Weg Spit. Loop der bevolking le Ter Neuzen. o o> ss» 1b x»bal Kerknieuws. Rechtszaken. Burgerlijken Stand. Hjogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentiën. Arrondissenients-Reclitbank te Middelburg DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 11 Maart 5.57 6.18 Zondag 12 6.45 7.19 Maandag 13 82 8.58 Dinsdag 14 9.53 10 42 Woensdag 15 11.21 11.50 Donderdag 16 0.14 Vrijdag 17 0.34 0.52 met het woordige smokkelartikel bij uitnemenheid. Uit allerlei stallen en krotten werd zeep wegge haald, zelfs midden in 't land verborgen onder wat vuil stroo, werd een geheele bezending gevonden. De heeren ambtenaren bleken een fijnen neus te hebben. Bij een persoon werden 40 vaten zeep in beslag genomen, terwijl zelfs vlak bjj den draad eene bezending gevonden werd, welke gereed lag om over den draad geworpen te worden. Alles werd opgeborgen en onze overburen zullen er niet van genieten. Dat dit succes der ambtenaren, heel wat beroering bracht in het als smokkelplaats bekend staande Eede, behoeft geen betoog, 't Mooiste moest evenwel nog komen. Nauweljjks waren de ambtenaren in Aar denburg terug, of er werd beslag gelegd op 50 vaten Zeep van 30 K.G. en 42 vaten van 20 K G. Ook alhier gaf die aanhouding heel wat sensatie. Te verwachten mag het zijn, dat nu de macht onzer ambtenaren, ten aanzien van ten uitvoer verboden goederen wat ruimer is geworden iets wat al lang noodig was en het korps versterkt is door een flink getal even ijverige speurders als onze kommiezen, den smokkelhandel nu een heel eind den kop zal worden ingedrukt. Een woord van hulde zij hier op zijn plaats voor onze flinke ambtenaren en militairen. In de Dinsdag te IJzendijke gehouden openbare raadsvergadering waren alle leden aanwezig. De heer Theri legdo als nieuwgekozen lid de vereischte eeden af, waarna hij zitting nam. De raad besloot tot bet aanleggen van een gedeelte klinkerpad op den grensdijk van den Oranjepolder. In de vorige zitting was aangehouden een voorstel van B. en W. inzake het tekort van ƒ5000 op het G. E. B. (gem. electrisch be- drjji). Dit voorstel was toen een verhooging van 40 ct. per kilowat. B. en W. kwamen nu ter tafel met een nieuw voorstel een ver hooging van 5 ct. plus een te sluiten leeniDg van ƒ2500 a hoogstens 5 pet. Dit voorstel werd aangenomen met 6 tegen 1 stem. De heer Hendrikse had een ander voorstel het geheele te kort dekken door een verhooging van den hoofdelijken omslag. Na aanneming vau bet eerste voorstel verviel dit laaste. De Theri sprak ven 3ct., verhooging doch ging ten slotte met het voorstel van B. en W. mee. Met algemeene stemmen werd aangenomen een voorstel van B. eu W. om in de politie verordening op te nemen de bepaling, dat voer tuigen komende op den openbaren weg in de gemeente van klei en modder moeten ontdaan zijn Een verzoek van Ged. Staten om een bij drage te verleeneu in de kosteD van den ver bindingsweg tusschen IVde en Vde district werd aangehouden. Daarna hoofd, omslag. Vast gehouden. Woensdagmorgen zijn te Bruinisseeen zestal mosselbooten uit Antwerpen thuisgekomen, waarvan een viertal 17 dagen weg geweest zijn. De reden hiervan is, dat de passen op de commandantuur zoek geraakt waren, en daar het vroeger de gewoonte was de vaar tuigen in België te laten meten, hadden ze slechts een Belgischen meetbrief aan boord, zoodat ze voor Belgische vaartuigen werden gehouden en niet mochten vertrekken. Zes dagen mochten de scnippers niet aan wal komen, ja zelfs niet, zooals men dat noemt, bij elkaar gaan buurten. Ze moesten steeds op hun eigen scheepje blijven. Na zes dagen mochten er 2 aan wal en later de anderen, tot ze Maandagavond eens klaps hun papieren terugkregen en bevel ge geven werd te vertrekken. Van J. K. Smits, scheepswerven te Krimpen a.d. Lek, is met goed gevolg te water gelaten het stoomschip »Luctor et Etner- go", bestemd voor den provincialen stoom- bootdienet. Het schip is naar Alblasserdam vertrokken, om aan de Alblasserdamsche machinefabriek te worden voorzien van machine en ketels. Van den Belgischen kant. Aan het station te Sas van Gent, zoo schrijft de Aardenburgsche berichtgever van »De Nieuwe Courant*, hangt bij het loket een bordje, vermeldend dat op bevel der Duitsche militaire overheid geen reizigers mogen worden meegenomen over de Belgische grenzen. Bij informatie bleek het verbod absoluut te zjjn. Drie treinen rijden per dag de grenzen over naar Selzaete en terug, maar vervoeren enkel goederen en officieele personen die in Duit- schen dienst reizen, den secretaris van den Hollandschen consul in Gent, en den hoogst enkele die van de hoogste Duitsche autoriteiten in Gent een speciaal verlof krijgt om per trein de grens te passeeren. De redenen kan men natuurlijk niet mededeelen de stationsbeambte dtei eenvoudig wat hem bevolen werd. Later bleek mij in Gent, dat de maatregel samenhing met velerlei strenger geworden be palingen. Nog steeds is het ongeoorloofde verkeer met Nederland door middel van over- loopers en brievensmokkel niet gansch ver hinderd kunnen worden. Van allerlei hoort men nog mompelen aan de grenzen. En daar volgens Duitsche ervaring op duizend familie brieven toch misschien één met militaire aan wijzingen gesmokkeld wordt, tracht men door absolute »Grenzsperre« en daarna voor hoogst enkele in militair opzicht betrouwbare personen de mogelijkheid van beriebten smokkelen tot een minimum te beperken, terwijl tegen over- loopers en brieven-smokkel langs binnenwegen op andere evenzeer radicale wijze wordt ge ageerd. De correspondent vertelt dan verder van de ontruiming vftn de grensstreek en van den ruiter weg, die achter den electrischen draad is aangebracht. Ieder, die voortaan in die streek zal worden aangetroffen krijgt terstond de kogel. In Selzaete zelf, zoo gaat hij voort, was alles zooals ik het vroeger had gezien. Alleen nog meer afgesloten dan voorheen. Reizen naar Gent was vandaar ongeveer onmogelijk. Werk was er niet. De groote fabrikanten deelden nog al eens kolen en aardappelen uit. Vanj't Amerikaansche comité kwam bij het gemeente bestuur het noodige tarwemeel. Maar de be woners klaagden wel over de kwaliteit Als een bijzonderheid valt te vermelden, dat hier en elders door sommige Belgische staatsbe ambten geweigerd was voor de Duitsche over heid te werken. Gevolg was dat zij waren ontslagen en nu broodloos waren, terwijl hun plaatsen door andere Belgen waren ingenomen. »Ja«, zeide mij ergens een Belg, die in zjjn dienst gebleven was»er zijn er die 't mij kwaljjk nemen, dat ik mijn positie niet heb opgeofferd. Maar wat moet ik doen? Ik moet met vrouw en kinderen toch eten En er staan er hoopen klaar om mij te vervangen Moeilijke jaren zijn het voor velen, dat is zeker. En in gansch Vlaanderen drukt de on vrijheid en de al njjpender nood. Te Gent was ongeveer alle verkeer met het generaal-gouvernement verbroken. De hotels hadden heel geen reizigers meer. Bij het begin van de »Grenzsperre« was het voor gekomen dat reispassen van personen, uit Brussel gekomen, te Gent op straat waren verscheurd, zoo vertelde mij een Gentenaar. Zij waren gedwongen daar tot nader orde te blijven. Een meisje, zoo verhaalde mij een ander, was voor de begrafenis van haar vader van Antwerpen gekomen, en kon nu niet weer terug Begrijpelijk dat de treinen nu bijna geen burgerljjke personen meer bevatten. Militairen zijn er in die streken naar het schijnt meer dan ooit En ik dacht aan dien Gentenaar, nu reeds meer dan een jaar geleden, die mij zoo overtuigend had verzekerd, dat de laatste Duitsche mannen nu in het veld stonden. ?Gent was leeg, meneer!!* Het leven in Gent gaat gewoon zijn gang. Volle cinema's. Tooneelvoorstellingen. Concer ten. Maar de stemming is dof en gedempt. De schuldenlast der gemeente wordt al grooter. Aan de fabrieken ontbreken de grondstoffen vrijwel geheel, nu alle invoer van buiten door Engeland verboden is. Alles staat stil. L>e Gentsche arbeiders bevolking loopt voor negen tiende ledig. Neringdoenden klagen steen en been er wordt niet gekocht omdat er geen koopdracht is onder het volk. De gansche Vlaamsche werkerswereld snakt naar vred# Maar zij is machteloos. In de week van 1 7 Maart, zijn de navuigepde besmettelijke ziekten in Zeeland ter kennis van den Centralen Gezondheidsraad gekomen Diphteritis3 gevallen te Vlissingen en een geval in Zierikzee, St.-Maartensdijk en Groede. Roodvonk 3 gevallen te Middelburg, 2 te Ter Neuzen, 2 te Stavenisse en een te Oostburg. In de loop dezer week zijn alhier de vol gende personen gevestigd S. J. Diermanse, zonder beroep, Noordstraat 72 van 's-Gravenhage J. A. van den Broeke, onderwijzer, 'Vlooswijkstraat 3 van Middel burg C. Drabbe, landbouwersknecht, 0 75 van Zaamslag A de Feijter, landbouwers knecht, Baandjjk 91 van Hoek A. de Putter, landbouwersknecht, Baandijk 43 van Hoek A. de Ridder, landbouwersknecht, O 32 van Zaamslag S. Jansen, landbou wersknecht, Q 140 van Hoek H. Koole, dienstbode, P 83 van Waterlandkerkje S. C. Lauret, dienstbode, Nieuwstraat 5 van Gent A. de Meijer, vellenbewerker, Baan dijk van Groede C. Witlox, zonder beroep, Noordstraat 50 van Udenhout G. H. te Siepe aannemer, 10a N van Winterswijk. Vertrokken S. J. Hamelink, zonder beroep, Nieuwediep 79 naar 's Gravenhage - J. M Macbielsen, dienstbode, le Kortestraat 1 naar Den Heidei A. van der Hende, reiziger, Q 4 naar Roosendaal P. W. HameÜLk, landbouwers knecht, Tholenstraat 93 naar Zaamslag K. F. van Parys, leurder, Kerkhoflaan 39 naar Sluis D. van Cadsand, arbeider, P 89 naar Hoek M. Smallegang, arbeider, P 77 naar Hoek J. D. Jansen, arbeider, P 27 naar Hoek A. Flornssen, arbeider, O 147 naar Biervliet A. de Putter, werkman, Baandijk 43 naai Nijmegen J. W. C. Droppert, schippersknecht, P 54 naar Vlaardingen M. N. M. Harte, werkman, Klaassenstraat 11 naar Rotterdam J. A. E. Rijnwalt, zonder beroep, Oostkant 4 naar Amsterdam J.,A. Dunnerwold, arbeider, Provinciale weg naar Winterswijk. Zondag 12 Baart 1910. Ned. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. fl'/j u Ds. A. Timmerman en nam. 2 u., Ds. A. Timmerman. Bediening van den H. Doop. Sluiskil. Yoorrn. 9'/a u., dhr. L. Dek, en nam. 2 u., dnr. L. Dek. Halst. Voorm. 9'/4 u., Ds. L. M. de Boer. Gereformeerde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. 9 u., Ds. E. van der Laan van Onstwedde. Bediening H. Avoudmaal. en nam. 2 u., Ds. E. van der Laan van Onstwedde. Nabetrachting. Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u en ö'/a u., Ds. Overduin. Oud-Gerel'ormeerde gemeente (Yloos wijkstraat) Ter Neuzen. 9 u., 2 u., en 51/, u., Ds. v. d. Garde van Opheusden. Lokaal „Eben-Iia'ézer" (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. Nam. 5'/2 u,, Evangelisatie. De rechtbauk heeft in haie zitting van 10 Maart de volgende vonnissen uitgesproken L. v. D., oud 17 j., te Sluis, is wegens diefstal veroordeeld tot ƒ7 boete of 2 weken tuchtschool. K. B., oud 17 j., werkman en C. E. P. E. oud 19 j werkman, beiden te Ter Neuzen, zijn wegens diefstal veroordeeld ieder tot 5 dagen gevangenisstraf. M. i. C., oud 20 j., zonder beroep te St. Jdosteen, is wegens diefstal veroordeeld tot ƒ5 boete of 5 dagen hechtenis. A. d R., oud 19 j., grondwerker te Bosch- kapeile, is wegens mishandeling tot 7 boete of 1 week hechtenis. F. d. M, oud 38 j., grondwerker te Clinge, is wegens beleediging vau een ambtenaar ver oordeeld tot 10 boete of 10 dageD hecht. J. G., cud 36 Jj., graanlosser te Sas van Gent, is wegens mishandeling veroordeeld tot 1 week gevangenisstraf. P. J. d. C., oud 35 j., arbeider te Aarden burg, is wegens poging tot verboden uitvoer en poging tot omkooping veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf. S. d. C., oud 28 j., werkman te Groede, is wegens dièrentuiskandeliog veroordeeld tot 2 weken gevangenisstraf. A. L, H., oud 15 j., zonder beroep te Bres- kens, is wegens mishandeling veroordeeld tot f 20 boete of 1 maand tuchtschool. J. J. H., oud 27 j., rijwielhandelaar en P. J. d. C., oud 35 j., arbeider, beiden te Aarden burg, beklaagd van dielstal, zijn vrijgesproken. Door bovengenoemde rechtbank is ver wezen naar de terechtzitting met last tot ge vangenhouding A. W., oud 40 j., kantonnier te Ter NeuzeD, thans gedetineerd, beklaagd van poging tot oplichting. ZAAMSLAG. Huwelijks-voltrekkingen. 24 Febr. Adriaan Scheele (van Axel), 34 j., jm. en Licia Dieleman, 22 j jd. Willem Hendrik van der Hooft, 24 j., jm. en Suzanna Metje Sol, 21 j., jd. Geboorten. 24 Febr. Janna Catharina, d. van Jozias Herrebout en Catharina Cornelia Jacoba van der Molen Catharina, d. van Gelejjn Francois de Bokx en Elizabeth Jansen. 27 Febr. Catharina Maria, d. van Jan Hamelink en Janna Marie van de Velde. 27 Febr. Willem, z van Guillaam Dees en Poulina Riemens 29 Febr. Cornelis, z van Cornells Jansen en Janna Verplanke. Overlijden. 29 Febr. Elizabeth Neeltje Dieleman, 83 j. wed. van Cornelis de Jonge. 11 11 11 11 11 11 Ondertrouwd A. M. MOGGRÉ EN M. C. VAN FRAAIJENROVE. Ter Neuzen 10 Maart 1916. Voor de vele bljjken van deelneming, bjj het overlijden van onze geliefde Moeder, Grootmoeder eu Overgrootmoeder onder vonden, betuigen wjj onzen hartelijken dank. Uit aller naam, A. KOENE. Ter Neuzen, Maart 1916. Aan allen die blijken van belang stelling gaven ter gelegenheid van mijn zestig-jarige geboortedag mijn hartelij ken dank. Zaamslag. A. DEES Jacsz. Weet gij, lijders aan spit, dat deze pijnlijke ziekte juister uitgedrukt spieren-rlieumatiek heet? Weet gij dat de pjjnen in uw lendenen een aanduiding zijn dat één of meerdere spieren ernstig zijn aangetast deze spieren te zamen trekken en U daardoor die ondragelijke j'jjnen veroorzaken, welke gij bij weersverandering te verduren hebt Lijders aan spit, weet ge wat het zeggen wil bij elke beweging van de romp ineen te krimpen van de pijn, niet te kunnen bukken, draaien of opstaan, niets te kunnen optillen zonder dat gij bet gevoel krijgt alsof uw hals, rug en ledftDen als't ware van elkaar worden gerukt Pest op, geneest U voordat het te laat is. Vandaag lijdt gij nog aan spir, morgen kunnen reeds meedere spieren aangetats worden en loopt gij groote kans in de toekomst een beklagenswaardig rhenmatieklijder te worden. Neemt dadelijk de veelgeroemde KLOOSTERBALSEM, dat uitmuntende wrjjtmiddel bij spit in den rug en rheumatische pijnen, welke rechtstreeks op de spieren werkt en deze weder de normale lenigheid zal kunnen geven waardoor uw pjjnen zullen verdwijnen. De tegen rheumatiek, rheumatische pijnen, stramheid van de ledematen, stijven hals, spit in den rug, spierverrekkingen en kneuzingen is tevens een veelzijdig huismiddel hij wonden, uitslag, aambeien, win terhanden en wintervoeten. I)e KLOOSTERBALSEM bijt niet, verzacht dadelijk en kan niet bederven. Prijs per pot van 20 gram 40 cpnts, van 50 gram f 0.80 van 100 graai f 1,25, van 250 gram f2,50. Eischt ROODEN BAND met onze handteekening L. 1. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar bij alle drogisteD, apothekers en te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN OVERBEEKELeunis; Axel, Hi J. VAN DIX- HOORNen L. B. A. ROLFF Lz; Hulst, F. L. VERW1LGHEN—v. o. Hooft; t,e Zaamslag, D. RIEMENSJanssen. -5 sK'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3