lier EIERKOLEN I] V groote partijen Schoenwerk GEOPEND nieuwe Rijwielzaak, A. F. MANNAERT=GEERS, Rijwielen, Önderdeelen als Banden, enz. sTiiHi-mHiBiiimt IN LOSSING- De NederlandsGhe Briefsteller, Vulpenhouders. is begonnen. VAN DALEN, Muziek-Instrumenten M. DE JONGE TER NEUZEN. 60 üDijyauiiö juiih Gebr8 HAMERLINCK, JAC. DE KOK - TER NEUZEN. Veiligheids Scheermessen Systeem „Gillette" en Gewoon model SCHEERMESSEN. NAAIMACHINES EN ÖNDERDEELEN. De (liensl KEliZESiIIOEIlLKESiSKLIIKE hip TIJDELIJK geslaakt. I revder verkrijgbaar Bruinkolen, Briquetten en Engelsche kolen, Ruhr-Kaehelkolen. Geklopte Belg. Cooks. ïïaarsnij machines. Baardsnijmachines. L. F. GEERLING. Prijs f 1.25. ÜUIAUUUÖ UjJl Uil] A. J. v. d. SLOOT, Noordsfraaf, Ter Neuzen. Speciale Inrichting voor alle voorkomende reparation van Rijwielen en Naaimachines. Speciaal tarief voor Lakken en Nikkelen van Rijwielen. PST Inruilen van oude Rijwielen en Naaimachines. Steeds voorhanden hands Rijwielen. A. F. MANNAERT—GEERS. STOOM BOOT DIENST OP DE WE8TER-SCHELDE. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn Vlissingen—Breskens—Neuzen. Van 15 Januari 1916 tot nadere aankondiging. DAGELIJKS Alle booten leggen te Borsselen aan. Lijn WALZOORDEN-HANSWEERT-VLAKE. ANTOINE MES, MIDDELBURG. BINDWERK. DRUKWERK. ADVERTENTIEN. TIJDSCHRIFTEN. Middelen van Vervoer. gevraagd voor toezicht bij het bouwen van twee woonhuizen. M. DE JONGE. TER NEUZEN. Goedkoop Zijn staat niet gelijk met ordinair goed te verkoopen. Goedkoop Zijn j^ekent 8oede kwalitei't voor lage prjjzen aan te Daarom vergelijkt en profiteert van onze aanbiedingen. aan de nieuwe Axelsche weg, Ter Neuzen, Vertegenwoordiger der bekende Rijwielfabriek „TRANSVAUA". Groote vooppaad UREN Van VERTREK Amsterdamsche tijd Van I Februari 1915 tot nadere aankondiging. en alle soorten II Zelfstandig kunnende optreden en reeds als zoodanig werkzaam geweest zijnde. Behoeft geen teekenwerk te verrichten. Salaris onge veer tachtig gulden per maand. Brieven met relerenties letters M. L., bureau dezer courant. Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Ter Neuzen en Omstreken bekend, dat hij zich gevestigd heeft als Hopende door een vlugge en nette bediening zich een ieders gunst waardig te maken. Beleefd aanbevelend, Tholensstraat 63. A. VAN WIJCK. voor rekening van Schuttershoi'weg. Ter Neuzen. Aalles met garantie. cent. INHOUDENDE: Brieven en andere Opstellen over de meeste Onderwerpen, die in het gemeenschappelijk leven gemeenlijk voorkomen, met vooropgaande Bepalingen over de geschiktste wjjze van Samenstelling en Inrichting der Brieven Betitelingen en Opschriften, benevens allerlei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften bij Geboorte, Huweljjk en Over lijden Iets over Testamenten, Contracten van onderscheiden aardMinderjarigheid en Voogdjj Borgtochten, Volmachten, Geldlee- ningen, Hypotheken, Wissels en Quitantiën iets betrekkelijk de Nationale Militie Formu lieren tot het inrichten van Schrjjfboeken en Rekeningen Het voornaamste uit de Postwet Eene Handleiding ten gebruike bij de Wet op het Recht van ZegelModellen van Tele grammen, Advertentien, Aanplak- en Stroo- biljetten. BENEVENS eene Lijst der meest voorkomende Verkortin gen, Namen der Maten en Gewichten met Verkorte Schrijfwijze en eene Tabellarische Herleiding van de Nederlandsche Munt en onderscheidene Vreemde Munten, en Inlichtin gen bij Opleiding van Jongelieden voor eenige Rijks- (Militaire- en Burger-) Betrekkingen Twaalfde veel vermeerderde druk herzien door SERVAAS DE KRUIN. Voorhanden bjj M. DE JONGE. Ter Neuzen. Evenals vorige keeren kunnen wij ook thans wederom Spot goedkoop bedienen en bieden wij aan tegen ongeloofelijke lage prijzen, welke Ver beneden de werke nd lijke waarde worden op geruimd. Voor de Dames nog een mooie party Luxe Schoentjes, welke voor zeer lage prijzen worden opgeruimd. Aanbevelend, Filiaal Küjberg's Stoomschoenfabriek. Aanbevelend, Van Vlissingen naar Breskens vm. 7,50 10,- 11,15 a) nm. 12,10 b) 3,43 c) Breskens Vlissingen 8,20 10,45 Dm. 12,40 1,— a) 4,10 c) Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 7,15 9,20 nm. 12,10 d) 3,43 c) Ter Neuzen Vlissingen 7,30 9,— 10,40 nm. 3,15 a) Deze reizen worden op de Zondagen niet gemaakt. b) Bij vertraging van trein 12,02 kan op de werkdagen de boot naar Breskens wachten tot een uur. c) Bij vertraging van trein 3,30 kunnen de booten vau 3,43 naar Breskens en naar Neuzen wachten, zoolang de omstandigheden dit toelaten. Is de boot naar Breskens later vertrokken dan 3,43 dan vertrekt ook de uit Rreskeris terugkeerende boot later dan 4,10 en wordt aan sluiting op den om 4,50 van Vlissingen vertrekkenden trein waarschijnlijk gemist. d) Bij vertraging van trein 12,02 kan de boot naar Ter Neuzen tot een uur wachten. GOEDEREN en VEE zuilen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. De stoomhootdienst neemt ten aanzien van het vervoer van passagiers, goederen en vee gecne verantwoordelijkheid op zich. van Walzoorden n. Ilansweert per boot, vm. 6,05, 9,05a, nm. 1,~, 3 45 7—, Ilansweert Viake per tram, 6,35, 9,35, 1,30, 4,'l5,' 7,30.' Viake Ilansweert per tram, 8,0», 11,256, 2,40c, 5,45, 8,30. Ilansweert Walzoorden per boot, 8,26a, 11,456,,, 3,-c, 5,58, 8S48. Up aeze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. Bjj vertraging van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht de boot op de tram. Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den marbttrein van Goes en wacht de boot op de tram. '-TAN 1 ARTS, Brouwerijstraat 3 (hoek Havenstraat) TER NEUZEN, is dagelijks te consulteeren van 9—12 en van 2—4 uur. Plaasten van Kunsttanden ->n Gebitten. Men vrage Geïllustreerde Prijscouranten Wilt Gij Uwe Boeken netjes en goedkoop opnieuw-of overgebon- den hebben, wendt U dan tot ons. Hebt Gij iets vlug, netjes en goedkoop te drukken, komt er mede bij ons. Wij belasten ons met de plaat sing van Annonces in alle Bladen. Wenseht Gij Uwe Tijdschriften of Werken in afleveringen steeds regelmatig te ontvangen, Abon neert U bij ons. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Amsterdamsche tijd. Ter Neuzen. 7.20 11.— 1.46 4 50 Sluiskil 7.29 11.20 1.54 4.59 Sluiskil (brug) 7.33 11.30 1.58 5.03 Philippine 7.37 11.40 2 02 5.07 Sas van Gent (aank.) 7.46 11.50 2.11 5.16 Sas van Gent (vertr.) 7.55 12.— 2.15 5.25 Duitsche tijd. Selzaete (aank.) 8,40 3.6.10 Selzaete (vertr.) 9.40 - 4.7*10 Gent (kl. statie) 10.25 5.25 7.55 9.40 10.25 .- Duitsche tijd. v. Gent (kl. statie)8.15 11.6. Selzaete (aank.) 9.— 12.30 6.46 Selzaete (vertr.) .10.— 1.30 3.45 7.44 Amsterdamsche tijd Sas van Gent (aank.) 9.25 12.54 3.10 Sas van Gent (vertr.) 9.34 1.04 3.25 v. Philippine 9.44 1.14 3.40 Sluiskil (brug) 9.48 1.18 3.50 Sluiskil 9.51 1.20 4.10 Ter Neuzen (aank.) 10.1.30 4.20 7.10 7.15 7.24 7.28 7.32 7.44 Spoorweg Ter Neuzen—Mechelen. Amsterdamsche tijd. Ter Neuzen 7 05 Sluiskil 7 13 AieJ 7 21 Kijkuit 7 28 Hulst 7 35 10 10 08 10 17 10 24 10 36 1 1 11 1 30 1 40 2 15 v Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Aank.TerNeuzen Amsterdamsche tijd. 8 25 8 32 8 39 8 47 8 55 12 48 12 55 1 01 1 09 1 16 3 25 3 35 3 65 4 05 4 15 5 5 08 5 16 5 23 5 36 7 68 803 8 10 8 17 8 24 Zeeuwsch-VI. Tramweg-Maatschappij. Dienstregeling vanaf 15 Januari LIJN SAS VAN GENT- IJZENDIJKE. Richting IJzendijke—Sas van Gent. Treinnummers Ia Vertrek IJzendijke (Remise) 6,30 Pyramide 6,47 Aankomst Philippine 7,19 Vertrek 7,22 Aankomst Sas van Gent 7,50 I 8,10 III 12,30 8,25 12,50 8,55 1,20 8,57 9j25 1,25 2.05 Richting Sas van GentIJzendijke. V 5,25 5,43 6,13 6,18 6,48 Treinnummers Ha II 10,00 10,30 10,33 11,05 11,25 IV 2,30 3,03 3,10 3,42 4,03 VI 7,25 7,55 7,57 8,27 8.45 Vertrek Sas van Gent 8,20 Aankomst Philippine 8.53 Vertrek 8,58 Pyramide 9,30 Aank. IJzendijke (Remise) 9,50 Treinen Ia en Ila rijden alleen op Zaterdagen, welke dagen de treinen I en II dan vervallen. Stoomtramweg Hulst—Walzoorden. 5 Juli 1915. Amsterdamsohe tijd. v. Hulst. Station 5 8 - 10 40 2 25 5 25 8 Aank. WalB. Djjk 6— 9— 11 40 3 25 6 25 9 r. Wals. Djjk 6 05 9 15 12 20 3 45 6 40 9 25 Holst, Station 7 06 10 16 1 20 4 46 7 40 10 26

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4