Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Schoolgeld. fllwter Klachten. Onze diplomatie. DRANKWET. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2657. Zaterdag 11 Maart 1916. 27e Jaargang. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde, ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN7 brengen ter kennis dat het kohier van liet school geld voor het openbaar lager onderwijs in deze gemeente over het tijdvak van 1 Januari—30 April 1916, in alschrifr, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, den 6 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. 7 van 15 Maart 1916 tot nadere aankon diging. Ter Neuzen, den 10 Maart 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Wij hebben onze lezers op de hoogte ge houden van den strijd tusschen Kuyper en Lohman over de Eedswet, die geëindigd scheen nadat de Nederlander het blad van den laatste, had geschreven dat het hem om de «waarheid* te doen was. Wat dit voor den heer Kuyper inhield, zal ieder begrijpen. Hij noemt het dan ook zelf een «pijlschot». Maar wat nu ook als pijlschot trof, was dat de heer Lohman erop wees, dat uit de ruzie, die Kuyper meteigen geestverwanten had, bleek hoe onhandelbaar deze is. Hoor nu, hoe de Leider daarover zijn klachte uit: »Nu weet heel de pers hoe er geen partijhoofd in Nederland is, dat zoo ge durig onhandelbaar met zijn eigen man nen overhoop ligt, als de heer Lohman. Toch zochten wij hieruit nimmer munt te slaan. Thans, nu iets soortgelijks ook bij ons voorkwam, acht de heer Lohman het geraden, het terstond publiek tegen ons uit te spelen. Van wat hem overkwam, zwegen we stelselmatig. En nu komt hij er ons mee overvallen, nota bene juist op 'toogenblik dat het by ons weer om zoen ging.* Let nu op het geen ons in dit stukje geopen baard wordt. Eerstens, dat de heer Lohman zoo gedurig met zijn eigen mannen overhoop ligt. Dat moet de heele pers weten. Wy wisten niet, dat het zoo erg was. En in Christelijk-Historische kringen schijnt men het toch ook niet zoo goed te weten als Dr. Kuyper. Het moet daarom voor deze kringen ook wel een openbaring zijn. Zou het daar inderdaad altijd zoo'n geharrewar zijn als de heer Kuyper ons wil doen gelooven Of zou de oude stokebrand weer aan het woord zijn geweest? Zoo erg, dat hier een scheidsgerecht noodig is, als in de a. r. partij, is het er dan toch tot heden nog niet. Maar tweedens is dat »weer om zoen* ook merkwaardig. Hoe dikwijls zijn de heeren nu al niet aan het bakkeleien .ge weestHet aantal keereu is inderdaad verrassend groot. En juist als dr. Kuyper weer «op zoen gaat*, scheept Lohman hem op zoo botte wijze af Het is werkelijk voor den grooten Leider te betreuren, dat om zijn klachte zoo wemig wordt gegeven. Van groot belang voor een land is een goede diplomatie. Geldt dit reeds in vredestijd, veel sterker is dit het geval in oorlogstijd, zooals we thans beleven. Niet slechts voor de groote staten, maar bovenal voor de kleine landen. In het achter ons liggende tijdperk is de tevredenheid over het werk onzer diplomatie niet algemeen geweest. Meer dan eens bleek vau te weinig activi teit bij onze gezanten of van niet voldoende besef wat het belang betrof om sommige dingen bijtijds op te helderen of tegen te spreken. Als een voorname oorzaak, die belet, dat we het beste krijgen, wat we kunnen hebben op dit gebied, noemde de heer H. v, Kol (soc.-democr.) den beperkten kring, waaruit we onze gezanten kiezen. Hij drong op democratiseering van onze diplomatie aan. Het allergrootste getal komt uit adellijke kringen, met voorbijgaan dikwijls van uiterst geschikte krachten uit andere standen. Dat democratiseering werkelijk noodig is kan blijken uit het volgende lijstje, dat we aantroffen in het N. v. d D. Nederland is door adellijke diplomaten ver tegenwoordigd in de volgende staten Vereenigde Staten, België, Brazilië, China, Duitsche Rijk, Frankrijk, Griekenland, Enge land, Italië, Japan Oostenrijk-Hongarije, Portu gal, Roemenië, Turkije, Zweden, Zwitserland. Door niet-adellijken in Argentijnsche Republiek, Egypte, Marokko, Siam, Spanje. Om verandering en verbetering te krijgen, zal met veel oude sleur moeten gebroken worden. Het belang der zaak eischt dit. DE OORLOG. De algemeene toestand. Na den Duitschen vooruitgang op den oostenlijken Maasoever komt nu die op den westelijken oever. Die was noodig om de reeds gewonnen posities ten oosten van de rivier te kunnen beschermen tegen flanken enfileervuur, en om een gestadig vooruitgaan in de richting van Verdun mogeljjk te maken. Het blijkt dat de Duitschers op den wes telijken oever van de Maas vooruitgaande over een frontbreedte van ongeveer 6 kilometer een diepte van 1000 a 1500 meter vau de vijandelijke stelling hebben genomen. Zij rukten vooruit langs de rivier, tot zij Forges, Reg- neville, bet Gauzenbosch en het Kraaienbosch bezet hadden, waardoor hun linie aan den westelijken oever nog slechts weinig ten'noor- den ligt van die op den oostelijken, welke van Champneuville op het fort Douaumont loopt. Een aanval door de Duitschers ondernomen om ook Béthincourt te bezetten werd door de Franschen afgeslagen, en bij een Franschen tegenaanval werd het Kraaienbosch, waarin de Duitschers Dinsdag waren binnengedrongen, gedeeltelijk hernomen, zoodat de Duitsche troepen thansvolgens het Fransche bericht nog slechts den westelijken boschrand in bezit hebben. Toch blijkt ook hier een stelselmatig voor uitgaan, dat strekken moet om de positie van Verdun, uit het noorden zoo dicht mo gelijk te naderen. En dat deze sytematisch doorgevoerde aanval een streep door de rekening der geallieerden brengt is duid' lijk, en wordt in een telegram van Reuter'8 byzondere correspondent bij het Fransche hoofdkwartier dan ook erkend. Hij seinde tenminste: «Het is niet onmogelijk dat de taktiek, waartoe de Duitschers thans zijn overgegaan, wijziging zal brengen in het program der geallieerden. Strategische plannen, hoe goed ook in elkaar gezet, moeten dikwijls naar gelang van de omstandigheden worden gewijzigd Dit wil zeggen, dat de Duitsche staf, door de krachtige, stelselmatige en voortgezette offensieve beweging ten noorden en ten oosten vau Verdun, de leiding aan bet westelijk front genomen heeft en de aanvalsplannen van den tegenstaander niet alleen heeft voorkomen, maar noodzakelijk heeft gewijzigd. Het plan, dat door de vereenigde Fransche en Engelsche staven was opgemaakt en wellicht uitgewerkt voor een aanval op het Duitsche front, moet door de omstandigheden worden gewijzigd, wijl de Duitschers bij Verdun het initiatief namen. Op den oostelijken Maasoever werd even eens nog krachtig gevochten. Het Fransche bericht zegt, dat de redoute bij Hardoumont, die de Duitsche troepen voor eenige dagen genomen hebbeD, Dinsdag weder in hun handen gevallen is, doch dat zij die gisteren weder aan den vijand moesten afstaan. Hier gaat dus de strijd, in de nabijheid van het oude fort Douaumont, nog steeds op en neer. Evenals in het Woevre-gebied, waar de Duitschers hunne pogingen om de Fran sche stellingen op de Maashoogten te nade ren krachtig voortzetten. Zoo wordt geleidelijk de Duitsche linie dichter bij Verdun gebraebt, in het noorden en in het oosten de Duitsche artillerie blijft de krachtige beschieting van de Fransche stellingen volhouden totdat deze niet meer houdbaar zijn en laat dan de infanterie op rukken om ze te bezetten. Daardoor brok kelt het Fransche front langzaam maar gelei delijk af. Nog steeds heeft Joffre de verdediging der stellingen van Verdun overgelaten aan de be zettingstroepen en hunne locale reserves. De hoofdreserve is nog buiten het gevecht gehou den. Wellicht acht hij het oogenblik nog niet gekomen, om deze aan den strijd te doen deelnemen. Het hoofddoel van de toebereidselen der geallieerden, zegt de Reuter-correspondent bij het Fransche hoofdkwartier, is op het ge schikte oogenblik met de uiterste kracht hunner gezamenlijke strijdmacht er op los te slaan. De door de Duitschers begonnen aanval zal dat oogenblik wellicht verhaasten. Dat reeds gedeelten van het Engelsche leger aan de gevechten bij Verdun deelnemen, dat dus een gedeelte der reserve naar het strijd- tooDeel is overgebracht, blijkt uit de rnede- deeliug van den Australischen minister van landsverdediging, dat de «Australian Siege Brigade* bij Verdun naast de Fransche troepen strijdt. De »Times«-correspondeDt by het Fransche leger, Warner Allen, geeft een breedvoerige beschrijving van de beschieting van Verdun, gedurende de laatste veertien dagen. Hij zegt, dat de Duitschers honderden tonnen staal op de vesting wierpen, en dat zij voornamelijk pogen de poorten stuk te schieten. De om geving van de stad is volkomen geraseerd, boomen en huizen zijn in puin geschoten, maar tot dusver zijn de door Vauban aangelegde verdedigingswerken nog niet noemenswaard beschadigd. De «Écho de Paris* meldt, dat generaal Pétain op 21 Februari tot commandant van het Fransche leger in den omtrek van Verdun benoemd is. Hieruit zou men aflfiden, dat, na de eerste aanvallen op den oostelijken oever der Maas, de generaal Humbert van het bevel over de troepen is ontheven. Of dat reeds vooruit was vastgesteld, dan wel een gevolg is van den Duitschen vooruitgang, is natuurlijk niet na te gaan hoewel het alweer in stryd is, met den ouden stelregel van Abraham Lincoln, die er steeds voor waarschuwde: »to swap horses while crossing the stream*. Generaal Pétain is een der jonge Fransche generaals. Hij was in Augustus 1914 nog overste, doch onderscheidde zich bij Charleroi (Augustus 1914), in de Mei- en Juni-gevechten in Artois in 1915 en vooral in September bij het groote Fransche offensief in Champagne. Hij werd na Charleroi tot kolonel, in Juni tot generaal benoemd en is sedert in snelle bevordering van brigade-generaal, divisie-com mandant, en sedert eenige weken corps-com mandant geworden Bij de troepen is hij zeer bemind, ondanks zijn strengheid. Als hij aan het gevecht deelneemt, zingen de troepen «V'la Pétain Gare au potin Duitschland verklaart Portugal den oorlog. BERLIJN, 9 Maart. (Wolff) Officeel Het slot van de heden te Lissabon overhaudigde vei klaring, waarvan eeu afschrift aan den Por- tugeeschen gezant te Berlijn is gericht, luidt De keizerlijke regeering ziet zich genooodzaakt uit de houding van de Portugeesche regee ring de noodzakelijke gevolgtrekkingen te maken. Zij beschouwt zich van nu af aan in oorlog met de Portugeesche regeering. Officieele communiqué's PARIJS, 9 Maart. (Uavas.j Officieel bericht van hedenmiddag In Argonne heeft de ï'ranscbe artillerie de beschieting van de Duitsche verbindingswegen, vooral in Oostelijk Argonne en de streek van Montfaucon en Nantillois, voortgezet Ten Westen van de Maas hebben de Duit schers iD den loop van den nacht herhaalde pogingen gedaan om hun tegenslagen van gisteren goed te maken. Twee aanvalspogingen op het dorp Béthincourt, voorafgegaan door een geweldige voorbereiding der artillerie, zijn door afsluitingsvuur gestuit. De Franschen hebben de Duitschers belet uit de loopgraven te komen. In het Ravebosch hebben de Duit schers tal van vergeefsche pogingen gedaan om de Franschen te verdrijven van een uit gestrekt terrein, door hen veroverd, dat zij thans bevestigen. Ten Oosten van de Maas is de stryd gis- steren tegen het eind van een dag en in den loop van den nacht in het gebied, gelegen tusschen Douaumont en het dorp Vaux, voortgezet. De Duitschers hebben met aan zienlijke strijdkrachten verscheidene aanvallen op de Fransche stellingen gedaan. Ondanks de hevigheid van het geschutvuur en de ver woedheid van de stormaanva len der Duitschers, konden zij de Fransche linie niet aan het wankelen brengen en werden zij volkomen teruggeslagen. Enkele afdeelingen Duitsche intanterie, die een oogenblik in het dorp Vaux waren bin- TER \EIZEMH VOLKSBLAD Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alcoholhonde 'den, anderen dan ster ken drank van EÜGENIU8 FRANCIES LA.URET, schipper te Ter Neuzen, in het rechtervoorlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 13 en gelegen aan de De Feijterstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 6 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, .1, HUIZINGA, Burgemeester. L WABEKE, Secretaris. atjgBBg**" De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bi er- huishouders en verdere ondernemers van voor het publiek toegankelijke bedrjjven, dat van af heden op liet Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1