Van mi Oostelijk oorlogstooneel. Op Zee UIT QïTZE OMGEVING. nengedrongen, werden er door een Franschen tegenaanval met de bajonet onmiddellijk uit verjaagd. In Woëvre over en weer tusschenpoozende beschieting zonder infanteriegevechten. In Lotharingen zijn de Franschen er ten Westen van het het Priesterbosch door een overval in geslaagd een twintigtal gevangenen te maken. LONDEN, 8 Maart. (Reuter.) Bij Grenay heeft een gevecht met loopgraatmotieren plaats gehad, waarbij aan de verdedigingswerken van den vjjand ernstige schade werd toegebracht. Gisternacht liet de vijand een mijn springen bij den spoorweg Yperen—Commines. Schade werd niet aangericht Door een mijn te laten springen verhinderden de Engelschen den mijnarbeid van den vijand. De Duitschers beschoten de Engelsche stel lingen ten oosten van Vermelles. De strijd om Verdun. PARIJS, 8 Maart. (Reuter.) De druk, die Maandag in de streek van Forges en Fres- nes op de twee Fransche vleugels werd ge oefend, nam Woensdag toe en bracht den Duitschers ten koste van zware verliezen eenige aanwinsten, die echter geenszins van invloed zijn op het encemble van het Fransche ver- dedigingsstelsel. Ten westen van de Maas liep de Fransche linie door Forges, dat in een dal ligt, waardoor een beek van denzelf den naam stroomt. Deze beek loopt door een moerassige streek, die nog onbegaanbaarder wordt door het vele water van de Maas, die in dit seizoen sterk buiten hare oevers is ge treden. Onder deze omstandigheden had de stelling van Forges geen andere waarde dan als voorgeschreven linie. Maar alsvoren deze stelling te verlaten, zooals men had voorzien, om terug te trekken naar de lange en regel matige hellingen, die van Forges loopen naar de Cöte de l'Oie, wachtten de Fransche troe pen de aanvallen der Duitschers af. Deze aanvallen, ten doel hebbende een stelling te bezetten, die van geen belang is, kwam den Duitschers duur te staan en dit was de be doeling vau den Franschen bevelhebber. Den volgenden ochtend trokken de Duit schers met een strijdmacht ter sterkte van een legercorps op tegen de Cote de l'Oie. Ook de daar verkregen resultaten zijn de gedane opofferingen niet waard. De hun over gelaten stellingen hadden concentrisch bescho ten kunnen worden door de Duitsche batterijen aan den rechteroever van de Maas, te Brabant, Samogneux en Champneuville. Wat de kleine terreinwinst van de Duitsche troepen betreft, deze ligt in een ondergeloopen sector; de Franschen achtten het beter daar heen geen versterkingen te zenden. De voornaamste verdedigingsstellingen der Franschen liggen meer naar het zuiden, waar zij gevormd worden door de linie van de hoogten van den Mort Homme en zich aan de zijde van Cumieres aan de Maas aanleunen. In Woëvre leverde de stelling van Fresnes, die een uitlooper in de vijandelijke linie vormt, eveneens gevaar op daar zij van drie zijden beschoten kon worden. BERLIJN, 9 Maart (Wolff.) Officieel Het artillerivuur aan beide zijdeu groeide veelal tot grootere levendigheid. De Franschen hebben het Westelijk deel van de loopgraaf bij Maisons de Champagne heroverd, waar gistereu met handgranaten gevochten werd. Ten Westen van de Maas zijn onze troepen bezig de in het Ravenbosch nog aanwezige nesten van Franschen op te ruimen. Ten Oosten van de Maas werd tot verkor ting van de verbinding der stellingen ten Zuiden van Douaumont en de linies in Woevre na krachtige voorbereiding door de artillerie, het dorp en het pantserfort Vaux en de tal- rij ke aansluitende versterking der tegenstan ders onder bevel van den commandant van den 9de reservedivisie generaal der infanterie kon Guretscy Cornitz, door de Posensche reserve- regimenten no. 6 en 19 in een schitterende stormloop genomen. ST. PETERSBURG, 9 Maart. (P. T. A OfficieelEen vrij sterke Duitsche afdeeling heeft bij Schloss Kockenhausen, ten Oosten van Friedrichstadt, getracht over de Duna te komen, maar is door ons vuur verjaagd. Ten N.W. van Jacobstadt heeft de Duitsche artillerie onze kantonnementen beschoten. Het zware geschut van den vijand heeft het dorp Lievenhof en de stations'Tsargrad en Nietzgal onder vuur genomen. Bij llloekst zjjn ODze verkenners op klaar lichten dag een vijandelijke schans binnen gedrongen, hebben een deel der bezetting over de kling gejaagd en de rest gevangen genomen. Aan de boven-Ikwa heeft ons vuur een sterke vijandelijke afdeeling, die onze schansen trachtte te naderen, verstrooid. In Galicië heeft de vjjand in de streek van Tsebrof, ten N.W. van Tarnopol na voorbe reiding door fel geschutvuur, een aanval ge daan. Hjj is door ons geweervuur teruggedre ven wjj hebben daar ook gevangenen gemaakt. Vlootbewegingen in de Noordzee. Men meldt uit IJ muiden Enkele binnengekomen stoomtreilers meldden bewegingen van de Duitsche vloot. De opva renden van den stoomtreiler Odin deelden mede, dat zij j.l. Maandag tegen den middag op 53° 35' N.B. en 4° 28' O.L. ongeveer vijftig Duitsche oorlogsschepen voorbij zijn gekomen. Er waren zeer groote, maar ook middelmatige schepen bij. Deze vloot werd gevolgd door een groote vloot van grijs ge schilderde gewapende stoomtreilers, een aan tal duikbooten en een Zeppelin. De treiler Odin werd door een van de groote kruisers aangehouden en moest in een oliezak zijn papieren ten onderzoek zenden. Nadat deze waren onderzocht, werden ze op dezelfde wijze teruggezonden met een bewijs, dat er een onderzoek had plaats gehad. Men seint nader uit IJmuiden Het rapport van de opvarenden van den stoomtreiler Odin omtrent een groote Duitsche vloot in de Noordzee wordt door andere treilers bevestigd. Een er van was eenmaal een eskader van 35 en kort daarna een van 15 schepen gepasseerd iets westelijker dan de Odin ze ge zien had. De ontmoetingen hadden plaats Maandagmorgen tusscben 7 en 12 uur. Toch moet hier blijkbaar geen groote waarde aan gehecht worden en schijnt inderdaad slechts een manoeuvre of een zeeonderzoek op uitge breider schaal dan gewoonlijk te zijn geschied, want alle oorlogsschepen, die tegen 7 uur in zuidwestelijke en westelijke richting stoomden keerden tusschen tien en elf uur in 3 partijen terug, koersende noordoost en in geheel andere formatie. Op de terugreis was elk slagschip en elke kruiser geconvooieerd door een torpe doboot. Een Zeppelin bleef gedurende de ge- heele manoeuvre, die meer dan drie uur geduurd had, boven de vloot vliegen. Als een bijzonderheid werd medegedeeld, dat van alle groote oorlogsschepen, hetzij ze twee, drie of vier schoorsteenen hadden, de laatste schoorsteen of geel geschilderd of met geel doek omwonden was. Een der stoomtreilers was op den heentocht tweemaal aangehouden. Den eersten keer werd na onderzoek een bewijs afgegeven door een kapitein-luitenant ter zee. Maandagmiddag zijn drie kleine IJmuider stoomtreilers tusschen IJmuiden en Scheve- ningeu aangehouden door 5 Engelsche torpedo jagers. Van een zijn schip en papieren onder zocht en na ruiling van een zoodje visch tegen een hoeveelheid tabak kon de reis worden vervolgd. Toen de Voorz. na het gebruikelijke kwartiertje Donderdagmorgen de zitting van den Raad opende, leek het, dat deze weer maar zwak bezet zou zijn. Kort na de opening kwam een lid en tijdens de aangevangen werk zaamheden nog een tweetal, zoodat alleen af wezig bleven de uitstedige heer Dees en de heer Donze wegens ongesteldheid. Onder de ingekomen stukken was een schrij ven van Ged Staten, betreffende hel aanleggen van een verbindingsweg tusschen Oostelijk en Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen, te kennen gevende, dat de Minister van Waterstaat f 120.000 wil bijdragen in de op het dubbele dier som geraamde aanlegkosten, mits een gelijk bedrag van andere zijde wordt betaald en het voortdurend onderhoud van den weg zal verzekerd zijn. Blijkens de begrooting, wil de Minister het royaal doen en is het de bedoeling te maken een keiweg en een rjjwiel- pad. Ged. Staten wenschen nu van wege de Prov. ƒ60.000 bij te dragen, maar vragen van de streek een zelfde bedrag. Ze geven te kennen gemeenten en polders, jelui zijn zoo grif ge weest met het betuigen van instemming giet de tot standkoming van dezen duren weg, dien je zoo dringend noodig oordeelen, zet dat nu eens om in een daad. Daar is van hun stand punt wel wat voor te zeggen, maar een feit blijft het toch, dat dit een onaangename pil is, wanneer men bedenkt, wat dhr. Lensen ook onder het oog bracht, dat het Rjjk alle voor- deelen heeft geplukt van de inpoldering der gronden in de Brakman en in gebreke is ge bleven een verbindingsweg voor de landerjjen aan te leggen. Hij riedt aan maar niet te royaal te zijn met een eventueel voorstel tot subsidieverleening en alleen te letten op de directe voordeelen voor de gemeente. Blijkens e n mededeeling van den Voorz. is de com missie die zich voor de tot standkoming van dien weg interesseert aan het werk, om eene regeling der bjjdragen van de gemeenten en polders te ontwerpen, om die 60 000 bij elkaar te krjjgen, van de gemeenten en polders in Z Vlaanderen, 't Zal in deze wel niet ge makkelijk zijn, eene regeling te vinden die allen bevredigt; 't komt op den maatstaf aan. Voor het verleenen van bijdragen voor de tram werd, vergissen wij ons niet, de hoe grootheid der bevolking als maatstaf genomen. Men moet er natuurlijk wat voor nemen, maar, als men nagaat dat zelfs voor de tram b.v. een groot deel onzer gemeentenaren verstoken blijft van de directe voordeelen of gemakken van dat vervoermiddel (we hebben het oog op de dicht bevolkte buurt Sluiskil) dan valt wel in 't oog, dat het aantal inwoners niet altijd juist aangeeft het belang, dat een ge meente heeft bij de uitvoering van een of ander werk. Te minder zou het aantal in woners een maatstaf behooren te zijn voor de bijdrage in den aanleg van dezen weg, daar die toch, blijkens de beschouwingen in den Zaamslagschen raad, en die leden kunnen dit weten, in hoofdzaak een landbouw belang is. M sschien zou met het oog daarop een be rekening van bijdragen volgens de oppervlak te en de ligging ten opzichte van den weg, een zuiverder maatstaf worden. Een feit is het, dat, als eenmaal de tram volledig in ex ploitatie is, voor het personenverkeer de weg niet zoo dringend noodig is. De gedeeltelijke exploitatie van de tram kwam dat verkeer reeds flink ten goede. Voor vervoer van land bouwproducten, vee, rijtuig- en automobiel- verkeer is echter de aanleg zeer gewenscht en, omdat het er anders toch wel niet van komen zal, wel een offer der direct belang hebbenden waard. De vereeniging tot bevordering der volks huisvesting Werkmansbelang* geeft thans blijk van leven. Zij zond een verzoek in, om ten haren behoeve de onteigening uit te spreken van grond gelegen in de buurt Java, van den afgegraven en nog af te graven vestingwal, om aldaar te bouwen 42 woningen. Er werd nog niet op beslist. B. en W. werden uitge- noodigd hierover van advies te dienen. De burgemeester zal dus hier meer genoegen van de door hem opgerichte vereeniging beleven dan in zijne vorige gemeente, waar die ver eeniging, zonder iets te hebben verricht, na zijn vertrek uit die gemeente maar zoo spoedig mogelijk is opgedoekt De onlangs vastgestelde verordening, waarbij nadere eischen werden gesteld aan veilofs- lokalen, werkt. Blijkens mededeeling van den Voorz. is voor zoodanig lokaal dat van bewoner verandert verlof aangevraagd. Het lokaal vol doet niet aan de eischen, en B. en W. hebben geen aanleiding voor te stellen hun college te machtigen voor dit lokaal afwijking toe te staan. Met ingang van 15 Maart werd met alg. stemmen benoemd tot onderwijzer aan de open bare school te Sluiskil de heer J. J. Rijnberg alhier, en tot onderwijzeres mej. F. S. Lansen, met ingang van 1 Maart. Die hebben dus na geruimen tijd solliciteeren een betrekking. Zal het eene betrekking van langen duur zijn Het is toch zoo goed als zeker dat de schooltoe- standen te Sluiskil eene verandering staan te ondergaan. De rekening der commissie tot wering van schoolverzuim te Sluiskil werd goedgekeurd met een tekort van 15 cent. Aan de orde werd gesteld een voorstel van B. en W. om in beginsel te besluiten de ver ordeningen regelende de jaarwedden van »som- mige« gemeenteambtenaren te herzien, 'k Vind het goed, zeide de heer Van Nes, als je dan voor »sommige« maar zet »de« lk meen dat we ze allemaal eens moeten bekijken, want dat bekijken beteekent dan toch nog niet dat ze meer zullen krijgen. Nu, dat is wel zoo, maar gewoonlijk loopt het er toch op uit. Dat voorzag ook de heer Van Hasselt, die be toogde, dat er weliswaar ingezetenen zijn, die onder de huidige omstandigheden, de bronnen hunner inkomsten ruimer zien vloeien, maar toch een aanzienlijk grooter deel, dat zijn in komsten zag verminderen, en dat de ambte naren, zoowel die van rijk, provincie als ge meente, een bevoorrechte positie hebben, door dat hun inkomen vast is. Hij weet dit ook bij ondervinding. Kijk, zóó iets hoort men niet dikwijls van een ambtenaar! Met het oog daarop wilde hij iedere herziening uitstellen tot na de mobilisatie, waar zoo velen door de omstandigheden gedrukt worden, heeft hij er op tegen, reeds bevoorrechten nog meer te be voorrechten. Iets, waar veel voor te zeggen is. Dhr. D. Scheele kwam ongeveer in hetzelfde vaarwater, al is het op andere gronden. Die meent, dat er, nu enkele ingezetenen zooveel verdienen en daardoor flink aan de gemeentekas kunnen bijdragen, er geen bezwaar is, om een aanmerkelijk hooger bedrag aan salarissen uit te geven. Maar hij waarschuwtzal dat zoo blijven. Als de oorlog eenmaal voorbij is, zou het wel eens juist andersom kunnen zijn en zou het voor de gemeente zeer bezwarend kunnen worden. Hjj wilde ook liever wachten tot terugkeer van normale tijden en ondertusschen, waar te weinig verdiend wordt, een toeslag verleenen, telkens voor 1 jaar. Dhr. Lensen, die bij de begrooting zoo zuinig was, met betrekking tot salarisver- hooging, onder de huidige omstandigheden, is nu veranderd, omdat de raad er toe over gegaan is, later in te gaan op het verzoek van den adjunct-commies ter secretarie, aan wien een personeele toelage is toegekend. Afgezien van de persoonlijke waardeering van dien ambtenaar, is die verhooging van 100 ook wel toegekend om te trachten dien amb tenaar hier te houden, want nu hij door veel ruimer voordeelen uitgelokt, toch naar elders gaat, moet men, dit bleek nu reeds, om zoo'n onmisbaar ambtenaar met de noodige capa citeiten te krijgen, toch ook evenveel bieden als men hem gaf en dan is het nog zeer te betwijfelen, of men iemand krijgen zal. Of de raad dus, toen bedoeld verzoek kwam wel anders handelen kon In elk geval, dhr. Lensen meende, de stoot is nu gegeven, nu moet het er maar door voor allen. Vermoe delijk heeft een andere verzoeker daarven reeds geprofiteerd en zullen anderen er nader ook vruchten van plukken. Uit lid wil nu alles ineens overzien, om een goed verband tusschen de jaarwedden te krijgen, al is hij overtuigd, dat, als men het nu goed maakt, het binnen een paar jaar toch weer niet deugt. Hij herinnerde in dit verband aan de invoering der pensionneering. Toen was er zoo'n te vredenheid, dat men zou denken het dorado is bereikt. Ho maar, 't heeft niet lang mogen duren. Men komt hiermede nooit aan 't eind. Evenwel, gaat men over om eene regeling te maken die goed ia, evenredig aan andere plaatsen, dan moet men, zoo was hij van meening, ook eischen stellen en als er dan voldoende bezoldigd wordt, moeten ook de bijbetrekkingen worden afgeschaft. De Voorz., die het laten bekleeden van bijbetrekkingen om daardoor een lager salaris te kunnen geven uit den booze acht, was het daarover terstond eens. Deze betoogde in het breede, dat het toch gewenscht is, de herziening aan de orde te stellen. Over de details en den tijd van inwerkingtreding kan men later nog beslissen. Aan den wensch van dhr. Van Nes werd voldaan. B. en VV. namen het woordje »de« over. De besprekingen waren zeer wijdloopig, zoozelfs dat de Voorz., wat nog niet voorkwam, aan dhr. Van Hasselt de opmerking maakte, dat hij 't woord wel wilde geven, maar dat deze het toch al voor de vijfde keer vroeg, 't Eind van 't lied was, dat met 9 tegen 2 stemmen besloten werd, de herziening aan de orde te stellendhrn. D. Scheele en Van Hasselt stemden tegen. Gunstig werd beschikt op een verzoek van het PI. Steuncomité om na 1 April door te gaan met de uitkeeringen. Alsdan zal van het toegestane bedrag nog ongeveer 2400 be schikbaar zijn. Ter voorziening in de vacature in de comm. van toezicht op het lager en van die op het middelbaar onderwijs, outstaan door het niet aannemen der benoeming door dhr. Nolet, werd benoemd dhr. S. A. Rochat met 7 stem men. Dhr. L. J. Geelhoedt verkreeg 4 stemmen. Naar aanleiding van het vertrek van den adjunct-commies ter secretarie, dhr. J. J. Huijssen, naar elders, werden B. en W. ge machtigd sollicitanten op te roepen op eene jaarwedde van 800, en om voorts te trachten later ook een klerk te krijgen in het bezit van diploma, op eene jaarwedde van 600. Men hoopt in aeze op succes. Te Ter Neuzen is uit Duitschland terug gekeerd een aldaar werkend persoon, die 17 dagen in de gevangenis had doorgebracht, omdat bij zich, toen verschillende Duitschers zich hatelijk over de andere oorlogvoerenden uitlieten en betoogden dat deze allen waard waren akaput" gemaakt te worden, tenslotte liet ontvallen dat zij toch ook oorlog voerden en niet beter verdienden dan uit België te worden gejaagd. Daarvan werd meededeeling gedaan aan autoriteiten en de werkman ge arresteerd. Hij werd voor het feit tot 2 dagen gevangenisstraf veroordeeld, maar had er toen reeds 15 te pakken. Te Sas van Gent zijn candidaat gesteld voor den gemeenteraad ter vervulling der vacature OoTe de heeren V. Verschaffel en P. A. Neeteson. In de Woensdag te Koewacht gehouden raadzitting werd met 6 van de 7 stemmen, ter vervanging van den heer Aug. IJsebaert, die tegen 1 April e. k. ontslag had aange vraagd, benoemd tot gemeente ontvanger de heer Alph. de Blieck, gemeente secretaris al daar op den heer C. v. Dooselaer was 1 stem uitgebracht. Eeu goede vangst. Men schrjjft uit Aardenburg. Dank zij de op 4 Maart 1916 door den commandant van Zeeland vastgestelde veror dening betreffende de nederlage van ten uit voer verboden goederen, heeft men alhier reeds een goeden slag kunnen slaan. Onder leiding van den militairen commandant aldaar, trokken Woensdag de belastingambte naren met 14 juist Woensdag beëedigde mili taire buitengewone kommiezen naar Eede om aldaar huiszoeking te doen en heel wat ten uitvoer bestemde goederen werden in beslag genomen, waaronder vooral zeep, het tegen-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2