Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Nota's Verzorging Vluchtelingen. Bekendmaking. j)« Telegraaf. Yan het Westelijk oorlogstooneel. No. 2645 Zaterdag 29 Januari 1916. 27e Jaargang ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Van Telef. latere, No IS. ADVERTENTIEPRIJS: 1 tot en met 5 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tariet. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. In verband met den wenscb der regeering wor den belanghebbenden dringend verzocht hunne nota's wegens leverantiën, enz. ten behoeve van de verzorging der Belgische vluchtelingen over 1915 ten spoedigste aan ons in te zenden, en wordt hierbij tevens onder hun aandacht gebracht, dat voor het vervolg over elk afgeloopen kwartaal de declaraties moeten worden ingezonden. Ter Neuzen, den 28 Januari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het 2e suppletoir kohier van den Hoofdelijken Omslag in deze gemeente voor 1915, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 24 Januari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. In de Amsterdamsche journalistenkring zijn harde noten gekraakt over de toestanden bij het bekende dagblad De Telegraaf. Er blijkt uit, dat de beer Schroder de hoofd redacteur, die gevangen gezeten heeft, feitelijk heel weinig had te vertellen, maar dat de de Directeur de heer Holdert in alles de man was. Men weet, dat De Telegraaf uitei-st pro geallieerd is en toch had de heer Simons, vroeger correspondent te Berlijn, bekend als pro-Duitsch, thans op het bureau van De Telegraaf zeer veel te vertellen, zoodat op allerlei manieren in de werkzaamheden van vertrouwd personeel werd ingegrepen. Ontslag kreeg, wie eene tegenwerping waagde. De heer Holdert zelf hield er een anti- smokkelbureau op na, waarvan zelfs verhaald wordt, dat het smokkelen provoceerde. Op het uitvoerig rapport van de journa- listenvereeniging antwoordt de Telegraaf alleen met Amen. Naar we nader hooren, ontkent de Telegraaf het ten laste gelegde en wenscht de zaak voor een eereraad te brengen. Op dezelfde wijze dus, als met Dr. Kuyper vroeger geschiedde en als bij den hoofdredac teur van de Nieuwe Courant, een paar jaren geleden. De Middelb. Courant, aan de gepubliceerde feiten eene beschouwing wijdende, is niet zoo zeer getroffen door de toestanden onder het personeel en de verhouding tusschen de lei dende persoonlijkheden, als wel door de ge dachten, waartoe men moet komen. Bet dagblad de Telegraaf is sterk anti- Duitsch blijkens zjjne gansche campagne, en de man, die sinds maanden daar de lakens uitdeelt, de vroegere Berlijnsche correspondent B. Simons, is bekend als pro-Duitsch en ver maagschapt aan den Duitschen staatssecretaris Zimmerman, welbekekend uit het intervieuw van Mr. Troelstra. Dit feit nu vindt de Middelb. Courant het bedenkeljjkst in de geheele affaire. Het brengt het het blad op het vermoeden, dat de Telegraaf de geallieerden tegen ons land moest innemen ten genoegen van Duitsch- land. Al is er zeer veel mogelijk in dezen oorlog, ons lijkt deze opvatting toch wel wat ver gezocht. We zullen zien, hoe de zaak zich verder afwikkelt. DE OORLOG. De algemeene toestand. Er is vandaag maar weinig oorlogsnieuws samen te vatten. De Oostenrijkers, die Woens dag verklaarden, niet met zekerheid te kun nen uitmaken, bij wien in Montenegro de regeeringsmacht berust, hebben er nu een gevolmachtigde van die regeering ontdekt. Deze gevolmachtigde, zoo wordt gemeld, heeft het capitulatieverdrag van het Montenegrijn- sche leger onderteekend. Dit moest blijkbaar nog gebeuren. Met de lichte verbetering van het weder, houdt de verhoogde levendigheid op het Wes telijk iront aan. Zij treedt aan den dag in scherpe artilleriegevechten en gevechten tus schen vliegers, alsook in gevechten om loop graven en mijntrechters op sommige punten. In al die gevechten schijnen de Duitschers de aanvallende partij te zijn, zonder dat zij ech ter eenig resultaat van beteekenis üebben weten te behalen. Evenwel blijken de Duitschers toch inderdaad wel op zijn minst eenige ver sterking te hebben ontvangen, die hen tot deze voorloopig plaatselijke aanvallen in staat stelt. In een bericht aan een Engelsch blad uit Parijs wordt gezegd, dat de werkzaamheid der Duitschers op het Westelijk front moet worden opgevat als een tasten naar zwakke plekken, ter voorbereiding van een lateren grooten aanval Op het heele Oostelijk front heerscht thans weer rust. We zeiden Woensdag, dat eenige teekenen een hervatting van den strijd bij het brugge- hoofd van Goerz deden verwachten. De strijd is blijkbaar al weder ontbrand, en bij Oslavia hebben de Oostenrijkers een succes weten te behalen, dat door de Italianen wordt erkend. Op andere plaatsen aan het Isonzofront zjjn het de Italianen, die aanvallen, zonder succes tot dusver. Reuter meldt nadere bijzonderheden over het gevecht, dat den 23sten Januari de En- gelschen aan den V^estkant van Egypte heb ben geleverd. Het gevecht waar generaal Smith Dorrien, de opperbevelhebber in Britsch Oost-Afrika, melding van maakt, heeft plaats gehad op Engelsch gebied, niet al te ver van den Ki- lima-Ndzjaro. Officieele communiqué's PARIJS, 26 Jan. (Reuter.) Het officieele communiqué meldt Wij bombardeerden in den afgeloopen nacht de vijandelijke loopgraven in de streek van Steenstraete, waar troepenbewegingen plaats hadden. In Artois ontploften heden een aantal mijnen, ten Noordoosten van Neuvillede vijand bezette de dcor de mijner, geslagen kuilen, maar wordt er uit verdreven. Het artillerievuur was wederzijds zeer hevig. Ons vuur heeft een vijandelijk verdedigingswerk bij Roye vernield, en den vijand gedwongen het te ontruimen. Gisterenavond heeft een Zeppelin bommen geworpen op dorpen bij Epemay en onbetee- kende schade toegebracht. Bij haar terug keer werd de Zeppelin beschoten. Onze zware kanonnen hebben de vijande lijke verdedigingswerken ten Westen van Pont-a-Moussson met goed gevolg gebombar deerd. Luchtgevechten aan het Britsche front. LONDEN, 26 Jan. (Reuter.) Een com muniqué meldt Gisteren hebben wjj gevechten gehad met 27 Duitsche vliegers en aanvallen gedaan op drie ballons captifs. Wij dwongen twee vlieg machines en twee ballons tot dalen. Al onze vliegtuigen zijn ongedeerd teruggekeerd, Gisteravond hebben de Duitschers de kust streek bij Loos gebombardeerd en bij Hul- luch en Quinchy met handgranaten geworpen. Heden duurde de beschieting van de kust streek bij Loos voort. De Duitsche artillerie legde eenige bedrijvigheid aan den dag tus schen Formelles en Maquart. Onze loop graafmortieren en onze artillerie antwoordden krachtig. BERLIJN, 27 Jan. (Wolff.) Officieel. In verband met beschieting van onze stellingen in de duinen hebben vijandelijke monitors de streek van Westende zonder succes be schoten. Aan beide zijden van den weg Vimy-Neu- ville hebben onze troepen na een mijn te hebben laten springen een Fransche stelling over 500 tot 600 meter bezet. Een officier en 52 man zijn gevangen, een machinegeweer en drie mijnwerpers buitge maakt. Na vruchtelooze tegenaanvallen van den vijand hebbn zich hier en bij de loopgraven, die in de laatste dagen zijn veroverd, leven dige gevechten met handgranaten ontwikkeld. Lens is zwaar beschoten. In de Argonnen van tijd tot tijd artillerievuur. PARIJS, 27 Jan. (Havas.) Officieel: In Artois in den afgeloopen nacht zeer levendig kanonvuur in den sector Neuville St. Vaast. Nabjj den weg van Neuville naar La Folie zijn wjj voortgegaan met de geleidelijke her bezetting van de luisterposten in de mijntrech- ters, waar de vijand vasten voet had gekregen. Wij vonden er talrijke lijken van Duitschers en hebben eenige gevangenen gemaakt. In Argonne hebbeu wij met goed gevolg twee mijnen doen ontploffen, één bij Haute- Cherauchée, de andere bij Vauqois. PARIJS, 27 Jan. (Reuter.) Avondcommuni qué Onze artillerie is den ganschen dag op 't geheele front in actie geweest. De Duitsche verschansingen in België zijn zwaar beschadigd. De vijand heeft getracht de verloren mijn- trechters bij Neuville te hernemen, doch is teruggeworpen. De mijngevechten in Argonne zijn in ons voordeel voortgezet. De vijand heeft zware verliezen geleden in een gevecht om het bezit van een trechter, geslagen door de ontploffing van twee onzer mijnen. Wij houden een van de trechterranden bezet. LONDEN, 27 Jan. (Reuter.) Officieel Britsch communiqué. Tegenover Givenchy hebben wij een mijn doen ontploffen. Onze artillerie heeft tal van punten der vijandelijke linies beschoten. De vijandelijke artillerie is bij Loos, Ar- mentiéres en Yperen bedrijvig geweest; onze artillerie heeft het vuur doeltreffend beantwoord. Congres der Engelsche arbeiderspartij. Het jaarlijksche congres van de arbeiders partij heeft met 1.502 000 tegen 602.000 stemmen een motie aangenomen, voorgesteld door Sexton van de Dockers Union, waarbij het congres zich verbindt de regeering zoo ver mogelijk te steunen ter succesvolle voort zetting van den oorlog. De motie door het congres aangenomen luidt, dat het congres, hoewel verzet uitspre kend, in overeenstemming met vroeger geuite opvattingen, tegen elk stelsel van »blijvend« militarisme als een gevaar voor den mensche- lijken vooruitgang is, de actie van Groot Britannië en van de regeering in den tegen- woordigen oorlog volkomen "gerechtvaardigd acht, afschuw uitspreekt over de door Duitsch- land en zijn bondgenoot gepleegde gruwelen, zooals de moord op noncombattanten, onder wie vrouwen en kinderen, en zich verplicht de regeering zoo ver mogelijk te steunen bij een succesvolle voortzetting van den oorlog. Het congres nam nog een motie aan voor gesteld door de railway clerks association, zeggend, dat -het congres, overtuigd, dat de inzet van dezen Europeeschen oorlog van overwegend belang is voor de democratiën van dit en andere landen, volkomen goedkeu ring hecht aan de actie van de parlementaire arbeiderspartij wat betreft de samenwerking met de andere politieke partijen in de natio nale recrutingscompagne. Gedwongen massa-verhuizing aan de grens. Duitsche plannen met de Noordergrens van Vlaanderen, Terreur. VAN DE GRENS, 24 Jan. (Telegraaf.) Er is vanmorgen al wat afgeschreeuwd, ver telde me meewarig een vrouw aan de grens. Hier acht gezinnen weg, daar tien, op Bou- chautshaven 50 Er is gejammer en verdriet En ja, daar over de draadversperring waren ze druk aan 't verhuizen., de Belgen, die op hoog bevel van de Duitsche overheid van de grens moeten verdwijnen. Op een strook van 100 meter breedte moeten alle bewoners weg. Eenigen tijd gelegen werd dit bevel reeds gegeven hier en daar kreeg 't een begin van uitvoering. Heden werd het streng doorgevoerd tusschen Selzaete en Watervliet, dus in 't Noorden van Oost-Vlaan- deren. 't Was een loopen en draven, sleuren en trekken. Deze laadde zijn schamel boeltje op een kruiwagen die op een kar elders moesten veel handen te pas komen om bij een grooten boer have en vee elders te brengen. De smederij van 't Mollenkot bij IJzendjjke stond al leegDuitsche soldaten namen er hun intrek recht er over nestelden de vreem de militairen ook al in een verlaten herberg. Aan de grenspaal te Watervliet moest een 80-jarige grijsaard zich van zijn hoefje los scheuren en een schuilplaats bij vreemden vragen. Aan de Bouchautshaven vertrokken vijftig ge zinnen veel tijd kregen ze niet om 4 uur in den namiddag moest alles ontruimd zijn. Waarheen Ja, waarheen die ouders met zeven kinderen, waarheen die kranke moeder, waarheen met wagens graan, hooi, vee Dat vroeg de bezetter er niet bij. Achteruit En de bannelingen trokken naar Assenede, Watervliet, Oudeman of naar Eeclo en andere gemeenten, verder van de grens, Ik dacht weer aan de vlucht, 't Is oorlogs tijd. 't Luid kanongebulder, dat door den triestigen regenmorgen zonder ophouden klonk, herinnerde 't ons. Honderd meter achter deze versperring wil de Duitscher er een tweede aanbregen. Wie zich na de ontruiming tusschen beide afslui tingen waagt, krijgt zonder waarschuwing den kogel. Dat weten de grensbewoners reeds en ze meenen, dat men aldus de spionnage wil ta keer gaan. Maar wat voert de bezetter in 't schild Het ligt voor de hand, dat men hier aan een ver sterking van de Noordergrens denkt. Immers, Duitschland verwacht gevaar uit Zeeuwsch- Vlaanderen, vreest nog steeds een landing der Engelschen. En zoo wordt tevens de groote gevangenis, die België heet, nog strenger afgesloten. Duitsche soldaten, die in deu grijzen man tel, het geweer over den rug, op den dijk heen en weer stappen, zagen al deze drukte aan met een blik, den typischen blik van»Ja, Iirieg ist Krieg.c TER HEM VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1