MMm en rISCHE AIÏMIE1 'V STARA'S VERPAKTE GENEESMIDDELEN, Ouden Dagen, Kloosterbalsem, de Koning der Balsems Kloosterbalsem, „Ter Neuzenscli Volksblad," ANTHRACIET 75 Vulpenhouders. Stara's Gualin Stara's Hoofdpijntabletten Stara's Maagtabletten Stara's Zenuwtabletten Stara's Laxeertabletten De Nederlandsche Briefsteller, Mdeeling „AXEL", Z. L. M. Grlir. HAMLINCK. JAC. DE KOE - TER MEZEN. Yeiligbeids Scheermessen Systeem „Gillette" I en Gewoon model SCHEERMESSEN. Trijs per kleine flacon f 0.60, groolc llacoii f 1,2(1. heerlijk wrijfmiddel. De dienst NEEZEN—IIOEREkENSkEllkE bljjlt TIJDELIJK geslaakt. Notarisportefeuilles Banknotentasschen. M. DE JONGE. - TER NEU1EN. Jacs. dc KoH, Ter jYeuzeti. IN LOSSING. ,0|2o en ïïaarsnii machines. Baardsnij machines. 1 J. D. DIJK, STOOMBOOT DIENST OP DE W ESTEH-SOHELDE GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. '7an 15 Januari 1916 tot nadere aankondiging. Alle booten leggen te Borsselen aan. L. F. GEERLING. Prijs f 1.25. Middelen van Vervoer. Het Bestuur maakt bekend, dat van offi- eieële zijde mededeeling is gedaan, dat van de overstroomde streken in N.-Holland, wijf honderd stuks hoornvee naar Zeeland zal gezonden worden waarvan éénhonderd stuks naar Axel en omgeving. Landbouwers en veehouders, die genegen zijn, tot stalling hiervan van af komende week ongeveer Mei, geven hiervan spoedig kennis (voor hoeveel stuks) aan den Secr. W. Dieleman Pz. Het Bestuur vertrouwt gezien de bereid willigheid tot verschaffing van verblijf en voedsel, aan den stroom Belgische vluchte lingen in 1914 dat nu hulp voor eigen landgenooten zoo dringend noodig is, deze ook gaarne zal worden verleend. Axel, 19 Januari 1916. Het Bestuur, PH. J. VAN DIXHOORN, Voorz. W. DIELEMAN Pz., Secr. Nieuwe zending: Ook verkrijgbaar: 50- voor rekening van Schuttershof weg. cent. Alles met garantie. Nieuw komiek Yoordrachtenbock, met 20 hoogst komieke Voordrachten, ko mieke scènes, Coupletten enz., voor alle vroolijke partijen. INHOUD: Een pantoffelheld. De drie lotelingen. Een straat-type. Vrienden raad. Snijder Wop Wap Wip. Jaap Jansen. De winkelbediende. Ik ben te goed. Een leugen. Mijn lief Truitje. De pakjesdrager. Nieuwe uitvindingen. Allerlei. De heldhaftige schutter. Ik houd mij stil. De gemeentebode. Ge gronde waarheden. De X-stralen. De droog- en en nat-komiek. De groentekoop man Een man van voorname afkomst. De tevreden man. Verkouden zjjn. Waarom men trouwt. Een relletje. Het geheele Doek met de 26 splinternieuwe zeer komieke voordrachten, met aan wijzing hoe men de stukken moet voordragen, wordt goed verpakt franco per post toegezonden, na ont vangst van postwissel a f 0.55 of van post zegels, door den uitgever Oude Kijk-in-'t Jatstraat 66, GRONINGEN. M. DE JONGE. TER NEUZEN. wettig gedeponeerd en ingeschreven onder no. 34227. U een onschadelijk en doeltreffend middel tegen alle aandoeningen der adem halingsorganen in het bijzonder tegen Kinkhoest, Keel- en Bronchiale Kartarrh, zoowel als tegen Asthma. Longaandoeningen zullen door gebruik van dit preparaat zeer verlicht worden. onmisbaar voor lijders aan Hoofdpijn. genezen maag- en darmstoriDgen. geven rust aan zenuwachtige gestellen. onfeilbaar middel voor lijders aan hardlijvigheid. VeTrkr«8baar in tubes van 35 en 60 Cent bij lederen Apotheker, en te Ter Neuzen by J. J. KENSE, te Sluiskil bij E. VAN DOESELAAR, te Axel bij I. J. BRAKMAN, te !""™S J$_P' C- WISSE, te Hoek bij I. R. DE FOUW, te Phillippine bij Wed. vïï S SSia n^aS T" Geilt J0S- VAN LEEMPUTTE, te Koewacht bij AUG. VAN MOSSELVELDE, te Nieuw Namen bij LOUIS DE GRAAF— Bauwens. van më die last hebben van rheumatische pijnen, stramheid in de ledematen, ïeumatische zenuwpijnen, jicht of podagra, moeten dit aandachtig lezen. Klnn<?fprhnlcom '3 fien n,el geroemd wrjjfmiddel dat de spieren lenig maakt en tot diep in de huid zijn weldadige, verzachtende werking voortzet, waardoor de pijnen en ongemakken verdwijnen en de natuurlijke werking der huid wordt bevordert. Velen noemen de omdat de KLOOSI ERBALSE.V1 zijn werking op koninklijke wijze volkomen verricht. De KLOOSTERDALSE.il is tevens een veelgeroemd middel bij wonden, huiduitslag, dauwworm, zweren, builen, aambeien, winterhanden en wintervoeten. DE KliOOSl LHBALSEM moet men altijd in huis hebben, bederft nooit. Prijs par pot van 20 gram 40 cants, van 50 gram f 0.80 van 100 gram f 1,25, van 2o0 gram f 2,50. Eischt ROODEN BAND met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar bij alle drogisten, apothekers en te Ter Neuzen bij de Wed. A. VAN OVERBEEKE—Leunis Axel, H. J. VAN DIXHOORN en L. B. A. ROLFF LzHutst, F. L. VERW1LGHEN—v. d. Hooft; te Zaamslag, D. RIEMENS-Janssen. UREN VAN VERTREE Amsterdamsche tijd O A O E L IJ E S Van Vlissingen naar Breskens vm. 7,50 10,— 11,15 a) nm. 12,10 b) 3,43 c) Breskens Vlissingen 8,20 10,45 nm. 12,40 1,— a) 4,10 c) Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 7,15 9,20 nm. 12,10 d) 3,43 c) Ter Neuzen Vlissingen 7,30 9,— 10,49 nm. 3,15 a) Deze reizen worden op de Zondagen niet gemaakt. b) Bjj vertraging van trein 12,02 kan op de werkdagen de boot naar Breskens wachten tot een uur. c) Bij vertraging van trein 3,36 kunnen de booten van 3,43 naar Breskens en naar Neuzen wachten, zoolang de omstandigheden dit toelaten. Is de boot naar Breskens later vertrokken dan 3,43 dan vertrekt ook de uit Rreskens terugkeerende boot later dan 4,10 en wordt aan sluiting op den om 4,50 van Vlissingen vertrakkenden trein waarschijnlijk gemist. d) Bij vertraging van trein 12,02 kan de boot naar Ter Neuzen tot een uur wachten. KOEDEREN en VEE zullen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. De stoombootdienst neemt ten aanzien van het vervoer van passagiers, goederen en vee geene verantwoordelijkheid op zich. Lijn WALZOORDEN-HANSWEERT-VLAKE. Van I Februari 1915 tot nadere aankondiging. van Walzoorden n. Hansweert per boot, vm. 6,05, 9,05a, nm. 1,-, 3,45, 7,—. Ilansweert Vlake per tram, 6,35, 9,35, 1,30, 4,15, 7,30. Vlake Ilansweert per tram, 8,08, 11,255, 2,40c, 5,45, 8,30. Hansweert Walzoorden per boot, 8,26a, 11,455,,, 3,-c, 5,58, 8,48. a). Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. 5). By vertraging van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht de boot op de tram. e.) Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den markttrein van Goes en wacht de boot op de tram. en INHOUDENDE Brieven en andere Opstellen over de meeste Onderwerpen, die in het gemeenschappelijk leven gemeenljjk voorkomen, met vooropgaande Bepalingen over de geschiktste wijze van Samenstelling en Inrichting der Brieven Betitelingen en Opschriften, benevens allerlei Koopmansbrieven. ALSMEDE Voorschriften by Geboorte, Huwelijk en Over ly denIets over Testamenten, Contracten van onderscheiden aardMinderjarigheid en Voogdij Borgtochten, Volmachten, Geldle ningen, Hypotheken, Wissels en Quitantiën iets betrekkelijk de Nationale Militie Formu lieren tot het inrichten van Schrjjfboeken en Rekeningen Het voornaamste uit de Postwet Eene Handleiding ten gebruike bij de Wet op het Recht van ZegelModellen van Tele grammen, Advertentien, Aanplak- en Stroo- bil jetten. BENEVENS eene Lijst der meest voorkomende Verkortin gen, Namen der Maten en Gewichten met Verkorte Schrijf wjjze en eene Tabellarische Herleiding van de Nederlandsche Munt en onderscheidene Vreemde Munten, en Inlichtin gen bjj Opleiding van Jongelieden voor eenige Rijks- (Militaire- en Burger-) Betrekkingen Twaalfde veel vermeerderde druk herzien door SERVAAS DE BRUIN. Voorhanden bjj W. DE JONDE. Ter Neuzen. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Ter Neuzen 7.20 11.1.46 Sluiskil 7.29 11.20 1.54 Sluiskil (brug) 7.33 11.30 1.58 Philippine 7.37 11.40 2 02 Sas van Gent (aank.) 7.46 11.50 2.11 Sas van Gent (vertr.) 7.55 12.— 2.15 Duitsche tijd. Selzaete (aank.) 8.403.— 6.10 Selzaete (vertr.) 9.40 4.7.10 Gent (kl. statie) 10.25 5.25 7.55 4 50 4.59 5.03 5.07 5.16 5.25 v. Gent (kl. statie)8.15 11.6. Selzaete (aank.) 9.12.30 6.46 Selzaete (vertr.) 10.— 1.30 3.45 7.44 Sas van Gent (aank.) 9.25 12.54 3.10 7.10 Sas van Gent (vertr.) 9.34 1.04 3.25 7.15 v. Philippine 9.44 1.14 3.40 7.24 Sluiskil (brug) 9.48 1.18 3.50 7.28 Sluiskil 9.51 1.20 4.10 7.32 Ter Neuzen (aank.) 10.— 1.30 4.20 7.44 Spoorweg Ter Neuzen—Mechelen. Zeeuwsch-VI. Tramweg-Maatschappij. Stoomtramweg Hulst—Walzoorden. Abbonneerd U op het W K Amsterdamfiche tijd. Duitsche tijd. A msterdamsrhe tijd Amsterdamsche tijd. v. Ter Neuzen 7 05 10 1 5 Sluiskil 7 13 10 08 1 11 5 08 Axel 7 21 10 17 1 30 5 16 it Kijkuit 7 28 10 24 1 40 5 23 Hulst 7 35 10 36 2 15 5 36 Amsterdamsche tijd. v Hulst 8 25 12 48 3 25 7 56 Kijkuit 8 32 12 55 3 35 8 03 Axel 8 39 1 01 3 55 8 10 Sluiskil 8 47 1 09 4 05 8 17 Aank.TerNeuzen 8 55 1 16 4 15 8 24 Dienstregeling vauaf 15 Januari LIJN SAS VAN GENT—IJZENDIJKE. Richting IJzendijke—Sas van Gent. Treinnummers Ia Vertrek IJzendijke (Remise) 6,30 Pyramide 6,47 Aankomst Philippine 7,19 Vertrek 7,22 Aarkomst Sas van Gent 7,50 I 8,10 8,25 8,55 8,57 9,25 III 12,30 12,50 1,20 1,25 2,05 V 5,25 5,43 6,13 6,18 6.48 Richting Sas van Gent—IJzendijke. Treinnnmmers Ha II 10,00 10,30 10,33 11,05 11,25 IV 2,30 3,03 3,10 3,42 4,03 VI 7,25 7,55 7,57 8,27 8,45 Vertrek Sas van Gent 8,20 Aankomst Philippine 8,53 Vertrek 8,58 Pyramide 9,30 Aank. IJzendijke (Remise) 9,50 Treinen Ia en Ila rijden alleen op Zaterdagen, welke dagen do treinen I en II dan vervallen. 5 Juli 1915. Amsterdamsche tijd. v. Hulst, Station 58 - 10 40 2 25 5 25 8 9 11 40 3 25 6 25 9 9 15 12 20 3 45 6 40 9 25 10 15 120 4 45 7 40 10 25 Aank. Walg, Dijk 6 v. Wals. Dijk 6 05 a. Hulst. Station 7 05

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4