Kantongerecht te Ter Neuzen. Gemengde Berichten. INGEZONDEN STUKKEN. Burgerlijken Stand. Hoogwatergetij te Ter Neuzen.; heeren H. en J. van Hell, werd in den strie- menden regen de wandeling over den deerlijk gehavenden dijk ondernomen. Overal waren grooten keien uit het pad geslagen en meer dan eens moest H. M. door het water waden, terwijl bovendien het loopen in de kleffe, weeke modder alles behalve aangenaam was. De handen in de zakken van haren donkeren regenmantel, een pelmuts over het hoofd ge trokken, vervolgde de Koningin haar weg. Herhaalde intormeerde jonkheer Van Citters of het, gezien het slecht begaanbare pad en den steeds dichter vallendeD regen, niet beter zou zjjn terug te keeren, doch de Koningin verklaarde lachend, dat ze er zeer goed tegen kon en achtte het zelfs overbodig van den haar aangeboden wandelstok gebruik te maken. Herhaaldelijk bleef de Koningin stilstaan om een blik te werpen op het overstroomde land en de losgewoelde keien te bekijken, die als kaatsballen door het aanstu wende water de glooiïng afgeworpen waren. Na een tocht van een kwartier ongeveer werd een bocht in den dijk bereikt van waar de groote doorbraak dnidelijk te [zien was. Nadat de Koningin zich door de heeren van het polderbestuur eenige inlichtingen had doen verstrekken zeide H. M. lachende »Ik vermoed, dat de hedren er niets op tegen hebben, wanneer wjj thans de terugreis aanvaarden In de sluiswachterswoning aan 't einde van den dijk, waar de auto's te wachten stonden, hadden zich intusschen een aantal boeren en boerinnen verzameld, die de hofsteden aan de zee bewoonden, doch daaruit door het water verdreven waren. Ook bij deze menschen in formeerde H. M. belangstellend naar de ramp en betuigde herhaaldelijk haar diep leedwezen met het gebeurde. Van de sluis begaf de Koningin zich naar de buurtschap Dorensteeg, een buitenwijk van Nijkerk, waar in den nacht van 14 op 15 Januari het meeste vee verdronken is. De Koninklijke Bezoekster trad er de wo ning van de weduwe Bolkers binnen en on derhield zich allervriendelijkst met het oude vrouwtje. Ook in de buurtschap Holk werd een door den watersnood geteisterde boerderjj bezichtigd. Te halfdrie ongeveer verliet H. M. per auto Nijkerk en begaf zich naar Amersfoort, van waar de reis naar de residentie per trein werd voortgezet. Purmerend. De dijken van den Overweerschen polder, die Zondagavond door het water werden over spoeld, zijn vannacht op de laagstgelegen ge deelten met zandzakken opgehoogd. Met de bekistingen langs de stadszijde van het Noordhollandsch Kanaal is hedenmorgen een aanvang gemaakt. Door den storm kon het heiwerk voor den kistdam langs den Purmer Steenweg, waarvoor thans nog een honderdtal militairen gerequi- reerd is, niet hervat worden. Van de zeesluizen te Edam tot aan de Purmerringvaartbrug aldaar is eveneens be gonnen met het leggen der kistdammen, waartoe de hulp van een tachtig militairen wordt verleent. De hoogste waterstand hier bereikt was Zondagnamiddag. 7 c.M. boven A. P., terwijl deze momenteel 9 c.M. onder A.P. bedraagt. Hedenmiddag brachten de gemeenteraads leden een bezoek aan de inrichting van het Roode Kruis, vergezeld door de leden van het groepsstafkwartier. Ransdorp. Te Ransdorp werd Zondag het hulppost kantoor nog geregeld bediend door den heer J. Vis op een plank, over eenige stoelen. Teen kwam het water echter zoo hoog, dat hij wel genoodzaakt was den dienst te staken. Er wonen daar nog 10 gezinnen. Detelephoon- 'storing in die gemeente is thans opgeheven. Watergang. In Watergang, onder de gemeente Lands meer, zaten Zondag nog een zeventigtal inwo ners in de kerk, die nog vrij is van het water. D8. Vorstman fungeerde als waarnemend bur gemeester in dit deel der gemeeste. Op last van den burgemeester van Landsmeer, den heer Van Beek, zal Watergang Dinsdag ont ruimd worden. Landsmeer. Het is den geheelen dag hier gisteren aan den Overtoom weer een drukte van belang. Kisten vol klaargemaakte eenden en kippen worden naar koelhuizen te Amsterdam ver voerd, ten einde aldaar bevroren te worden. Veel eieren, kippen, eenden en huisraad worden nog uit Landsmeer en den lip aan gevoerd. Het water is zakkende, de stand verschilt bij dien van eergisteren ruim 10 cM. In het veld komen nog meerdere stukken veengrond naar de oppervlakte. Zitting van 22 Januari 1916. A. J., voerman te Zuiddorpe, ter zake van over treding der Verordening van den Territorialen Be velhebber in Zeeland, tot eene boete van/75, subs. 15 dagen hecht. A 8., werkvrouw te Sas van Gent. t. z. a. vt. e. b. v. 25, subs. 10 d. hecht. M. H., en S. K., beiden zonder beroep te Zuiddorpe, t. z. a. v., i. t. e. b. v. f 10, subs. 10 d. hecht. G. v. H., werkman te Sas van Gent; P. F., landbouwer te Koewacht en J v M., koopman te Axel, t. z. a. v., i. t. e. b v. 5, subs. 3 d. hecht. A. J. d. M., winkelier te Zuiddorpe, t. z. a v., t. e. b. v. 3,. subs. 3 d. hecht. P. v D., molenaar te Hoek, t. z. a. v., t. 2 b., e. v. 3, subs 3 d. hecht, voor iedere boete. C. P., bierhuishoudster te Ter Neuzen, t. z. v. niet sluiten op tijd, t. e. b. v. 3 subs 3d.hecht. C. F.; P. J. M.; M. G. J., werklieden te Axel, t. z. v. het schreeuwen en zingen op den openbaren weg, i. t. e. b. v. 3, subs. 3 d. hecht. L. P., arbeider te Rustlede, t. z. v. het wateren buiten de bakken, t. e b. v. f 1. subs. 1 hecht. J. d. K werkman te Ter Neuzen, t. z. a. v t. e. b. v. 1 subs. 1 week tuchtschool. S R., slager te Philippine, t. z. v. het loopen op den spoorweg, t. e. b. v. 3, subs. 2 d. hecht. E. K., werkman en G. d. M expediteur, beiden te Sas van Gent, t. z. v. het rijden en loopen op en langs den spoorweg, i. t. e. b. v. f 2. subs. 2 d. hecht. P. D. v. d V., visscher en F. F vrachtrijder, beiden te Ter Neuzen, t. z. v. het loopen op den spoorweg, i. t. e. b. v. 1, subs. 1 d. hecht. L. H. v. d. A., koopman te Axel, t. z. v. open bare dronkenschap bij 2e herhaling, t hecht, van 8 d. J. C. V., knecht te Axel, t. z. a. vt. hecht, van 5 d. vV. P. J. B., koopman te Middelburg, t. z. v. openbare dronkenschap bij eerste herhaling, t. hecht, van drie d. D. v. d. W., werkman en J. B. D., tijman, beiden te Ter Neuzen, t. z. v. openbare dronkenschap, i. t. e. b. v. 2, subs. 2 dagen hecht. M. R. R, varensgezelP. S., leurderK. B., varens gezel; D. v. M., tijman, allen te Ter Neuzen, t. z v. openbare dronkenschap, i. t. e. b. v. 3, subs. 3 d. hecht. I. d. M., omroeper te Zuiddorpe F. D. d. Skoopman, zwervendeN. J. F. D., herbergier te Philippine en P. D F. d. V., varens gezel te Vlissingen, t. z. a. v., i. t. e. b. v. 3, subs. 3 d. hecht. A. F., voermansknecht te Ter Neuzen enJ. F. d. D., landbouwer te Zaamslag, t. z. v. een trekdier onbeheerd laten staan, i. t. e. b. V. 1, subs. 1 d. hecht. J. P. v. d. Evoerman te Slüiskil, t. z. v. het rijden met een paard bespannen vierwielig voer tuig, zonder dat dit voertuig, noch bestuurder of bespanning van een lichtuitstralende lantaarn was voorzien, t. e. b. v. 20, subs 10 d. hecht. A. F., voermansknecht te Ter Neuzen, t. z. a. v., t. e. b. v. 2, subs. 2 d. hecht J. d. V., schippersknecht; E. J. d. W., knecht, beiden te Ter Neuzen, t. z. v h. fietsen zonder licht, i. t. e. b. v. 2, subs. 2 d. hecht. B. F. v. O. en A. P., arbeiders te Hoek, t. z. a. v., i. t. e. b. v 2, subs. 2 d. hecht. I. E. d. K., werkman te Ossenisse, t. z. a. v., t. e. b v.ƒ2,subs.2d.hecht. E. v. H., arbeider; N. L, dienstbode; A. v. A., herbergierG. A. d. M expéditeur- H. E. S., bierkoopman; C. v. C., arbeider, allen te Sas van Gent, t. z. v. h fietsen zonder licht, i. t. e. b. v. f 2, subs. 2 d. hecht. A. K., zonder beroep en L. Lwerkman te Hoek en Assenede, t. z. a. v i t. e. b. v. 2, subs. 2 d. hecht. P. D., arbeider te Zaamslag, t. z. a v., t. e. b. v./l,subs. 1 week tuchtschool J. Z knecht te Koewacht, t. z. a. v., t. e. b. v. 2, subs. 1 week tuchtschool. J. A. R., werkman en C N arbeider beiden te Ter Neuzen, t. z. v. Leerpliehtweiovertreding, i. t. e. b. v. f 2, subs 2 d. hecht. J. v E., varensgezel te Ter Neuzen, t. z. a. v., t. e. b. v. 3, subs. 3 d hecht. P d V., arbeider te Axel, t. z. a. v., t. e. b. v. f 1, subs. 1 d. hecht. S. G. C. en J d G arbeiders te Axel, t. z. a. v i. t. e. b. v.,ƒ2, subs. 2 d. hecht. F. N arbeider te Axel, t. z. a. v., t. e. b. v. 3, subs. 3 dagen hecht. Teruggave bevolen aan de ouders zonder toepas sing van straf in de zaak van A. B. V., werkman te Koewacht (Zeeland.) Huisvredebreuk eu vrijheidsberooving. Men meldt d.d. 22 Jan De heer S. Dellebarre, eigenaar van t café restaurant »Transvalia«, aan den Bergweg te Rotterdam, lid van den vrijwilligen landstorm, was sinds geruimen tjjd lijdende aan eene nierziekte, welke hem verhinderde zijn mili taire plichten te vervullen. Herhaaldelijk was hem gelast op de oefeningsavonden te ver schijnen, maar de heer D. had daaraan geen gevolg gegeven en ter bevoegder plaatse doen weten, dat zijn gezondheidstoestand het niet toeliet. Er verliep ongeveer een jaar totdat hedenmorgen de sergeant-majoor van het landstormcorps Rotterdam, met 7 soldaten van het landweerdepöt aan het gebouw »Trans- valia« verscheen, om den heer D te halen. De vrijwilliger lag echter te bed en liet dit den sergant weten. Onder protest van de echt- genoote van den heer D. had de sergeant de drie toegangen tot het perceel laten afzetten door zijn soldaten, die de bajonet op het ge weer hadden gezet. Dr. Weerdenburg, officiei van gezondheid alhier, werd telefonisch verzocht den vrjjwil liger te komen onderzoeken. Deze onderzocht den heer D. en constateerde, dat deze inder daad niet in staat was om zijne militaire plichten te vervullen. Gedurende al dien tijd bleef het café gesloten. Na twee uur ongeveer gelastte de sergeant het café weder te openen. Te half drie kon de sergeant met zijn mannen onverriebterzake vertrekken. De heer D. zal een aanklaeht indienen wegens huisvredebreuk en vrjjheidsberooving. Logger vergaan? Te Scheveningen zijn berichten ontvangen, die ernstig doen vreezen. dat de logger SCH. 364 van de Maatschappij Merwede, directeur- reeder W. Knoester, schipper P. Groen, met man en muis in den laatsten storm zou zijn vergaan. Er moeten goederen, tot het vaar tuig behoorende, te Egmond aan Zee zijn aangespoeld. Omtrent meerdere vaartuigen, die vóór den stor.m zijn uitgegaan en welke reeds binnen werden verwacht, verkeert men in ongerust heid. Sleepboot gezonken, twee menschen verdronken. Het stoomschip Otto Sverdrup moest Maan- dagmorgjn van Wilton's scheepswerf te Rot terdam verhaald worden naar paal 12 in de Rijnhaven. Hierbij verleenden hulp de sleep- bonten Engenering en Slipway, die het stoom schip achteruit de Rijnhaven introkken, en de sleepboot De Boer, die met het voorschip verbonden was. Bij het zwaaien vóór den mond der Rijnhaven, ongeveer 50 meter uit den wal, is de De Boer omgeslagen en gezonken. De kapitein, een dekknecht en een hofmeesters- bediende, die toevallig aan boord was, geraakten te water, doch werden gered door de beman ningen van twee sleepbooten, die in de nabij heid waren. De machinist en de stoker zijn met de sleepboot gezonken en verdronken. Van de gezonken sleepboot steekt alleen de pjjp boven water. De bedreiging van den spoorweg Berlijn - Constantinopel. De route Berlijn - Constantinopel schijnt nog niet bjjzonder veilig te zijn. Wel is er groote ophef van deze ljjn in de Duitsche pers gemaakt en werd de opening reeds op verschillende plaatsen plechtig gevierd, maar het vreugdegejoel is plotseling verstomd. Reeds op een der eerste reizen werd er zooals wij reeds gemeld hebben, een aanslag op den trein gepleegd tusschen Sitsjewo en Swetapetka, waarover wij nog de volgende bijzonderheden aan Duitsche bladen ontleenen Toen de trein Svetapetka naderde, werd er van uit een boschje een revolverschot op ge lost, waardoor een venster werd verbrijzeld de glasscherven verwondden een Hongaarsch koopman. De Duitschers hebben reeds tot strenge re presaille-maatregelen besloten de twee dorpen, die dicht bij het terrein des onheils liggen, zullen ontruimd worden. Generaal Koetinsjef heeft gelast, de lijn streng te bewaken en een nauwkeurig onderzoek ingesteldvan den uilslag vau dit onderzoek zal de straf af hangen, die alle plaatsen aan het baanvak opgelegd zal worden. Brand te Aussig. ALTSSIG (Noord-Bohemen, aan de Elbe), 29 Jan. (W. B.) Hedenvoormiddag brak een brand uit in de aan de »Landwirtscbaltliche Kreditbank lïir Böhnien* behoorende suiker raffinaderij te Aussig waar 800 arbeiders en arbeidsters werkzaam zijn. Het machine-gebouw, een aantal andere afdeelingen en eenige magazijnen werden een prooi der vlammen. Het naar de zijde van den spoorweg gelegen magazijn, waar groote voorraden opgeslagen waren, het ketelhuis, het kantoorgebouw en het nieuwe magazijn blijven behouden. De oorzaak van den brand is vermoedelijk kortsluiting of zelfontbranding van olie. Da schade, die wel eenige millioenen zal bedragen, is door verzekering gedekt. Ongelukken. Zondagmiddag werden twee broertjes, de acht en tien-jarige S., wonende aar. de Boer- goensche Vliet, te Rotterdam, toen zij aan den Westzeedjjk den rijweg wilden oversteken, overreden door een auto, die plotseling achter eeh tramwagen te voorschijn kwam. Zij wer den naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek, dat de een zijner been gebroken had, terwijl de andere inwendige kneuzingen had bekomen. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur Mag ik U nog even lastig vallen voor op neming van het volgende stnkje In de laatste Baanbreker komen thans twee stukjes aan mijn adres voor. Het eene draagt tot opschriftNog eens het Volksblad en de drankbestrijding. Men voelt het onmiddeljjk. Dat de kies- vereeoiging aangevallen werd door de Baan breker, daarover rept men liever niet. Dat zit 'm in de niet-opname van mijn stukje. Volgehouden wordt het fabeltje van het redacteurschap, al bljjkt eenige regels verder uit het stuk, dat de inzender zelf twijfelt, Na mjjne pertinente verklaring maakt dit vol houden van deze vergissing (op zjjn zachtst gezegd) een vreemden indruk. Daar tegenspraak in de Baanbreker toch geweigerd wordt, gaat zoo'n sprookje er bij de lezers van het blad wel in. Die echter èo Baanbreker èn mijn ingezon den stuk in het Volksblad heeft gelezen, zal begrijpen, dat de Baanbreker in de geheele kwestie zwak staat. Geen wonder, dat het blad aan zjjne lezers mijn relaas onthield. Waartoe zou verdere discussie dienen. Erkennen gedwaald te hebben, is te veel van de Baanbreker gevergd. Dat doet het niet en daarom borduurt het op hetzelfde stramien voort, maar laat, wat ik te berde bracht, en wat een zuiver weerge ven van de werkelijkheid was, onaangevochten. In het andere stukje neemt iemand, zich noemende »Uw abonnee* het voor H. op. Dit heer heeft het over liberale bestrijding (liberale met een vraagteekeo) over laffe per soonlijkheden, waartoe ik mjjn toevlucht moet nemen, over verdachtmaking. Hij plaats zich op een breeder standpunt. Ik moest lachen, toen ik dit las, want werkeljjk, ik vond het standpunt van »Uw abonnee* al zeer eng. Hjj wil niet met zjjn naam onderteekenen, want ik kan er niet tegen, dat hjj dat doet. Dan zou ik ook tegen hem persoonlijk worden. Waarom al die beminnelijkheden tot mjj gericht Alleen om aan H. een getuigschrift uit te reikeo, dat hjj zjjn beginsel niet verkoopt en te eerljjk is, om niet voor zjjn meening te durven uitkomen. Want zoo'n getuigschrift acht »Uw abonnee* noodig. Hjj is volgens dezen inzender door mjj voor gesteld als iemand op wien van toepassing ia wiens brood men eet, wiens woord men 8 preekt.* Die laatste woorden heb ik inderdaad ge bruikt, maar als weerslag op de woorden van H. over steun dien èa Kiesvereeniging ia dit orgaan van den heer Van H. zouden genieten. Die woorden van H. konden (iees het artikel in de Braaobreker van 23 Dec.) niets anders be- teekenen, dan dat we wegens dien steun hadden te zwjjgen. Was mjjae uitlating dus gerechtvaardigd of niet Ik heb de feiten weergegeven, zooals ze zjjn geschied. Doet die mededeeling onaangenaam aan, het is niet mijne schuld. Het ontbreekt >Uw abonnee* aan de noo- dige logica, anders zou hjj niet tegen wind molens gaan vechten zjjn. Laat bjj eerst beter lezen, dan zal hjj mis schien van zulke Don-Cuichotterie genoeg krqgen. Ik mag constateeieD, dat de kiesvereeniging zich op zuiger en zakelijk standpunt heeft geplaatst en dat ondanks het geblaf van en kelen, dit standpunt ongerept is kunnen bljjven. Als »Uw abonnee* laffe persoonlijkheden en verdachtmakingen wil opdiepen, laat hjj dan de nummers van de Baanbreker van 1915 maar eens nagaan. Onder de rubriek Ter Neuzen zal hjj wel het een en ander vinden. Of anders ziet hjj zijn eigen stukje maar eens door. Ik vind het nu mooi genoeg. Dankend voor de plaatsing, J. v. d. PEIJL. j-, ïd- DAGEN. Voorm. Nam. Woensdag 26 Januari 5.11 5.30 Donderdag 27 5.50 6.13 Vrijdag 28 6.38 7.6 Zaterdag 29 7.36 8.14 Zondag 30 8.55 9.39 Maandag 31 10.25 11.8 Dinsdag 1 Februari 11.45 TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 21 Jan. Pieter van den Hout, 35 j., wedn. en Josina Levina Seheele, 34 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 19 Jan. Alphonsus Isidorus Benedictus Sehirris, 25 j., jm. en Leuntje van Aalst, 21 j jd. 20 Jan. Albertus Franoiscus Florimont van Meir, 26 jjm. en Jozina Oppeneer, 22 j., jd. Willem Pieter Romeijn, 22 j., jm. en Johanna Verhelst, 21 Geboorten. 17 Jan. Jan, z. van Arij Willem Kruijsse en Marrigje Boer. 18 Jan. Aaltje, d. van Huibert Verheul en Maria Johanna Gaekle. 19 Jan. Pieter Hermanus Leendert, z. van Antheunis Dees en Jo hanna Cornelia de Jonge van den Broeeke. 21 Jan. Roeus Jan, z. van Jacob David de Blaag en Maria Janna de Klerk. 22 Jan. Dirk, z. van Pieter Johannes van den Ouden en Maartje van der Bent. Overlijden. 17 Jan. Jacoba Cornelia Goossen 77 j., wed. van Meeuwis de Regt. Leuntje de Doelder, 30 j., d. van Pieter Jacobus en Jacomina Adriana de Yob. 19 Jan. Frederious Leooardus Aloijsius Prenen, 26 j., z. van Leonardus en Maria Coleta Strijdonck. ii 11 11 11 11 t* TV*

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3