Beestiaal: ai Groot Vocaai- en Instrumentaal CONCERT, Euhr-Kachelkolen 50 °|c grot LEDERWAREN JAC" JE 101, TerNecei. VOLKSBOND Het beste adres voor net Drukwerk ABDIJSIROOP PQOTAARDAPPELS. Openbare Verkooping. Louis van de Sande, Helden-Baryton In lossing een lading prima Firma J VA2T ROMPU. op Donderdag 24 Februari 1916, 's avonds half acht ure, Spreker: de heer B. BREUK INK, Ie koopPOOTAARDAPPELS (De Wet), lie dienst NEUZENIIOEDEkENSKEKKE blijft TIJDELIJK geslaakt. Tevens ook verkrijgbaar: Geklopte Cokes, Anthraciet, Engelsche Schep- en Stukkolen, alsmede prima Duitsche Smeêkolen. TER NEUZEN, Februari 1916. Buitengewone Collectie Openbare Vergadering Middelen van Vervoer. fv/'tjKj ABDIJSIROOP Bij D. VISSER, <moM BOOT DIENST OP DE WESTER-SC HELDE. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn Vlissingen—Breskens—Neuzen. Van 10 Februari 1916 tot nadere aankondiging. Alle booten leggen te Borsselen aan. LE NOBEL te Ter Neuzen, om op Dondsrdag den Notaris C. is voornemens 9 Maart 1916, des namiddags ten half een ure, ten verzoeke van den heer J. DE FEIJTER Jacsz. op de door hem bewoonde hofstede nabij den Baandijk te Ter Neuzen in het openbaar te verkoopen s baatgevende en kalfdragende Koeien en Vaarzen, 1 Os, 2 Stierkalvers, 2 Geiten, alsme de 5 Loopvarkens, 8 Kippen en Haan, 26 Loopeenden en 2 Woerden 1 zeemkleurige Merrie 14 jaar, 1 bruine Merrie 3 jaar. als Tilbury, 8 Menwagens met ijzeren rongen en assen, Stortkar op veeren, Lamoen met en zonder paardentuig, Netten, Zaaimachine breed 2 M., Cultivator. Zelf- binder met touw (merk Milwauke), Ploe gen, 2 soort Aardappelrooiers, Wiedma- chines, houten en ijzeren Eggen, Ketting eggen, Rolblok, Slepers, Rolslede, Zwin- gel- en Aanschijnen, Ijzerwerk, Dorsch- machines, Snijmolen, Cement ijzeren Wa terbak, Slijpsteen, Fornuis, Graanzeven, groot Zaadzeef, lang 4 M. breed 1 M,, Graanmaten, Bascules en Gewichten, Spoorrails en daarbij passende ijzeren Wielen, Trappen, Bankschroeven, Hoepels, Vleeschblok, Karn met Karnmachine, Tonnen, Maat, Emmer en Boterbak, Zaad- zeil, Draagkleeden met Stokken, Zaaiklee- den, Ajuinzakken, gezaagd Hout en Brand hout, Snoeibijtels, Hamer, Kruiwagen, Stalgereedschap, Kisten, Baktrog en verder Bakgerief, Hooi, Stroo, Kaf, Voederbieten, Pulp en wat meer ter verkoop aanwezig zal zijn. Koopen tot en met f 10,— contant. Het overige met 3 maanden crediet. be houdens het recht om ten allen tijde de betaling te vorderen. Bij contante betaling van koopen boven de 50, - 4°/0 korting. Op de hofstede bergplaats voor fietsen. Orgeldraaiers, liedjeszangers en dergelijke worden niet toegelaten. in het gebouw der R. K. Militairen- Vereeniging, ten voordeele van het Watersnood-Comité, te geven door het »Ter Neuzensch Gemengd Koor«, met medewerking van de Symphonie- vereemging »De Volhardingt, beiden onder directie van dhr. AUG. EECKHOUT. Als solist treedt op de heer aan het Keizerlijke Hoftheater te Berlijn. Programma (verplicht) 20 cent gereserveerde plaatsen 75 cent, 50 cent en 25 cent. Zich daarvoor te vervoegen bij de bestuursleden G. VAN DER BENT en 1 VAN DEÏ nïïmmNif Kerkstraat 2; C. M. HARTE en P. VROEGOP, Lange Kerkstraat 21 en ha DE BRU1JNE, Vlooswpkstraat 67. tegen Drankmisbruik. Afdeeling TER NEUZEN. avonds te 8 uur in de »Cinema Parisien*. zenuwarts, te Utrecht, met lichtbeelden 1OEGANG VRIJ, ook voor militairen. Kinderen beneden 16 jaar worden niet toegelaten. HET BESTUUR. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Sluiskil 7.29 11.20 Sluiskil (brug) 7.33 11.30 Philippine 7.37 11.40 Sas van Gent (aank.) 7.46 11.50 Sas van Gent (vertr.) 7.55 12.— Selzaete (aank.) 8.40 Selzaete (vertr.) 9.40 Gent (kl. statie) 10.25 Selzaete (aank.) 9.— 12.30 Selzaete (vertr.) 10.— 1.30 Sas van Gent (aank.) 9.25 12.54 Sas van Gent (vertr.) 9.34 1.04 v. Philippine 9.44 1.14 Sluiskil (brug) 9.48 1.18 Sluiskil 9,51 1.20 Ter Neuzen (aank.) 10.1.30 1W echel en 1.46 4.50 1.54 4.59 1.58 5.03 2 02 5.07 2.11 5.16 2.15 5.25 3.— 6.10 4.— 7.10 5.25 7.55 6.— 6.46 3.45 7.44 3.10 7.10 3.25 7.15 3.40 7.24 3.50 7.28 4.10 7.32 4.20 7.44 Electrische Drukkerij. - M. DE JONGE. - Ter Neuzen. Verkouden Menschen Asthmalijders Bronchitislijders Mej. de Wed. P. Luyten-Etelste Made N.B. verklaarde ons Mijn zoon Gerhurdus Luyten, 20 jaar oud, werd aange tast dooi een diepe ernstige hoestkwaal, waarvan de ver schijnselen ons ongerust maakten. Hij hoestte zeer veel, een zoogenaamde droge hoest. Hij klaagde over j w PT ln de ru8 en schouders eD had het soms zóó benauwd, dat hg het in bed niet uit kou houden. Hij at slecht en werd mager. Wjj lieten ons door een goeden kennis'overtuigen en kochten dier» zelfden dag nog een flacou Abdijsiroop. Na bet Gebruik van eenige fleschjes konden wjj bemerken dat dit middel hem helpen zou, omdat de s!gm gemakkelijk los kwam. Het hoesten verminderde, de eet- lust werd beter en ook kon bij weder werk doen. Thans, nu hij nog enkele flacons Abdijsiroop gebruikt heeft, kan ik dankbaar verklaren, dat de Abdgsiroop mijn zoon van zyu borstkwaal, welke zich zoo srnstig liet aanzien, verlost heeft. ';!'ders aa" hoestkwalen, asthma, bronchitis, verouderde verkoud- isweRhht vï voorbeeld van den heer Luyten ter harte. Ook voor U is wellicht genezing mogelijk, maar dan moet ge niet dralen, dan moet f n°s Middel aanwenden dat reeds velen vóór U genezen terecht geprezêï°ei,illfteW a(,enihalil,S»organeni Rat middel is de Handelaar in Aardappels, Dijkstraat. Ter Neuzen. Ook aan hetzelfde adres puike Spoorweg Ter Neuzen- Zeeuwsch-VI. Tramweg-Maatschappij. UREN VAN VERTREK Amsterdamsche tijd DAGELIJKS Van Vlissingen naar Breskens vm. 7,15 10,— nm. 12,10a) 4,20. Vlissingen 8,10 10,45 nm. 12,40 4,50.' Breskens Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 9,20 nm. 12,10a) 3,43b). Ter Neuzen Vlissingen 7,15 10,40 nm. 2,45. wachten nu iTl h?? tre'n i2'°2 de werkda«en de boot naar Breskens ten hoogste wacnten tot iz, 15, de boot naar Neuzen ten hoogste t< t 12.45 3,36 km bootms na" GOEDEREN en VEE zullen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. Re stoomhootdienst neemt ten aanzien van het vervoer van passagiers, goederen en vee geene verantwoordelijkheid op zich. Lijn WALZOORDEN-HANSWEERT-VLAKE. Waizoordcn n. Ilansweert per boot, vm. 0,05, 9,05a, nm. I,-, 3 45 7 viXWe h ake Per !Iam' 6'35' 9'35< ,;l°- 4,15, 7,3o! Ilansweert wT ',cr «,08, 11,250, 2,40c, 5,45, 8,30. Ilansweert Walzoorden per boot, 8,26a, 11,456,,, 3, c, 5,58, 8,48. ni van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht de boot op de tram es Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den markttrein van Goes en wacht de boot op de tram a). b). c.) Zegt het voort op Maandag 28 Februari 1916 des Amsterdamsche tijd. v. Ter Neuzen 7.20 11. Duitsche tijd. Duitsche tijd. v. Gent (kl. statie)8.15 11. Amsterdamsche tijd. Een hoestkwaal greep hem aan Door tijdig de aan te wenden, werd het gevaar in denaanvanggestuit De Heer G. Ldytex (volgens portret) Prgs per flacon van pl.m. 230 gram 1.05, van pl.m. 550 gram 2P5 van pl.m. 1000 gram 3,55. Eischt ROODEN BAND met onze ïandteekemng: L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrggbaar bij alle 17 a'^w'Srauinde»r^r< eese Apothekers, en te Ter Neuzen bjj de Wed. A HOI PPM AE7L™S; Axei' J- H- VAN l)IXHOORN en L B. A. MENS j™ t,KWILÖMN-'- "•UooFTi B-W*- BLAUWE eetaardappels. Amsterdamsche tijd, 7 05 10 v. Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst •i 7 13 7 21 7 28 7 35 10 08 10 17 10 24 10 36 v Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Aank.TerNeuzen Amsterdamsche tijd. 8 25 12 48 8 32 12 55 8 39 1 01 8 47 1 09 8 55 1 16 1 1 11 1 30 1 40 2 15 3 25 3 35 3 55 4 05 4 15 5 5 08 5 16 5 23 5 36 7 56 8 03 8 10 8 17 8 24 Dienstregeling vanaf 15 Januari LIJN SAS VAN GENT-IJZRNDIJKE. Richting IJzendijkeSas van Gent. Treinnummers Ia I III Vertrek IJzendijke (Remise) 6,30 8,10 12,30 Pyramide 6,47 8,25 12,50 Aankomst Philippine 7,19 8,55 1,20 Vertrek 7,22 8,57 1^25 Aar komst Sas van Gent 7,50 9,25 2,05 Richting Sas van Gent—IJzendijke. Treinnummers Ila II IV Vertrek Sas nan Gent 8,20 10,00 2,30 Aankomst Philippine 8.53 10,30 3,03 Vertrek 8,58 10,33 3,10 Pyramide 9,30 11,05 3,42 Aank, IJzendijke (Remise) 9,50 11,25 4,03 Tre'nen Ia en Ila rijden alleen op Zaterdagen, welke dagen de treinen I en II dan vervallen. V 5,25 5,43 6,13 6,18 6,48 VI 7,25 7,55 7,57 8,27 8,45 van \v i Yan ^ebruar» '915 tot nadere aankondiging. Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. 99 19 99

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4