Op liet Zuidoostelijk oorlogstooneel Op Zee. 1 en Zuiden van de Pripet, in de buurt van Haloesj, hebben onze verkenners, waar Isjechen onder waren, een geslaagde verken ning ondernomen in het bizonder onder scheidde zich daarbij de Tsjechische luitenant Syrovoy. In Galicië en de Boekowina niets van belang. De eerste Ouitsche krijgsgevan genen in de Balkancampagne. LONDEN, 2 Febr. (Reuters bjjz- dienst.) De Daily Chron.t verneemt uit Saioniki Zondag zijn voor het eerst iD den Balkan veldtocht Duitschers krijgsgevangen gemaakt. Een Engelsche vrachtboot verliet juist de ha ven, toen een Duitsche duikboot verscheen en op het schip vuurde zonder enstige schade te veroorzaken. Het schip seinde draadloos om hulp, terwjjl een kleine sloep met een officier en vijf man de duikboot verliet, om het schip te doorzoeken. Een Frausche torpedojager ver scheen snel ten tooneele en de Duitschers hadden geen tjjd meer om naar de duikboot terug te kaeren, die ondeidook en verdween. De vracht boot keerde onder geleide van den torpedojager naar Saioniki terug met zes krijgsgevangenen aan boord. TURKIJ CONSTANTINOPEL, 2 Febr. (Milli-agent- scbap). De troonopvolger, prins Joussouf lz- zeddin Effendi, beman zich, ah gevolg van de kwaal, waaraan hij sedert eenigen tijd leed, gistermorgen om half acht in zijn paleis té Zingirli Koyu het leven, door zich de aderen van den linkerarm open te snijden. De teraardebestelling heeft morgen met het gebruikelijk ceremonieel plaats in den graf kelder van sultan Mahmoed te Stamboul. Het geneeskundig rapport, waarin de zelfmoord wordt vastgestelt, is door alle vooraanstaande artsen van Constantinopel onderteekend. LONDEN, 2 1'ebr. (Part.) Dt Times ver neemt uit New-York De Appam werd ver- meesterd door een gewapend Duitsch stoom schip. niet door een duikboot, zooals eerst was gemeld. De passagiers doen het volgende verhaal: In den vroegen ochtend van 15 Januari naderde een onbekend schip de Appam van dichtbij en vuurde twee schoten langs den boeg af. De Appam veronderstelde dat de vreemdeling een zeeroover was en loste twee schoten op haar, die geen uitwerking hadden. De reddingbooten werden van beide schepen uitgezet en een van de reddingbooten van de Appam werd tusschen de twee stoom schepen verbrijzeld. Een afdeeling van het Duitsche schip klouterde op het dek van de Appam eu kapitein Harrison, inziende dat verdere tegenstand nutteloos was, gaf zich over. Luitenant Berg kwam toen met een prijs- bemanning van 22 man aan boord en iiet Duitsche kaapschip verdween, na aan boord van de Appam een groot aantal gevangenen gebracht te hebben, die van zeven verschil lende Engelsche schepen op reis over den Oceaan genomen waren. De Appam werd nu als hulpkruiser gebruikt en men meldt dat zij daarna nog twee Engel sche schepen vermeesterde. Een later telegram van denzelfden corres pondent meldtBehalve de oorspronkelijke bemanning van 134 koppen en 166 passagiers, moet de Appam 133 overlevenden van de andere schepen, die vernield waren, aan boord gehad hebben, voorts 20 Duitsche gevangenen, die Engeland gevoerd werdeneindelijk de prijsbemauning die aan boord kwam. Volgens tegenstrijdige berichten die hier de ronde doen, heeft de Duitsche kaper een schip in den grond geboord, dat van Australië naar Engeland onderweg was en met vleesch geladen was. De Appam kwam in Amerika aan onder den naam van »Seiner Majerstiits Appam Het schip verkeert in uitstekenden staat en heeft een groote lading, waaronder een hoeveelheid cacao Nog later meldt dezelfde correspondent Luitenant Berg is een klein, tenger gebouwd man met een snorretje. Vanmiddag deed hij glimlachend^ het relaas van zijn reis. Zijn schip (welks naam hij weigerde te noemen) was vijf maanden lang hard in de weer geweest. Wij waren zeide hij slechts enkele mijlen van de haven, maar durfden die niet binnengaan, bleven in de buurt en wachtten op de Appam. Wij hadden de hoop dat wij haar zouden te pakken krijgen, al opgegeven en dachten dat zij van ons gehoord had en naar een anders haven gegaan was. Wij hebben de passagiers zoo goed mogelijke ge makken verschaft. Wjj lieten dokters 'voorde gewonden zorgen, die van een ander schip af waren gehaald. Wij waren van plan geweest naar New-\ ork te gaan, maar vernamen, dat schepen van den vijand op die hoogte kruis ten en veranderden dus onzen koers naar Norfolk. Wij hadden verwacht Zondag hier te zijn, maar moesten voorzichtig zijn en maakten een omweg om de kaap van Virginië te bereiken. Wij zagen geen Engelsche kruisers, maar ontmoetten verscheidene koopvaardijschepen, die wij hadden kunnen nemen. Maar daardoor zou onze aankomst hier misschien in gevaar gebracht zijn. Wij lieten ze voorbijgaan. Er zijn onder de passagiers van de Appam vjjf kinderen en 20 vrouwen. Allen makeu het wel. Nadat wij de Appam genomen hadden, kregen wij een ander schip in 'toog, maar dat was niet goed genoeg om het mee te nemen. Wij boorden het dus in den grond. Slechts vier van onze manschappen kregen letsel, geen hunner echter ernstig. In een telegram aan de Times uit Norfolk wordt weer gezegd, dat het Duitsche kaper schip de kruiser Möwe was, die als vracht- zceker vermomd was en de Appam onder Engelsche vlag naderde. Zij praaide haar slachtoffer, haalde Engelsche vlag neer en vertoonde de Duitsche. Tegelijkertijd werden de looze scheepswanden, die zij droeg en die haar het aanzien van een vrachtschip gaven, neergelaten en liet zij een volle wapening met kanonnen van 25 c.M. zien. Men zegt, dat de Möwe uit Kiel kwam en door de linie van de Engelsche vloot in de Noordzee en den Atlan- tischen Oceaan heen was geglipt. De „Prinses Juliana" Door het Reuter-bureau worden betreffende het op een mijn loopen van de mailboot Prinses Juliana* de volgende bijzonderheden medege deeld Een passagier vau de Prinses Juliana* deelde mede, dat zich aan boord van het schip een aantal Fransche nonnen bevonden. De ont ploffing was zeer hevig. Een groot deel van den vloer van het salon werd opengescheurd. De bemanning hielp de passagiers de red dinggordels aan te doen. De booten werden neergelaten, maar behoefden niet gebruikt te worden. De zee was gelukkig heel kalm en het schip kwam spoedig bij de kust. De ka pitein en de bemanning bleven^nog aan boord van het schip, toen wij aan land gingen. È^De Belgische minister van Justitie, een der passagiers, zei dat ieder zoo kalm bleef, dat men haast niet begrijpen kon, wat er gebeurd was. De Engelschen deden alsof het geheele geval een grap was, ze zongen »Tipperary«, lachten en schertsten met de vrouwen om ze gerust te stellen. Het duurde slechts tien mi nuten om ons aan land te zetten, wat zonder gevaar geschiedde. De passagiers van de Prinses Juliana* vertellen, dat zij bij het hooren van de ont ploffing eerst meenden, dat het schip getor pedeerd was, maar later bemerkten, dat het schip op een mijn was geloopen. Er was geen spoor van een paniek. Een gezelschap nonnen viel op de knieën en be gon te bidden. Het schip was gelukkig niet ernstig be schadigd en kon met eigen kracht naar het dichtstbijzijnde punt van de kust opstoomen. De mail aan boord is ongeschonden afge leverd en van de lading is niets beschadigd. Toen de passagiers, onder wie 22 Belgische nonnen, een aantal Hollandscbe en Belgische onderdanen en Britsche kooplieden te Londen aankwamen, kon men hun niet aanzien dat er iets gebeurd was. Een later bericht meldt evenwel, dat het veel water maakte en den anderen morgen het water niet meer te keeren was. Het schip wordt als verloren beschouwt. Nederlandsch motorschip getorpedeerd. Het Nederlandsche motorschip Artemis, van de Ned.-Ind. Tankstoombootmaatschappij in Den Haag, dat Dinsdag van Rotterdam is ver trokken met bestemming naar Thameshaven, is Woensdagmorgen ongeveer halfdrie, up 8 mijl afstand vau het Noordhinder vuurschip, getorpedeerd. Omtrent de torpedeering van de Artemis, vernemen wij nader het volgende In den nacht van 1 op 2 Februari, vijf minutenna middernacht, kreeg de Artemis ten Zuiden van den Noordhinder eenige Duit sche torpedobooten in zicht. Een officier van een der torpedobooten ging met 3 af 4 man in een boot naar de Artemis en gaf bevel, een zekeren weg te varen en een koers te sturen Zuid ten Oosten, om daarna ten anker te gaan tot 's morgens 5 uur. Na eenigen tijd te hebben gestoomd, werden er aanstalten gemaakt om te gaan ankeren. Er waren op dat oogenblik 4 torpedobooten in zicht. Een hiervan gaf toen order, naar Zeebrugge te sturen, maar de kapitein van de Artemis antwoordde, daar niet bekend te zij n Kort daarop hoorde men op de Artemis roepen Laat anker vallen waarop de 1ste stuurman het anker vallen liet. Op een der torpedobooten schijnt men toen gemeend te hebben, dat een gegeven order niet goed was opgevolgd, en aan de beman ning van de Artemis werd vjjt minuten tgd gelaten om het schip te verlaten. Vóór 'de bemanning zich in de booten had kunnen be geven, werd er een torpedo afgeschoten, die de Artemis trof aan stuurboordzijde midscheeps, waardoor het schip een gat van enkele meters kreeg. Een stuk van de torpedo is nog aan boord. De bemanning kwam ongedeerd in de booten en heeft daarin 2 it 3 uur rondgedreven, 1 oen bleek, dat het schip op zijn tanks was drijvende gebleven, en er geen torpedobooten meer waren te zien, is de bemanning weer aan boord gegaan. Het Nederlandsche stoomschip Drechterland, op reis naar Buenos-Ayres, is daarop nog eenigen tijd in de nabijheid van het schip gebleven, om zoo noodig hulp te verleeneu. Het schip hield zich echter goed en stoomde op naar den Nieuwen Waterweg, waar het gisteravond te 8 uur 40 m;n. is binnengeloopen. Op haar verdere reis naar Rotterdam heeft de Artemis bij Vlaardingen nog even aan den grond gezeten. Om halftwee vannacht lag ze gemeerd aan boei 17. UIT OifZiS OMGEVING. Op Donderdag 10 Febr. a.s. om 10 uur te houden Openbare Vergadering van den Gemeenteraad alhier komen de volgende punten in behandeling 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Benoeming van leden vau de Commissie tot wering van schoolverzuim te Sluiskil in de vacatures J. Risseeuw, N. J. Imandt worden aanbevolen J. Risseeuw, N. J. Imandt, A. J. Faas en Th. L. A. van der Bilt. 4. Benoeming van leden van de Commissie tot wering van schoolverzuim voor de kom der gemeente. In de vacature van Rees worden aanbevolen dhr. S. van Rees en Jac. de Bruijne in de vacature D. v. d. Ouden, dhr. D. v. d. Ouden en A. Tholens in de vacature L. J. de Vries, dhr. L J. de Vries en J. v. d. Peijl in de vacature P. M. Geelhoedt, dhr. P. M. Oeelhoedt en P. J. Scheele in de vacature Elve, dhr. F. Elve en J. de Brujjne Pz.in de vacature van Aerde, dhr. J. Th. van Aerde en Jac. B. Galle. 5. Voorstel tot oproeping van sollicitanten voor de betrekking van gemeente-geneesheer. 6. Voorstel tot verhooging van de jaar wedde van den inspecteur van politie i. Voorstel tot het verleenen van dispen satie van art. 10 der bouwverordering aan A. F. van Houwe. 8. Wijziging van de begrooting voor 1915 9. Vaststelling kohier No. 1 schoolgeld lager onderwijs voor 1916. 10. Voorstel tot het verleenen van concessie tot aansluiting op het gemeenteriool. Vrijdagavond vergaderde het Steun comité onder voorzitterschap van den Burge meester. De opkomst was niet erg talrijk, waarvan de voornaamste oorzaak wel zal wezen, dat de zaak marcheert. Door den voorzitter werd beknopt verslag uitgebracht over de werking in verschillende gevallen. Daarna moest voorzien worden in de vaca tures, ontstaan door het vertrek der heeren Hulsteijn en Bujjze. Als bestuursleden werden door de vergade- ring bij meerderheid van stemmen aangewezen de heeren Nolson en Mulder, zoodat bij aan vaarding hunner benoeming door die heeren het bestuur weer voltallig zal zijn. - Wij ontvingen van de Gezondheids-com missie wier zetel gevestigd is te Ter Neuzen, het jaarverslag over 1915, waaraan wij het volgende ontleenen Algemeene beschouwingen. De algemeene toestand der volksgezondheid in de gemeenten, tot ons ressort behoorende, mogen wij in het afgeloopen jaar weder be vredigend noemen, hoewel roodvonk in de ge meenten Ter Neuzen en Hoek zeer veelvuldig voorkwam in eerstgenoemde gemeente kreeg deze ziekte haast het karakter van eene epi demie. Van diphtheritis en febris typhoïdea kwamen ook eenige gevallen voor. Verzameling en afvoer van vuil. (Mestvaal ten, goten, enz.) Te Neuzen klaagde men bij ons over den mestbocht van den in de kom der gemeente wonenden landbouwer Dekker. Volgens de klacht hepen op dien mestput eenige varkens, maar bovendien werd daarop door slagers allerlei afval van geslacht rundvee neerge worpen, waarvan als gevolg veel stank en over- groote last van vliegen. Een en ander bleek waarde heer Dekker deelde ons zelfs mede, dat er in dien tijd nog ai eens vee geslacht werd, dat onvoldragen kalveren inhield, deze werden dan door de slagers op den mestput geworpen en veelal door de varkens niet op gegeten, gingen tot rotting over en waren natuurlijk een uitnemende kweekplaats voor vliegen. ^ij hebben B. en W. daarop verzocht een scherp toezicht op de naleving van art. 8, litt. c, der politieverordening te doen uitoefenen. Kort daarna kregen wij bericht, dat men be gonnen was den mestput te ledigen en dat op het neerwerpen door slagers van afval van geslacht vee. speciaal zou worden gelet. Volkshuisvesting. I it die statistiek omtrent de in de gemeente Neuzen gehouden woningtelling blijkt, dat het woninggebrek in deze gemeente de ergste ver wachtingen overtreft. Zooals vorengenoemde Inspecteur in een brief aan B. en W., waarvan ons afschrift gewerd, het uitdrukt, zijn de resultaten allerbedroevendst. Er blijkt uit, dat in alle huurklassen een belangrijk tekort aan woningen bestaat. Denkt men zich de in iedere huurklasse beneden f 2.50 genoteerde éiine ledige woning als practisch zonder be- teekenis weg, dan valt volgens Z.W.E.G. te constateeren, dat alle woonruimte in die klassen in gebruik is genomen, terwijl volgens den maatstaf van 3 ledige woningen, die voor een normalen toestand wordt aangenomen, een direct tekort van ruim 27 woningen bestaat. De Inspecteur wees er verder op, dat de toestand nog erger wordt door het geconsta teerde aantal gebreken en het aantal woningen, waaromtrent de opnemer een ongunstigen in druk verkreeg. olgens eene mededeeling onzerzijds, waren niet minder dan 180 van de voor het onder zoek gebezigde woonljjsten reeds direct afge zonderd ter nadere bewerking, d. w. z. ter nadere nauwkeurige opneming van de woningen. Het was dan ook met volle instemming, dat wjj aan zijn verzoek voldpden om ook onzer zijds het Gemeentebestuur oo den toestand te wjjzen en dat wij verzochten zooveel mogelijk aanbouw van arbeiderswoningen te bevorderen, zoo noodig van Gemeentewege, indien de in 1914 opgerichte Bouwvereeniging in hare pogingen mocht falen. Zooals wij onlangs vernamen bestaat, thans bij de Bouwvereeniging het vooinemen een 80-tal goede woningen te stichten, indien zjj bare plannen ten uitvoer kan brengen. Slaagt zij daarin, dan is dit voor de volkshuisvesting in deze gemeente een zéér groote verbetering! Zooals hiervoren werd gereleveerd kwamen ruim 180 woningen voor een nadere nauw keurige opname in aanmerking, omdat bij de telling daaromtrent een ongunstige indruk was verkregen of gebreken aan het licht waren gekomen. Die nadere opname, welke thans grootendeels is geschied, heeft evenwel aan getoond, dat de eerste opnemer den toestand hier en daar wel wat te ongunstig had inge zien. Bovendien waren tengevolge van de eerste telling en de toen gestelde vragen reeds ver scheidene woningen verbeterd, zooals bij da tweede opname bleek. Verschillende woningen, die volgens den deskundige voor onbewoonbaarverklaring in aanmerking komen, zullen alsnog door leden onzer Commissie worden bezocht en daarna de noodige voorstellen aan B. en W. worden gedaan. De eigenaars van de hierna vermelde wo ningen werden inmiddels op ons voorstel aangeschreven daaraan verbeteringen aan te brengen wegens verschillende bevonden gebre ken, te weten Tholensstraat no. 25 en 12, School weg no. 43, Nieuwediepweg no 4, 17 en 110, Tholens straat no. 137, 134 en 119, Nieuwediep no. 43, Lange Kerkstraat no. 24 en 58, Nieuwe diep no. 108, Tuinpad no. 2 en 4, Doelder- straat no. 14, Javastraat no. 46, 27, 17 en 3, Doelderstraat no. 1, Kazerneplein no. 8, Nieu wediepweg no. 21, Roeiersgang no. 2, Smidswal no. 27, 25, 23, 21 en 16, Markt no. 14 (zal worden gesloopt en veruieuwd), Schoolplein no. 17, de Jongestraat no. 11, Steenkamplaan no. 18, 2 en 12, Kazerneplein no. 6, Kazer nestraat no. 44, 21, 12 en 10, Elleboog no. 11, 6, 8, 10, 12, 5 en 7, Lange Kerkstraat no. 88 en 13, Pelmolengang no. 2 en 4, Klaassenstraat no. 19, Tholensstraat no. 141, Klaassenstraat no. 7, Vlooswjjkstraat no. 55 en 18, Noordstraat no. 7, 107 en 109, Dr. Buijzestraat no. 6. Op een verzoek om vergunning tot afwij king van art. 10 der B.V. bjj het verbouwen der woningen Tholensstraat nos. 83 en 85, welke zouden worden afgebroken en tot één woning vereenigd, konden wjj gunstig advi- seeren. Evenmin bestond bjj ons bezwaar tegen verbouwen van het pand wjjk no. 50, dat in twee woningen zou worden veranderd, terwjjl daarbij eene afwjjking van de artt. 14 en 18 der B.V. moest worden toegestaan. Van den eigenaar van de woning Noordstraat no. 29 kwam een klacht in over last van het privaat van het perceel Vischsteeg no. 3, de faecaliën loodsen herhaaldeljjk in het schuurtje van eerstgenoemde woning. Aan B en VV. gaven wjj in overweging den privaatput door den eigenaar in orde te doen maken. Naar aanleiding daarvan werd ons bericht, dat de gemeente-bouwmeester, een

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2