Van het Oostelijk oorlogstooneel. Op Zee TURKIJE. BINNENLAND. UIT QU2E OMSEVIITG. Britanaië eii Rusland, daartoe behoorlijk ge machtigd door onze regeeringen, de eer de volgende verklaringen af te leggen »De verbonden mogendheden, garanten van de Belgische neutraliteit, verklaren, dat de Bel gische regeering te zijner tijd geroepen zal worden om deel te nemen aan de vredeson derhandelingen en dat zij geen einde zullen maken aan de vijandelijkheden, voordat België in zijn politieke en economischs onafhanke lijkheid is hersteld en ruimschoots schadeloos gesteld voor het geleden nadeel. Zij zullen hunne hulp verleenen aan België voor zijn commercieele en financieele ophef- fing.« Baron Beyens bracht dank aan de gezanten uit naam van de regeering en den koning. Daarop deelden de gezant van Italië en de vertegenwoordiger van de Janpansche regeering baron Beyens, mede, dat hunne landen, die niet behoorden tot de mogend heden, die onafhankelijkheid en neutraliteit van België hadden gewaarborgd, geen bezwaar er tegen hadden, dat de bovenvermelde ver klaring door de geallieerden werd afgelegd. PETROGRAD, 16 Febr. (P. T. A (Bericht van den Grooten Generalen Staf.) Ir, den sector Riga werd een Duitsch vliegtuig, dat ten noordoosten van Repe was opgestegen, door Russische zware granaten genoodzaakt te landen. De zware artillerie van den vijand beschoot gedurende een halt uur zeer hevig het bruggen hoofd bij IkskoeL In den sector Dunaburg veroorzaakten de Russen twee ontploffingen in een zware batterij van den vijand in de streek van Illuxt. De Russen sloegen twee aanvallen van de Duitschers op Gasboenowka en de streek ten noorden van dit dorp af. In de streek van de Boven-lkwa verhinderde het vuur der Russische artillerie de pogingen van den vijand om de Russische verschansin gen met bommenwerpers te beschieten Een der Russische luchtschepen deed een aanval op de stad Podhaice en het station. Gp het station werden zeven bommen geworpen, elk van een poed, terwijl vijf bommen van twee poed en drie van één poed in de stad en op de treinloodsen vielen. De vijandelijke aeroplanes, die het lucht schip ontmoetten, ontweken het gevecht en vlogen weg. Een poging van den vijand om de Russische verschansingen in de buurt vaü'ffjgfcieszkö aan te vallen, werd verijdeld. Ten noorden van Pojan liet de vyand een mijn springen. De trechter bleef na een gevecht met handgranaten in handen der Russen. Erzeroem door de Russen veroverd. PETERSBURG, 16 Febr. (Reuter.) Erze roem is door ons genomen. De gevechten vóór den val van Erzeroem. (Officieel Russisch communiqué.) PETERSBURG, 16 Febr. Telegraafagent- schap). De generale staf deelt mede Aan het front in den Kaukasus en de kust streek hebben onze troepen, na de Turken verdreven te hebben uit een reeks stellingen in de bergen, den vijand teruggeslagen tot achter de rivier de Vitzesoe. Zooals gisteren werd gemeld, hebben onze dappere Kaukasische troepen negen forten veroverd van de stelling Deveboennu, die de vesting Erzeroem dekken, gevangenen gemaakt en 70 kanonnen en munitie veroverd. De generale staf kan tot zijn leedwezen nog niet de namen van onze dappere regi menten opnoemen, die de Turken met de ba jonet verdreven hebben. Ondanks de koude en de plaatselijke moei lijkheden is dit succes bereikt. De Turken doen alle moeite om Erzeroem van het Westen en Zuiden uit te hulp te komen. Het Zuidelijk deel van de stad staat in brand. In de streek van Khnys wordt ons offensief met goed gevolg voortgezet. De strijd om Erzeroem. LONDEN, 17 Febr. (Reuters bijz. dienst.) De correspondent van de Daily Graphic* te Petrograd geeft een beschrijving van den strijd voor den val van Erzeroem. De eene helft van het Turksche leger is verslagen en de andere helft is geheel gedesorganiseerd op den terug tocht. De hulptroepen der Koerden en Askaris en van andere bergstammen zijn geheel uit eengeslagen. De Turksche geregelde troepen leverden verschillende hardnekkige gevechten. Bij Hassen-kale werd een terugtrekkende bri gade bij het bieden van tegenstand door de Kozakkeu bestookt en uiteengeslagen. De Tur ken trokken terug langs de Pasingurivier om uit de opslagplaasten de voorraden te redden. Zij schenen vooral erop uit om een afdeeling nieuwe keukenwagens te redden. Het Russische infanterie en mitrailleurvuur verjoeg hen echter. Toen de Russen in een veroverd fort kwamen, vonden zij de hongerige Turken bezig het voedsel in de keuken te verslinden. Turksche ongeregelde troepen in een berg- stelling ten oosten van Chryskale zijn dood gevroren. 's Nachts sneden onze troepen hen af, zij beloofden zich 's morgens te zullen overgeven als zij niet ontzet werden, welk aanbod werd aanvaard. Den volgenden morgen gaf de vijand geen teeken van leven. De Russen riepen, gaven seinen, en begonnen, toen zij geen antwoord kregen de stelling te be klimmen, daar zij verraad of een hinderlaag vreesden. Zij vonden alle 200 Turken dood gevroren. Overal in het gebergte tusschen de Chorok- rivier en het plateau van Erzeroem liggen honderden bevroren lijken duizenden kisten achtergelaten munitie ten voorraden. Het zal weken duren voordat de buit verzameld is. De verschrikkingen van den strijd en de marschen namen nog toe door de lawines. Op vercbillende plaatsen zijn Koerden en Askaris door sneeuwval opgesloten en moeten van honger omkomen. Oe duikbootenoorlog. De »Dalay Mail* verneemt uit Washington, dat de politiek der Amerikaansche regeering ten opzichte van Duitschland's aankondiging inzake den onderzeebootoorlog zoo goed als is vastgesteld. Die politiek bestaat hierin, dat zoolang het voorstel van LaDsing, om schepen van stoomvaartljjnen niet te wapenen, dóór de oorlogvoerenden zal zijn aanvaard, de be staande wetgeving 7an kracht moet blijven. Daarom zal de Amerikaansche regeering erop blijven staan, dat Amerikaansche burgers, reizend met koopvaardijschepen, moeten worden geëerbiedigd. Het leveren van het bewijs, of de koopvaar dijschepen gewapend zijn of niet, komt ten laste van de gezagvoerders der cnderzeebooten, die verantwoordelijk zullen worden gehouden voor eventueele vergissingen. Oe Koningin te Zaandam. Omtrent Ret hezoek, dat H. M. de Koningin Woensdagnamiddag aan Zaandam heeft ge bracht, meldt men Na een tamelijk moeilijken tocht over het Noordzeekanaal, waar de stormwind zich ge ducht deed gelden, kwam H. M. de Koningin, die vergezeld was van freule Sloet en jhr. Hooft Graafland, ongeveer 2 uur te Zaandam aan, waar H. M. met blij gejuich werd begroet. In de raadzaal, waar een groot aantal dames en heeren, leden van verschillende bij den watersnood betrokken organisaties, was ver- eenigd, hield burgemeester Ter Laan een rede, die door H. M. belangstellend werd aangehoord. De heer Ter Laan zeide, het zich een eer en een genoegen te rekenen, Hare Majesteit als hoofd van den Staat welkom te mogen heeten. Het deed hem bovenal genoegen, om dat geen gemeente meer deze hooge belang stelling verdient dan Zaandam, dat als geen andere gemeente al reeds zoo door den oorlog in moeilijkheden was geraakt en nu nog door een nieuwe ramp werd getroffen. De aanwezigheid van de bestuurderen van verschillende colleges zal, zoo vervolgde de heer Ter Laan, Uwe Majesteit de overtuiging schenken, dat hier alles is gedaan wat mogelijk was om den nood te lenigen en uitbreidiug van de ramp te voorkomen. Behalve dat een vijfde gedeelte der stad door de ramp is ge troffen, heeft de gemeente ook nog de zorg voor een paar duizend vreemdelingen uit den omtrek, waarbij dan nog komt de zorg voor het vee. Burgemeester Ter Laan verzekerde het hooge bezoek ook hierom op prijs te stellen, wijl nu Hare Majesteit door eigen aanschouwing van de verwoestingen door het water keunis zal kunnen nemen en de overtuiging krijgen, hoezeer het noodig zal zijn, dat van regeerings- wege bijzondere maatregelen worden genomen om deze gemeente, die door een reeks van rampen werd getroffen, te helpen. De burgemeester, de verschillende corporation en personen, die in verband met den waters nood hnn diensten aan de gemeenschap ver leenen, aan H. M. voorstellende, bracht daarbij in het bijzonder hulde aan de activiteit van het Polderbestuur van Westzaan, waardoor thans het Westelijk deel en de Zaansche dorpen nog droog zyn. Hare Majesteit verklaarde zich getroffen door de vriendelijke woorden van den burgemeester, doch nog meer door de eendracht en kracht, waarmede de nood in de gemeente Zaandam werd bestreden. Hierna werden de aanwezigen persoonlijk aan Hare Majesteit voorgesteld en onderhield de hooge bezoekster zich met verschillende hunner, met belangstelling naar ieders aandeel in het groote werk vragende. Vervolgens' kwamen de auto's voor, voor een tocht door de Oostzijde langs het over stroomde gebied, die tot de grens der gemeente nabij den Wijde Wormer werd gemaakt. Inmiddels was het in wijden kring bekend geworden, dat H. M. een bezoek aan Zaandam bracht, en overal langs den weg hadden zich groepen menschen opgesteld, die de Koningin hartelijk toejuichten. Allereerst werd een bezoek gebracht aan de openbare school aan de Stadswerf, waar een groot aantal vluchtelingen onder dak is ge bracht. Met belangstelling bezichtigde H. M. de zit- en slaaplokalen en herhaaldelijk be tuigde Zij Haar ingenomenheid met de getroffen maatregelen. Ook vroeg H. M. belangstellend naar de lotgevallen der gevluchten, hoe en wanneer zij waren gevlucht en of zij nog al tevreden waren. Het deed H. M. blijkbaar veel genoegen, bevredigende antwoorden op deze vragen te ontvangen. Het belangwekkendste was het bezoek aan de Doopsgezinde kerk, waar de zieke vluch telingen worden verpleegd. Hier onderhield Hare Majesteit zich met alle zieken, vroeg belangstellend naar hun toestand en bood elk een klein geschenk aan, dat voor de mannen uit een zakje sigaren en een pakje tabak en voor de vrouwen uit een schilderijtje, een schaar in étui of iets dergelijks bestond. De kraamvrouwen, die een tuiltje bloemen aan H. M. lieten aanbieden, 'kregen een sjaal ten geschenke. Nadat Hare Majesteit een kop thee had ge bruikt, werd de tocht voortgezet. In de school aan 't Kalf troffen de netheid der lokalen en de kalme rust die er heerschte. Vervolgens wenschte H. M eens een nood- stalling te zien en werd Zij binnengeleid in het pakhuis het Oude Bonte Kalf, waar nog 20 koeien van de 70, die er gestaan hebben, waren achtergebleven. Van hier werd tot de grens gewandeld, om beter in de gelegen heid te zijn, H M. de kistdammen te_toonen. Ondanks de windvlagen, klom de Koningin boven op de kistdammen. Nadat H. M. ook nog een woning was binnengaan, die rondom en diep in het water staat en waarin desondanks nog menschen wonen, zich behelpende op den zolder, werd de grens der gemeente bereikt. Hier werd het polderbestuur van den Wijde Wormer aan de Koningin voorgesteld, waarna de terug tocht werd aanvaard. Voor het gemeentehuis nam H. M. van alle autoriteiten afscheid. Vliegongeluk op Java. Aan een telegram uit Weltevreden aan de Tel. ontleenen wij nog de volgende byzon- derheden. De legercommandant begaf zich Maandag morgen naar Soebang om het vliegkamp op Kalidjattite gaan inspecteeren. Generaal Michielsen gaf den wensch te kennen, een vliegtocht mede te maken, waarop luitenant Ter Poorten onmiddellyk alles voor een opstijging gereed deed maken. De eerste proeve mislukte, omdat er blijk baar aan het toestel iets haperde. Nadat het toestel een paar meter de hoogte was inge gaan, moest worden gedaald. Nu zou men ten tweeden male probeeren au generaal Michielsen, die niet de minste vrees toonde na de mislukking, stond er op, te stijgen. De machine werd nog zorgvuldig nagezien, en toen alles in orde was bevonden, steeg luitenant Ter Poorten met zijn passa giers ten tweeden male op. Toen de vliegmachine een hoogte van on geveer 150 meter bereikt had, zagen de toe schouwers tot hun schrik het toestel plotseling duiken en in minder dan geen tijd viel het gevaarte in razende vaart neer. De officieren, die van het schouwspel ge tuigen waren, snelden toe, en vonden generaal Michielsen onder de machine, dood en met gebroken ledematen. Een nader ondezoek wees uit, dat de ge neraal vermoedelijk zijn hals gebroken had. Luitenant Ter Poorten vond men bewus teloos met een groote hoofdwonde. Bij het afzenden van dit telegram bestond alle hoop, den aviateur in het leven te kunnen behouden. Generaal-majoor H. C. Kronouer is tijde lijk aangewezen als legercommandant. De correspondent seinde gisteren over de bagrafenis van generaal Michielsen Hedenavond heeft de plechtige teraarde bestelling plaats gehad. Aangezien men meende aldus in den geest van den overledene te handelen, had de plech tigheid niet met militaire eerbewijzen plaats. Aan de groeve werd het eerst het woord gevoerd door gouverneur-generaal ldenburg, die er op wees, hoe groot verlies het Ned,- Indische leger lijdt door den dood van dezen bekwamen, alom geëeerden bevelhebber. Generaal-majoor Kronouer, vervolgens het woord voerend, schetste generaal Michielsen als een uitnemend legercommandant, vol toe wijding voor zijn beroep, Een man, met hart voor het leger, en in alle legerkringen ook om zyn persoonlijkheid gewaardeerd. Het woord werd nog gevoerd door F. Pinke, namens de vereeniging Generaal Van Heutsz- fonds, waarvan generaal Michielsen voorzitter was, en door den heer Coenen. Zij allen spraken woorden van warme hulde. Een schat van bloemen dekte de baar. Woensdag 1. 1. slaagde bij de gehouden examens voor postradicaal onze vroegere stad genoot I. C. Bierlé, thans klerk bjj de pos teryen en telegraphie te Loos-duinen. Benoemd tot tijdelijk hulptelefoniste te Ter Neuzen mej. C. L. F. Hoste (o. v.) thans helpster bij den telefoondienst aldaar. Verplaatst de kantoorbediende J. A. Verhage te Bruinisse naar het post- en tele graafkantoor te Axel. Te Groede is overleden de heer I. Becu, wethouder der gemeente en directeur der onderÜDge brandwaarborg-Mjj. voor Zeeuwsch- Vlaanderen. Dinsdag werd tot directrice der konink lijke kantwerkschool Koningin Sophie der Nederlanden* te Sluis benoemd mej. B. van Wijk, van Enkhuizen. Voor de jaarlijksche concerten, te geven door het muziekgezelschap >Oefening baart Kunst* te Hoofdplaat zal een concertlokaal gebouwd worden op het erf van den heer C. Diericks. Uit Eede vernemen we, dat de commis saris van politie der Belgische gemeente Mal- deghem, die door de Duitschers werd weg gevoerd wegens betichting van spionnage, thans weer op vrye voeten gesteld is. Uit goede bron vernemen we, dat dezer dagen door eenige Belgische grootgrondbe zitters een vergadering zal gehouden worden om de pachten der landbouwers in Zeeuwsch- Vlaanderen te verhoogen en in evenredigheid te brengen met de groote winsten, die de boeren thans maken. Van de grens wordt gemeld, dat het in tegenstelling met de vorige week thans den Belgen binnen de te ontruimen grensstrook wonend, is verboden langs den kortsten weg naar Holland te gaan. Zjj moeten nu via Assenede en Selzaete België verlaten. Ondanks de moeilijkheden, hieraan verbonden, maken velen van de gelegenheid gebruik. De Belgische landbouwers langs de grenzen van Oost- en West Vlaanderen hebben gister van het Duitsche bestuur kennis gekregen, dat allen, die nog onbewerkt vlas hebben, dit voor 1 April a.s. moeten zwingelen. Het zal door het Duitsche gouvernement aan goeden prijs worden opgekocht tegen contante betaling. Vlaszaad voor den nieuwen oogst zal uit Duitschland komen. Oudste inwoonster vau Zeeland. De oudste inwoonster van Zeeland, mej. wed. Van Poppelen Westenbruger te Hoe- dekenskerke, is heden in den ouderdom van 103 jaar en ruim 11 maanden overleden. Maandag 1.1. zijn weer twee lerseksche visschers, die met hun vaartuigen te Brussel hun mossels verkocht hadden, door de Duitsche overheid aangehouden Een hunner had een goeden kennis uit Ierseke zonder pas meege nomen, met den ander zou hij weer terug varen. Te Antwerpen werd deze smokkelarij ontdekt en alle drie werden gearresteerd. De knechts mochten met de vaartuigen huiswaarts keeren. Tot overmaat van ramp werd een der scheepjes op de Schelde voorbij Antwerpen, door een rynaak aangevaren en bekwam 500 francs schade. Verblijf ontzegd. Door den vice-admiraal, commandant in Zeeland is aan de navolgende personen wegen» het dry ven van smokkelhandel of het daarbij betrokken zyn, het verblijf in zijn ambtsgebied ontzegd Adolf van Hoey, geboreD 29 Juli 1868 te Kemseke (B.), wonende te Clinge (B.)t verblyf houdende te Clinge (N.)Petrus Struijlaert, geboren 25 December 1871 te Clinge (B.), wonende aldaar, verblyf houdende te Clinge (N.), van beroep landbouwerChar les Ludovicus Daalmau, geboren te Graauw den 24en Juli 1877, wonende aldaar Ludo vicus Theodorus Boone, geboren te Hulst den 22 Februari 1884, wonende te Graauw Schelfhoutshoek Camiel van Boven, geboren te Clinge (Z.j, den 16 Augustus 1888, wo nende aldaarFranciscus Petrus Roelands, geboren te Graauw den 24 Juli 1890, wo nende aldaar (het Jagertje)Edmond Ver- duimen, geboren te Nieuw Namen den 9

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2