Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, 14 0LMEÏTE00ME1T, KIEZERSLIJST. GEM EENTER A A D. Van het Westelijk oorlagstooneel. Yaa het Oostelijk oorlogstooneel. No. 2647. Zaterdag 5 Februari 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren. Brievengaarders en den Uitgever. Te lef. Interc, No 15. ADVERTENTIE PR IJ 8: Van 1 tot en met 5 regels 50 uent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Qrootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant versohiji||eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN vragen vóór den 9 Februari 1916 prijsaatibiedingen voor den verkoop van staande op den Vestingwal, achter de H. B. School. Nadere inlichtingen geeft de Gemeente- bouwmeester. Volgens art. 30 der Wet is voor hen, die krachtens Aan hen, die verkeeren in het laatste onder No. 2 vermelde geval, wordt door den Burge meester een aangifte-biljet ter invulling toe gezonden. 275, ƒ25,- 225,- 175,- DE OORLOG. Officieele communique's PARIJS, 2 Febr. (Havas.) De Duitschers beweren, dat zij in de streek van Neuville in Artois hun stellingen behouden hebben ondanks de pogingen door de Fransche troepen gedaan. Da Fransche troepen hebben echter geen enkelen aanval in die streek gedaan. Wel hebben zij met suces vier aanvallen, die de vijand binnen vier-en-twintig uur ondernam, afgeslagen. PARIJS, 2 Febr. (Reuter) Officieel. Mijn- ontploffingen in Artois, Fransche artillerie heeft met goed gevolg gebombardeerd in Artois, Uhampagne, Woëve en Lotharingen. BERLIJN, 3 Febr. (Wolff.) OfficieelIn Vlaanderen antwoordde de vijandelijke artillerie levendig op onze, in bteed front uitgevoerde krachtige beschieting van de vijandelijke stelling. ten N.O. van Hulluch bezetten wij twee voor ons front, door Engelsche ontploffingen gemaakte trechters. In de streek van Neuville is in de middag uren het artillerie-vuur van den vyand bijzon der hevig geworden. Ook op andere plaatsen van het front ontwikkelden zich levendige artilleriegevechten en in de Argonnen gevech ten met handgranaten. Onze vliegers hebhen een Engelsch en een Fransch vechtvliegtuig in de buurt van Péronne neergeschoten. Drie inzittenden waren dood. Een Fransch waarnemer is zwaar gewond. De Zeppelins boven Engeland. LONDEN, 3 Febr. (Reuter, part.) Uit een officieus verslag over den tocht der Zeppelins blijkt, dat de aanvallers om 5 uur 's middags op de kust van Norfolk aankwamen. Een hunner liet een bericht vallen, luidendeWij komen naderhand terug. Dinsdagochtend om 5 uur vertrok de laatste Zeppelin pas. De meeste schade is aangericht in het industrieele gebied van Staffordshire, waar negentig slacht offers zijn. Op het eerste bericht dat de luchtsche pen kwamen, werden de lichten van schouw burgen en bioscopen gedoofd. Enkele zetten de voorstelling bij kaarslicht voort. Erheerschte onder de menschen geen paniek. Een bom viel in een zendingsvergadering en doodde drie vrouwen, onder wie de voorzitster, en kwetste verscheidene anderen. Een andere bom viel in een biljartkamer en doodde een speler. De meeste huizen in een straat van een stad in de Midlands werden verwoest. \ijf leden van een gezin, de grootvader, groot moeder, hun dochter en twee kinderen werden gedood. Een andere stad in de Midlands werd in duisternis gedompeld. De tramrij tuigen bleven stil staan. De zeppelin vloog voorbij zonder bommen te werpen. De be woners dachten, dat de aanval voorbjj was en hervatten hun gewone leven, maar te middernacht verscheen weer een Zeppelin en liet bommen vallen, die weinig schade aan richtten. Een lijkschouwer liet bij de schouwing in Lincolnshire uitkomeD, dat de vijftig bommen die gevallen waren, maar drie menschen ge dood hadden. Hij zeide, dat de aanval zonder twijfel ten gevolge zou hebben, dat de Engel- schen hun pogingen om de schelmen te straffen, zouden verdubbelen. Duitsche vredesvoorwaarden LONDEN, febr. (Reuter.) De »Times« verneemt uit New-York De ïUhicago Tribune« publiceert een tele gram uit Washington, waarin een overzicht wordt gegeven van de jongste Duitsche vre desvoorwaarden. Duitschland is bereid alle aanspraak op Kiautschau te laten varen en op de Austra lische Zuidzee-eilandeD, vroeger door de Duit schers bezet, eiy met Engeland tot een over eenkomst te komen, waarbij Duitschland een Afrikaansche kolonie krijgt, welke bestaat, hetzij uit een gedeelte van Duitschlands vroe gere bezittingen, hetzij uit een geheel nieuw grondgebied. Duitschland vraagtErkenning van Duitsch lands protectoraat over Turkjje, hetgeen in sluit volledige ontwikkeling van de Duitsche sferen van invloed op handelsgebied in Klein- Azië en Arabië. 1 en tweede afstand van Russisch Koerland aan Duitschland. Ten derde Vorming van een onafhanke lijk koninkrijk Polen onder een Duitschen prins, waartoe Oostenrijk een gedeelte van Galicië zal afstaan. Ten vierde: vergoeding aan Roemenië door cessie van Bessarabië door Rusland en de Boekowina en Zevenburgen door Oostenrijk. ST. PETERSBURG, 2 Febr. (P. T. A.) Officieel. Gisteren heeft de vijand in de streek van Ixkoel een hevig artillerievuur geopend. In de streek van Oger heeft onze artillerie met succes den vyand belemmerd in het aan leggen van werken, en met gunstigen uitslag een stelling van vjjandelijke machinegeweren gebombardeerd. Bij het eiland Glaudan, stroomafwaarts van Dunaburg, en in de streek van bjiskowo, ten Westen van Dunaburg, hebben wij met ons vuur pogingen des vijands verijdeld uit zijn loopgraven te komen en onze stellingen te naderen. Do Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Donderdag den 10 Februari 1916, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 4 Februari 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZING A De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, Gelet op de artikelen 11, 12 en 13 der KIES WET; Noodigt de mannelijke inwoners dezer Gemeente uit, om zoo zij in een andere Gemeente over het laatstver- loopen dienstjaar in eene der Rijks directe belastingen zjjn aangeslagen, wat de grondbelasting betreft in eene andere Gemeente of in meer Gemeenten te zamen, tot een bedrag van ten minste één guldendaarvan door overlegging der, overeenkomstig het bepaalde bij artikel la der Kieswet, voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vóór den 15 Februari a. s. te doen blijken. Deze aanslag biljetten worden na de vaststelling der kiezerslijsten aan belanghebbenden teruggegeven. Nog worden de mannelijke inwoners, die op grond van het bepaalde bij het vierde lid van artikel 2 der voormelde wet aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezerslijst, uitgenoodigd daarvan vóór deu 15 Februari a. s aangifte te doen. De bewijsstukken, bij zoodanig aangifte over te leggen, waartoe moeten behooren het aanslagbiljet of een dooi den Ontvanger gewaarmerkt kosteloos af te geven duplicaat daarvan, eene opgaaf van het bedrag van het aandeel in den aanslag en de Doodige bescheiden ten bewijze van bet gemeenschappelijk bezit, worden na vaststelling der kiezerslijsten aan de belanghebbenden teruggegeven. Tevens worden de mannelijke inwoners dezer ge meente die krachtens artikel 10 derzelfde wet aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezerslijst, uitgenoodigd daarvan vóór deu 15 Februari a. s, aangifte te doon. Wie tot deze aangifte bevoegd zijnblijkt uit de artikelen 1 en 2 der Kieswetluidende Artikel 1. De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gekozen door de mannelijke ingezetenen des Rijks, tevens Nederlanders, die den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt, voor zoover zij over het iaatstverloopen dienstjaar in eene of meer der Rijks- directe belastingen zijn aangeslagen, het te dier zake verschuldigde vóór of op den 1 Maart voldaan hebben, en a. over het Iaatstverloopen dienstjaar zijn aangeslagen in de grondbelasting voor een bedrag van tenminste een gulden, in de vermogensbelasting, in de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten of naar een of meer der vijf eerste grondslagen van de personeele belasting zooals die is geregeld bij de wet van 16 April 1896 Staatsblad No. 72)of b. indien zij niet overeenkomstig het bepaalde sub a zijn aangeslagen, voldoen aan eene der volgende voorwaarden lo. dat zij als hoofden van gezinnen of als alleen wonende personen op den 31 Januari sedert den 1 Augustus van het vorige jaar hebben bewoond, krachtens huur, een huis of een gedeelte van een huis, waarvoor met of zonder bijbehoorende of in huur gebruikten grond of lokalen en bijgebouwen, niet ter bewoning bestemd, de werkelijko huurprijs per week berekend, ten minste heeft bedragen de som, voor de gemeente of bot gedeelte der gemeente, waar het huis gelegen is, vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel, of wel achtereenvolgens in dezelfde gemeente twee zoodanige huizen of gedeelten van huizen of krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur, eenzelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke Meter inhoud of 21000 kilogram laadvermogen; 2o. dat zij op den 31 Jauuari sedert den 1 Januari van het Iaatstverloopen jaar achtereenvolgens bij niet meer dan 2 personen, ondernemingen, open bare of bijzondere instellingen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam zijn geweest en als zoodanig óver dat jaar een inkomen hebben genoten als voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar zij wonen, is vermeld in de bij deze wet, gevoegde tabel of dat zij op den lsten Februari in het genot zijn van een door eene onderneming, openbare of bijzondere instelling verleend pensioen of verleende lijfrente van gelijk bedrag met dien verstande dat voor hen, die in beide gevallen verkeoren, zoo noodig, ter bereiking van bet vereischte bedrag, bet inkomen, het pensioen en de lijfrente worden samengeteld. 3o. dat zij op den 1 Februari sedert een jaar den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van tenminste f 100,(nominaal), ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld of van ten minste f 50,ingelegd in de Rijkspostspaarbank, in eene gemeentelijke spaarbank of in eene spaarbank, beheerd door bet bestuur van eene rechtspersoonlijk heid bezittende vereeniging, van eene naamlooze vennootschap, van eene coöperatieve vereeniging of van eene stichting. Onder de bijzondere spaarbanken, bedoeld bij het vorige lid van dit artikel, zijn de banken, opgericht na 1 Mei 1900, alleen begrepen voor zoover en voor zoolang alB zij blijkens opgave aan het bestuur der gemeente waar zij gevestigd zijn, een waarborgfonds van 25000,bij de Nederlandscbe Bank hebben gedeponeerd. 4o. dat zij met goed gevolg hebben afgelegd een examen ingesteld door of krachtens de wet of aangewezen bij algemeenen maatregel van bestuur en in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt, de vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eenig bedrijf of beroep. Art. 2. Onder ben die den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt, verstaat deze wet hen, die dien leeftijd hebben bereikt vóór of op den 15 Mei. De aanslag der vrouw in de Rijks directie belastingen geldt voor haren man die van minderjarige kinderen wegens goederen, waarvan hun vader het vruchtgenot heeft voor hunnen vader. Aanslagen in de Rijks directe belastingen, waarvoor eerst na 31 December van het iaatstverloopen jaar een aanslagbiljet is uitgereikt, blijven voor de toepassing van het bepaalde bij art. 1 buiten aanmerking. Aanslagen in de grondbelasting wegens onroerende goederen eener onverdeelde nalatenschap geldon ook voor den mede-eigenaar, wiens naam niet bij den aanslag in het kohier is vermeld, mits zijn aandeel in dien aanslag ten minste één gulden bedraagt. Door den aanslag in de grondbelasting, in art. 1 ver meld, Worden de hoofdsom en de Rijks-opcenten verstaan. Aanslag in de vermogens-, bedrijfs-of personeele be lasting geeft geene aanspraak op kiesrecht, indien hij het gevolg is van eene met de waarheid strijdige aangifte. Bij de berekening van den werkelijken huurprijs, die ook verschuldigd kan zijn in deu vorm van contributie aan eene coöperatieve bouwvereeniging wordt maandhuur tot weekhuur herleid door deeling met 4, jaarhuur door deeling met 50 en vindt geen aftrek plaats van de som, versohuldigd voor gas- of waterleiding, ingeval deze in den huurprijs is begrepen. Bij de berekening van bet inkomen, bedoeld in art. 1 6, Zo.eerste lid, worden vrije woning of inwoning en vrije kost en inwoning gerejcend op bet bedrag, voor de gemeente ot het gedeelte dor gemeente, waar zij genoten worden, vermeid in de bij deze wet gevoegde tabelenkel vrije kost op bet bedrag, vermeld in de laatste kolom, verminderd met dat, vermeld in de voor laatste kolom dier tabel. Overigens komt alleen geld in aanmerking. Ten aanzien van vrijen kost wordt geene rekening gehouden met den Zondag of algemeen erkende Christelijke feestdagen, of voor zooveel Israë lieten betreft, met den Sabbath. Indien de aard der werkzaamheden in een bedrijf medebrengt dat zij in den regel een gedeelte van bet jaar niet worden uitgeoefend, wordt ter berekening van den tijd, gedurende welken iemand volgens bet vorig artikel in dienstbetrekking is geweest, de tijd mede- geteld, gedurende welken de werkzaamheden, waarvoor bij in dienst is, hebben stil gestaan, ook indien gedurende dien tijd de dienstbetrekking tijdelijk was opgeheven. Indien het inkomen, bedoeld in art. 1 6, 2o., ais vast week-, veertiendaagsch-, maand- of jaarloon is genoten en dit loon wegens ziekto of verwonding gedurende ten hoogste twee maanden niet of ten volle is ontvangen, wordt bet geacht tot bet normale bedrag te zijn ge noten Indien in de plaats van het inkomen, bedoeld in art. 1 b, 2o eene tijdelijke ongevallen)ente wordt genoten, wordt deze, zoolang zij wordt genoten, in rekening ge bracht tot een bedrag, gelijk aan het normale loon. Inkomen, pensioen en lijfrente, bedoeld in art. 16, 2o., der vfouw geldt voor haren man dat van de inwonende minderjarige kinderen voor de Keilt voor bunnen vader. Indien gedeelten eener gemeente in de bij deze wet gevoegde tabel afzonderlijk worden genoemd, wordt de grens tusscben die gedeelten duor Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, bepaald en wanneer verandering van omstandigheden duartoe aanleiding geeft, gewijzigd. Van deze besluiten wordt mededeeling gedaan in de Staatscourantmet bijvoeging van de adviezen van Gede puteerde Staten voor zoover bij de besluiten vau die adviezen is afgeweken. vroeger gedane aangifte op de loopende kiezerslijst voor komen hernieuwde aangifte onnoodigindien de plaatsing op die lijst berustte op lo. bewoning van een huis of gedeelte van een buis of van een vaartuig, mits zij op 31 Januari alsnog hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewouen 2o. genot van pensioen of lijlrente; 3o. bezit van eene inschrijving in de Grootboeken der Nationale Schuld of vau een inleg in eene spaarbank 4o. aflegging van een examen. Daarentegen is hernieuwde aangifte wel noodig voor ben, wier plaatsing op de lijst berustte op: io. bewoner van een buis of gedeelte van een huis of van een vuurtuig, indien zjj niet meer op 31 Januari betzelfde buis of een gedeelte van hetzelfde buis of hetzelfde vaartuig bewonen of 2o. genot van inkomen in dienstbetrekking of als inwonende zoon, in het bedrijf of beroep der ouders weikzaam, hetzij met of zonder genot'van pensioen of lijfrente. In de tabel, bedoeld in de artikelen 1 en 2 der Kieswet is, voor zoover de Gemeente Ter Neuzen betreft, het volgende bepaald Vrije Vrije GEMEENTE "UUr~ Mininium Woning Kost prijs, inkomen. of en ot deel der Inwoning Inwoning, GEMEENTE. BEDOELD IN ARTIKEL 16,1°. I 16, 2°. 2. 2. Neuzen (kom), I/I,— ƒ325,—j T 50,— Neuzen (overig deel) 0,"" Do formulieren tot bet doen van aangifte zijn kosteloos verkrijgbaar ter Secretarie der gemeente. De ingevulde formulieren kunnen kosteloos per post aan den Burgemeester worden toegezonden, met inacht neming van bet volgende voorschrift dat de omslagen met aangiften en stukken moeten dragen boven aan de voorzijde het opschriftVrij van briefport, ingevolge art. 50 der Kieswet" en in den linkerbenedenhoek de vermelding van den naam en de woonplaats van den afzender, gewaarmerkt door zijn liandteekening Ter Neuzen, den 3 Februari 1916. De Burgemeester voornoemd J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1