Eenige oproeping. m LOSSING EIERKOLEN II Verhuisd: Gevestigd I KANTOOR J.A. KLAASSEN en Co. 811 „Ter Neuzenscli Volksblad." liï KEEL IS BE til Dl LOME! m Wanneer het weder guur wordt ABDIJSIROOP ABDIJSIROOP ABDIJSIROOP een ruime keuze in Zwart en Gekleurd Firma J. L. JURRIJ~H0EEl GEOPEND nieuwe Rijwielzaak, A. F. MANNAERT=GEERS, Rijwielen, Onderdeelen als Banden, enz AMESTASCHJES ■i Gebr8 HAMERLINCK, J. D. DIJK, NAAIMACHINES EN ONDERDEELEN. de Molc, TER NEUZEN. De dienst MWWiHOEDEkENSïERKE blijft TIJDELIJK gestaakt, LEDENVERGADERING m den Bond voor Staatspensionneering, van Kersstraat No. 7 Nieuwstraaf No. 10 J. A. KLAASSEN. Verder verkrijgbaar Bruinkolen, Briquetten en Engelsche kolen, Huhr-Kachelkolen. Geklopte Belg. Cooks. Speciale Inrichting voor alle voorkomende reparatiën van Rijwielen en Naaimachines. Speciaal tarief voor Lakken en Nikkelen van Rijwielen. Snrylien van oude Rijwielen en Naaimachines Steeds voorhanden 2de hands Rijwielen. A. F. MANNAERT-GEERS. STEEDS NOUVEAUTE'S m ALLE PRIJZEN. i 'iTOOMBOOT 1)1 KN8T OP DE WESTER-KCHELDE. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn Vlissingen—Breskens—Neuzen. Van 15 Januari 1916 tot nadere aankondiging. Alle booten leggen te Borsselen aan. Lijn WALZOORDEN-HANSWEERT-VLAKE. Hiermede wordt bekend gemaakt dat de eerste Maandag van elke Maand van half vier tot half vijf zitting wordt gehouden tot uitbetaling van de huur- bons in het lokaal op Java. HET BESTUUR. Afd. TER NEUZEN, op Maandag 7 Februari 1916, 's avonds te half negen, bij Mej. Wed. MICH1ELSEN, Markt, spoedeischend ter bespreking „oprichting Afd. HOEK". HET BESTUUR. SMUK Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Ter Neuzen en Omstreken bekend, dat hij zich gevestigd heeft als Hopende door een vlugge en nette bediening zich een ieders gunst waardig te maken. Beleefd aanbevelend, Tholensstraat 63. A. VAN WIJCK. naar Ter Neuzen, 4 Februari 1916. van voor rekening van Schiittershofweg. Ter Neuzen. Nieuw komiek Voordrachtenboek, met 26 hoogst komieke Voordrachten, ko mieke scènes, Coupletten enz., voor alle vroolijke partijen. INHOUDEen pantoffelheld. De drie lotelingen. Een straat-type. Vrienden raad. Snijder Wop Wap Wip. Jaap Jansen. De winkelbediende. Ik ben te goed. Een leugen. Mijn liet Truitje. De pakjesdrager. Nieuwe uitvindingen. Allerlei. De heldhattige schutter. Ik houd mij stil. De gemeentebodn. Ge gronde waarheden. De X-stralen. De droog- en en nat-komiek. De groentekoop- man Een man van voorname afkomst. De tevreden man. Verkouden zjjn. Waarom men trouwt. Een relletie. Het. geheele öoek met de 26 splinternieuwe zeer komieke voordrachten, met aanwijzing hoe men de stukken moet voordragen, wordt goed verpakt franco per post toegezonden, na ont vangst van postwissel a, f 0 55 of van post zegels, door den uitgever Oude Kijk-in-'t Jatstraat 66, GRONINGEN. Abhonneerd U op het Verzuimt gij ooit den schoorsteen van Uw huis te doen reinigen, van het vastzittende roet Neen, want gij weet, dat gij daarmede een schoorsteenbrand voorkomt en Uw kachel heter trekken zal. Verzuim dan ook nooit den schoorsteen van Uw longen te reinigen, van het slijm en stof, dat zich daar beeft vastgezet. Gij moet inzien dat gij daarmede een ontsteking (catarh) voorkomt en Uw ademhaling weer diep en vrij kan worden. moet gij de vastzittende slijm en ziektekiemen trachten te doen loskomen doer de moet gij Uw ontstoken slijmvliezen verzach ten en genezen en dit ti achten te bevorderen door de moet gij elk beginnend hoestje of kuchje dadelijk beetrpden door de welke eigenschappen bezit om (le ontsteking veroorzakende slijm te verwijderen, welke de ontstoken slijinvliezén heerlijk verzacht, welke bij tijdig gebruik dikwijls ernstige gevolgen voorkomt. Door velen geroemd als een beproefd huismiddel bij asthma, bron chitis, catarh, influenza, siijin en kinkhoest, hevige verkoudheid, hardiiekkigcn hoest, heeschheid, keelpijn. Prijs per flacon van pl.m. 230 gram 1.50, van pl.m. 550 gram 2.05> van pl.m. 1000 gram 3,55. Eischt ROODEN BAND met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar bij alle Drogisten en de meeste Apo thekers, en te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN OVERBEEKE - Leunis Axel, J. H. VAN DIXHOORN en L B. A. ROLFF Lz Hulst, F. L. VERWILGHËN- v. d. Hooft; Zaamslag D. RIEMENS Janssen. de nieuwe üxelsche weg, Ter» Neuzen Vertegenwoordiger der bekende Rijwielfabriek „TRANSVALIA". Gx>oote voorraad Aanbevelend, UREN VAls VERTREK Amsterdammhe tijd D A G E L O K S Van Vlissingen naar Breskens vm. 7,50 10,— 11,15 a) nm. 12,10 b) 3,43 c) Breskens Vlissingen 8,20 10,45 nm. 12,40 1,— a) 4,10 c) Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 7,15 9,20 nm. 12,10 d) 3,43 c) Vlissingen 7,30 9,10,49 nm. 3,15 Ter Neuzen a) Deze reizen worden op de Zondagen niet gemaakt. b) Bij vertraging van trein 12,02 kan op de werkdagen de boot naar Breskens wacht» tot een uur. c) Bij vertraging van trein 3,36 kunnen de booten van 3,43 naar Breskens en naar Neotn w.-.chten, zoolang de omstandigheden dit toelaten. Is de boot naar Breskens later vertrokkei dan 3,43 dan vertrekt ook de uit Rreskens terugkeerende boot later dan 4,10 en wordt aao- sluiting op den om 4,50. van Vlissingen vertrekkenden trein waarschijnlijk gemist. d) Bij vertraging van trein 12,02 kan de boot naar Ter Neuzen tot een uur wachten GOEDEREN en VEE zullen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. De stooiuhootdicnst neemt ten aanzien van het vervoer van passagiers, goederen en vee geene verantwoordelijkheid op zich. Van I Februari 1915 tot nadere aankondiging. van Walzoorden n. llansweert per boot, vm. 6,05, 9,05a, nm. 1, 3,45, 7,— Hans weert Vlake per tram, 6,35, 9,35, 1,30, 4,15, 7,30.| Vlake llansweert per tram, 8,08, 11,256, 2,40c, 5,45, 8,30. llansweert Walzoorden per boot, 8,26«, 11,456,,, 3,—c, 5,58, 8,48. Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. Bij vertraging van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht de boot op de tram. c Des Dinsdags wacht de train tot 2,50 op den markttrein van Goes en wacht de boot op de tram. en r' V •*- V 'i C REP ON.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4