Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. jnieuwe jYiinisttr. jtet Scdswctjc. Sn dan nog niet uit. VACCINATIE. Yan het Westelijk oorlogstooneel. No. 2651. Zaterdag 19 Februari 1916. 27e Jaargang. Herplaatsing wegens misstelling. DE OORLOG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woeiisdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gelegenheid tot gratis vaccina tie en re vaccinatie door den heer A. SPRUITEN- BURG, gemeentegeneesheer, zal bestaan in de kom der gemeente op Maandag '21 Februari 1916, in het lokaal by school C op Java, 's namiddags ten half twee ure, en te Sluiskil op Dinsdag 22 Februari 1916, in een der lokalen van de openbare school, 's namiddags ten 2V, ure. De zoogenaamde trouwboekjes moeten worden medegebracht. Ter Neuzen, den 16 Februari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZING ABurgemeester L. WABEKE, Secretaris. Ongetwijfeld heeft de crisis door het be danken van Minister Treub ontstaan, eene gelukkige oplossing gevonden. Ouderdomsrente is gebracht naar Waterstaat bij Minister Lely, dus, naar we mogen ver onderstellen in veilige handen. De opvolger van Treub, Mr. v. Gijn, die geen gering aandeel gehad heeft in de voor bereiding der gewichtige wetsvoorstellen van den afgetreden Minister, heeft niet veel werk om wegwijs te worden. Stagnatie in de werkzaamheden zal der halve weinig ontstaan. Mr. v. Gijn vindt over het geheel een goede pers, niet alleen ter linker-, maar ook ter rechterzijde. Wel een minder krachtige figuur, dan Treub was, oordeelt een der bladen, maar met meer beleid. Al mist hij het geniale van een Treub, door zijn kennis van zaken en zjjn vorigen werkkring, zal hij een goed opvolger blijken. Dat bij een voorstander van de tariefwet zou wezen, heeft de nieuwe Minister zelf reeds tegengesproken. In een enkel blad van de tegenpartij klinkt een schampere toon, waarschijnlijk, omdat de crisis zoo spoedig en bevredigend is opgelost. Er is veel werk aan den winkel. De rechterzjjde stelt alles in het werk om belangrijke wetten van dit Ministerie tegen te staan. Vandaar, dat sommige bladen voortgaan met over een verbreken van het bestand van den Godsvrede, door deze regeeriug te spreken. Ging de regeeriug op de wenschen van rechts in, dan kon men er van op aan, dat de coalitie in 1917 er den kiezers telkens en telkens op zou wijzen, dat deze regeering zoo weinig tot stand had gebracht. Men gevoelt het, ons land heett aan deze regeering groote verplichtingen wat den buiten- landschen toestand betreft en de maatregelen in het land zelf, door dien toestand noodza kelijk geworden. Gelukt het de regeering bovendien groote hervormingen tot stand te brengen, die door het volk dankbaar zouden aanvaard worden, dan was er een staat van dienst, dien de rechterpartjjen met leede oogen zouden zien. Daarom zullen alle beteekenisvolle wets voorstellen eene sterke bestrijding ontmoeten. En men weet het, de Eerste Kamer is rechts, daar is de coalitie oppermachtig. Maar daarom ook zijn de provinciale ver kiezingen dezen zomer van het grootste be lang. De leden der provinciale staten kiezen de leden der Eerste Kamer. Gelukt het den vrijzinnigen de provinciale Staten van Zuid Holland om te krjjgen (en het kan, zoo links flink aaneengesloten op treedt) dan wordt de kans op omzetting der Eerste Kamer groot. Ook in ODze provincie is winst te behalen. Het is te hopen, dat flink gewerkt wordt, opdat ook Zeeland zijn steentje kan bijdragen tot het groote werk, dat nog moet worden opgebouwd. Met inspanning van alle krachten kan iets goeds worden bereikt. Dat ieder meehelpe Men is in de Tweede Kamer thans bezig met de behandeling van het Eedswetje. Het vroegere werd door de Eerste Kamer verworpen. Mr. Ort, minister van Justitie, heeft zich onverdroten opnieuw aan den arbeid gezet en een ander ontworpen, dat zooveel mogelijk met de vroeger ingebrachte bezwaren reke ning houdt. Jhr. de Savornin Lohman (Chr.-Hist.) heeft de tegemoetkomende houding der regeeriDg gevoeld en gewaardeerd. In zijne rede sprak hij die waardeering uit en maakte haar tegelijk tot eene philippica tegens zijne coalitiegenooten m. n. de anti-rev. Dr. Kuyper in de Eerste Kamer kan, als het wetje veilig de Tweede Kamer passeert, hiermede zijn voordeel doen. loch ziju nog niet allen medestanders van de nieuwe regeling. Sommigen, ook onder de Katholieken zien liever geheele afschaffing, anderen facultatief- stelling. Een der Katholieken was met aanneming van een amendement wel voor de nieuwe regeling te vinden, niet het minst uit waar deering voor dezen minister. We hopen, dat Eerste en Tweede Kamer beide de wet, die eeD tijdelijk karakter draagt, zullen aanvaarden. Want alle partijen zijn het er over eens, dat de huidige toestand niet bestendigd kan blijven, dat er verandering moet komen. Dan ook niet over kleinigheden gevallen In een telegram van de Unievergadering te Maasland werd de stille bede uitgesproken, »dat toch inzake het schoolgeding nimmer definitieve vrede mocht gesloten worden, dan na de zegepraal van het beginsel dat Groen van Prinsterer op onze banier had geborduurd", schrijft de Standaard. Het beginsel van Groen was, de Vrije School regel en de Staatschool uitzondering. Een driestar in het anti-revolutionaire hoofd orgaan wees er Zaterdagavond op, dat de an ti-revolutionairen toch vooral niet moeten denken, dat ook al wordt de subsidie ten langen leste ten volle verstrekt de school strijd zal zijn geëindigd. »Van Groen's leuze laten we voor geen millioenen schats af", eindigt in de tale des krijgsmans, wiens nooit volprezen naam Kujj- per is. We wisten het reeds, maar voor ons, voor standers van de Openbare School, is het goed, dat Dr. Kujjper het toch nog eens zegt. We mochten eens inslapen en denken, dat de strijd na de financiëele gelijkstelling zou zijn afge- loopen We moesten eens denken, dat de klewang wettende schare zou wijken als de millioenen de noodlijdende kassen hebben gevuld Laten we het ons niet voorstellen. Laten we waakzaam bljjven, want de be lager van de Openbare School, die niet eer zal rusten vóór 3/3 deel der natie de Bijzon dere School verkiest, is buitengewoon waak zaam. Laten we den strijd blijven voeren, zooals we hem tot heden hebben gevoerd, onder de leuzeWilt ge Uw bijzonder onderwijs, goed wilt ge Uw subsidie, goed maar blijve tevens de Openbare School als de hoeksteen en het bolwerk van een gezonde volksont wikkeling de school voor hen, die wars van godsdienstige en politieke dogma's hun kinde ren willen doen leeren wat des kinds is. Voorstanders van deze school, blijven wij allen met het geweer aan den voet, want de vijand laat niet af. De algemeene toestand. Erzeroem is in handen der Russen gevallen. Nadat de Russische legers negen der forten van de stad hadden genomen, was het duide lijk, dat de stad het niet lang meer zou kunnen uithouden. Dit is de derde maal, dat de Russen Erze roem bezetten. De eerste maal geschiedde dit in 1829, als gevolg van de overwinning van de Russen onder Paskewitsj in de vlakte van Erzeroem. Toen viel het geheele pasjalik Erzeroem, met de hoofdstad, het bolwerk van Turkije tegen Rusland, in handen van Paskewitsj. Het werd echter bij den vrede van Adrianopel, in Sep tember 1829, aan den Sultan terug gegeven. In den Russisch-Turkscben oorlog van 1877 78 werd Erzeroem opnieuw door de Russen bezet. Bij Dewe-Boyun, in de nabij heid der vesting, versloegen de Russen op 4 November 1877 het Turksche leger, en in Februari 1878 werd Erzeroem bezet. Doch ook toen werd bij den vrede van Berlijn Er zeroem aan de Turken gegeven. Erzeroem, de oud-Armeuische stad Karin, die door de GriekeD Karana werd genoemd, werd door den Byzantijnschen Keizer Anasta- sios I versterkt en als vesting Theodosiopolis genoemd. In het begin der zesde eeuw werd de stad door de Perzen genomen, doch door de Byzantijnen heroverdin het einde dier eeuw was de stad opnieuw in handen der Perzen, die een groot deel inwoners wegvoer den en naar Hamadan brachten. In 647 ver overden de Arabieren de stad, en hoewel her- haaldeljjk met de Grieken om het bezit der vesting werd gestreden, bleef zij tot 1047 in handen van de Arabieren. Toen de stad Ardzn door de Perzen verwoest werd, vluchtten de inwoners naar Karin, dat sedert Ardzn Rum (het Grieksche Arzen) genoemd werd, waar uit Je naam Erzeroem ontstond. In 1201 viel de stad in handen der Seldsjoeken, in 1247 in die der Mongolen, in 1472 in die der Perzen, en in 1522 in Turksche heerschappij, waarin zij sedert is gebleven. Erzeroem is de hoofdstad van het Turksche yilajet van dien naam, waarin de sandsjaks Erzeroem, Erzingtan en Bajesid gelegen zijn. De stad is uit een strategisch en commercieel oogpunt zeer belangrijk zij ligt nabjj de bron van den Euphraat (Karasu) op den zuidooste lijken rand van een 30 K. M. lange en 10 15 K. M. breede, zeer vruchtbare hoogvlakte die naar het noorden en zuiden door berg randen beschut is. Het klimaat is er zeer koud (gemiddelde temperatuur 6.4°, in Au gustus 22°, in Januari 10°). De stad ia omgeven door een dubbelen steenen muur met diepe grachten in de citadel is het ver blijf van den pasja. Door de ligging aan den grooten handelsweg van Trebisonde naar Te- briz is Erzeroem een stapelplaats voor kara vanen en is het een der bloeiendste steden van het oosten. Wel heeft de handel zeer veel geleden door den voortdurenden strijd in dit gebied, door de landverhuizing vau Ar meniërs en door de Russische pogingen, om den nandel over Russisch gebied te leiden maar toch is Erzeroem nog een der groote handelsplaatsen van Armeniëde jaarlijksche handel wordt op 12 millioen gulden aange geven de doorvoerhandel ia ongeveer vier maal grooter. V oor de derde maal is Erzeroem thans in handen der Russen gevallen. Of het nu Rus sisch blijven zal In de Times" vinden wij nadere bijzon derheden over het verlies van een loopgraven stelling van 800 meter tusschen den bekenden heuvel 60 en St. Eloi, door de Engelschen. Sedert verleden week Vrrijdag toonden de Duitschers ten zuiden van Yperen groote ac tiviteit zij begonnen met een beschieting van de loopgraven oostelijk van Boesinghe, bjj de spoorwegbrug, gevolgd door een aan val op de loopgraven. Een Duitsche afdeeling slaagde er in tot in de Engelsche loopgraaf door te dringen, doch bij een tegenaanval werden zij er weder uit verdreven. Den volgenden dag openden de Duitschers een hevige beschieting van de Engelsche stellingen tusschen de loopgraven bij Boe singhe en die ten zuiden van den weg naar Pilken. Tegelijkertijd werden ook de Fran- sche stellingen meer naar het noorden onder vuur genomen. Voornamenljjk gold de be schieting plaatsen in den rug van de Engelsch- I ransche stellingen, klaarblijkelijk om den aanvoer van versterkingen naar de voorste linie te beletten. In de Duitsche loopgraven werden manschappen met opgeplante bajonet gezien, waaruit men opmaakte, dat aanvals plannen bestonden, die echter door de hevige artilleriebeschieting van Engelsche zijde niet werden uitgevoerd. Op drie plaatsen, kwamen kleine Duitsche afdeelingen uit de loopgraven, maar deze werden neergeschoten. /jOo ging het voort tot den nacht van Maan dag op Dinsdag. Na een hevige artilleristische voorbereiding gingen de Duitschers toen tot den aanval over en slaagden zij er in, de be doelde Engelsche loopgraaf, ten noorden van het kanaal van Cemmines te nemen. Het Duitsche legerbericht, dat wjj door telegrafische storingen ten gevolge van den hevigen storm, niet ontvingen, meldt, dat verschillende Engelsche tegenaanvallen, om de verloren stelling te hernemen, werden af geslagen. In Champagne hebben de Franschen, volgens het Duitsche legerbericht, verschillende aan vallen ondernomen om de stellingen, die zjj bij Tahure verloren, te hernemen deze werden echter alle afgeslagen. Het Fransche legerbericht meldt echter, dat de Franschen een deel der vooruit ge schoven posities, die zij ten oosten van den weg Tahure—Somme Py verloren hadden, hebben hernomen. „De berichten van de andere gevechtsfronten zijn van weinig beteekenis. De geallieerden doen een plechtige belofte aan België HAVRE, 16 Febr. (Havas.) Maandag j.l. vervoegden zich de gezanten van Frankrjjk, Groot-Britanië en Rusland bjj een koning der Belgen, ten huize van baron Beyens, den ministsr van buitenlandsche zaken" te St. Adresse (bij Havre). De Russische gezant, prins Koudecheff, richtte uit naam zjjner ambtgenooten de volgende woorden tot den minister »De geallieerde mogendheden, die de ver dragen hebben onderteekend, waarbij de on afhankelijkheid en neutraliteit van België wordt gewaarborgd, hebben besloten door een plechtige daad de beloften te hernieuwen, die zij uw land hebben gedaan. Dienvolgens hebben wjj, gezanten van Frankrjjk. Groot- TER IEIMSCH VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1