Moeders, Loop der bevolking le Ter Neuzen. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. schreeuwt Uw kleine De KLOOSTERBALSEM kan uitkomst geven!! KLOOSTERBALSEM. de Koning der Balsems. Kerknieuws. Rechtszaken. Nieuwe Watersnood. Gemengde Berichten. omdat de huidplooien rood, open of ontstoken zijn. Algemeen geroemd Huismiddel, April 1877 Petrus van de Vijver, geboren te Graauw den 28 Januari 1892, wonende aldaar Maurice Charles van Loo, geboren te Oostende den 22 April 1884. wonende te Gent. thans verbljjf houdende te Sas van Gent Edmond de Vos, geboren te Exaarde (B.), den 30 Maart 1886, wonende te Moerbeke (B thans verblijvende te Koewacht Karne- melkpolder. De storm. Te Graauw is Woensdag tengevolge van den hevigen storm een stalletje van den arbeider P. A. B., omvergewaaid, juist toen drie zijner kinderen daarin vertoefden. Een vijf-jarig kind werd onder de instortende massa bedolven en gedood. De vreeselijke storm zal vermoedelijk wel weer mijnen in Zeeland doen aanspoelen. Te West-Kapelle ligt nog altijd aan den voet van den dijk, half onder water, de verleden week aangedreven Fransche mijn, die men nog niet heeft kunnen onderzoeken. Donderdagmorgen spoelde er een tweede mjjn aan op het strand tusschen Zoutelande en West-Kapelle Dat er in de huizen bjj den djjk veel onrust heerscht, laat zich begrijpen, want te West-Kapelle weet men wat het be- teekent als er een mijn springt. Aan den djjk, waar het water af en toe tot over de kruin slaat wordt trouw de wacht ge houden. In het dorp maakt men zich niet erg bezorgd over het weer, want hoe meer het waait, hoe meer werk er is. Het werk aan den dijk geeft aan meer dan 250 man een be staan >Laat maar waaien*, zei mjj zooeven nog een djjkwerker. »Gevaar voor doorbraak bestaat er niet.* Te Vlissingen geniet men een prachtig schouwspel, vooral bij het standbeeld van De Ruyter, waar de golven over den muur spoe len. Velen zouden de woelige zee willen be wonderen, maar men kan zich op den dijk niet staande houden. Dat ondervonden o.a. eenige Belgen, die zich naar het consulaat wilden be geven, tot hun groote verrassing. Zij hadden de grootste moeite om het gebouw te bereiken. Het aankomen van de mailboot uit Engeland lokte veel toeschouwers. De boot kwam welis waar op tjjd aan, maar men kon het den pas sagiers aanzien, dat zij op zee buitengewoon ruw weer hadden gehad. Zondag 20 Februari 1910. Ned. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. 91/, u., eo Dam. 2 u., Ds. A. Tim merman. Bediening van den H. Doop. Sluiskil. Yoorm. 9'/, u., en nam. 2udhr. L. Dek. Hulst. Yoorm. 9'/a u., Ds. L. M. de Boer. Gereformeerde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. 9 u., en nam. 2 u., Ds. J. Al- Mulder van Veldwijk, Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u en 5'/j u., Ds! Overduin. Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat) Ter Neuzen. 9 u., 2 u., en 5'/, u., Leeskerk. Lokaal „Eben-Ilaëzer" (Kerkhofkan.) Ter Neuzen. Nam. 5'/, u., Evangelisatie. In de loop dezer week zijn alhier de vol gende personen gevestigd M. F. Pieters, dienstbode, O 201a, van Hulst M. M. Fermont, zonder beroep, Q 188, van Tilburg E. M. van Petegem, dienstbode, P 11, van Ginneken - K. Vening, ziekenverpleegster 8 N van Amsterdam J. Paans, zonder beroep, Molengang 3 van Dord recht M. J. van Kerkvoort, sluiskneeht, Westkolkstraat 7 van Sas van Gent. Vertrokken J. J. Mielen, zonder beroep, Tholenstraat 100, naar Roosendaal J. J. Harms, zonder beroep, Van Bovenstraat 27, naar Rotterdam P. A. Frederikren, voermansknecht, Nieu- wediep 65, naar Dubbeldam J. C. Harte, werkman, Klaassenstraat 11, naar Nijmegen Arrondlsscmeiits-Rechthaiili te Middelburg De rechtbank heelt in hare zitting van 18 Febr., de volgende vonnissen uitgesproken B. G., oud 29 j., veldarbeider te Oostburg, gedetineerd, is wegeDS verduistering veroor deeld tot 3 maanden gevang, met mindering der preventieve hechtenis. A. M. S., oud 78 j., wed. van W. W. te Hontenisse, is wegens diefstal veroordeeld tot 10 of 10 dagen hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren (wanneer de veroordeelde zich in de volgende 2 jaser niet schuldig maakt aan een strafbaar feit vervalt het vonnis). S. P. v. d. H., oud 36 j., metselaarsknecht te Ter Neuzen, is wegens diefstal veroordeeld tot 1 week gevang. G. E. F. D. S., oud 36 j., gedetineerd te Middelburg, is wegens overtreding art. 100 W. v. S. (het in gevaar brengen van onze neutraliteit, veroordeeld tot 2 jaar gevange nis-draf met aftrek der preventieve hechtenis. (Jit het vonnis blijkt, dat bekl. bekend heeft er zjjn werk van te maken in België gegevens te doen verzamelen omtrent sterkte der Duitsche troepen en troepenverplaatsingen, welke gegevens bjj aan den GeneraleD staf in Engeland deed toekomen. Woensdaar is gevankelijk naar het par ket van den officier van justitie te Middelburg overgebracht, zekere van D., 39 jaar arbeider te St. Jansteen, verdacht van poging tot dood slag gepleegd te Clinge in den avond van 14 Februari jl. tegen E. de M. door te trachten deze met een mes de keel door te snijden. Na door den rechter van instructie te zjjn gehoord is hij naar het Huis van Bewaring aldaar overgebracht. Tevens is naar het Huis van Bewaring te Middelburg overgebracht G. de V., 19 jaar, vlasbewerker te St. Jansteen, verdacht van diefstal van een. rijwiel aldaar. Men meldde gistermorgen uit Purmerend Over een breedte van 15 Meter is de kistdam doorgebroken. 7/g van de gemeente staat nu onder water, afwisselend van 1.20 tot 1.50 M. hoogte. De winkels zijn gesloten. Enkele bak kergen konden nog bakken. Een plan om door Purmerend een dijk van zandzakken te leggen mislukte doordat de zakken wegspoelden. Den bewoners van den Wijden Wormer is aangezegd dezen te verlaten. Alle vaartuigen zjjn opgecommandeerd. Uit Monnikendam De vesting (de djjk om de stad) is eergisteravond om 11 uur bezweken. Ongeveer ®/8 van de stad staat onder water. Te Durgerdam is het peil 70 c.M. gestegen. Ook het kerkgebouw en de school stroomden onder. Zelfs het hooggelegen weeshuis moest ontruimd worden. De z.g. Smeerdijk, dicht voorbij de Kjjnsel, geeft teekenen van verzakking. De nieuw aangebrachte tweeduizend zandzakken zjjn door het water weggespoeld. Alle telegrafische en telefonische verbindingen met Purmerend, Monnikendam en Edam zjjn verbroken. De burgemeester van Amsterdam was gis termorgen reeds vroeg tegenwoordig bjj het leggen van een nooddijk bij het Tolhuis. In den Anna Panlownapolder waren de be woners, die teruggekeerd waren in hun wo ningen weer genoodzaakt deze te verlaten. Woningen, die bij den vorigen vloed droog waren gebleven, zjjn thans ODdergestroomd. De spoordjjk heeft de kracht van het water weerstaan. Gisterenmorgen was de toestand verbeterd en het water 30 cM. gezakt. Nader wordt nog gemeld uit Purmerend: De kistdam bjj de melkfabriek »Hollandia" is op twee plaatsen bezweken. Alleen de Kaasmarkt is nog droog. De stad is slechts per boot bereikbaar. Gisterenmorgen ging het gerucht, dat de Wijde Wormer erustig bedreigd werd, en inderdaad is de toestand daar zeer critiek. Langs den weg van het Kalf, staat het water geljjk met den kistdijk. Omstreeks 12 uur stroomde het water op enkele punten over den kistdam. Het water vloeit in de Zaan, waardoor het peil der Zaan stjjgt. De Westzijde van Zaandam loopt hier door gevaar. De verbinding met den Wjjden Wormer is voor het verkeer gesloten. Om 12 uur was de polder nog droog, doch het water staat gelijk met de kistdammen. Generaal Ophorst met stafofficieren zjjn per auto ter plaatse aangekomen. Te Zaandam werden gistermorgen de zieken, die zich in de doopsgezinde kerk bevonden, naar elders overgebracht. De kerk is geheel door het water ingesloten. Te Schellingwoude is het kerkhof geheel onder water geloopen de ljjkkisten komen bovendrijven. Te Uitdam dreef het water de menschen 's nachts uit hunne woningen. Zjj vluchtten allen in angst den djjk op. Het water is te Stavoren gestegen tot 1.60 N. A. P. Te Purmerend is de stand 66 cM. boven A. P. De hoogste stand was vroeger 6 cM. Het gat, gisterennacht 1 uur in den kist dam bjj de »Hollandiafabriek geslagen is 20 M. breed. Uit Purmerend van gisterenmiddag Een stroom van vluchtelingen komt uit den Wijden Wormer hier in de stad aan. Het gerucht loopt, dat het water weldra over den Wormerdjjk zal stroomen, zoodat de polder niet meer te houden is. Alles wordt in het werk gesteld om te redden wat te .redden is. Soldaten zjjn bezig in den Wormerdjjk een kistdam te leggen om het niet overstroomde gedeelte van den singel te behouden. In roeihooten worden de bewoners uit hun huizen gehaa'd of door soldaten van proviand voorzien. De sluis bjj de Neckerstraat is ge sloten. Het water in het kanaal liep echter zoo hoog op, dat het in breede stralen over de sluis heen stroomde. De bewoners van de huizen langs het kanaal zijn naar de boven verdiepingen gevlucht. Voor menig huis liggen roeihooten vastgemaakt aan den schel- leknop. In manden en met ljjntjes worden levensmiddelen naar boven geheschen. Ter plaatse van de meelfabriek »Hollandia< is de kistdam zeer smal. De duiker Sperling heeft in de afgeloopen dagen 160 kisten zink voor de Hollandiafabriek boveD gebracht en toen reeds opgemerkt, dat de kistdam bij de fabriek in gevaarlijken toestand verkeerde. Hij heeft nog getracht eenige herstellings werken te verrichten, doch door den druk van het water moesten die opgegeven worden. Verliezen van menschenlevens zjjn gelukkig niet te betreuren, doch de materiëele schade is ontzettend. H. M. de Koningin met Prinses Juliana zijn gisterochtend 9 uur met een motorboot njar Monnikendam vertrokken. Te elf uur kwamen zij aldaar aan. Te 10 uur stond heel Monnikendam onder water, behalve het Noor delijk en Zuidelijk eind van de Kerkstraat. De bewoners der overstroomde stadsge deelten worden bjj die der drooggebleven gedeelten onder dak gebracht. Wel brood, «een geld! Nu de Belgische grenzen weer zoo streng gesloten zijn doet zich weer een ander bezwaar gevoelen. Verscheidene bakkers uit Maastricht en omstreken, die brood leveren in België, heb ben nu al eenigen tjjd geen geld van hun leve ranciers gekregen. De Duitschers laten hen het brood wel invoeren, maar tegen de betaling, in casu het doorlaten van het geld, maken zii bezwaar. Ontvluchte krijgsgevangenen. In de buurtschap Ratum (gem. Winterswjjk) waren vier ontvluchte Fransche krijgsgevange nen aangekomen. Al voortloopende, bemerkten ze in het grjjs gestoken militairen, die ze voor Nederlandsche soldaten bielden. Ze liepen op hen toe, doch ongelukkigerwjjze waren het de Duitsche grenswacht, die hen arresteerde en en naar het kamp terugbezorgde. Ecu belangrijke waisdiefstal. Bij de rivierpolitie te Rotterdam was bekend geworden, dat A. M. K., wonende te Kuilen burg, schipper aan boord van de motorboot vCulemborg 2* in Kuilenburg aan verschillen de personen een party van 4000 kilogram mais te koop had aangeboden. De koop met deze personen was evenwel niet doorgegaan, waarop de schipper naar Rotterdam gekomen was en de partij aldaar had verkocht. Deze schipper is thans door de rivierpolitie aangehouden. Uit het ingestelde onderzoek is gebleken, dat het motorschip »Cuiemborg 2* eenigen tijd geleden aan het pand St. Job 50 000 kilogram maïs geladen had. In het schip was toen 4000 kilogram te veel geladen. Toen de schipper de te veel in het schip ge laden partjj niet in Kuilenburg kon verkoopen, verpakte hjj de maïs in 50 zakken en bracht deze weer naar Rotterdam. Daar verkocht hjj ze voor ƒ400 aan den baas A. W., wonende Jensiusstraat, en diens patroon A. V., wonende Bergweg. De baas en de patroon zijn daarna ook door de rivierpolitie aangehouden. Verboden spel. In de fabriek van de firma Pleines aan den Doldeschen Weg te Zeist waren eenige jongens in een bergplaats aan het spelen. Door die bergplaats loopt van muur tot muur op groote hoogte van den vloer een as, welke met groo te snelheid rondging. Spelenderwjjs gooiden de jongens een paar touwen over die as, met met het gevolg dat een der touwen zich om de as wikkelde. Om deze los te maken klom een 14-jarige knaap uit Amersfoort op eenige aanwezige kisten, kwam met zjjo kleeren in aanraking met de as en met een zjjner armen in een lus van het touw verward, met het gevolg dat hjj werd gegrepen en rondgeslin gerd. Toen de machine stop werd gezet, bleek dat de levensgeesten reeds waren geweken. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 19 Februari 2.8 2.23 Zondag 20 2.38 2.53 Maandag 21 3.8 3.23 Dinsdag 22 339 3.53 Woensdag 23 4.10 4.25 Donderdag 24 4.42 5.1 Vrjjdag 25 5.21 5.42 A D YERTENTIËN. Wasch elke 3 uur de open plekken met heet water (zoo heet als Uw hand verdragen kan) droog ze flink en zorgvuldig af en besmeer ze met den D« KLOOSTKHBAI.SE,tl werkt heerlijk en verzachtend bjj open plekken, ontstoken buid, brand-, stoot- en snjjwonden, zweren, huiduitslag, bloedbleinen, ring- en dauwworm. De KLOOSTERBALSEM is een beproefd wrjjfmiddel bjj reumatische pjjoen, spierverrekkingen, spit in den rug, jicht, stramheid in de ledematen. De KLOOSTERBALSEM aanbevolen bjj aambeien, winterhanden en -voeten of gebarsten handen, is een Prjjs per pot van 20 gram 40 cents, van 50 Kram f 0.80 van 100 gram f 1,25, van 250 gram f2,50. Eischt ROODEN BAND met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkiijpbaar bjj alle drogisteD, apothekers en te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN OVERBEEKELeunis; Axel, H. J. VAN DIX- HOORNen L, B. A ROLFF LzHulst, F. L. VERWILGHEN—v. d. Hooft; te Zaamslag, D. RIEMENS - Janssen. v.;

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3