een mime keuze in Zwart en Gekleurd Firma J. L. JURE.IJ—H0EBÉ. Gemengde Berichten. INGEZONDEN STUKKEN. Laatste Berichten. Burgerlijken Stand. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Zondagavond woonden wij in het lokaal der >R. K. militaire vereeniging" alhier een uitroering bij, gegeven door de plaatselijke Commissie voor ontwikkeling en ontspanning der gemobiliseerde troepen te Ter Neuzen. De avond werd geopend met een korte toe spraak door den Voorzitter, den heer Ten Bruggen Cate. Voor een talrijk publiek, be staande nagenoeg uit '/4 burgerdames en heeren en 3/4 militairen, werd het blijspel »Uoor Tantes Opgevoed" in de beste voor waarden opgevoerd. Dagobert, een jong edelman is door 2 tantes, oude jongedochters opgevoed als een vertroeteld serre-bloempje op een buitenkasteel. De studiën van den jongeling maken zijn vertrek naar de hoofstad noodzakelijk, en dit is een heele onderneming èn voor de oude bekrompen tantes èn voor den onbeholpen schuchteren jongen. In de universiteitstad leert het troetelkind van af den eersten dag reeds de wereld, die hij nooit in de kleuren der werkeljjkheid gezien heeft, kennen, en uit den schuchteren buitenjongen groeit weldra een normale student. Dit »man worden heeft zijne gelukkige verloving tot gevolg en in die blijde ontknooping wordt tevens de verloving van nog twee andere paren vol trokken in bijzijn der oude vreesachtige-over- deugdzame tantes, die gewoon waren in zoo iets groot kwaad te zien. En de oude op voeder die gekomen was, om de verdwaalden te bestrallen herstelt ten slotte den volkomen algemeenen vrede. Voor het meerendeel hebben de acteurs, alle dilletanten, zich uitmuntend van hunne taak gekweten en het fijne blijspel in de beste voorwaarden gespeeld. Het viel dadelijk op te merken, dat de dames en heeren spelers tot de ontwikkelde burgerij behooren. Daar van was het gelukkig gevolg, dat de rollen uitstekend begrepen en trouw en natuurlijk werden weergegeven. De verzorgde uitspraak, de goede dictie en intonatie, de algemeen gelaatsuitdrukking en de mimiek, de zeer nauwkeurige bewegingen der dames en he«ren acteurs hebben de han delingen gemaakt tot een harmonisch geheel. De beide dames Van Bergen hebben als ware kunstenaressen de moeilijke rol van de zusters Van Bergen vertolkt. Tot in de kleinste bijzonderheden, grimeering costumeering typeering, was de vertooning meesterlijk. Zelden krjjgt men bij liefhebbers zoo iets te zien. De dame Hildegard heeft zeer gewetensvol hare rol verwerkt en bewezen dat zij aanleg en gevoel in ruime mate bezit. Dat zij echter er voor wake door oververzorging niet van het natuurlijke af te wijken en in overdrijving te vervallen. De rol van Wolfram is zonder overdrijving in den waren geest opgevat, los, warm en natuurlijk. Hij gaf flink werk ten beste. Ook de heer Sandman, de oude rector heeft insgeljjks zijn moeiljjke karakterrol met de meeste verdiensten vertolkt. En de flinke jonge Van Borsen was de echte student. Vrjjpostig, stoutmoedig, jong en ervaren, heeft hij zijn rol begrepen en uitgehaald, en daar waar hjj ietwat tot over drijving neigde heeft hij toch niet aan het ensemble geschaad, integendeel. Wel heeft Hertha zich vrij en los bewogen op het tooneel, maar bet is jammer dat zij zoo zacht en onduidelijk sprak. De overige rollen tot de kleinste werden alle onberispe lijk gespeeld. Behalve een paar kleine aan merkingen, verdient de tooneelschikking en het samenspel een bijzondere melding. Keu rig was alles verzorgd, en geen stapje, geen beweging of zij was gemotiveerd en ingestu deerd. Kortom er was harmonie in het ge- heele samenspel. En nu blijft nog te ver melden de heer Dagobert het vertroeteld stu dentje. Hetzelfde stuk hebben wij verscheidene malen door verschillende beroepsspelers in de schouwburgen der groote steden zien opvoeren, en het is niet overdreven als men zegt, dat Dagobert zich als een waar artist heeft ge dragen. Uit de vertolking dier moeilijke rol is gebleken dat de speler niet alleen begaafd heid bezit, maar dat hjj die tot bekwaamheid heeft weten te volmaken. Wjj herhalen het, niets is in die opvoering verwaarloosd ge worden en het geheel mag een uitnemend geslaagde vertooning worden genoemd. Jammer was het, dat er zoo onuitstaanbaar gerookt werd. Wat een hinderlijk iets dat rooken, èn voor de spelers èn voor vele toe schouwers. Tot slot ging »Het Dames-comité van Nergensoord" een korte schets (jammer dat die zoo kort was). 't Was een vermakelijk grapje, een klein misverstand voortspruitend uit het verschil van beteekenis, dat de burgers en de militairen aan sommige spreektermen toekennen. Maar 7t was uiterst kort, 'tleek wel onafgewerkt; het scheen ons dat een ontknooping komen zou en plotseling was 't uit. Maar het was dan ook maar een »tableau". En het moet ook gezegd't werd kort maar goed gegeven Onze gelubwenschen aan alle acteurs en zelfs, een wensch voornamelijk, dezeMet zoo een gezelschap van verdienstelijke elemen ten zouden wij wel gaarne ook eens een drama of degelijk tooneelstuk willen zien opvoeren. Dan zal het gezelschap naast vermaak en ontspanning ook ontwikkeling door de kunst van het theater ten beste geven. JUSTUS. Vrijdag is door mist in de nabijheid van den Margarethapolder op een zandplaat vast- gevaren het rijnschip R. S. G. 18, kapt. Boom en geladen met grintzand. Door schuren op het zand is het schip gebroken en bij een poging om het wrak naar den vasten wal te slepen, is het op 2 vadem water gezonken. Het kwam van Duitschland met bestemming naar Gent. Het eveneens omhoog gevaren rijnschip Stella Maris kwam zonder averij vlot. De met stukgoed geladen vrachtboot Amstel is Zaterdagmorgen bij mistig weer in het Schaar van Waarde gestrand. Sleepbooten trokken tevergeefs en met den vloed kwam het schip niet los. De lading wordt in lichters overgezet. In dezelfde Schaar is het schip Deodata, kap. Timmermans, door den mist omhoog ge- loopen. Sleepbooten trokken het schip vlot. Het Duitsche sleepschip Mannheim is bij Walsoorden gestrand en lek geloopen. Het lek is voorloopig gestopt. Door de leden van de muziekvereeniging >Elk naar zijn krachten« te Hoek, is bij alge- meene vergadering van Zaterdagavond 1.1. be sloten wederom een aanvang te nemen met de wekelijkscbe repetities. Zooals bekend, is dit gezelschap door het bestuur bij het begin van de mobilisatie stil gelegd. Men schrijft uit Koewacht aan het Dbl. v. Nbr. Nu den bewoners aan de overzijde van de Nederlandsch-Belgischa grens bekend is ge maakt, dat zij allen op 28 Jan. hunne woning ontruimd moeten hebbeD, is in den nacht van 25 op 26 Jan een 20-tal personen naar Ne derland gevlucht, met behulp van een dubbele 'adder, die ze over den geleidingsdraad hebben gezet. Nestor Wilmart, de door den spoorweg Gent—Neuzen hier welbekende financieele knoeier is door het hof van beroep te Brussel tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. In eersten aanleg had hij 10 jaar gekregen. Vol gens de N. R. C. heeft Wilmart reeds 5 jaar in gevangenschap doorgebracht. Te Selzaete is door de Duitschers ge arresteerd de kapitein C. V., van de sleepboot »Barbera« van Dordrecht, op wien een van Gent meegebrachte, hem ter verzending toe vertrouwden brief bevonden werd. Aldaar is ook van boord gehaald en naar Gent teruggebracht het personeel der motor boot Telegraaf 16, varende tusschen Rotterdam en Brugge, in verband met een met blauw krijt in een der kajuiten bevonden opschrift. Hetzelfde lot trof de opvarenden van een Rijn schip, die een meisje uit België afkomstig, aan boord had om mee naar Nederland te nemen. Twist in een vluchtelingenkamp. Te Bergen-op-Zoon ontstond Zondag in de conversatiezaal van het woonwagenkamp waar nog pl.m. 600 Belgische vluchtelingen verblijf houden, twist tusschen eenige personen, die het kamp moesten verlaten en anderen, die ervan, werden beticht de oorzaak te zijn van hun verwijdering. Bij de buiten voort gezette twist loste een schildwacht een schot in de lucht, waarop de rijksveldwachter v. d. P. nabij kwam. De schildwacht, die hem met een revolver gewapend, zag aankomen, en hem daar hij in burgerkleeding was, niet als veldwachter her kende, legde op hem aan, loste een schot en trof hem in de buik. De veldwachter zonk ineen en werd per brancard naar het gasthuis vervoerd waar hij Maandagnacht geoppeerd werd. Zijn toestand is zeer ernstig Het slachtoffer is gehuwd en vader van vier kinderen De politie te Breda stelt een onderzoek naar het gebeurde in. Slachtoffer van onvoorzichtigheid. De 20-jarige militair R. van der Flier, van Zeist, werd gisteravond van het balcon van de tram DriebergenZeist geslagen, toen hjj met zjjn hoofd in aanraking kwam met een langs de lijn staanden lantaarnpaat. Na zjjn val, kwam hjj nog eens in aanraking met de tram, waar door zjjn hand ernstig gekwetst werd. Na er gens te zjjn binnengedragen, werd hjj per brancard naar de Ziekeninrichting vervoerd. Ernstige mishandeling van ecu kindje. De politie te Rotterdam heeft dezer dagen in verhoor genomen enkele famillieleden van de 33-jarige juffrouw T. W. H. uit de Tuin dersstraat aldaar, een gescheiden vrouw, daar hef haar ter oore gekomen was, dat bet kindje, dat genoemde juffrouw in den nacht van 26 op 27 Januari het levenslicht zou hebben geschonken, niet de gewenschte en noodza kelijke verzorging zou hebben genoten van de zjjde der familieleden der moeder. Naar verluidt, zou de jonggeborene in een teil gelegd zjjn, toegedekt met natte hand doeken, wollen doeken en een zwaar vloer kleed. Het schijnt, dat de buren van het een en ander de lucht kregen en toen de politie waarschuwden, welke onmiddelljjk een onder zoek instelde en het kindje ook werkeljjk in de teil vond. Het werd dadeljjk naar het ziekenhuis overgebracht, doch overleed daar eenige uren later. Zooals gezegd, heeft de politie toen de familie gehoord, ter zake van het niet nemen van voorzorgsmaatregelen jegens iemand, die in levengsgevaar verkeert, den dood ten ge volge hebbende, subsidiair kindermoord. Beschoten. Dezer dagen is een grintschip, dat tusschen Roosteren en Maeseyck, waar de Maas voor een gedeelte Belgisch, voor een gedeelte Ne- derlandsch grensgebied is, de Maas, opvoer, door een Duitsche patrouille beschoten, terwjjl het in Nederlandsch vaarwater was, ofschoon daar de stroom zeer sterk is en de landing moeiljjk, is het schip bjjgedraaid en kon het, na door de Duitschers onderzocht te zijn, zjjn reis naar Maastricht vervolgen. Het schip vertoont verschillende gaten, waar de kogels doorheen zjjn gegaan. Nederlanders uit Duitschland. De stroom van Nederlanders uit Duitsch land, die daar geen werk meer vinden of om de duurte van levensmiddelen niet meer kun nen verbljjven, neemt steeds toe. In Enschede geven ze den commissaris van politie en het Steuncomité handen vol werk. Ze komen in zeer ontredderden toestand aan. Aan allen wordt voorloopig, voeding en onderdak verschaft, waarna sommigen worden voortgeholpen naar gemeenten, die zjj wenschen te bereiken. Velen vonden werk in de gemeen te maar anderen blijven geheel ten laste van het Steuncomité en 't gemeentebestuur. Wegens woningnood kan den meesten geen afzonderljjke huisvesting worden verstrekt, zoodat er in de vroegere school no. 1, die daarvoor werd ingericht, thaus reeds 80 per sonen werden ondergebracht. Een slim vrouwtje. In Bazel woont een vrouwtje, dat tot voor korten tjjd als de oudste inwoonster van die stad werd beschouwd en dat zich de vele voordeelen, daaraan verbonden, zonder scrupules liet welgevallen. Een tgdje geleden vierde ze haar z. g. 102dc-n verjaardag met alle bjj zoo'n hoogen ouderdom behoorende festiviteiten Haar portret kon men overal in da stad zien, sinds haar 100ste levensjaar heeft ze vrjj rijden op de tram, in de restaurants is ze een welko me bezoekster, die men vanwege de reclame graag gratis onthaalt en waar ze met gezon den eetlust varkencoteletjes, zuurkool en bier naar binnen speelt. En niet alleen kreeg deze reclame-eetster vele goederen in natura, ze ge noot bovendien een jaarljjksch pensioen van 300 franken. Tjjdens de tentoonstelling te Bern werd ze zelfs aan den Bundesrat voorgesteld. Maar nu is het sinds kort uit met de pret. Al is de leugen Dog zoo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. In dit geval bedroeg de snelheid van haar leugen 22 jaar, want een Bazelsche politieagent heeft ontdekt dat ze pas tachtig jaar oud is, een leeftjjd om heelemaal geen ophef van te maken. Vrau Zimmerli vormde langen tijd dus een uitzonderling op den regel en gaf zich uit voor ouder dan ze was. En nu is ze niettegenstaande haar witte haren ten prooi aan den spot der inwoners. Maar 't ergste is, dat het met de geneugten des levens voor haar voor goed gedaan is. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. M. de Redacteur Zoolang de polemiek over mjjne motie, voorgesteld bjj punt 17 in de Raadsvergadering van 4 November 1.1gevoerd tusschen de heeren H. in de Baanbreker en van der Pejjl in uw blad, zakelijk bleef, heb ik gemeend mjj van inmenging te moeten onthouden. Nu »observator" in het Volksblad van heden morgen mjj bedoelingen toeschrjjft die ik nimmer had, wil ik daartegen een woord van protest doen hooren en, het bljjkt niet ovei- bodig, ook te dezer plaatse uitdrukkeljjk ver klaren dat ik niet anders dan beperking van drankmisbruik en van drankgebruik op het oog had. De geachte inzender van heden verstaat blijkbaar de kunst van insinueeren beter dan die van observeeren en zal het mjj niet euvel duiden dat ik zjjn onjuiste analyse beantwoord met het bekende spreekwoord Zoo de waard is, vertrouwt hij zjjn gasten. Op verder geschrijf over deze quaestie zal ik niet ingaan en bied u, mjjnheer de Ra dacteur met de verzekering mijner hoogachting vriendelijk dank voor de opname dezer regelen. VAN HASSELT. Ter Neuzen, 29 Januari 1916. Blijkens draadloos telegram van den ge zagvoerder van het stoomschip »Prinses Ju liana", van de Stoomv. Mjj. Zeeland op reis naar Tilbury, is genoemd stoomschip om 1 uur namiddag ten Z.W. van het Sunk vuur schip waarsehjjnljjk op een onder water drijvend voorwerp geloopen. De mogeljjkheid, dat het vaartuig op een rajjn liep, is niet uitgesloten. Het achterschip maakt water, doch er is geen gevaarassistentie van de Mecklenburg en andere stoomschepen is geweigerd. Veiligheidshalve is de »Prinses Juliana" naar het nabjjgelegen Harwieh vertrokken om de schade op te nemen. De Telegraaf. De »Telegraaf" meldt dat gisterenochtend half elf een huiszoeking heeft plaats gehad ten huize van den adviseur van de Telegraaf, den heer H. M. C. Holdert, Lohmanstraat 73, te Amsterdam. Daar vervoegden zich de rechter-commissa- ris mr. E. Sleutelaar, de substituut-officier van Justitie mr. L. Th. Jorisse, twee griffiers en een aantal rechercheurs. De leiding der huiszoeking was in handen van den rechter-commissaris mr. Sleutelaar. Ook in het administratiegebouw van de Telegraaf* aan de N. Z. Voorburgwal 345, heeft een huiszoeking plaats gehad. Op last der justitie was daar bij het on derzoek de telefoon uitgeschakeld. Naar vernomen wordt, zijn bjj de huis zoeking verschillende stukken in beslaggenomen TER NEUZEN. Huwelijksaangiften. 28 Jan. Jan Jilles de Koster, 36 j., jm. en Francina Jaco- mina Bootsgezel, 22 j., jd. Geboorten. 23 Jan. Dominicus, z. van Jan Dooms en Louisa De Bock. 26 Jan. Krma Cor nelia, d. van Bernard us Willem van Kolk en Geer. truida Francina Bootsgezel. 27 Jan. Abraham Jan, z van Willem Oostdijk en Adriana Francina Faas. 28 Jan Tanneke Hendrika.d. van Marinus van de Wege en Alida Catharina van Alten. Abraham Levinus, z van Anthonij Franciscus Stoffels en Hendrina Cornelia Wagemaker Adriana, d. van Janneke Neeltje de Ruijter. Overlijden 23 Jan. Levinus Hamelink, 69 j echtg. van Geertrujj Vereijke 26 Jan. Elisabeth Jansen, 42 j., d. van Jan en Cornelia de Fejjter. 28 Jan. Anna Engelina de Jong, 79 jwed. uit het le huwelijk van Hendrik Marinus Jansen en uit het 2e of laatste huwelijk van Hendrik van Driel. DAGEN. Voorm. Nam. Woensdag 2 Februari 0.17 0.46 Donderdag 3 1.18 1.38 Vrjjdag 4 2.1 2.23 Zaterdag 5 2.45 3.6 Zondag 6 3 26 3.45 Maandag 7 4.4 4.22 Dinsdag 8 4 41 4.59 A D VERTENTIË N. 11 11 11 11 11 CRÈPON.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3