Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Directe belastingen. jfog iets Van de bijzondere school. VACCINATIE. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2653. Zaterdag 26 Februari 1916. 27e Jaargang ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen b\j den Uitgever M- DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gelegenheid tot gratis vaccina tie en revaccinatie door den heer A. SPRUI TEN- BURG, gemeentegeneesheer, zal bestaan in de kom der gemeente op Maandag 28 Februari 1916, in het lokaal b(j school C op Java 's namiddags ten half twee ure, en te Sluiskil op Woensdag I Maart 1916, in een der lokalen van de openbare school, 's namiddags ten 2',, ure. De zoogenaamde trouwboekjes moeten worden medegebracht. Ter Neuzen, 25 Februari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis van belanghebbenden dat in gaande 1 Maart 1916 zitdagen voor de ontvangst van Directe belastingen zullen worden gehouden te Sluiskil (gemeente Ter Neuzen), in een der lokalen van de openbare school, en wel op den 2en Zaterdag der maanden Maart, Mei, Augustus en November van eik jaar, van des voormiddags II tot des namiddags 1 uur. Ter Neuzen, den 21 Februari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester L. WABEKE, Secretaris. De unie-liberaal P. Otto, lid der Tweede Kamer voor Amsterdam, heeft zich ook uit gesproken voor gelijkstelling van de bijzondere school met de openbare. Luctor et Emergo verheugt zich hierin ten zeerste. Maar er is een maar by. De heer Otto wil naast rechten ook plichten. Daar wil Luctor evenwel niet aan, daar wil trouwens de anti-rev. partij in het algemeen niet van weten. De heer Otto noemde als eene der voor waarden bij uitbreiding der rechten voor de secteschool goedkeuring van het leerplan door het Rijksschooltoezicht. Dat gaat heelemaal niet, volgens het anti.- rev. blad. Dan wordt de vrijheid van de bijzondere school aangerand, heet het. En die anti-rev. noemen hun school zoo gaarne de vrije school, al is de vrijheid er voor ouders en onderwijzers verre te zoeken. Vry willen ze zijn, om steeds dieper bressen in de staatskas te maken. Maar geene voorwaarden, niet te scherp toezicht, geene goedkeuring van het leerplan e.d. Men ziet hetLuctor en zijne soortgenooten houden er een vreemd soort van vrijheid op na. De linksche partijen dienen daar terdege rekening mede te houden, als de voorstellen der bevredigingscommissie eenmaal in behan deling komen. Het is bevreemdend, maar niettemin waar, dat de anti-rev. voor een groot deel liever geene finale oplossing van den schoolstrijd zien. Die schoolstryd heeft hun politieke macht gebracht, menige klinkende leuze wist Dr. Kuyper er uit te smeden. Wat zal het wezen, als de schoolstrijd moet eindigen Waar vinden zij een program om hunne mannen tot geestdrift te wekken? Zoo zeer wordt dat in de anti-rev, party gevoeld, dat reeds stemmen opgingen om een program in anti-rev. geest op te stellen, dat geschikt zou wezen voor eene regeerpartjj. Want de anti-rev. hebben den schoolstrijd al te zeer als middel aangegrepen om te komen tot macht, het doel werd voorbijgezien. De anti-rev. vormen geene partij op breede basis. Overal, in alle landen van elk ras en eiken godsdienst vindt men liberalen, clericalen en socialisten. De anti-rev. party blijft wegens hare be perktheid van ideeën binnen onze landspalen en ook daar is ze zonder de hulp van het clericalisme tot machteloosheid gedoemd. Hit is eene kleine partjj, thans bovendien nog in zichzelve verdeeld, niet door verschil over groote principes, maar door persoonlijk heden en kleine zaken. De schoolstrijd houdt den samenhang er nog wat in Dien schoolstrijd kan deze partij niet missen. Dat voelt Dr. Kuyper, dat voelt de Stan daard, dat besetfen velen. En daarom wordt tot beëindiging van den schoolstrijd het onmogelijke geëischt. Telkens worden nieuwe eischen gesteld, zoo sterk, dat zelfs de bondgenooten tegen de Standaard in oppositie beginnen te komen. DE OORLOG. Oe algemeene toestand. De opmarsch der Russen in Armenië wordt krachtig voortgezet. Van Turksche zijde is eindelijk de val van Erzeroem erkend. Het Turksche gezantschap te 's-Gravenhage deelt mede, dat het Turksche leger, uit militaire overwegingen, zonder ver liezen is teruggetrokken naar stellingen ten westen van Erzeroem, na de stellingen die zich ten oosten van de stad bevonden vernield te hebben, en met achterlating van 50 oude kanonnen, die niet konden worden vervoerd. Verder wordt in het Turksche bericht tegen gesproken de van Russische zijde verspreide mededeeling, betreffende de gevangenneming 80.000 man, en het buitmaken van duizena stukken geschut. De Turksche mededeeling doet het verder voorkomen, alsof de stad Er zeroem, die slechts door oude forten, zonder militaire waarde was omgeven, geen de minste beteekenis had, zoodat het behoud dier stad niet in aanmerking kwam. Het is de gewone methode, om een verlies als volkomen onbeteekenend voor te stellen, een winst daarentegen als overdreven belangrijk. Inmiddels echter zijn de Russen, volgens de berichten uit Petrograd, krachtig voortge- rukt. Ondanks het slechte weer en de onbe gaanbaarheid der wegen. Het Russische be richt meldt, dat de lurken in Armenië op de vlucht zijn, en dat de Russen ten N.W. van Erzeroem de overblijfselen van de 34e Turk sche divisie omsingelden en gevangen nameD waarbjj 13 kanonnen, mitrailleurs, patroon- en granaatcaissons in hunne handen vielen. In den omtrek van Erzeroem werd nog een regi ment vernietigd ec werden 240 kanonnen buit gemaakt. Bij de vervolging der Turken werden nog 49 officieren en 2500 man gevangen geno- meD, en 6 kanonnen, groote hoeveelheden wapens en ammunitie en een convooi buit gemaakt. De opmarsch werd nu snel voortgezet en de plaatsen Moesj en Akhlait in storm ge nomen. Vooral de bezetting van Moesj is van groot belang. Moesj is een Armenische stad van 20.000 inwoners, en ligt op een hoogte, die de vlakte van Garni Chai behecrscht. Het ligt ongeveer 150 mjjlen van Erzeroem. De weg van Erzeroem naar Bitlis loopt over Moesj en door het Taurusgebergte naar het zuiden. De verovering van Moesj verbreekt dus de verbinding tusschen noord en zuid, en belet elke mogelijkheid van een vereeniging der Turksche strjjdmacht. Akhlat, op den noordelijken oever van het meer Van, is ten Z.O. van Moesj gelegen op een afstand van ongeveer 60 mijlen. lit de Russische berichten krijgt men den indruk, dat de Turksche troepenmacht bij Erzeroem volkomen gedemoraliseerd was. Toen de forten gevallen waren en de Russen de eerste linie van Deve-Boyun bestormden, bo den Je Turken bijna geen tegenstand meer en tegen den avond waren alle forten in Rus sische handen. Dit succes leidde tot den val van alle forten, en de Russische legers konden zich toen ver eenigen voor de bestorming der stad. De Turksche troepen, die volgens dit bericht vol komen gedemoraliseerd waren, bleken niet in staat de tweede linie der positie van Deve- Boym te behouden, en moesten terugtrekken onder de hevige beschieting der Russische artillerie. De bezetting van Erzeroem wordt geschat op 80.000 man, voor wie slechts twee terugtochts wegen op staan, namelijk over Erzinghian, van waar op de spoorweg loopt naar Konstantinopel, en over Trebizonde. De afstand van Erzeroem naar Erzingbam is on geveer 250 K.M. Over de houding van de regeering der Ver. .Staten ten opzichte van Duitschland en den duikbootenoorlog, heerscht klaarblijkelijk verschil van meening in Amerika. De Repuli- keinsche leiders in het Congres en de re- publikeinsehe bladen oefenen scherpe critiek tegen de regeering, die Duitschland heeft aangemoedigd in zijn nieuwe duikbooten- politiek welke volgens een mededeeling van Von Jagow zonder uitstel op 2 Maart zal worden toegepast door het zenden van een niet te rechtvaardigen nota aan de geal lieerden, over de ontwapening van de koop vaardijschepen. Deze critiek toont, dat de aanvallen van senator Root op de tegenwoordige regeering door de republikeinen gaarna worden aan vaard, als een wapen in den verkiezingsstrijd. Maar de veroordeelaars geven toe, dat de president terecht het beginsel stelde, dat koop vaarders voor hun verdediging mogen bewa pend zijn. Voor de verdediging maar niet voorden aanval. In Amerika wordt er op gewezen, dat in een tijd toen de kruisers nog op den Oceaan waren, een bewapening met eén stuk geschut als verdedigingswapen geoorloofd kon zijn, maar dat deze bewapening tegenover de duikbooten slechts een aanvalsbedoeling kan hebben. Graaf Bernstorff heeft uiteengezet, en poogt dit te bewjjzen met de bevelen der Engelsche admiraliteit, dat koopvaarders last ontvingen om duikbooten aan te vallen en ze zelfs te rammen, en poogt daardoor den pre sident te overtuigen, dat de regels voor de bewapening van koopvaarders, zooals die zija omschreven in Bryan's nota van September 1914, moeten worden gewijzigd. Van Republikeinsche zijde meent men, dat de president door zijn opmerkingen in de kaart van Duitschland speelde, en maakt men hem een grief ervan, dat hij in zijn nota aan de geallieerden het gebruik van wapens op koopvaarders voor aanvalsdoeleinden afkeur de van Duitsch gezinde zijde wordt hem daarentegen een grief ervan gemaakt dat hy de geallieerden te veel steunt. Het Duitsch- Amerikaansche weekblad »The Fatherland" schrijft»dat de Ver. Staten de ernstigste crisis doormaken, die sedert het begin van den oorlog Amerika dreigde" en dringt er op aan, dat de iegeering onmiddelljjk een waarschuwing zal uitvaardigen zooals de Zweedsche re geering deed om niet met gewapende schepen te reizen, of zich in te schepen op vaartuigen van de oorlogvoerende staten. Want slechts in dat geval kan worden voorkomen, Jat een schip met Amerikaansche reizigers aan boord wordt getorpedeerd. De Times* -correspondent te Washington, van deze verschillen van meening melding makend, wjjst erop, dat de quaestie der buiten* landsehe betrekkingen van de Ver. Staten steeds meer als voetbal zal worden gebruikt op het veld der binnenlandsche politiek. De bitterste verwijten over de politiek tegenover Mexico en over de Staatkunde door den pesident gevolgd tegenover de oorlogvoerenden, worden in het Congres verwacht, en Duitsch- gezinden en pro-geallieerden rusten zich uit tot den politieken strijd, die in het Amerikaan sche Congres zal worden gevoerd. Doch president Wilson wil trachten dien strijd zooveel mogelijk te voorkomen en heeft daarom een vergadering van de partyleiders bijeengeroepen, ten einde van hen te verkrij gen, dat met het oog op de gespannen be trekkingen tot Duitschland, openlyke dis cussies achterwege te laten, ten einde de ver bittering in het zand niet nog meer te doen toenemen. De stryd, die vooral hevig woedde op het westelijk oorlogstooneel, en op enkele punten tot bezetting van een loopgraaf der tegen partij leidde, waarbij zelf gevangenen werden gemaakt, was niet in staat belangryke wijzi gingen in de posities der beide partyen te brengen. De toestand op de andere fronten is, volgens de van daar ontvangen berichten, in hoofdzaak onveranderd. Officieele communiqué's BERLIJN, 23 Febr. Door het doen sprin gen van mjjnen, werd in de nabyheid der door ons op 21 Febr. veroverde loopgraven ten O. van Souchez aan de vyandelyke stel lingen aanmerkelijke schade toegebracht, Het aantal gevangenen is toegenomen met 11 officieren en 348 man, terwijl 3 mitraileurs in onze handen bleven. Op de Maasboogten artilleriegevechten. Ten Oosten dezer rivier tastten wij de stellingen aan, die de vijand sedert anderhalf jaar met alle middelen der vesting bouwkunde geconstrueerd heeft, ten einde een voor ons lastige observatie op onze verbindingslijn te Wüvre uit den weg te ruimen. De aanval drong over een front van ruim 10 K.M. en ter diepte van 3 K.M. door. Behalve bloedige verliezen verloor de vjjaud ruim 3000 man aan gevangenen benevens een groote nog niet te overziene hoeveelheid materiaal. In den Boven-Elzas leidden onze aanvallen ten Westen van Heidweiler tot de verovering van vijandeljjke stellingen over een breedte van 700 en een diepte van 400 M. In verschillende luchtgevechten aan gene zijde van de vijandelijke linies hebben onze vliegers de overhand behouden. Oostelijk en Balkan-oorlogstooneel niets nieuws. LONDEN, 23 Febr. (Reuter.) Eenige ar tillerie-activiteit in de nabyheid van het kanaal van La Bassée. Ten noorden en ten oosten van Yperen richtte de Engelsche artillerie belangryke schade aan in de stelling van den vyand. Aan den uitersten linkervleugel beschoten de Engelschcn eenige arbeidende groepen en verdreven in een gevecht met hangranaten in een trechter een troep vyandelyke grenadiers. 1 ARIJb, 2o febr. (Reuter). Een sterke troep Duitsche infanterie, behoorende tot zeven verschillende legers, deed in den loop van den dag een reeks aanvallen tusschen Brabant sur Meuse en Ornes. Ondanks al zjjn po gingen, heeft de vijand ons niet uit dorp Haumont kunnen verdrjjven. Door tegenaan vallen mislukte een aanval van den vijand in het bosch van Coures, dat byna geheel in onze handen is. Ten oosten van het bosch SSILAI.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1