DaplijMe OuzicÈr „Ter Neuzensch Volksblad," M. DE JONGE Soirée- Amusante VAN DALEN, Muziek-Instrumenten w'reutaires en Jfaarten ELECTR. BOEK- lHANDELSDRUKKERIJ Speciaal Adres voor T drukken van VISITE-KAARTEN, De dienst NEUZENIIOEDEkENSkEltRE blp TIJDELIJK gestaakt. JAC. DE KOK - TE» NEUZEN. Veiligheids Scheermessen Systeem „Gillette" en Gewoon model SCHEERMESSEN. V ulpenhouders. J. D. DIJK, ANTOINE MES, MIDDELBURG. JVI. DE JONGE. NOORDSTRAAT 1012 Telefoonnummer 15 Men vrage prijsopgaaf, die gaarne wordt verstrekt. MONSTERBOEKEN TER INZAGE. STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SOHELDE GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn Vlissingen—Breskens—Neuzen. Van 15 Januari 1916 tot nadere aankondiging. DAGELIJKS Alle booten leggen te Borsselen aan. Haarsnijmachines. Baardsnij machines. Middelen van Vervoer. gevraagd voor toezicht bij het bouwen van twee woonhuizen. Zelfstandig kunnende optreden en reeds als zoodanig werkzaam geweest zijnde. Behoeft geen teekenwerk te verrichten. Salaris onge veer tachtig gulden per maand. Brieven met referenties letters M. L,, bureau dezer courant. op Woensdag a. s. 26 Januari, des avonds te 8 ur>ten bate van de slacht offers der watersnood, in de bovenzaal van het »Hotel de Commerce* bij Mej. de Wed. Michielsen. Entrée 75 cents. Na afloop BAL. TANDAR T S, Brouwerijstraat 3 (hoek Havenstraat) TER NEUZEN, is dagelijks te consulteeren van .9—12 en van 24 uur. Plaasten van Kunsttanden "»n Gebitten. en alle soorten 888F" Men vrage Geïllustreerde Prijscouranten Oud-H ollandsclie in de nieuwste modellen. Electr. Drukkerij. Noordstraat 1012. Nieuw komiek Voordraehtenboek, met 2f» hoogst komieke Voordrachten, ko mieke scènes, Coupletten enz., voor alle vroolijke partijen. INHOUDEen pantoffelheld. De drie lotelingen. Een straat-type. Vrienden raad. Snijder Wop Wap Wip. Jaap Jansen. De winkelbediende. Ik ben te goed. Een leugen. Mijn lief Truitje. De pakjesdrager. Nieuwe uitvindingen. Allerlei. De heldhaftige schutter. lk houd mij stil. De gemeentebode. Ge gronde waarheden. De X-stralen. De droog- en en nat-komiek. De groentekoop man Een man van voorname afkomst. De tevreden man. Verkouden zjjn. Waarom men trouwt. Een rellelie. Het geheele Doek met de 26 splinternieuwe zeer komieke voordrachten, met aanwijzing boe men de stukken moet voordragen, wordt goed verpakt franco per post toegezonden, na ont vangst van postwissel a f 0.55 of van post zegels, door den uitgever Oude Kijk-in-'t Jatstraat 66, GRONINGEN. Abbonneerd U op het j^Jet deze zijn wij zoo vrij uwe aandacht te vestigen op onze Inrichting, die voorzien is van een groote letterkeuze en moderne machineriën, waardoor het ons mogelijk is onderstaande Drukwerken in den kortst mogelijken tijd NET en B I L L IJ K af te leveren Aandeelen, Adreskaarten, Bestekken, Briefkaarten, Briefpapier, Biljetten, Bonboeken, Bons, Brochures, Circulaires, Convocaties, Correspondentiekaarten, Coupons, Diploma's, Enveloppen, Etiquetten, Facaturen, Formulieren, Inteekenbiljetten, Inwikkelpapieren, Jaar verslagen, Kwitanties, Labels, Memorandums, Menu's, Nota's, Onder- trouwcirculaires, Ondertrouwkaarten, Programma's, Prijscouranten, Reclamekaarten, Reglementen, Rouwbrieven, Rouwkaarten, Reke ningen, Statuten, Strooibiljetten, Tabellen, Tekstboekjes, Verlovings kaarten, Visitekaartjes, Werklijsten, Wissels, enz. enz. Niet van Steendruk te onderscheiden. UREN VAN VERTREK Amsterdamsche tijd Van Vlissingen naar Breskens vm. 7,50 10,- 11,15 a) nm. 12,10 b) 3,43 c) Breskens Vlissingen 8,20 10,45 nm. 12,40 1,— a) 4,10 c) Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 7,15 9,20 nm. 12,10 d) 3,43 c) Ter Neuzen Vlissingen 7,30 9,— 10,40 nm. 3,15 a) Deze reizen worden op dn Zondagen niet gemaakt. b) Bij vertraging van trein 12,02 kan op de werkdagen de boot naar Breskens wachten tot een uur. c) Bij vertraging van trein 3,36 kunnen de booten van 3,43 naar Breskens en naar Neuzen w richten, zoolang de omstandigheden dit toelaten. Is de boot naar Breskens later vertrokken dan 3,43 dan vertrekt ook de uit Rresbens terugkeerende boot later dan 4,10 en wordt aan sluiting op den om 4,50 van V lissiDgen vertrekkenden trein waarschijnlijk gemist. d) Bij vertraging van trein 12,02 kan de boot naar Ter Neuzen tot een uur wachten. GOEDEREN en VEE zullen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. De stoombootdienst neemt ten aanzien van het vervoer van passagiers, goederen en vee geene verantwoordelijkheid op zich. Lijn WALZOORDEM HANSWEERT VLAKE. Van I Februari 5915 tot nadere aankondiging. van Walzoorden n. Ilauswceri per boot, vm. 6,05, f),05a, nm. 1, -, 3,45, 7,—. Hansweert Vlake per tram, 6,35, 9,35, 1,30, 4,15, 7,30. Vlake Hansweert per tram, 8,08, 11,255, 2,40c, 5,45, 8,30. Hansweert Walzoorden per boot, 8,26a, 11,456,,, 3,c, 5,58, 8,48. Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. Bij vertraging van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht de boot op de tram. c.) Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den markttrein van Goes en wacht de boot op de tram. -Alles met gfarantie. M. DE JONGE. TER NEUZEN. Spoorweg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen 7.20 11.1.46 4.50 Sluiskil 7.29 11.20 1.54 4.59 Sluiskil (brug) 7.33 11.30 1.58 5.03 Philippine 7.37 11.40 2 02 5.07 Sas van Gent (aank.) 7.46 11.50 2.11 5.16 Sas van Gent (vertr.) 7.55 12.- 2.15 5.25 Duitsche tijd. Selzaete (aank.) 8.403.6.10 Selzaete (vertr.) 9.40 - 4.7.10 Gent (kl. statie) 10.25 5.25 7.55 v. Gent (kl. statie)8.15 11.6. Selzaete (aank.) 9.12.30 6.46 Selzaete (vertr.) .10.— 1.30 3.45 7.44 Sas van Gent (aank.) 9.25 12.54 3.10 7.10 Sas van Gent (vertr.) 9.34 1.04 3.25 7.15 v. Philippine 9.44 1.14 3.40 7.24 Sluiskil (brug) 9.48 1.18 3.50 7.28 Sluiskil 9.51 1.20 4.10 7.32 Ter Neuzen (aank.) 10.1.30 4.20 7.44 Spoorweg Ter Neuzen—Mechelen. Zeeuwsch-Vl. Tramweg-Maatschappij. Stoomtramweg Hulst— Walzoorden. Vertrek det? iNTed. Spoortreinen. (Dienstregeling aangevangen 18 Oct, 1915.) s J 5 A msterdamsche tijd. Duitsche tijd. Amsterdamsche tijd Amsterdamsche tijd. T. Ter Neuzen 7 05 10 1 5 Sluiskil 7 13 10 08 1 11 5 08 Axel 7 21 10 17 1 80 5 16 Kijkuit 7 28 10 24 1 40 5 23 Hulst 7 35 10 36 2 15 5 86 Amsterdamsche tijd. v Hulst 8 25 12 48 3 25 7 58 Kijkuit 8 32 12 55 3 35 8 03 Axel 8 39 1 01 3 55 8 10 Sluiskil 8 47 1 09 4 05 8 17 Aank.TerNeuzen 8 55 1 16 4 15 8 24 Dienstregeling vanaf 15 Januari LIJN SAS VAN GENT-IJZENDIJKE. Richting IJzendijke—Sas van Gent. Treinnummers Ia I Vertrek IJzendijke (Remise) 6,30 8,10 Pyramide 6,47 8,25 Aankomst Philippine 7,19 8,55 Vertrek 7,22 8,57 Aankomst Sas van Gent 7,50 9,25 III 12,30 12,50 1,20 1,25 2,05 V 5,25 5,43 6,13 6,18 6,48 Richting Sas van GentIJzendijke. Treinnummers Ha II 10,00 10,30 10,33 11,05 11,25 IV 2,30 3,03 3,10 3,42 4,03 VI 7,25 7,55 7,57 8,27 8,45 Vertrek Sas van Gent 8,20 Aankomst Philippine 8.53 Vertrek 8,58 Pyramide 9,30 Aank. IJzendijke (Remise) 9,50 Treinen Ia en Ila rijden alleen op Zaterdagen, welke dageu de treinen I en II dan vervallen. 5 Juli 1915. Amsterdamsche tijd. v. Hulst, Station 58- 10 40 2 25 5 25 8 9 11 40 3 25 6 25 9 9 15 12 20 3 45 6 40 9 25 10 15 120 4 45 7 40 10 25 Aank. Wals. Dijk 6 v. Wals. Dijk 6 05 a. Hulst,, Station 7 05 Vlissingen V Middelburg Arnemuiden Noord-Kraaijert n 's Heer-Arendsk. Goes Kapelle-Biezel Vlake KruiningenIerB. Krabbendijke Rilland-Bath Woensdrecht Bergen op Zoom Wouw Roosendaal A. Breda Rotterdam D. P. Amst. W. p. o. Gouda Den Haag o. R. II. S. Amsterdam o. R. H.S. Utrecht o. Den Bosch Amst. Wp. o. Utr. Arnhem o. Nijm. Zwolle o. Utr. Gennep Venlo o. Eindh. Maastricht o. R 6 25 6 35 6 41 6 49 6 56 7 03 7 11 7 17 7 22 7 31 7 37 7 50 8 8 08 8 16 7 20 7 29 7 48 7 58 8 24 8 37 9 06 9 54 10 30 11 39 10 56 11 40 11 42 1 28 11 36 11 29 12 10 9 10 9 20 9 27 9 35 9 43 9 53 10 05 10 12 10 17 10 27 10 33 10 45 1066 11 05 11 13 11 44 12 27 12 55 2 1 34 2 12 2 29 3 28 3 51 3 55 4 45 12 25 12 35 1241 12 49 12 56 1 04 1 16 1 22 1 27 1 36 1 42 1 54 2 03 2 11 2 19 2 49 1 27 1 36 1 55 2 06 2 33 2 46 3 24 3 59 4 27 5 17 5 02 5 30 6 26 7 16 8 01 7 46 10 14 4 50 5 5 06 5 14 5 21 5 29 5 37 5 43 5 48 5 57 6 03 6 15 6 24 6 33 6 42 7 42 8 20 9 14 10 27 10 10 34 9 58 9 30 10 27 10 56 6 10 D 7 15 7 42 8 35 9 14 10 27 10 - 10 34 9 5« 9 30 10 'h 10 56 r. De trein neemt Dinsdags te Goes geen reizigers 2e en 3e klasse De trein van 6,10 VI. is een facultatieve trein in aansluiting op de 7 46 Maastricht o. R. 7 56 Venlo o. Eindh. Gennep Zwolle o. Utr. Arnhem o. Nijmeg. Amsterd. Wp. o. Utr. Utrecht o. Den Bosch. Amst. o. Rott. H. S. Den Haag o. R. H. S. Amst. Wp. o. Gouda Rotterdam D. P. Breda Roosendaal Wouw Bergen op Z. Woensdrecht Rilland Bath Krabbendijke Kruiningen—Iers Vlake Kapelle- Biezel Goes 1 's-Heer-Arendsk. Noord-Kraaijert Arnemuiden Middelburg Vlissingen op voor de stations Kapelle boot uit Engeland; op zgn 8 17 8 28 stopt 8 36 8 57 9 10 9 42 10 44 11 27 12 34 11 35 12 28 A. 6 25 7 00 7 10 7 23 7 32 7 44 7 50 801 8 06 8 17 8 27 8 35 8 42 8 49 8 57 9 06 4 46 4 20 7 17 7 50; 9 10 9 25 9 51 10 02 10 10 10 26 10 34 7 7 28 5 10 7 30 7 35 8 13 8 8 50 9 18 10 02 10 41 10 56 11 22 11 33 11 54 12 02 •S-a 0J oo QJ C <M 11 50 11 59 12 07 12 16 12 23 12 32 8 40 10 55 10 38 11 15 9 43 10 53 11 32 1 09 1 41 1 50 1 59 2 07 2 18 2 24 2 33 2 38 2 48 2 57 3 05 3 12 3 20 3 27 3 36 9 40 12 15 12 40 11 10 12 41 1 27 2 05 1 45 2 89 3 03 3 44 4 16 4 30 4 57 5 09 5 28 5 35 4 25 4 35 4 45 4 54 5 07 5 14 5 24 5 30 5 40 5 49 5 57 6 05 6 13 6 21 6 29 Biezelinge, KruiningenIerseke Krabbendjjkr loop kan niet Bet zekerheid worden gerekend. 1 14 4 02 3 05 3 36 4 16 4 52 4 15 5 05 1 40 4 14 6 17 3 45 5 53 6 21 7 6 40 7 51 5 55 6 43 7 29 7 39 7 49 7 58 8 10 8 16 8 25 8 30 8 40 8 50 8 58 9 05 9 13 9 22 9 30 en Rilland-Bath, Over Venlo, 8 19 8 50 9 39 9 44 9 56 10 06 10 11 10 25 10 36 10 56 11 04

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4