44MBEIEI KLOOSTERBALSEM :Vl Loop der bevolking le Ter Neuzen. CORNELIS VAN DER HOOFT, Kerknieuws. Rechtszaken. Gemengde Berichten. INGEZONDEN STUKKEN. Laatste Berichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentiën. Wordt gij gefolterd door Wacht niet tot dat het telaat is. Verzacht onmiddellijk uw lijden. die onderstelde, dat de Commissie den to3stand niet ter plaatse had opgenomen, van oordeel was, dat een nieuw privaat met privaatput, voldoende aan de bepalingen van art. 17 der B.V. moest worden gebouwd. Wij hebben daarop meedegedeeld, dat eene voorloopige voorziening ons voldoende voorkwam, omdat de woning Vischsteeg no. 3 in afzienbaren tijd door ons voor onbewoonbaarverklaring zou moeten worden voorgedragen. Tengevolge een klacht van den bewoner van de woning Tholensstraat no. 28 over het privaat van no. SO, werd de eigenaar van laatstbedoeld perceel op ons advies aange schreven, den achtermuur van den privaatput tot aan de zitting geheel te vernieuwen. Op een verzoek om vergunning tot verbou wen van het pand Stationsweg no. 12, terwijl daarbij moest afgeweken worden van art. 10 en 35, le alinea der B.V., adviseerden wij gunstig. Van de bewoonster van de woning wijk O no. 132 kwam een klacht in over last van hat privaat van O no. 133. Een onderzoek ter plaatse had het gevolg, dat wij voorstelden het privaat te doen verbeteren, maar tevens den achtermuur van het schuurtje en den zinken vergaarbak van de dakgoot met daaraan verbonden afvoerpijp van eerstgenoemd perceel te doen vernieuwen. B. en W. verzonden daarop de gewenschte aanschrijvingen. Te gen het verleenen eener vergunning tot verbouwen van de woning Lange Kerkstraat no 40 met afwijking van de bepaling van art. 17, 5e alinea der B.V. hadden wij geen bezwaar. Eene klacht van de bewoonster van West- kolkstraat uo. 28, over last en stank van een urinoir van het perceel Dijkstraat no. 85, werd onderzocht en gegrond bevonden, waarop door B. en W. op ons voorstel een aanschrij ving tot verbetering werd gedaan. De tweede draad. Omtrent den aanleg door de Duitschers van een tweeden afsluitingsdraad op c.a. 100 M. afstand van den thans bestaanden, meldt men, althans wat Koewacht en omstreken betreft, dat alleen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Hier en daar worden schuren en stallen, heggen en omheiningen afgebroken, greppels, slooten en diepten gevuld. Alle men- schen binnen die streek wonende moeten ver huizen in de kom van het dorp slechts zjj, die vlak aan den electrischen draad wonen. Op sommige punten langs de grens wordt de bestaande afsluiting eenvoudig verlegd en zoo worden boerenerven, volkomen in overeen stemming met den wil der bewoners, maar tegen een tegemoetkoming van zooveel honder den marken als met de gegoedheid der betref fende bewoners is overeen te brengen, uitge schakeld zulke menschen kunnen dan tenminste blijven waar ze zijn. Wat er met de nu ledig staande huizen binnen die strook gebeuren zal Velen ver diepen zich ook in gissingen wat er met en op die vrijkomende strook gebeuren zal. Men praat van een model grensweg van, om vooral niet te weinig te noemen, 20 M. breedte voor automobielen weer anderen beweren dat er ook een tramlijn zal aangelegd worden van Oostende naar Antwerpen. Maar geen enkel, zelfs geen Duitsch militair die iets definitiefs weet mede te deelen. Een bom te Westkapelle. Donderdagmorgen om kwart «oor 10 werd heel Westkapelle opgeschrikt door een hevige ontploffing, 's Morgens reeds was een mijn drijvende aan de kust opgemerkt, die op ge noemden tijd tegen een paalhoofd voor den molen op den dijk terechtgekomen is en ont plofte. Gelukkig vallen geen persoonlijke ongelukken te betreuren. Wel is er heel wat materieele schade aangericht. In de on middellijke nabijheid waren een paar arbeiders aan het kramatten. Zij zagen een rookwolk opstijgen, wierpen zich neder en beschermden zich met bossen stroo tegen de stukken jjzer, die als sneeuw boven hun hoofden door de lucht vlogen. Op een afstand van 200 M. waren eveneens eenige dijkwerkers aan het werk. In vele woningen in de buurt van den molen zijn de ramen totaal ingedrukt, zoodat de kamers als het ware bezaaid werden met stukken glas. In de woning van den heer Dekker, de opzichter van den polder Walche ren is een groot bazaltblok op hat dak terecht gekomen, dwars door het zinken dak gegaan en in gruizelementen op de bovenkamer uit el kaar gespat. In zijn kantoor is een groote lamp op de taiel terecht gekomen. In een paar woningen kwamen stukken ijzer in de kamers terecht, in de Noordstraat, een heel eind van de plaats waar het ongeluk gebeurde verwijderd, is een groot stuk lood op een achterplaats terecht gekomen. De molen, waarbij de ontploffing plaats had, is er oogenschijniijk goed afgekomen, alleen zijn een paar ruitjes ingedrukt, doch van de wo ning van den molenaar onder aan den dijk zijn de rgmen totaal vernield. In de school ontstond een paniek. In het lokaal van de derde klasse werd een ruit stukgeslagen, Van het paalhoofd zijn slechts enkele palen vernield. Zondag Februari 1910. Ned. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. Yoorm. 91/, u., en nam. 2 u., Da. A. Tim- merman. Sluiskil. Voorm.91/, u., en nam. 2 u„ dhr. L Dek Halst. Voorm. 9»/a u„ Da. L. M. 'de Boer. Gereformeerde Kerk. Ter Neuzen. Voorm. 9 u., en nam. 2 u., Da. Binnema Van Arum. Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u en 51/, u., Da. Overduin. Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat) Ter Neuzen. 9 u., 2 u., en 5>/t u., Leeakerk, Lokaal „Eben-Hnëzer" (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. Nam. 51/, u., Evangelisatie. In de loop dezer week zijn alhier de vol gende personen gevestigd M. Vereecke, dienstbode, Noordstraat 66 van Axel H. A. Hofmeyer, horlogemaker, Dijkstraat 92 van Wisch M. de Feijter, landbouwersknecht, Baandijk 91 van Axel O. F. Hageman, zonder beroep, Nieuwstraat 32 van Amsterdam H. Bossinga, klerk post en telegrafie, Schoolplein 11 van üverschie C. J. Nobels, hootd bijzondere school Q 6 van Rosenburg A. de Bree veldarbeider van Hoek. Vertrokken K. Boersema, agent van politie, Van Boven straat 38 Daar Meppel A. J. van Gelderen, sluisknecht, P 6 naar Dussen A. C. van Gelderen, dienstbode, P 6 naar Breda P. A. de Rijke, zonder beroep, Javastraat 44 naar Rotterdam M. J. Riemens, visscher, Ka zernestraat 13 naar Zaamslag E. Dekker, zonder beroep, Westkolkstraat 54 naar Zaam- slag 1. J. Lippens, veldarbeider, Dijkstraat 60 naar Westdorpe 1. M. Goossens, dienst bode Noordstraat 66 naar Westdorpe A. van Baaien, Kommies der directe Belastingen, Donze Visserstraat 18 naar St. Jansteen A. C. Risseeuw, zonder beroep, Q 23 naar Arrondissements-Rechtbank te Middelburg De rechtbank heeft in hare zitting van 4 februari de volgende vonnissen uitgesproken P. d. P., oud 16 j., landbouwersknecht te Oostburg, is wegens mishandeling veroordeeld tot f 7 boete of 2 weken tuchtschool. A. B. L. v. D., oud 36 j suikerkoker te Sas van Gent, is wegens beleediging van een ambtenaar veroordeeld tot een boete van 10 ot 10 dagen hechtenis. J. M. R, oud 19 j., schaapherder te Zierik- zee, is wegens verboden uitvoer en poging tot omkooping, veroordeeld tot 14 dagen gevange nisstraf A. v. H., oud 23 j., werkman te Clinge, is wegens mishandeling veroordeeld tot een boete van f 7 of 7 dagen hechtenis. Ernstig ongeluk met een stoom pont. In den vroegen morgen van 31 Januari heeft, naar uit Boedapest aan de Berlijnsche bladen gemeld wordt, een ernstig ongeluk plaatsge had bij den steiger van de stoompoDt, die naar de kade van Nieuw-Pest vaart. Een der stoombooten van de Boedapester Pontondernemingen, die niet meer dan 240 per sonen mag bevatten, werd voor het vertrek door ongeveer 350 manneD, vrouwen en meisjes, marktventsters uit de naburige gemeenten be stormd. Toen de pönt gereed was om van wal te steken, hoorde men plotseling aan den kant van den steiger de houten verschansing kraken, die begon uit te buigen. Er schreeuwde iemand: «Het schip zinkt en dadelijk drongen alle opvarenden, die dicht op elkaar op het dek stonden naar den kant van de boot, die naar den steiger was toege keerd. De pont begon daardoor sterk over te hellen. Er ontstond een paniek, en iedereen trachtte met geweld van de boot af te komen. De ver schansing en de rotte scheepsbetimmering konden dezen druk niet weerstaan, en verschei dene opvarenden vielen in het water. Door de tegenwoordigheid van geest van den stuurman, die een vletje uitzette, kouden 10 menschen gered worden. Het juiste aantal verdronken is nog niet beketad, daar de meeste passagiers verkoopsters uit omliggende gemeenten waren, die pas Zaterdagavond uit de stad terugkeeren. Tegen de pontmaatschappij is rechtsingang wegens veroorzaken van dood door schuld verleend. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. M. de Redacteur Mag ik naar aanleiding van de regelen, die de heer an Hasselt zoo welwillend is te willen wijden aan m n ingezonden stuk van Zaterdag, ook nog eene kleine plaatsruimte s. v. p. Deze heer voelt zich verplicht tusschen beiden te komen en zegt aan het einde van z n Stukje, dat hij op verder geschrijf niet meer zal ingaan. Dat is bepaald jammer mijnheer an H., want werkelijk U weet »observator goed op z'n plaats te zetten. U zegt, dat «observator" beter kan insinu- eereD dan observeeren en ook over «den waard en z'n gasten" spreekt U. Is dat alles Dat is niet erg veel en dan bent U ook nog leelijk de plank mis. Wat de heeren J. v. d. Peijl en H. schreven noemt U «zakelijk" doch als «observator hetzelfde over de positie van den heer Jac. V erlinde zegt ten opzichte van de motie Van Hasselt dan noemt U dat «insi nuatie Want als U zelf goed geobserveerd had, dan had [J toch gelezen, dat j. v. d. Peijl in zijn stuk er ook op wijst, dat de heer erlinde een der eerste slachtoffers zou geweest zijn van de bekende motie. En nu Ge zelt er toe komt te schrijven, dat ik aehter Uw motie minder eerlijke be doelingen zocht, moet ik observeerendat ik dat niet heb geschreven en wanneer Gij dan toch zulks er uit hebt kunnen lezen, dan zeg ik niet: «Zooals de waard enz.", doch «Wien de schoen past, trekke hem aan". Een belangrijker feit voor U om op in te gaan, ware geweest rn'n opmerking over den steun, dien H. en z'n geestverwanten U zouden verleenen, indien U aan de uitnoodiging van de lib. kiesvereeniging om Uw mandaat ter beschikking van de kiezers te stellen, gehoor gegeven had. Want daarbij heb ik den arbeiders den raad gegeven eerst eens te informeeren hoe U over de staking denkt, daar om die reden toch den heer Drost (in mijn oogen een bekwaam raads lid) óók het loodje moest leggen. Of is dat soms ook allemaal insinuatie Ik meen integendeel, dat U óók nog goed zult doen dan de stukken in de Baanbreker over deze kwestie eens over te lezen. Mis schien kunt U daarin aanschouwelijk voorge steld zien wat insinueeren is. U noemt dit «zakelijk", is 't niet Met dank mijnheer de Redacteur voor de opname. Uw dienstw., OBSERVATOR. De bemanning, zeventien tot twintig koppen sterk, zat boven op het omhulsel en vroeg om eraf gehaald te worden. Daar de beman ning van de Zeppelin sterker was dan die van den treiler weigerde de kapitein. Hij keerde dadelijk naar Grimsby terug en rapporteerde het gebeurde aan de marine-autoriteiten. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 5 Februari 2.45 3.6 Zondag 6 3 26 3.45 Maandag 7 4.4 4.22 Dinsdag 8 4.41 4.59 Woensdag 9 5.18 5.37 Donderdag 10 5.58 6.17 Vrjjdag 11 6.40 7.7 Zeppelin vergaan. GRIMSBY, febr. (Reuter.) De treiler «King Stephen* is hier aangekomen en meldt dat men Woensdagochtend vroeg de Zeppelin L 19 zag met de schuitjes en een gedeelte van het omhulsel onder water. Tot onze diepe smart overleed na een kortstondige ziekte, onze innig geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer weduwnaar van J. M. Leunis, in den ouderdom van ruim 78 jaren. J. M. VERBRUGGE— Van der Hooft. C. P. VAN DER HOOFT— Hubrechse. C. G. VAN DER HOOFT. J. VAN- DER HOOFT— Timmerman. G. A. VAN DER HOOFT. Overschie A. G. H. VAN DER HOOFT—De Haan. M A. G. VAN DER HOOFT. Middel- M_ yAN DER H00FT_ bur8 D„ Geoot. J- M. VAN DER HOOFT. Th. H. VAN DER HOOFT— Verbeek. Ter l CATH. VAN DER HOOFT. Neuzen. I en Kleinkinderen. Ter Neuzen, 2 Februari 1916. Hans- weert V" Heden overleed plotseling in het gesticht »Vrederust« te Bergen op Zoom, onze geliefde Oom, ARIE LEUNIS, in den ouderdom van 59 jaren. Familie VAN DER HOOFT, Heerengracht 13. Ter Neuzen, 2 Februari 1916. waarvan de ondraglijke jeuk en de pijn U vaak het zitten, soms ook het slapen beletten Waarom blijft gij zoo ljjden, waarom laat gij de tijd voor uwe genezing ongebruikt voorbijgaan, totdat misschien eene twijfelachtige operatie Diet kan uitblijven Kooj. nog heden een pot KLOOSTERBALSEM, welke onmiddelljjk usv lijden verzachten kan. De heerlijke ver lichting welke de KLOOSTERBALSEM geeft, wordt al gemeen geroemd. Waseh du deelen zorgvuldig met warm water en weodt regelmatig den Kloosterbalsem aan. De KLOOSI URHALSLM is een beproefd en veel geroemd middel bij aambeien, huiduitslag, oude en nieuwe wonden, brand- snij- en stootwonden, zeereplekken, builen, winterhanden en- voeten spiervei rekkingen, spit in den rug, rheumathiek. Uitstekend als wrijf- ni id del, verzachtend, zuiverend bij wonden. Nergens mag dan ook dit veelzijdige huismiddel ontbreken. Prijs per pot van 20 giam 40 cents, van 50 gram f 0.80 van 100 gram f125 «ram 2'50- Eiscbt ROODEN BAND met onze handteekening L. L AKKER, Rotteidam. Alom verkrijgbaar bij alle drogisten, apothekers en te Ter Neuzen bi) de Wed. A. VAN OVERBEEKE—LeunisAxel, H J VAN DIXHOORN en L. B. A. RüLFF LzHulst, F. L. VERWILGHEN-v. d. Hooft; te Zaamslag, D. RIEMENS—Janssen D 4» Y/Y.SV,,-' «V' t ,W ÏM - -"'li i* V ,V "tVvnV-.-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3