschrift betreffende de wettige broe ders en halfbroeders van den ingeschrevene. De stukken, onder lo. bedoeld, worden, voor zoover de reden van vrijstelling reeds bij de inschrijving is ot binnen den hierna te noemen tijd ter secretarie de zer gemeente alsnog wordt opgegeven, zonder verdere bemoeienis van de zijde van den ingeschrevene opge vraagd en ingediend. Tot het opmaken van liet getuigschrift, onder 2o. bedoeld, moet door of vanwege den ingeschrevene aan vraag worden gedaan ter Secretarie dezer gemeente, tusschen 21 en 31 Maart, bij voorkeur op Vrijdag 26 Maart a.s., des voormiddags tusschen 10 en 12 uur. Daarbij moet door of vahwege den ingeschrevene wor den gezorgd voor de tegenwoordigheid van twee ge tuigen, die meerderjarige maunelijke personen moeten zijn, van wie kan worden aangenomen, dat zij met het gezin, waartoe de ingeschrevene behoort, voldoende bekend zijn. Medebrengen van zakboekjes en paspoorten is zeer gewenscht. Het getuigschrift wordt in den regel opgemaakt door den Burgemeester der gemeente, waar de belangheb bende voor de militie is ingeschreven, doch kan ook door een anderen Burgemeester worden opgemaakt. Zijn er twee of meer broeders of halfbroeders in hetzelfde jaar geboren en moet aan een of meer van hen vrijstelling wegens broederdienst worden verleend, dan worde in de zitting vau den Militieraad door loting uitgemaakt, aan wien of aan wie hunner de vrijstelling zal worden toegekend. Onder zekere voorwaarden kunnen zij echter, met afyvijking hiervan, bij onderlinge overeenkomst aan wijzen wie hunner om bedoelde reden zal of zullen worden vrijgesteld. Minderjarigen moeten voor zulk een overeenkomst de toestemming hebben van hem of haar, die de ouderlijke macht of de voogdij over hen uitoefent. Het aangaan van de overeenkomst en het verleenen van de toestemming kan gescheiden hetzij schriftelijk ten overslaan van den Burgemeester of van een door dezen aangewezen gemeente-ambtenaar, bij voorkeur op deu hiervoren bedeelden dag, hetzij mondeling in de zitting van den Militieraad. Deze aanwezigheid kan ook op zichzelf reden tot vrijstelling geven, zonder dat er reden tot vrijstelling wegens broederdienst bestaat. De wet bepaalt nameljjk onder zekere voorwaarden Indien twee of meer broeders, die geen recht op vrij stelling wegens broederdienst kunnen doen gelden, in hetzelfde jaar zijn geboren, wordt de helft van hun getal of, zoo dit oneven is, de groote helft vrijgesteld. Om voor vrijstelling om de hierbedoelde reden in aanmerking te komen, moet door of vanwege den in geschrevene tusschen 10 en 18 Juli ter Secretarie dezer gemeente aanvraag worden gedaan tot het opmaken van een daartoe vereisebt getuigschrift. Wie van de broeders of halfbroeders zal of zullen worden vrijgesteld, wordt uitgemaakt door een loting of bij overeenkomst, op dezelfde wijze als biervoren omschreven is onder „Broederdienst", doch voor dit geval moet het opmaken van een schriftelijke over eenkomst en het geven van een schriftelijke toestem- ming geschieden in de maand Juli, bij voorkeur tegelijk met het opmaken van het voor vrijstelling vereischt getuigschrift. Om vrijgesteld te worden wegens eigen vrjwilligen dienst of wegens broederdienst, moet de reden van vrjstelling bestaan op 21 Maart van het jaar, waarin omtrent hem, voor wien vrijstelling wordt gevraagd; door den Militieraad uitspraak moet worden gedaan. Om vrjgesteld te worden wegens aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders of halfbroeders moet de reden van vrjstelling bestaan op bet oogenblik, waarop de Militieraad uitspraak doet. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat wordt verleend aan hem, door wiens verbljf in wer- keljken dienst voidoende middelen tot levensonderhoud zouden komen te ontbreken aan zjn gezin of aan dat, waartoe hj b"boort of waarin lij als pleegkind is op genomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of den tweedtu graad van bled- of aanverwantschap bestaan Geldt het iemand, die reeds is ingelijfd, dan worft de vrijstelling niet verleend, zoo de belangzn van den dienst het wenscheljk maken haur niet te verleenen en bij toekenning eener vergoeding vaG ten hoogste een gnlden per dag voldoende in de middelen tot levens onderhoud van het gezin of van bedoelde personen zou worden voorzien. Voor het kostwinnerschap in den zin van de Mili- tiewet wordt niet vereischt, dat de eenige of voor naamste bron van inkomsten gelegen is in den arbeid van den militieplichtige, doch is het voldoende, indien door zijne mogelijke dienstvervulling de gezamenlijke inkomsten der betrokkenen met een zoodanig bedrag zouden worden verminderd, dal het overblijvende niet meer gezegd kan worden voor hen „voldoende mid delen tot levensonderhoud" te vertegenwoordigen. Tot het verkrjgen van vrjstelliog wegens kost winnerschap moet worden overgelegd een staat van inlichtingen, opgemaakt door den burgemeester der bemeente, waar de belanghebbende voor de militie is ingeschreven of voor welke h j heeft geloot. De staat kan echter ook door een anderen burgemeester worden opgemaakt, als daarvoor een bijzondere redeu bestaat. Indien het bezwaren oplevert, den staat van inlich- tingeu hier te lande doen opmaken, kan in de plaats van zulk een staat worden overgelegd hetzj eeu ge lijksoortig, hetzij een ander in bet buitenland opge maakt stuk, waaruit met génoogzame zekerheid de omstandigheden blijken, welker bekendheid voor de beoordeeling van het recht op vrijstelling noodig is. Door of vanwege dengene, die vrjstelling verlangt wegens kostwinnerschap, moet zooveel mogeljk ter seoretarie der gemeente aanvraag worden gedaan tot het opmaken van bedoelden staat van inlichtingen en wel

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1