Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Trtnb. öm tjieztr te woriUn. Bekendmaking. DRANKWET. Eigenaars of Beheerders m PAARDEN, Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2646 Woensdag 2 Februari 1916. 27e Jaargang ALPHABETISCHE LIJST ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 76 cent voor binnen en buiteD Ter NeuzeD. Voor België 96 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren. Brievengaarders ®n den Uitgever. Telef. latere. No IS. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 oent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woeiisdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. van de in deze Gemeente metterwoon gevestigde Treub zal dus heengaan. Een enormen indruk maakt het aftreden van dezen bewindsman. Een der krachtigste figuren, zoo niet de krachtigste uit dit ministerie moeten wij ver liezen. En ons land kan krachtige en vastberaden mannen gebruiken. En toch gevoelen wij de noodzakelijkheid. Wij verstaan het, dat de meerderheid der Kamer hem niet kon volgen. En ware het niet wegens de tijdsomstan digheden en wegens groote waardeering van Treubs persoonlijkheid, de meerderheid voor de motie—Schaper ware nog aanzienlijk grooter geweest. Wie herinnert zich dezen krachtigen man toiet als Minister van Landbouw en thans als Minister van Finantiën Wie ziet niet vol bewondering op tegen zijne kolossale werkkracht, belichaamd in zijn reeks belastingvoorstellen en zijne wetsont werpen omtrent ziekte-, invaliditeits- en ouderdomsverzekering Maar ieder voorstander van staatspensio- ueering kon moeilijk anders handelen, toen Treub zjjne ouderdomsrente vast wou koppelen aan de pensioenbelasting. De Minister wou niet terugtreden, de meer derheid der Kamer kon het niet. En zoo kwam de noodzakelijkheid, maar we voelen heteene harde, treurige nood zakelijkheid. Zoo vaak krijgt men bij eene stemming of daarna de vraag Waarom ben ik geen kiezer Vaak bljjkt dan, dat de vrager het had kunnen zijn, zoo hij zichzelf maar had aan gegeven. Degenen, die door eigen aangifte kiezer worden, zooals loonkiezers, examenkiezers, woningkiezers, moeten dit doen van 1 tot en 14 Februari. Wie 15 Februari komt, is te laat. Men make ook thans van de gelegenheid gebruik, wachle vooral niet tot het laatste oogenblik. Wie in de termen meent te vallen, meldde zich aan ten stadhuize of vervoege zich bij bestuursleden der kiesvereeniging, die als ge woonlijk wel tot voorlichting en hulp bereid zullen zjjn. Wie het vorige jaar als kiezer op de lijst stond, staat er ook dit jaar op, tenzij hjj door overlijden of vertrek uit de gemeente mocht afgevoerd zjjn. DE OORLOG. De algemeene toestand. Uit gezaghebbende bron wordt uit Saloniki gemeld, dat de bezétting van Kara Boeroen in verband staat met het optreden van Duitscbe duikbooten in de Middellandsche zee, in de nabijheid der Grieksche kust. Het telegram zegt, dat in de nabijheid van het kanaal van Saloniki een Engelsch transportschip, met ezels geladen, door een Duitsche duikboot werd getorpedeerd. Het schip kon op strand worden gezet en de ezels werden gered Klaarblijkelijk wordt hier gedoeld op de Duitsche duikboot, die, volgens een Wolff bericht op 18 Januari het Engelsche trans portschip »Marese« in de Middellandsche zee torpedeerde, en op 23 Januari een Engelseb transportschip in de golf van Saloniki. Het laatstgenoemde schip zou dan het bewuste schip met ezels zjjn geweest. Uit het rapport van den commandant van dien onderzeeër is verder gebleken, dat hij op 17 Januari, op ongeveer 150 mijlen van Malta, een stoomschip aanhield onder Neder- landsche vlag, dat aan den boeg de naam »Melanie« voerde. Het schip stopte, gaf een sein, en zond een boot uit. Toen de duik- buit naderde, om de scheepspapieren te onder zoeken werd -- onder de Nederlaudsehe vlag? van het s.s. »Melaniec een levendig geschut- en mitrailleur-vuur op deu onder zeeër geopend. Slechts door snel te duiken kon de duikboot zich aan dezen aanval ont trekken. In het bericht wordt niet gemeld, of het bewuste schip bij het openen van het vuur de vlag zjjner nationaliteit geheschen heeft, wat men allicht mag aannemen. Het is onmogelijk, dat deze aanval door een Nederlandsch schip is ondernomen. Een Nederlandsch stoomschip »Melanie* bestaat niet. Er is een Engelsch schip »Melanie«, van de Groedsl Bros. Steamship Cy. Limtd, dat op 18 Januari aan de Tyne lag dat kon dus niet op 17 Januari bij Malta zijn even min kon dit het geval zjjn met het Engelsche stoomschip >MeIania«, van de »Anglo-Saxon Cy.«, dat op 21 Jan. te Calcutta was. Het is dus ondenkbaar, dat een dezer beide schepen de bewuste »Melanie« is geweest, zoodat het schip, dat op 17 Januari bjj Malta op de Duitsche duikboot schoot, niet alleen onder valsche vlag voer maar ook onder een valschen naam. Het gebruik van een valsche vlag is bjj het oorlogsrecht toegestaan, doch dit eischt tevens, dat voor den aanvang van het gevecht het ontplooien van de ware vlag plaats heeft. De Louter zegt in zijn »Stellig Volkenrecht*, II pag. 311 »Het vertoonen van een valsche vlag na de van ouds overgeleverde demon stratie (van een kanonschot) wordt als trou weloosheid gebrandmerkt, op grond van het overoud fundameneel en meermalen aangehaald beginsel, fides etiam hosti servanda (de trouw moet ook tegenover den vjjand gehandhaafd worden). Reeds in een Fransche ordonnantie van 17 Maart 1696 werd het gebruik eener valsche vlag in bet gevecht veroordeeld »C'est un procédé contraire" a la foi publique et a l'honneur du pavilion que de tirer le coup de semonce sons pavilion étranger.* De vraag of het gewettigd is koopvaardjj- schepen te bewapenen, is er een, die met vele moeiljjkheden in verband staat. Sedert bij de declaratie van Parijs werd bepaald, dat de ^kaapvaart is en blijft afgeschaft* werd tevens gepoogd, een regel vast te stellen voor de qualiteiten waaraan oorlogsschepen moeten voldoen. De Haagsche conventie No. VII bevat een aantal artikelen over de ver andering van handels- in oorlogsschepen, die bepalen, dat een koopvaarder, om als oorlogs schip te kunneD optreden, moet voldoen aan de velgende regels a. het schip moet onder rechtstreeksch ge zag, toezicht en verantwoordeljjkheid staan van den staat, wieDs vlag het voert b. het moet de uiterljjke onderscheidings teekenen voeren van oorlogsschepen e. de commandant moet tot de zee-offi cieren behooren, en door de bevoegde macht regelmatig zjjn aangesteld d. de bemanning moet onder de regelen •dj? militaire tucht staan e. het schip moet bjj zjjne operaties zelfs de wetten en gebruiken van den oorlog in acht nemen. Bovendien moet de oorlogspartij, aan welke het schip behoort, dit zoo spoedig mogeljjk op de ljjst harer oorlogsschepen vermelden. Aan welke voorwaarden nu de vermonde »Melanie«, onder Nederlandsche vlag varende, moge hebben voldaan, zeker niet aan de voor waarden, dat het de vlag moet voeren van den staat, waartoe het behoort en dat het bjj zjjn operaties de wetten en gebruiken van den oorlog moet in acht nemen. Het optreden van zulke vermomde kaper schepen, koopvaarders met kanonnen en machi negeweren bewapend, die vijandeljjke oorlogs schepen aanvallen, onder valschen naam, kan tot groot nadeel zjjn van de ware koopvaar ders, vooral van de neutralen. En daarom is het te verwachten, dat ook tegen het optreden van schepen als deze valscht »Me!anie« door de neutralen en in die geval door de Nederlandsche regeering krachtig zal worden geprotesteerd, Naar aanleiding van de redevoering, door president Wilson in de »Railway business Association* gehoudeD, over de gevaren die voor den vrede van de Ver. Staten kunnen dreigen, maakten wjj de opmerking, dat de mededeelingen, die Reuter uit de Ver. Staten zendt over de redevoering en de opvatting er van in de pers, eenzjjdig zjjn. Het Engel sche agentschap zendt alleen de meeningen van de pro-Engelsche bladen, niet die van de Duitsch-gezinde, zelden van de werkeljjk neutrale bladen in de Ver. Staten. Daardoor wordt meer dan eens een onjuiste voorstelling gewekt van de werkeljjke meening in de Amerikaansche Republiek. Dat dit ook in dit geval waarschijnlijk is, bljjkt uit hetgeen president Wilson in zjjn redevoering te Pittsburg heeft gezegd. Hij borduurde opnieuw op het thema, dat Ame rika wel eens in den strjjd zou kunnen wor den betrokken, en voegde daaraan toe»Er bestaat voortdurend ernstig gevaarer zou licht wrjjving kunuen ontstaan, ter zake van de beweging van den overzeeschen handel. Het is mogeljjk, dat dit een bedreigiug is, die mede in verband staat met de Engelsche blokkade maatregelen. Het standpunt van de Ver. Staten is, dat Engeland, tenzjj het de effectieve blokkade van de geheele Duit sche kust afkondigt, en weet te handhaven, geen recht heeft den handel van de Ver. Staten met Duitschland te beletten. Het aan houden van schepen met artikelen, vooral levensmiddelen voor de Duitsche bevolking, acht de regeering te Washington, in strjjd met de internationale verdragen. Daarop is in de nooit door Engeland beantwoorde Amerikaansche nota van October de aandacht gevestigd. Thans heeft ook de regeering te Washing ton geprotesteerd tegen het aanhouden van schepen met mails uit de Ver. Staten naar de neutrale staten, tegen het in beslag nemen en doorzoeken van de mailzakken en van de paketpostook daarop kon Engeland nog niet antwoorden, wjjl het daarover met zjjn bond- genooten moest overleggen. Tengevolge daarvan is in de Ver. Staten een ontstemming ontstaan, over de wjjze waarop Engeland den oorlog voert, door be moeilijking van den neutralen handel. En stemmen gingen op, om bjj wjjze van re presaille-maatregel den uitvoer van ammunitie aan de geallieerden te verbieden. Reuter «einde hedenmorgen uit Washington, dat president Wilson, zoo een daartoe strekkende wet werd aangenomen, daartegen zjjn veto zou uitspreken. Maar heel zeker is men daarvan niet. Want een »Reuter« bericht uit New-York bespreekt de mogelijkheid dat de uitvoer van oorlogscontrabande naar de geallieerden zou worden verboden, en maakt nu de Amerikanen bevreesd voor de concurrentie van Japan. In dat geval, zegt »Reuter«, zouden de groote bestellingen, die thans in de Ver. Staten worden gedaan, wel eens naar Japan kunnen worden gezonden. Het is uit dit alles duideljjk, dat de waar schuwingen van presedent Wilson al zou dan de onderhandeling met Duitschland over de Lusitania-quaestie en den duikbooten-oorlog er niet geheel vreemd aan zjjn - toch niet eenzjjdig tegen een der oorlogvoerenden is gericht, maar dat ook degenen, die den handel en het postverkeer der neutralen pogen te bemoeiljjken met een der oorlogvoerenden, terwjjl zjj zelf daarvan in meer dan een op zicht profiteeren, door den president der Ver. Staten worden gewaarschuwd, om hun taktiek niet te ver te drjjven. Een waarschuwing, die iu Engeland wel zal gehoord en begrepen worden. Ook al poogt Reuter het ook voor te stellen, alsof de president uitsluitend over en tegen Duitschland sprak. Officieele communiqué's PARIJS, 30 Jan. (Reuter.) Officieele mede- deeling van hedenavond. In Artois brachten wjj ten Zuiden van den weg Neuville St. Vaast een mijn tot ontploffing, waardoor loopgangen van den vjjand werden vernield Onze artillerie richtte een verwoestend vuur op het vijande lijke proviandeerings centrum Sail aux Mines, ten Zuidwesten van Lens, alsmede op de vjj- andeljjke kampen ten Noorden var, Vimy. Tusschen Sorame en Oise hebben wjj in de buurt van Beauvraignes marcheerende troepen onder vuur genomen, alsmede een infantene- colonne op den weg naar Roye. Ten Noorden van de AisDe tegenover Soupir hebben wjj met ons vuur een Duitsch werk vernield en de bezetting gedood. Ten Oosten van Reims werkzaam vuur van schansmotieren. In den Elzas hebben wjj de vjjandeljjke stellingen bjj Aspach, ten Noorden van Altkirch, gebombar deerd. Nog een Zeppelin boven Parijs. PARIJS, 30 Jan. (Havas.) Om tien minuten voor tienen is er vanavond alarm gemaakt wegens nadering van een Zeppelin. Alle voor zorgsmaatregelen werden genomen. De Zeppelin is gesignaleerd komende uit het Noorden. Men wist niet precies in welkq TER YKimSl H VOLKSBLAD. Burgemeester en Wethouders der Gemeente TER NEUZEN brengen ter algomeene kennis, dat de, in gevolge art. 17 van liet Koninkljjlc besluit van 10 November 1892 (Staatsblad No. 253) opgemaakte al- pbabetlscbe lijst, bevattende de namen der in deze Gemeente metterwoon gevestigde eige naars of beheerders van één of meer ter vor dering aan te bieden paarden, goduiende de maand Februari, voor een ieder op de Secretarie dezer Ge meente ter inzage is nedergelegd. Ter Neuzen, den 24 Januari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZING ABurgemeester L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift oin verlof tot den verkoop van aleoholhoude den, anderen dan ster ken drank van MARTIN US G. BROEKENHOVEN, koopman wonende te Ter Neuzen, in het benedenlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 4 en gelegen aan de Westkolkstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen bet verleenen van bet verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 31 Januari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 1