Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Verdiend. Van liet Westelijk oorlogstooneel. No. 2650. Woensdag 16 Februari 1016 27 e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 eent toot binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No IS. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 60 eent; elke regel meer 10 cent. Bjj abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Zonder hoofdelijke stemming besloot de Tweede Kamer de vorige week over te gaan tot de orde van den dag ten opzichte van het adres Van Aalst c.s. Wij hebben de bedoeling van dit adres niet begrepen. Zoo het de strekking had hulde te brengen aan Treub, dan hadden de heeren toch moeten weten, dat deze op andere wijze beter tot haar recht ware gekomen. Bedoelde men de Tweede Kamer een reprimande te geven, dan is men op deze wijze allesbehalve kiesch opgetreden tegen den heer Treub. Bovendien hadden de heeren in dit geval ook een anderen weg moeten kiezen, n. 1. den weg, die leidt naar de kiesvereenigingen, die candidaten stellen. We hebben dan ook over deze beweging onze schouders opgehaald. De heeren zjjn intusschen van een koude kermis thuisgekomen, want de Tweede Kamer heeft geeuwend het adres naar de prullemand verwezen. Het voorstel der commissie luidde »De Commissie van de verzoekschriften, in hst midden latend of bedoeld stuk te beschouwen is als een verzoekschrift, vermits er niets in wordt gevraagd en van oordeel, dat indien het als zoodanig is te beschouwen, het verwondering wekt, dat de onderteekenaars geen acht hebben geslagen op artikel 77 lid I der Grondwet, stelt voor dat de Kamer ten aanzien van dit stuk zal overgaan tot de orde van den dage. Nu luidt art. 77 lid I »De Koning stelt ministerieele depar tementen in, benoemt er de hoofden van, en ontslaat die naar welgevallen.* De les is verdiend. DE OORLOG. De algemeene toestand. De gevechtsactie op de verschillende oor- logstooneelen is wel iets krachtiger, maar groote wijzigingen zijn daarvan nog niet het gevolg. Het blijft bij aanvallen en artillerie beschieting, bij mijnen- en sappen-strijd, waarbij een enkel gedeelte eener loopgraaf wordt ge nomen of herwonnen, maar waarvan het resul taat op een uitgebreide kaart niet kan worden aangegeven. Het is een quaestie van enkele meters, waar kilometers noodig zijn, om een beslissing iets nader te brengen. Ter zee is nu niet alleen het Duitsche be richt van den slag bij Doggersbank tegenge sproken door de Engelsche admiraliteit, die mededeelt, dat de aangevallen kruisers slechts mijnenvisschers waren; thans meldt de Fran ache minister van marine, dat het slagschip »Suffrenc dat volgens een Duitsche marine- bericht bij de Syrische kust door een onder zeeër zou zijn getorpedeerd veilig en wel in de haven van Toulon ligt. Wel bestaat in Fransche marinekringen vrees voor den kleinen kruiser »Amiial Charnerc die aan de Syrische kust kruiste en waarvan sedert 8 Februari niets meer is vernomen. De »Amiral Charnerc is een gepantserde kruiser, die in 1893 werd in dienst gesteld het schip meet 4800 ton, heeft een bemanning van 375 man en voert 16 stukken, waarvan 2 van 19.4 c.M. De commandant van de Duitsche duikboot schijnt dezen kruiser voor de »Suffren* te hebben gehouden, zooals zijn ambtgenoot van de Duitsche torpedoboot-flottielje de motor vaartuigen voor mijn-visschen, die bjj Doggers- bank stoomden, voor kruisers hield. In Albanië rukken de Oostenrjjksch-Hon- gaarsche en Bulgaarsche troepen snel voort. Zaterdag werd gemeld, dat de Oostenrijkers Tirana, de woonplaats van Essad-pasja be zet hadden, een plaats die in de geschiedenis van Albanië in de laatste jaren een zoo groote rol heeft gespeeld. De stad ligt op een smallen vlakken bergrug, tusschen de rivieren de Gjol en de Ljane en vormt een belangrijk knoop punt van wegen. De Oostenrijkers hebben weder de hoogten tusschen Preza en Durazzo en de stad Bazar- Sjak aan de rivier de Arzen bezet, waardoor hunne positie nog versterkt wordt. De Bulgaarsche troepen hebben volgens ontvangen berichten El Bassan en Fieri bezet de laatste plaats ligt 25 K M. van Valona, zoodat men weldra kan verwachten, dat de Bulgaren daar met de Italiaansche bezetting van Valona zullen slaags raken. Reeds daardoor zullen de Italianen genood zaakt worden, meer aandacht aan den Balkan te wjjden. Trouwen, ook Briand's zending schijot er wel mede in verband te staan, om de Italianen over te halen, eveneens een lan dingskorps naar Saloniki te zendeD. Voor de verdediging van deze Grieksche stad tegen een mogelijken aanval der in Servië staande legers van de Centraal-Europeesche bondgecooten, hebben de Fransche troepen nieuwe maatregelen genomen, door hun stelling uit te breiden tot Yenitzo en Verria, dus ook tot den spoorweg van Saloniki naar Monastir. Omtrent de toestand der Engelsche troepen in Mesopotanië meldt een officieel Engelsch bericht nog, dat tusschen Nasiriveh, aan de Eufraat, en Koet-elAmara aan de Tigris, een Engelsch verkenningsdetachement werd uit gezonden, om te ontdekken, of er Turksche troepen ten zuiden van Koet waren. Op dien tocht ontmoette de colonne een afdeeling vij andelijke Arabieren, die hier aanvielen daarbij werden 373 Engelschen gedood of gewond. Den volgenden dag werd een strafcolonne uit Nasiriyeb afgezonden, die de Arabieren overviel en vier hunner dorpen in brand stak. Hij sehjjnt dat de Turksche troepen macht in Mesopotanië belangrijk versterkt zal worden. Een Reuter telegram uit Athene m-ldt ten minste, dat een aanzienlijke Turksche troe penmacht naar Tweestroomenland wordt ge zonden in verband hiermede staat waar schijnlijk het »Times* bericht uit Boecharest, dat 25,000 man Duitsche troepen te Roests- joek ia Bulgarije aankwamen op weg naar Turkije. Daardoor zal de actie in Mesopotamië waarschijnlijk nog winnen aan belangrijkheid. Officieele communique's BERLIJN, 14 Febr. (Wolff.) Officieel: De levendige artillerie-gevechten duren op een groot gedeelte van het front voort. Gedurende den nacht heeft de vijand zijn vuur weer op Leus en Lieven gericht. Ten Z. van de Somme ontwikkelden zich levendige gevechten om het vooruitspringende en uitgebreide sappen-hoofd van onze stelling. Wij hebben deze loopgraaf, die aan omvat tende aanvallen bloot stond, opgegeven. In hampagne zijn twee vij an delg ke tegen aanvallen ten Z. van St. Marie a Py afge slagen. len N.W. van Tahure hebben wij den Franschen door een stormloop meer dan 700 M. van hun stelling afgenomen. De vjjand liet 7 officieren en ruim 300 man als gevan genen in onze handen en verloor 1 machinege weer en vijf mijnwerpers. De handgrauaatgevechten ten O. van Maison de Champagne zijn tot stilstand gekomen. Ten Z. van Lusse, ten O. van St. Dié, hebben wij door ontploffingen een gedeelte van de vijandelijke stelling vernield. Bij Obersept in de nabijheid van de Fransche grens ten N.W. van Pfirt hebben onze troe pen een Fransche loopgraaf over eeu uitge strektheid van 400 M. genomen en hebben wij nachtelgke tegenaanvallen van den vjjand afgeslagen. Eenige dozijnen gevangenen, 2 machinegeweren en 3 mijnwerpers vielen in onze handen. Duitsche vliegtuigeskaders hebben de spoor weg-emplacementen en kampen van den vjj and aan het noordeljjk gedeelte van het front aan gevallen. PARIJS, 14 Febr. (Havas.) OfficieelIn Artois hebben wjj een mjjn doen springen ten Zuiden van den weg van Neuville naar La Folie. Ten Zuiden van de Somme zijn de Fransche troepen er gisteren tegen het vallen van den avond door een aanval op de Duitsche werken ten Zuiden van Frise in geslaagd eenige ge deelten van vjjandeljjke loopgraven te bezetten. Bij een tegenaanval is de vjjand door het vuur der Franschen weggemaaid. Een Duitsche compagnie, die door de Fran schen werd omsingeld, is in de pan gehakt. Zeventig overlevenden hebben zich overgegeven. Wjj hebben eeu honderdtal gevangenen ge maakt. Ook hebben wij verscheidene machine geweren vermeesterd. Volgens het zeggen van krijgsgevangenen en blijkens het aantal op het slagveld achter gebleven ljjken, hebben de Duilschers aanzien lijke verliezen geleden. In Champagne hebben wij bij een aanval, dien de Duitschers gisteren uitvoerden teu Oosten van den weg van Tahure naar Somme- py, drie mij no vens doen ontploffen, die tevoren in gereedheid waren gebracht onder de voor uitgeschoven stukken loopgraaf, waarin het den Duitschers gelukt was vasten voet te krjjgen. PogingeD om in den hulploopgraaf door te dringen mislukten ten eeneumale. Ondanks de zware verliezen, door de ont ploffing van onze mijnen en ons geschutvuur veroorzaakt, handhaven de Duitschers zich in de voorste stukken loopgraaf. In den Boven-Elzas zjjn de Duitschers door een nieuwen infanterie-aanval, ten Oosten van beppois, voorafgegaan door een verwoede be schieting, in het bezit geraakt van ongeveer 200 meter loopgraaf. De Franschen hebben door een onmiddelljjken tegenaanval het grootste deel van het terrein herwonnen. Er blijft in deze streek een hevig artillerie gevecht woeden. PARIJS, 14 I ebr. (Reuter.) Officieel avond- bericht In België heeft onze artillerie een munitiedepot ten noorden van Boesinghe in de lucht doen vliegen. De vjjandeljjke infanterie ten noorden van Soisson heeft gisterenavond na een zware be schieting een poging gedaan om storm te loopen, doch is onmiddelljjk door ons geschut- en geweervuur tot staan gebracht. Zwaar geschutvuur in Champagne. De vjjand heeft in den Boven-Elzas de vooruitgeschoven loopgraven jten Oosten van Seppois, die wjj 's nachts heroverd hadden, zwaar beschoten. Wjj hadden de stellingen, die volkomen stukgeschoten waren, ontruimd, Onze artillerie heeft in dezelfde streek vjj andeljjke versterkingen, die in kleine groepen trachten vooruit te dringen, met granaten be schoten. LONDEN, 14 Febr. (Reuter.) OfficieelDe Duitschers seinen draadloos dat zij 40 En gelschen gevangen hebben gemaakt in eeD gevecht bjj Pilken. Wjj hadden in dit gevecht 2 (blijkbaar heeft hier een ander getal ge staan Red.) vermisten, waarvan vermoe delijk 8 zijn gedood. Zij zjjn bjj de vervolging van de Duitschers, toen die naar hun loop graven terugtrokken, verloren gegaan. Gisteren zjjn er 17 luchtgevechten geleverd. Een groot vijandelijk vliegtuig met 2 motoren is binnen de vjjandeljjke linies tot landen ge dwongen. In het laatste etmaal heeft de vjjand 7 mjj- nen doen ontploffen, ten zuiden van Fosse 8. De ontploffingen, voorafgegaan, door een hevige beschieting, werden gezolgd door een zwakken aanval van infanterie. Slechts weinig vjjan deljjke soldaten bereikten onze loopgraven, waaruit zij dadeljjk weer met handgranten werden verdreven. De groote baan naar de Yser. 't Ge vallen vliegtuig. Hansi. Alarm in den nacht. Onder Duitsch bestuur. Brugge gestraft. De correspondent aan de grens schrijft »De meeste Duitschers, die naar de Yser trokken, zjjn voorby men deure gegaan", ver telde me een reeds bejaarde vrouw, die met eenige landgenooten naar Amerika verhuisde. Er wijken er veel uit Vlaanderen naar Ame rika uit. »Ik woonde te St. Andries, bjj Brugge, aan de groote bane. In 't eerst trokken de Duit schers met muziek weg. En wij waren als verslagen. Zooveel troepen van 's morgens tot 's avonds, altijd maar soldaten, wagens, kanonnen. En moest ons legertje daar nog tegen vechtenMaar het beeld veranderde gauw. We zagen stoeten van den Yser te- rugkeeren. Heere God, dat vergeet ik nooit auto's, wagens, boerenkarren, al vol gewonden. Al naar Brugge Soms sijpelde 't bloed tus schen de reten. En eiken dag nieuwe aan voer. Brugge, ons dorp en andere in de buurt lagen vol. En nu al zestien maanden zagen we troepen gaan en keeren. Veel andere soldaten nu 1 Als ze weerekomen om te rusten, spakken (strompelen) ze van vermoeidheid en velen vallen door de knieën. Sljjk van top tot teen met heele plekken op de grjjze uniform. We waanden daarachter 't front en hebben veel gezien. Dicht by men huis viel een vliegmachien twee Engelschen zaten er op. VaD een hingen d« darmen uit 't lijf. De ander leefde nog, maar zen beide beenen waren gebroken. We hoorden bommen kletsen op Brugge en waren zelf benauwd. Maar ik moet zeggen, dat er nu al in lang te Brugge geen meer gesmeten zjjn. Te Oostende wel, en er zjjn daar bur gers dood ook. Maar al woonden we maar drie uur van Ostende, de stad scheen voor ons niet meer te bestaan. De Duitsche soldaten hebben 't vroeger beter gehad dan nu. Er was er bij ons een Hansi heette hg. Hg was een overste en smoorrijke. Niet getrouwd en van zijn moeder kreeg hjj veel geld. »Eet gij geen vleesch vroeg hij eens aan ons. »Vleesch", zei ik. 't Is te duur voor men- schen lijk wij. Hij antwoordde niet, maar zjjn ordonnans een met een bril op moest ons eiken dag een schoone, groote brokke vleesch brengen. Dat was vroeger, maar nu is 't zoo weel derig niet meer. De soldaten mogen zelfs de restjes van de keuken niet meer weggeven die zijn voor 't vee en de zwijns (varkens) van hun stallen, ljjk ze er te Scheepsdale (bjj Brugge) hebben. Ze klagen over den kost en toch, als ze in verlof gaan, nemen ze nog pakken vol eten naar Duitschland mee. Ze spreken er niet gaarne over, maar 't moet in Duitschland nog wat anders zjjn dan bjj ons. t Is stil aan de Yser. In den laatsten tjjd brulden de kanonnen weer zoo luide, dat we zeiden, »er is iets gaande". En in den nacht hoorden we alarm blazen. Uren klonken stap pen voor de deur. De soldaten marcheerden weg. 'k Kon niet slapen, 'k Peinsde, hoeveel gaan er weer naar hun dood Yoorzeker schreemden (weenden) er vele want, meneere, geloof het of geloof het niet,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1